zondag 17 juni 2018

Omdat je op Mij hebt vertrouwd!

Source & Focus


… omdat u op Mij hebt vertrouwd, spreekt de HEERE.’

>>Jeremia 39:18b


Als ik afgelopen maand met mijn Stille Tijd het Bijbelboek Jeremia lees, springen de woorden ‘omdat u op Mij hebt vertrouwd’ uit hoofdstuk 39 er uit.
Misschien wel vooral omdat ik het in deze moeilijke tijd, door waar verschillende van onze kinderen op dit moment doorheen gaan, het zo ontzettend hard nodig heb.
Ik wil erop vertrouwen dat het goed komt met een ieder van hen.
Ik wil vertrouwen ondanks dat zorgen en verdriet zich vermeerderen.
Vertrouwen op het feit dat Hij nog steeds dezelfde is.
Vertrouwen dat Hij groter is, sterker, machtiger dan alles wat er gebeurd.
Dat Hij alles in handen heeft en dat er niets buiten Hem om gebeurt en dat Hij alle dingen doet medewerken ten goede voor een ieder die Hem liefheeft.
‘Omdat u op Mij hebt vertrouwd …’  

Vertrouwen.
Vasthouden aan Zijn woord.
Er op staan.
Lezen en doen.
Kiezen.

Als ik de woorden nogmaals lees word ik ook stilgezet bij mijn One Word van dit jaar ‘Source’ en het woordje ‘Focus’ dat daaraan gekoppeld is.
In deze paar woorden is de Heere de Bron en de Focus ligt op wie Hij is.
En zo omvatten deze paar woorden een kostbare schat aan troost en bemoediging, en spoort het mij (en hopelijk jou ook) aan om Hem te vertrouwen, Hem te blijven vertrouwen in elke omstandigheid.


Omdat u op Mij hebt vertrouwd!

Jeremia 39:15-18:

 ‘Het woord van de Heere was tot Jeremia gekomen, toen hij nog opgesloten zat op het binnenplein van de wacht:
Ga naar Ebed-Melech, de cusjiet, zeggen: Zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël: Zie, Ik ga Mijn woorden over deze stad brengen, ten kwade en niet ten goede; op die dag zullen ze voor uw ogen geschieden.
Op die dag zal Ik u echter redden, spreekt de Heere, en u zult niet in de hand van de mannen gegeven worden voor wie u met schrik bevangen bent.
 Voorzeker, Ik zal u beslist bevrijden. U zult niet vallen door het zwaard en u zult uw leven tot buit hebben, omdat u op Mij hebt vertrouwd, spreekt de Heere.’ 

De Heere redde het leven van deze man omdat hij op de Heere vertrouwd had.
Maar de Bijbel geeft ons meer van dit soort voorbeelden; hieronder een paar waar de woorden ‘omdat ze op Hem hebben vertrouwd’ min of meer precies terugkomen.

>>Psalm 22:5,6 
 ‘Op U hebben onze vaderen vertrouwd, zij hebben vertrouwd en U hebt hen bevrijd.
Tot U hebben zij geroepen en zij zijn gered, op U hebben zij vertrouwd en zij zijn niet beschaamd.’

>>Daniël 3:28
‘Nebukadnezar nam het woord en zei: Geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abed-Nego, Die Zijn engel heeft gezonden en Zijn dienaren heeft verlost, die op Hem hebben vertrouwd, het bevel van de koning hebben weerstaan en hun lichaam hebben overgegeven, omdat zij geen enkele god wilden vereren of aanbidden dan hún God.’

>>Daniël 6:24
‘Toen werd de koning zeer verheugd daarover, en hij beval Daniël uit de kuil te trekken. Toen Daniël uit de kuil was getrokken, werd er geen enkel letsel bij hem aangetroffen, omdat hij op zijn God had vertrouwd.’

>>1 Kronieken 5:20
‘Maar zij werden in de strijd tegen hen geholpen: de Hagrieten, en allen die met hen waren, werden in hun hand gegeven. Want in de strijd riepen zij tot God en Hij liet Zich door hen verbidden, want zij vertrouwden op Hem.’


Omdat zij hebben vertrouwd, dus eerst vertrouwen!
Wij willen het graag vaak andersom, eerst horen en zien –bewijs (!) en dan pas vertrouwen.
Vaak komt dit voort uit de beschadigingen die we in het leven hebben opgelopen.
Hoe meer we beschadigd zijn in ons vertrouwen door mensen, hoe minder snel we nog iemand zullen vertrouwen.
En omdat God daar niet in heeft ingegrepen, vinden we het vaak ook moeilijk om Hem ons volledige vertrouwen te geven.
Dat dit eigenlijk een heel kromme gedachte is vergeten we op zo’n moment vaak; we zijn immers geen (en we dat willen helemaal ook niet) marionetten, maar mensen met eigen keuzes en verantwoording.

