donderdag 5 juni 2014

Week 23 - Nieuwe kleren (1) - vervolg

Vorige week (zie: stukje afgelopen zondag) stond in het teken van ‘met kracht bekleed worden’.
De gegeven Bijbelgedeelten op het kalendertje stonden allemaal in het teken van kleding en ik miste, met het oog op het naderende Pinksterfeest, wat de Bijbel zegt over de Heilige Geest.
Dit keer heb ik wel even gespiekt bij de volgende week (deze week dus) of dit voor deze week aan de orde was, zodat ik niet op de dingen vooruit liep of iets aankaartte wat nog zou komen, maar dat bleek niet het geval.
En dus, was ik vorige week ook op zoek gegaan naar wat de Bijbel zegt over de Heilige Geest.
Met Kracht bekleed worden was één ding, maar wat was er nog meer?
Waaruit bestaat die Kracht?
En ik heb een aantal Bijbelteksten en gedeelten opgezocht, gelezen en opgeschreven die meer zeggen over deze Kracht, die ons meer vertellen over de Heilige Geest en ik wil dit ook vastleggen, omdat er anders voor mijn gevoel toch iets ontbreekt.
Het kwam er niet van om hier zaterdags ook over te schrijven; het was goed zo als het was, maar het laat me niet los en voor ik morgen of overmorgen verder ga, dringt mijn binnenste mij om dit eerst nog te doen.


En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden.
HSV
Lucas 24:49

De discipelen  moesten van Jezus in Jeruzalem blijven wachten op de Heilige Geest, op de kracht waarmee zij bekleed zouden worden en dit deden zij ook.
Ze zaten niet stil tijdens dit wachten; het was niet zo dat de ene dag in de andere overging en zij zuchtend uitkeken van ‘wanneer komt Hij nou?’ en als de dag voorbij was weer verzuchtend zeiden: ‘nee, vandaag weer niet.’
In Handelingen 1:14 staat dat zij allen voortdurend met elkaar, samen met enkele vrouwen, onder wie Maria, de moeder van Jezus, en zijn broers, bleven bidden.
In dit samen bidden, zien we hun verwachting, hun uitzien naar.
Maar ze deden meer.
Ze zochten ook een vervanger uit, die de plaats van Judas in kon nemen.
Handelingen 1: 15-26
En zo waren zij zich aan het voorbereiden op de komst van de Heilige Geest.
Biddend en Gods wil zoekend.

Als ik dan op zoek ga naar wat de Bijbel (ik bekijk het alleen even vanuit het Nieuwe Testament) zegt over de Heilige Geest, kom ik als eerste in Lucas 2:25-35, waar we Simeon ontmoeten.

‘Nu woonde er in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man. Hij zag uit naar de dag waarop God Zich over Israël zou ontfermen. De Heilige Geest rustte op Hem. En aan hem was door de Heilige Geest voorspeld dat hij niet zou sterven vóór hij met eigen ogen de Messias had gezien die de Heer beloofd had. Door de Geest gedreven ging Simeon naar de tempel …’
(Lucas 2:25-27a)

Als eerste werd ik getroffen door het wachten, door het geduld wat in beiden doorklinkt.
De discipelen gingen naar Jeruzalem en wachtten op de Kracht van boven; Simeon wachtte op de komst van de Here Jezus.
Beloften waren gegeven en beiden keken uit, en bleven uitkijken, naar de vervulling van de beloften.
Wij mensen zijn vaak zo ongeduldig in ons wachten.
Vooral in de tijd waarin we nu leven moet alles snel, snel, gebeuren en wachten is eigenlijk iets wat niet goed meer bij deze tijd past.
Ook in onze gebeden zijn we vaak ongeduldig en willen het liefst zo spoedig mogelijk een antwoord van God en ook naar zoals wij het het liefste zelf invullen, in plaats van dat we geduldig wachten en openstaan op Zijn leiding, op wat Zijn wil is.
Hoewel de discipelen nog op de vervulling van de Heilige Geest moesten wachten, was hun hart zo vol verlangen om te ontvangen wat hun Heer hen had beloofd, dat zij deden wat Hij hun gezegd had.
Verlangen, vol verwachting uitzien naar, geduld, zijn de dingen die mij diep treffen  en de eerste les voor mij vormen als ik op zoek ga in het Nieuwe testament naar wat de Bijbel zegt over de Heilige Geest.