Dat het ook andersom eigenlijk ook niet werkt –bewijs en daardoor vertrouwen, zien we ook heel duidelijk in de Bijbel.
Bijvoorbeeld aan het volk Israël.
God deed zulke grote wonderen en tekenen, maar vertrouwden ze Hem daardoor?
Lees maar eens vanaf >>Exodus 6:27
En we zien het ook bij de profeet Elia; >>1 Koningen 17, 18
Opnieuw zulke grote wonderen, en toch …

Ik moet ook denken aan het verhaal van de rijke man en Lazarus >>Lucas 16:19-31 en dan in het bijzonder aan het laatste vers, vers 31 waar staat: ‘Maar Abraham zei tegen hem: Als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen, als iemand uit de doden zou opstaan.’
God kent Zijn pappenheimers duidelijk heel goed!

Ja, soms doet God grote wonderen en tekenen, ook nu vandaag de dag nog, maar vaker vraagt Hij ons om Hem gewoon te vertrouwen.
En nee, dat is niet altijd even makkelijk, maar als we het doen wordt ons vertrouwen wel  ‘beloond’.
We gaan Hem leren kennen; we gaan meer en meer ontdekken dat God werkelijk is wie Hij zegt dat Hij is, en dat Hij doet wat Hij belooft.
Dan komt er genezing van onze ziel, bevrijding,verlossing en redding.
We ontvangen vrede, rust en kracht om aan te kunnen wat Hij geeft of toelaat in ons leven.
In onze zwakheid wordt Zijn kracht zichtbaar!

Maar misschien roep je nu vanuit je ellende net als David in >>Psalm 13 ‘Hoelang nog, Heere, hoelang nog zult U mij vergeten; hoelang nog houdt U Zich voor mij verborgen? Hoelang nog moet ik leven met deze pijn, met dit verdriet? Hoelang nog … Hoelang nog?
Misschien zit je voor je gevoel aan de grond en kun je geen kant meer op, en heb je de neiging om maar op te geven; of misschien heb je al wel opgegeven.
Misschien heb je geen geloof en vertrouwen meer dat God nog ook maar iets ooit zal doen, en is het je gebed dat de Heere Jezus maar snel terugkomt, zodat er een einde komt aan alles.
Misschien is je leven zo beschadigd dat geloof en vertrouwen bedekt zijn met wantrouwen, met bitterheid, met zelfmedelijden, met boosheid en misschien zelfs wel haat.
Misschien …
En toch …
Toch …

Toch vraag ik je om met mij je ogen op te heffen naar boven, naar wie onze hulp is.
Ik vraag je, om samen met mij je eigen gevoelens en gedachten aan de kant te zetten en je te richten op wie God is, op wie Zijn woord zegt dat Hij is.
Om met je verstand te kiezen, net als David als hij verder in Psalm 13 tegen alle gevoelens en gedachten in zegt: ‘Ik echter vertrouw op Uw goedertierenheid!’
Om net als David zelfs een stap verder te gaan en ook te zeggen: ‘Mijn hart zal zich verheugen in Uw heil, ik zal voor de Heere zingen, omdat Hij goed voor mij is geweest.’
Het is duidelijk een keuze van David om dit te doen!
‘Ik echter vertrouw …
Mijn hart zal zich verheugen …; ik zal zingen …
Omdat …’ en dan volgt de reden waarom hij deze keuzes maakt, namelijk omdat de Heere Zijn redding (heil) is, omdat de Heere steeds opnieuw goed voor hem is geweest.

Misschien zeg je nu, nou, als je mijn omstandigheden zou kennen dan zou je zien dat de Heere maar weinig goed voor mij is geweest.
Maar is dat ook werkelijk zo?
Vraag Hem eens om je ogen te openen om Zijn gunstbewijzen aan jou te kunnen zien!


Weet je, ik heb het net zo goed tegen mezelf als tegen een ieder die dit leest.
Ik schrijf deze dingen niet licht, want zwaar drukt het leven op mijzelf.
Zorgen om onze kinderen en kleinkinderen ervaar ik als veel zwaarder dan als er iets met mijzelf is.
Veel wordt er van mij gevraagd als moeder, en soms heb ik het gevoel boven vermogen verzocht te worden.
En soms ben ik zelfs de wanhoop nabij en huil ik met lange uithalen omdat ik niet meer weet wat te doen, of hoe ik verder moet, hoe ik het allemaal bol moet werken.
En toch …
Toch leert God mij om door alle omstandigheden heen om op Hem te blijven zien en op Hem te vertrouwen.

Hij doet mij terug zien naar achterliggende jaren, naar wat Hij daar heeft gedaan en wat Hij mij daar heeft gegeven en geleerd.
Ik zie mijn ‘gedenkstenen’ –een schilderij, een schrijfsel, een kaart, een boek, een lied, een …
Ik zie het verschil in mijzelf tussen toen en nu.
Mijn gedachten gaan naar een tekst die ik nu durf te beamen en waarover ik eigenlijk ook nog wel eens zou willen schrijven (wie weet), omdat ik ervaren heb dat God juist door moeilijkheden, pijn en verdriet, kan laten zien wie Hij is:
>>Psalm 119:71
 ‘Het is mij goed, dat ik verdrukt ben geweest’ 

Het zijn deze dingen die ik mezelf steeds opnieuw voor ogen moet houden om vol te houden.
Daarnaast heb ik gemerkt dat het ook goed is (voor mij in ieder geval en ik denk dat dit in wezen waarschijnlijk voor ons allemaal zal gelden) om bezig te zijn met andere dingen.
Om maar niet allerlei dingen te laten vallen of nee te zeggen, maar om juist dan bezig te zijn met de dingen van en voor God.
Om toch naar kring te gaan, om toch naar de kerk te gaan en in mijn geval de aanbidding te doen, ook al lopen soms de tranen over mijn wangen als ik op het podium sta en zing.
Om toch mee te gaan helpen bij de VrouwenConferenties waar ik al jaren naar toe ga, terwijl ik soms aangevallen word met gedachten als ‘Ja maar, wat als …’.
Ik heb in achterliggende jaren ontdekt, dat bezig zijn met de dingen van God, met Zijn woord enz., mij juist de kracht geeft die ik nodig heb, mij juist helpt om vol te kunnen houden, mij vrede en vreugde schenkt juist op die momenten dat het menselijkerwijs gesproken niet mogelijk is.
Paulus en Silas, als ook David, zijn mijn grote voorbeelden.
Als zij kunnen zingen en God kunnen loven en prijzen te midden van de meest barre omstandigheden, dan betekent het dat dit mogelijk is voor iedereen!
Want zij zijn gewone mensen als jij en ik.
En inmiddels ken ik hun ‘geheim’: Gods kracht, Gods Geest in hen!

Helaas doven wij vaak de kracht van Gods Geest door onze eigen gevoelens en gedachten te volgen en/of daaraan toe te geven en door wat wij uitspreken.
Maar hoe meer wij Gods woord lezen, het ons eigen maken en daar naar gaan leven, hoe krachtiger Zijn Geest in en door ons kan werken.
Het is Zijn Geest in ons, Die ons boven onze omstandigheden uit kan tillen en onze mond vult met de mooiste lofgezangen te midden van de moeilijkste omstandigheden.
Het is Zijn Geest in ons, Die ons hoofd kan oprichten naar boven en ons staande kan houden terwijl alles om ons heen instort.
Het is Gods Geest in ons, maar we moeten Hem wel te ruimte geven.
O, wat een moeilijk en pijnlijk leerproces is dit vaak niet!
Tenminste wel voor mij, eigenwijs en kortzichtig als ik kan zijn.
En toch …

Dit alles vraagt mij om steeds opnieuw een keuze te maken.
En zo ook van jou.
Maar als we het doen, dan gaan we de goedertierenheid van de Heere ontdekken en zien, en horen we Hem zachtjes zeggen: ‘Alsjeblieft, Mijn kind, omdat je op Mij hebt vertrouwd is hier Mijn redding! Hier is Mijn vrede! Hier is Mijn verlossing! Hier is Mijn vreugde! Hier is Mijn kracht! Hier is Mijn genezing! Hier is Mijn rust! Hier is Mijn ondersteunende rechterhand! Hier is Mijn bescherming! Hier is Mijn genade! Hier …, voor jou, omdat je op Mij (hebt) vertrouwd!’


Lieve Vader in de hemel, wat kan het leven moeilijk en zwaar zijn.
Wat is het soms moeilijk om te midden van onze omstandigheden op U te blijven zien.
Wat is het soms moeilijk om op U te blijven vertrouwen als de stormen van het leven maar blijven komen en golf na golf over ons heen slaat.
Ik bid U, Vader, dat U ons helpt om toch op U te blijven zien, om toch op U te blijven vertrouwen.
Open toch onze ogen voor de waarheid van Uw woord en geef ons de kracht van Uw Geest om daar op te gaan staan, in te gaan wandelen en naar te leven.
Help ons om Uw woord te (gaan) hanteren als een wapen tegen de boze, als wapen tegen onze eigen gevoelens en gedachten.
Help ons om onze toevlucht bij U te blijven zoeken en niet weg te vluchten in werk, drank, drugs, of wat dan ook, en help ons om vol te houden tot de dag dat we U zullen ontmoeten.
Maak ons sterk en krachtig in U!
Maak ons standvastig!
Maak ons tot een lichtend licht en een zoutend zout.
In Jezus’ Naam.

- Amen - 


Heer, wees mijn bron,
laat mijn focus op U zijn,
opdat ik op U vertrouw
in alle moeite en pijn.

Heer, open mijn ogen,
ontsluit mijn hart.
Laat mij op U vertrouwen
in alle zorgen en smart.

Heer, open mijn oren,
doe mij horen wat U zegt,
opdat de strijd om vertrouwen
in mijn hart wordt beslecht.

Heer, open mijn verstand,
zodat ik het juiste zal kiezen.
Met U aan mijn zij
lijd ik geen verliezen.

En open dan mijn mond
met een nieuw lied, o Heer.
Vol van geloof en vertrouwen
en tot Uw glorie en eer.

- Amen -

Gods rijke zegen
en een liefdevolle groet,
Rita


woensdag 9 mei 2018

Jezus gaat voor Zijn aangezicht uit ...

‘Gerechtigheid en recht zijn het fundament van Zijn troon,
goedertierenheid en trouw gaan voor Zijn aangezicht uit.’

>> Psalm 89:15


‘Als ik ongeveer twee weken terug Psalm 89 lees, springt bovenstaande tekst, en dan met name het tweede zinnetje, eruit en blijft haken in mijn gedachten en in mijn hart …’
Steeds als dit woord terugkomt in mijn gedachten, vult het mij met diepe vreugde en dankbaarheid.
De tweede zin raakt mij het diepst, maar ik wil niet voorbij gaan aan de eerste, want ze horen niet alleen bij elkaar, ik geloof ook dat de tweede zin de eerste zin compleet maakt en de volheid geeft.
Zegt 1 Korinthe 13 immers niet dat de liefde het belangrijkste is, dat als er geen liefde is, niets baat.'


Het was ongeveer half maart toen ik deze woorden schreef; inmiddels is het begin mei en het is nu pas dat ik de energie en mogelijkheid heb om af te maken waar ik toen aan begonnen ben.
En hoewel het inmiddels een tijdje geleden is, als ik teruglees wat ik tot nu toe geschreven had, komen dezelfde gevoelens en gedachten van toen weer terug.


Fundament
‘Gerechtigheid en recht zijn het fundament van Zijn troon …’

Ik weet niet wat er door jou heengaat als je deze woorden leest (-ik hoor het graag), maar mij geven ze een goed gevoel, een gevoel van zekerheid, van veiligheid, van ‘het is goed’ en ik ervaar met het lezen, en herlezen, hoe rust en vrede mijn hart binnenkomen.

Het fundament, oftewel de fundering -basis, grondslag- van Zijn troon, dus de grond waarop Zijn troon is gebouwd, is gerechtigheid en recht.
Heel Gods handelen is dus hierop gebaseerd.
En dat betekent dat alles wat Hij zegt en doet altijd eerlijk en rechtvaardig is, betrouwbaar en volledig.
God heeft dus nog nooit iets gedaan wat onrechtvaardig is, noch zal Hij dat ooit doen.

Voor ons mensen is dit nauwelijks, misschien wel helemaal niet, te bevatten.
Want in de wereld waarin we leven worden recht en gerechtigheid aan alle kanten met voeten getreden; en ja, door een ieder van ons, onvolkomen en zondig als wij van nature zijn.
Maar God is volkomen, geheel heilig en zuiver; rechtvaardigheid is een deel van Zijn karakter.
God kan dus niet anders dan rechtvaardig zijn en rechtvaardig handelen.

Maar de tekst gaat verder, en ik denk (–lees: weet zeker) dat, door wat er volgt mijn hart zich bij de eerste woorden al vult met rust en vrede, omdat ze onlosmakend met elkaar verbonden zijn.
Want God is niet alleen een God van gerechtigheid en recht, maar ook een God van goedertierenheid en trouw.


Goedertierenheid en trouw
‘…goedertierenheid en trouw(-waarheid) gaan voor Zijn aangezicht uit.’

O, wat houd ik van dit woord goedertierenheid, en wat vind ik het erg dat het uit vele Bijbelvertalingen is geschrapt en vervangen door een enkel woord.
Want goedertieren(heid) is niet in één woord te vangen; het gaat zoveel verder dan alleen liefde of genade.
Ik wil daarom nogmaals vertellen wat ik er eens over heb gevonden.

Goedertieren(heid) komt van het Hebreeuws ‘chesed’, en daarbij staat dat het niet in één woord is weer te geven.
Goedertieren(heid) omvat namelijk het volgende: standvastige liefde, genade, liefdevolle vriendelijkheid, goedheid, mededogen, en ook trouw wordt ergens genoemd.

Als we nu eens al deze dingen eens in de plaats van goedertierenheid neerzetten dan wordt de tekst als volgt:
‘… standvastige liefde, genade, liefdevolle vriendelijkheid, goedheid, mededogen, en trouw(-waarheid) gaan voor Zijn aangezicht uit.’

Zijn liefde is niet zomaar liefde, nee, het is een standvastige liefde, een liefde die onwankelbaar, onwrikbaar en onveranderlijk is.
En Zijn vriendelijkheid is niet zo maar aardig zijn en voorkomend, maar een liefdevolle vriendelijkheid; een vriendelijkheid die gekenmerkt wordt door aandacht, zorg en toewijding.
Daarnaast is daar Zijn Genade, -de onverdiende gunst; Zijn goedheid en mededogen, oftewel Zijn barmhartigheid, Zijn compassie, ontferming, medeleven, medelijden.
Al deze dingen maken ook deel uit van Gods karakter; laten zien wie Hij is.
Als er dan staat dat ‘goedertierenheid en trouw voor Zijn aangezicht uitgaan’, dan weten we dat Zijn recht en gerechtigheid gegrondvest zijn in Zijn standvastige liefde, Zijn genade, Zijn liefdevolle vriendelijkheid, Zijn goedheid en mededogen.
Het beeld dat mij daarbij voor ogen staat, is het beeld van een weg in de vorm van een kruis en een man met littekens in Zijn handen en voeten, die luistert naar de naam Jezus.
Wat als we de woorden ‘goedertierenheid en trouw(-waarheid)' nu eens zouden vervangen door één Naam, en wel door de Naam: Jezus?
‘Gerechtigheid en recht zijn het fundament van Zijn troon,
Jezus gaat voor Zijn aangezicht uit.
Is Jezus immers niet de belichaming van Gods goedertierenheid?

Als Gods gerechtigheid en recht verstoken zou zijn van Zijn goedertierenheid en trouw (Jezus), dan zouden we allemaal verloren gaan, en nooit in Zijn nabijheid en aanwezigheid kunnen komen; heilig als God is.
Want ‘we hebben allemaal gezondigd en lopen daardoor allemaal de heerlijkheid en glorie van God mis.’ (>> Rom. 3:23)
Maar omdat God naast een rechtvaardig God ook een goedertieren God is, heeft Hij voor een uitweg gezorgd, zoveel houdt Hij van ons mensen.
Hij gaf Zijn eniggeboren Zoon om de straf voor onze zonden te dragen en zo de weg tot Hem vrij te maken.
Jezus heeft onze plaats ingenomen; voor jou en voor mij, ja, voor de gehele mensheid!
Dat is Zijn goedertierenheid!
Dat is Zijn genade, Zijn standvastige liefde, mededogen, goedheid en liefdevolle vriendelijkheid.

We hoeven niet meer bang te zijn, zoals het volk Israël bij de berg Sinaï (>> Exodus 19,20)
Ja, onze God is nog steeds een heilig en ontzagwekkend God; en ja,  ook een verterend vuur, maar wie gewassen is door het bloed van Jezus, is door Hem heilig en rein geworden, en mag vrijmoedig naderen tot de troon van genade.


Lieve Vader in de hemel, ik prijs U om wie U bent!
U, de Almachtige, zo ontzagwekkend groot en heilig, en tegelijk zo vol liefde en trouw.
Zonder Jezus zouden wij niet tot U kunnen naderen; zou Uw gerechtigheid en recht betekenen dat we voor eeuwig verloren zouden gaan.
Maar dankzij het vergoten bloed van Uw Zoon Jezus, mogen wij tot U naderen; ja, mogen wij U zelfs Abba - Papa, noemen.
Hoe onvoorstelbaar; wat een Genade!
Weg is daarom ook elke angst bij het lezen van deze woorden uit Psalm 89, en vullen ze daarentegen mijn hart met vreugde en dankbaarheid, met gevoel van veiligheid en geborgenheid.
Ja, gerechtigheid en recht zijn het fundament van Uw troon, maar goedertierenheid en trouw gaan voor Uw aangezicht uit, en ik zie Jezus, mijn Heer en Heiland.
Dank U, Heer Jezus, voor wat U voor mij hebt gedaan!
Dank U, Vader, voor wie U bent!
Ik prijs Uw Naam.

- Amen -


Ik hoef niet meer te vrezen,
genade heeft mij gered.
Het vergoten bloed van Jezus
heeft mij in vrijheid gezet.
Op mijn schouders ligt
het kleed van rechtvaardigheid.
Verkregen door Gods trouw
en goedertierenheid.

Gods rijke zegen 
en een liefdevolle groet,
Rita

zondag 21 januari 2018

Ik ben met je!

‘En zie, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld.’
Amen

Mattheüs 28:20
(HSV) 


Dit zijn de woorden waar dit nieuwe jaar voor mij mee begon.
Op mijn andere blog >> ‘Into Your Hands’ heb ik al iets daarover gedeeld.
Maar afgelopen nacht (12 op 13 januari) kwamen deze woorden elke keer als ik werd in mijn gedachten.
En met deze woorden gingen mijn gedachten naar enkele andere teksten uit de Bijbel.
En ik kan dan ook niet anders dan het jaar op dit Blog beginnen met deze woorden van God:
‘En zie, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld.’


En zie

En zie …, oftewel:
En houd dit voor ogen! (NBV)
En vergeet nooit! (BGT)
En wees er zeker van! (GNB)
Ik weet niet hoe het bij jou is, maar als ik aan deze Bijbeltekst denk, dan vergeet ik nogal eens deze twee kleine woordjes ‘en zie’.
Maar met dat ik de eerste week van het nieuwe jaar veel met deze tekst bezig ben geweest en er over heb nagedacht, wil ik mij er op toeleggen dat mij dit niet meer gebeurt, daarvoor zijn ze te belangrijk.

Met deze toevoeging benadrukt Jezus immers dat we de woorden die volgen niet moeten vergeten.
Eigenlijk, als ik er zo over nadenk, dan houden deze twee kleine woordjes in wat de andere vertalingen zeggen, namelijk: ‘Houd dit voor ogen’‘Vergeet (het) nooit’‘Wees er zeker van’.
En zie!
Het is alsof Jezus vanmorgen nog eens persoonlijk en heel duidelijk zegt:
‘Mijn kind, ik wil dat je dit iedere dag voor ogen houdt; Ik wil dat je dit nooit vergeet; Ik wil dat je hier 100 % zeker van bent. 
Als Ik zeg dat Ik bij je ben alle dagen tot de voleinding van de wereld, dan ben Ik dat ook. Elke dag, ja, elk moment van de dag. 
En Ik wil dat dit goed tot je doordringt; dat je dit zo goed beseft, dat het met heel je wezen verweven raakt. 
Zodat, wat er ook gebeurt in je leven, deze woorden van Mij je direct te binnen zullen schieten, zodat je niet bang zult zijn, maar sterk en moedig, en je in Mijn kracht verder kunt gaan.’

En zie!
Houd dit voor ogen!
Vergeet het nooit!
Wees er zeker van!


… Ik ben met u …

Als eerste is het heel goed om te beseffen, dat Jezus hier zegt: ‘Ik ben …’.
Niet Ik zal met je zijn, maar Ik ben!
Dit is dus een feit; er is geen twijfel over mogelijk, het kan nooit ter discussie komen te staan: ‘Ik ben met u …’

In het Oude Testament komen we soortgelijke woorden ook regelmatig tegen, en verschillende teksten daarvan gebruiken we graag ter bemoediging voor anderen, of voor onszelf.
Maar in het OT staat er vaak ook nog wat anders bij.
En ik denk, dat als Jezus de woorden ‘En zie, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld’ spreekt, het ook dat andere inhoudt.
Dat is iets waar ik enorm bij werd bepaald in de afgelopen tijd dat ik er over aan het nadenken was.
Een paar voorbeelden.

Deuteronomium 31: 6,8
‘Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug, want het is de Heere, uw God, Die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten.’

‘De Heere is het Die voor u uitgaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld.’

Jozua 1:9
‘Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heere, uw God, is met u, overal waar u gaat.’

Jesaja 41:10
‘Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God.
Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.’

Wees sterk en moedig!
Wees niet bevreesd!
Schrik niet, wees niet verschrikt!
Wees niet ontsteld!

‘En zie, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld.’
Wees niet bang, zegt de Here Jezus tegen ons, wees niet bang, want Ik ben bij je!
Wat er ook in je leven gebeurt, wat er ook in de wereld gebeurt: wees niet bang, laat het je geen schrik aanjagen, want Ik ben erbij!

Dingen kunnen ons soms zo aanvliegen, en ons benauwen.
En dan heb ik het niet alleen over grote dingen als dodelijke ziekten waar we mee kunnen worden geconfronteerd, of aanslagen en wat er Gods kinderen allemaal wordt aangedaan; hoe ze vervolgd worden en gemarteld.
Nee, ook de gewone dingen in ons leven kunnen ons soms gewoon naar de keel vliegen.
Een kind dat later thuis komt dat afgesproken; dingen die je moet doen of van je worden verwacht; tandartsbezoekjes, zorgen om je kinderen en/of kleinkinderen om wat voor reden dan ook; onzekerheid over je werk, hoe je rond moet komen, … ach, we kunnen zelf van alles aangeven wat ons soms zo enorm kan aanvliegen en benauwen.
Ik heb daar in ieder geval nog heel veel in te leren, dat weet ik wel.
Maar dat nog te leren hebben, is denk ik niet erg, ik ben me er in ieder geval van bewust en wil het ook leren.
Daarom ben ik ook zo dankbaar voor deze woorden van de Here Jezus, en is het zo ontzettend belangrijk om hier dieper over na te denken, en te kijken naar wat Gods woord allemaal zegt.
Er wordt soms zo makkelijk over onze angsten en zorgen heen gewalst.
En ja, ik ken de teksten heel goed; ik weet dat God spreekt van ‘Wees in geen ding bezorgd’ en ‘Volmaakte liefde drijft de vrees uit’, maar het neemt niet weg dat ik, en waarschijnlijk vele met mij, wel zorgen ervaren, angsten hebben, en dingen ons enorm naar de keel kunnen vliegen.
En dan heb ik op die momenten soms maar weinig aan dit soort woorden.
Dan ben ik blij en dankbaar dat Jezus simpelweg zegt: Ik ben bij je al de dagen!
Dan ben ik blij en dankbaar voor woorden als dat ik mag schuilen in de schaduw van Zijn vleugels (>> Psalm 91); dat mijn leven met Christus verborgen is in God (>> Kol. 3:3); dat ik mag weten dat Gods ogen over de ganse aarde gaan om krachtig bij te staan wiens hart volkomen naar Hem uitgaan (>> 2 Kron. 16:9); dat Zijn kracht in mijn zwakheid wordt volbracht (>> 2 Kor. 12:9).

‘Ik ben bij je …’

‘Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden,  maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar  zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen  tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.’
Hebreeën 4:14-16

‘Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte  van getuigen omringd worden,  afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij  met volharding  de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.  Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand  van de troon van God.’
Hebreeën 12:1,2

Ik ben bij je!
Wees niet bang.
Ik ben je in alles voorgegaan.
Houd je oog op Mij gericht.
Zie op hoe Ik wacht op jou!
Houd vol.


Hoewel ik er van overtuigt ben dat de woorden ‘Ik ben met je’ ook gelden voor bovenstaande dingen, gaan er heel andere woorden aan deze vooraf (verzen 18,19), namelijk: ‘En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.’

Nu denk ik niet dat we ineens allemaal zendeling moeten worden en naar het buitenland moeten gaan, of allemaal dominee of evangelist worden, maar wel dat Jezus van ons vraagt om Zijn getuige te zijn op de plaats waar we zijn.
In ons gezin, naar onze kinderen, onze man of vrouw toe; op ons werk, in de supermarkt, op straat, in je vriendenkring, noem maar op.
‘Ga dan heen’ klinkt vooraf aan Zijn woorden ‘Ik ben met je …’.

Ik ben met je, met ons persoonlijke leven, al onze eigen dingen, maar meer nog zodat we de Blijde Boodschap kunnen doorgeven aan anderen.
Ga dan heen en wees niet bang om van Mij te vertellen.
Wees niet bang voor reacties die kunnen komen; kijk eens naar wat er allemaal niet tegen Mij is gezegd.
Wees niet bang om vrienden kwijt te raken; Ik weet er alles van.
Wees niet bang als zelfs familieleden zich van je afkeren; Mijn eigen Vader verliet Mij.
Wees niet bang: Ik ben met je!

In deze tijd wordt in een aantal kringen nauwelijks gesproken over lijden en vervolging; het is niet bepaald populair.
Voorspoed en zegen, liefde, genade en genezing, dat zijn de onderwerpen.
Maar in Gods woord is er genoeg ruimte voor lijden en vervolging, voor ons verdriet en onze pijn.
Nee, niet dat we erin zouden moeten blijven steken of zwelgen, maar wel dat God het benoemt en ons Zijn hulp aanbiedt.
Daarom liggen de woorden van 2 Korinthiërs 1:3- 5 me zeer na aan het hart: ‘Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig.’
(Lees ze ook eens in de  >> Naardense Bijbel)

De Heer weet dat er vele dingen zijn, en zullen komen, die ons angst aan zullen jagen, die ons soms verschrikkelijk bang zullen kunnen maken, en daarom zegt Hij: En zie, Ik ben met je!
En niet alleen op die momenten, maar …


‘… al de dagen …'