Ik weet dat ik alles rond de geboorte van de Here Jezus heb overgeslagen; ik wilde eigenlijk gelijk door, maar besef nu, dat dit niet goed is.
Want ook aan het begin van de Evangeliën komt de Heilige Geest op bijzondere wijze ons leven binnen in de verhalen van de levens van Zacharia en Elisabeth, van Maria en Jozef.

Als in Lucas 1:11 een engel aan Zacharias verschijnt terwijl hij dienst doet in de tempel, spreekt de engel van de zoon die zij zullen krijgen (!), maar dat die zoon al vanaf de moederschoot door God vervuld zal worden met de Heilige Geest en dat hij voor Hem uit zal gaan, in de geest en de kracht van Elia en hij zal …
Lees maar verder in Lucas 1:5-25)

Even later komen we de Heilige Geest tegen in het leven van Maria (en daarmee ook van  Jozef) als de engel bij Maria komt en haar verteld dat ze zwanger zal worden.
Schitterend zijn de woorden waarmee de engel Maria uitlegt hoe dit allemaal zal kunnen gebeuren; vers 35:  ‘De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.’
Enkele andere vertalingen zeggen: ‘… de kracht van de Allerhoogste zal u als een schaduw bedekken.’

O, het bekleed worden met de Heilige Geest houdt zoveel meer in dan wij vaak beseffen of bij stilstaan …
Zie wat er allemaal niet gebeurt, uit voortkomt …

En wat te denken van het moment in Lucas 1:41 en 42 als Maria op bezoek gaat bij haar nicht Elisabeth, binnenkomt en Elisabeth begroet: ‘Toen Elisabeth Maria’s begroeting hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Zij werd vervuld met de Heilige Geest  en riep luid: ‘Je bent de meest gezegende van alle vrouwen en gezegend is het kind dat je draagt! … Want toen ik je groet hoorde, sprong het kind van blijdschap op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat in vervulling zal gaan wat haar door de Heer is gezegd.’ 
Zie wat de Heilige Geest brengt: vreugde, profetie, geloof, lofprijs, aanbidding!
Proef, voel de kracht die daar vanuit gaat!

 O, er staat veel te veel in de Bijbel om dit allemaal nu uit te pluizen en op te schrijven, het stukje wordt alweer aan de lange kant, maar hoe kan het ook anders.
Gods woord is zo rijk, zo vol beloften en vervulling van beloften om ons aan te moedigen en te bemoedigen.
Het blijft me verbazen hoe ik ergens begin maar heel ergens anders uitkom dan wat mijn ‘planning/bedoeling’ was.
Ik wilde immers ‘even gewoon’ wat dingen opschrijven over de heilige Geest, wie Hij is en wat Hij doet.
Maar, ik ga daar nu wel naar toe.
Al heeft het bovenste mijn hart gevuld met grote vreugde en blijdschap en ik hoop het jouwe ook.
Misschien was dit wel nodig om mijn/ons hart te openen voor Hem, om binnen te kunnen laten komen wie de Heilige Geest is en wat Hij doet, wie zal het zeggen?!