Niet slechts af en toe, nee, op alle dagen!
De Matthew Henri zegt het zo mooi:
‘Zij zullen Zijn voortdurende tegenwoordigheid hebben, al de dagen, iedere dag. “Ik zal met u zijn op de sabbat en op de dagen van de week, op mooie dagen en op sombere dagen, op winterdagen en op zomerdagen.” Sinds Zijn opstanding was Hij slechts zo nu en dan aan hen verschenen. Maar Hij verzekert hen dat Zijn geestelijke tegenwoordigheid voortdurend en zonder onderbreking bij hen zal zijn. De God van Israël, de Zaligmaker, is soms een God, Die Zich verborgen houdt, maar nooit een God, Die wegblijft. Soms is Hij in donkerheid, maar nooit op een afstand.’
(>> Jesaja 45:15)


En in de Persoon van de Heilige Geest is dit werkelijkheid geworden.
 ‘Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht. En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.'
Johannes 14:15-17

‘Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen;  maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden.
Johannes 16:7

‘En zie, door de Heilige Geest, ben Ik met u al de dagen …’


‘… tot de voleinding van de wereld.’

‘Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe.
Johannes 14:18

De woorden ‘tot de voleinding (andere vertalingen spreken van voltooiing) van de wereld’ vertellen ons dat er een einde komt aan deze wereld.
Jezus komt terug, ook dat is een feit.
Er wordt heel wat gesproken en gespeculeerd over wanneer dat nu zal zijn, maar Jezus is heel duidelijk als Hij zegt in Mattheüs 24:36 v.v. dat niemand dan de Vader alleen dat moment kent.
Jezus waarschuwt ons om waakzaam te zijn, juist omdat we dat moment niet kennen.
Het zal zijn als een moment waarop een dief inbreekt.
Daarom is het zo belangrijk dat we zijn getuige zijn, zodat mensen die Hem niet kennen van Hem horen en gered kunnen worden.


‘En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan.’
Openbaring 21:1

‘En zie, Ik kom spoedig …’
Openbaring 22:12


- Amen -

Het woordje ‘Amen’ staat niet in elke vertaling.
Maar of het er nu wel of niet staat, één ding is zeker: zoals het er staat zo is het, en het woordje Amen is een extra bevestiging van alle woorden.
Gods woord is waar en waarachtig; zoals Hij zegt, gebeurt het, of zal het gebeuren.


Lieve Vader in de hemel, Heer Jezus, dank U wel voor deze beloften, dank U wel dat U met ons zult zijn alle dagen van ons leven, en dat U terugkomt.
Wat zien we daar naar uit, Heer Jezus, al is dat meestal ook omdat we ons leven zo zwaar vinden en verlangen naar een leven dicht bij u, zonder zonden, zonder pijn en verdriet, zonder lijden.
Help ons, Heer Jezus, om standvastig en vol volharding  ons leven te leven tot Uw glorie en eer.
Laat ons zien, op welke manier wij Uw Blijde Boodschap kunnen doorgeven; wij kunnen getuigen van U, van wie U bent en van wat U voor ons mensen hebt gedaan.
Laat ons het lijden dat daar soms aan vast zit niet vrezen, maar help ons het te doorstaan, ziende op wat U hebt doorstaan voor ons.
Help ons om te midden van elke omstandigheid onze ogen te richten op U en op Uw woord.
Laat Uw Geest ons leiden, in woord en daad.

In Jezus’ Naam.

- Amen -


‘En zie, Ik ben met  je …’

Hoe vaak minachten we eigenlijk deze woorden
door ze ‘af te zwakken’ met ons blijven zien
op onze omstandigheden, onze pijn en verdriet.
Waardoor we als het ware Zijn hand wegslaan,
en Zijn hulp, troost, en kracht afwijzen,
en waardoor ons hart Hem niet meer ziet.

‘En zie, Ik ben met je alle dagen …’

Laten we deze woorden toch voor ogen houden,
de diepte ervan overdenken tot ze als waarheid
landen in ons hart en in ons leven.
Laten ze verankerd raken tot in het diepst van onze ziel,
opdat ze ons tot kracht en sterkte zijn,
en de benodigde moed en volharding geven.

‘En zie, Ik ben met je alle dagen tot de voleinding van de wereld!’

Dat deze woorden ons zullen aansporen
om van Hem te getuigen, een ieder
op de plaats waar hij gaat of staat.
Hij is immers met ons iedere dag;
er is geen stap die we zetten,
zonder dat Hij naast ons gaat.

Gods rijke zegen 
en een liefdevolle groet,
Rita


Om er event. nog naast te lezen:

>> Matth. 10:16- 42
>> 1 Petr. 4:12-19
>> Rom. 8:17,18
>> 1 Petr. 5:7-10
>> Matth. 24, 25
>> 2 Petr. 3:8-10
>> Openb. 21:1-8