… want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen.
Hand. 1:5

… maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.
Hand. 1:8

En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.
Hand. 2:4

En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan …
Hand. 2:40

Vervuld van de Heilige Geest, antwoordde Petrus hun: ...
Hand. 4:8

Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren.
Hand. 4:13

Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: in de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen!
En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op, en onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast.
Hand. 3:6,7

De Heilige Geest maakt getuigen van ons.
Nee, we hoeven niet allemaal naar het buitenland, op reis, of waar dan ook naar toe te gaan, getuige zijn begint in de eerste plaats op de plek waar we zijn, in ons eigen huis, onze eigen omgeving.
De Heilige Geest geeft ons de vrijmoedigheid die we nodig hebben, neemt de angst en onzekerheid weg; ja, legt ons Zelf de woorden in de mond om te spreken.
Al wat wij dienen te doen is onze mond te openen, te gaan, te gehoorzamen.

Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.
Joh. 14:26

Welk een vrijmoedigheid zien we ineens bij de discipelen, terwijl ze nog maar kort daarvoor waren weggevlucht toen Jezus gevangen genomen werd.
Het waren maar vissers, ze hadden niet gestudeerd, waren niet geleerd, en toch …
Weg is hun angst, weg is hun onzekerheid, weg is hun twijfel.
Zie, welk een grote wonderen en tekenen zij ook mogen doen in de Naam van Jezus en door de kracht van de Heilige Geest!

Wat mijn hart ook altijd zo raakt is het verhaal van Stefanus. (Hand. 6 vanaf vers 8 & Hand. 7)
Stefanus was vol geloof en kracht (vers 8) en deed grote wonderen en tekenen; hij was vol van de Heilige Geest en sprak door die Geest met een wijsheid waar niemand tegen op kon (vers 10) en hij wordt erom gevangen genomen.
Als je het verhaal lees, proef je de nijd en jaloezie, de kwaadaardigheid en de haat; zo erg dat ze (vers 9,12) mensen omkochten om te liegen, mens en volk ophitsten, en Stefanus meesleurden en voor de Hoge Raad sleepten.
En dan staat er in vers 15: 'En allen die in de Raad zaten, hielden hun ogen op hem gericht en zagen zijn gezicht als het gezicht van een engel.'
Whauw!

Als Stefanus de mogelijkheid krijgt om zich uit te spreken, is er geen spoor van angst of onzekerheid te bekennen.
Hij spreekt en getuigt met een vrijmoedigheid die alleen mogelijk is door de Heilige Geest; hij spreekt de woorden die God hem in de mond legt.
Als je leest in Handelingen 7 wat hij allemaal zegt, dan zie je hoe God alles in Zijn hand heeft, want het is onvoorstelbaar dat Stefanus daar zo de mogelijkheid, de tijd en de ruimte heeft om  te zeggen wat hij zegt.
Het is te lang, te veel, te indringend en te confronterend om uitgesproken te worden als God Zelf dit niet mogelijk zou maken.
Daar ben ik van overtuigt.
Lees maar mee wat de woorden van Stefanus tot gevolg hebben, vers 54 (en v.v.):‘Toen zij dit hoorden, barstten hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen hem.’
Maar Stefanus was zo vol van de heilige Geest, hij zag en voelde niets van hun woede en haat.
(zo komt het op mij over; het raakte hem niet, beïnvloedde hem niet)

Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht (Stefanus geheim - eigen toevoeging) en zag de heerlijkheid van God, en Jezus, staande aan de rechterhand van God.
En hij zei: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande aan de rechterhand van God.

O, wat wordt mijn hart geraakt door deze woorden, en welk een verlangen naar zo vol te zijn, vol te worden van Zijn Geest komt er in mijn hart.
Maar tegelijk is er ook een stukje vrees, omdat ik weet wat deze woorden tot gevolg hebben; dat is mijn mens zijn, maar ik mag ook weten dat God kracht geeft op het moment dat wij het nodig hebben en niet ervoor.

Maar zij riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. En zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem, en de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jongeman, die Saulus heette.’

Maar Stefanus was, en bleef, totaal vervuld van de Heilige Geest; alsof er helemaal niets meer van hemzelf, van zijn oude natuur in hem zat, maar hij enkel en alleen nog bestond uit Gods Geest; alsof alleen zijn lichaam nog op deze aarde was en de rest al boven.

En zij stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en zei: Heere Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem:  Heere, reken hun deze zonde niet toe! En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij.’

Zo vol zijn van de Heilige Geest …
Vrijmoedig, zonder angst, Hij, en Hij alleen, gehoorzaam, gericht op de dingen die van boven zijn, krachtig, volhardend, overvloedig in de hoop, vol liefde en vergeving, genadig, …
‘Bekleed met de kracht die van boven komt …’

Eigenlijk laat het verhaal van Stefanus ons alles zien wie de Heilige Geest is, wat Hij doet en uitwerkt.
En dit geldt niet alleen voor Stefanus, maar dit wil Hij ook in ons en door ons heen doen.
De Heilige Geest had in Stefanus leven de volledige ruimte gekregen; hoeveel ruimte geef ik, geven wij Hem?
Of stoppen we onze oren toe, net als de leden van de Hoge Raad?

Alle vruchten van de Geest (Galaten 5:22,23): liefde, vreugde(blijdschap),vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen(geloof), zachtmoedigheid en zelfbeheersing, zien we terug in  dit verhaal van Stefanus.
Vruchten die ook in ons leven zichtbaar dienen te zijn, te worden en het is iets wat de Geest doet groeien en rijpen, zoals de GNB zo mooi zegt.
Uit ons eigen, zelfzuchtige ik, ons vlees, komen hele andere dingen voort.
(vers19-21)
‘Overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; …’
Een aantal van deze dingen zien we weer duidelijk terug bij wat de leden van de Hoge Raad doen, en die anderen die erbij betrokken waren.
Toch, in dit alles ziet God het hart aan.
Dat zien we later in het leven van Paulus.
Paulus (toen nog Saulus) was erbij toen Stefanus werd gestenigd, hij paste toen op de kleren van de getuigen (Hand. 7:58), maar later (Hand. 9)  wordt Paulus door Jezus Zelf geroepen en komt hij tot inkeer en geloof, en wordt van een vervolger een vurig prediker.

Ik zou nog uren kunnen doorgaan, maar ik weet dat het voor nu genoeg is.
Nog een paar woorden wil, nee, moet ik opschrijven en niet alleen voor jou die het leest, maar in de eerste plaats voor mijzelf, om mijzelf voor te houden, om zelf te onthouden.
En naar te leven.


Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God
die in u is door de oplegging van mijn handen,
aan te wakkeren.
Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid,
maar van kracht en liefde en bezonnenheid.

Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere,
en ook niet voor mij, Zijn gevangene,
maar lijd met mij verdrukking om het Evangelie,
overeenkomstig de kracht van God.

Hij heeft ons zalig gemaakt
en geroepen met een heilige roeping,
niet overeenkomstig onze werken,
maar overeenkomstig Zijn eigen voornemen en genade,
die ons gegeven is in Christus Jezus vóór de tijden der eeuwen, …
maar nu is geopenbaard
door de verschijning van onze Zaligmaker, Jezus Christus,
Die de dood tenietgedaan heeft,
en het leven en de onvergankelijkheid
aan het licht gebracht door het Evangelie,
waarvoor ik aangesteld ben als prediker,
 apostel en leraar van de heidenen.

Daarom onderga ik ook deze dingen.
Maar ik schaam mij niet,
want ik weet Wie ik geloofd heb,
en ik ben ervan overtuigd dat Hij bij machte is
mijn pand,
bij Hem weggelegd,
te bewaren tot die dag.
Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden,
die u van mij gehoord hebt,
in geloof en liefde,
die in Christus Jezus zijn.

Bewaar door de Heilige Geest,
Die in ons woont,
het goede pand,
dat u toevertrouwd is.


God heeft u lief en heeft u geroepen om hem toe te behoren.
Ik wens u de genade en de vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.
(Rom.1:7 GNB)

Gods rijke zegen zij voor jou die dit leest
en een liefdevolle groet van mij.

Gezegend Pinksterfeest!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten