zondag 31 januari 2021

Week 5 - The voice of Hope - De stem van Hoop (Uitgebreide versie)

Deze week een lied waarmee we God loven en prijzen, Hem aanbidden en de lof toe zingen ondanks onze omstandigheden.
Een lied dat ons laat zien dat we ook alle reden hebben om dit te doen, als ook dat het een keuze is om dit wel of niet te doen.

‘And through the storm (En door de storm);
despite it all (ondanks alles);
through good and bad (door goede en slechte dagen) …

Yet I will praise You (toch zal ik U prijzen);
yet I will sing (toch zal ik zingen);
yet I will worship (toch zal ik aanbidden)!’

Voor je nu zegt ‘maar je moest eens weten …’, vraag ik je om toch het lied te luisteren en vervolgens met mij mee te gaan naar de plaatsen in Gods Woord waar dit lied mij brengt.


 >> Lara Martin - The Voice of Hope  (Onderin vind je opnieuw de link naar de tekst en de ‘vertaling’ van dit lied)


Allereerst
Het is niet makkelijk om zo dwars tegen onze gedachten en gevoelens in te gaan; het vraagt soms heel veel van ons, en vaak lukt het ons misschien ook niet, overweldigend als gedachten en gevoelens die voortkomen uit onze situatie kunnen zijn, maar we kunnen het denk ik wel leren.
Daarbij geloof ik ook dat hoe vaker we iets doen, hoe meer eigen het ons zal worden, en hoe meer eigen ons iets wordt, hoe makkelijker het wordt om opnieuw te doen.
Eén ding weet ik echter heel zeker: het werkt altijd iets uit!
Omstandigheden blijven doorgaans hetzelfde, maar het verandert ons, ons perspectief, en daarmee weer onze gedachten en gevoelens.

Hoewel ik ontzettend graag zing en het ook heel veel doe, blijf ik dit best heel moeilijk vinden; mijn gedachten en gevoelens kunnen zo overheersend en sterk zijn, en mijn wil dan zo botsen met die van Hem, maar toch is dit wel het verlangen van mijn hart om te leren en het volledig eigen te maken, en daar blijf ik mij naar uitstrekken.
Daarom wil ik jou (en mezelf natuurlijk in de eerste plaats) meenemen naar Gods Woord waarin we met eigen ogen kunnen zien dat we echt altijd een reden hebben om Hem te eren met een lied (ons spreken als ook onze daden zijn daar natuurlijk onlosmakend mee verbonden) in welke omstandigheid we ook verkeren.

De stem van Hoop
Gods weg is altijd de beste weg!

‘Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.’
Jesaja 55:9

Als er één ding is dat mij enorm geholpen heeft, en nog steeds altijd helpt als er weer van alles speelt en gebeurt, is het kijken naar het leven van de Here Jezus, naar Zijn komst naar deze aarde, Zijn leven, als ook Zijn lijden en sterven, opstanding en hemelvaart.
Hoe ondoorgrondelijk bijzonder is niet dit reddingsplan van onze hemelse Vader!
Het is het beste en het mooiste dat God voor ons heeft gedaan, ook al kan ik de diepste diepte en reikwijdte van het totale reddingsplan, -vanaf Genesis tot en met Openbaringen, niet zien of bevatten.

En zo is het ook met ons leven, met alles waar we doorheen hebben te gaan; met alles dat op ons pad komt, als ook met alles dat in de wereld gebeurt, als ook de corona waar we nu mee te maken hebben.
Ja, God zou van alles kunnen voorkomen of kunnen ingrijpen, dingen tegen kunnen houden of juist bewerken, maar naast het feit dat wij een vrije wil en keuze hebben, ziet God het totaal plaatje van ons aller leven, als ook dat Hij Zijn plan heeft met deze wereld.
Denk maar eens aan het voorbeeld van Corrie ten Boom over de twee kanten van een borduurwerk.
Al wat God van ons vraagt te  midden van alles dat gebeurt, is dat we Hem vertrouwen, zowel in ons persoonlijk leven, als met alles wat er nu wereldwijd gebeurt en dat we Hem blijven eren, loven en prijzen.

En zo gaan mijn gedachten opnieuw naar wat Sheila Walsh zei in haar gebed* met oog op de kanker die geconstateerd was in haar leven: ‘Lord, I want You to do whatever will bring more glory to Your Name!’
En ik bid met haar mee, dat God datgene doet in mijn leven, wereldwijd, wat Hem de meeste eer zal brengen, want daar gaat het om.

De stem van Hoop
God is onveranderlijk en altijd goed!

‘Maar U blijft Dezelfde, aan Uw jaren zal geen einde komen.’
Psalm 102:28

‘Want God, de HEERE, is een zon en een schild, de HEERE zal genade en eer geven, Hij zal het goede niet onthouden aan hen die in oprechtheid hun weg gaan.’
Psalm 84:12

Hoewel het voor ons mensen niet te bevatten is, is God eeuwig.
Hij was er al voor de wereld begon, en Hij zal er altijd zijn, zelfs als de aarde en de hemel vergaan. (Psalm 90:2; Psalm 102:26-28; Hebreeën 1:12)
God is niet als ons mensen; Hij is onveranderlijk.
Hij houdt Zijn beloften, Zijn plannen blijven bestaan, Zijn trouw blijft van generatie op generatie.
Zijn goedertierenheid, oftewel Zijn goedheid, Zijn liefde, Zijn genade, houden nooit op.
Door alle eeuwen heen zien we in Zijn Woord dat Hij Zijn beloften nakomt, ongeacht hoelang het ook duurt.
Door alle eeuwen heen zien we in Zijn Woord, dat Zijn plannen zich één voor één ontvouwen.
Door alle eeuwen heen zien we in Zijn Woord, dat Zijn Woord betrouwbaar is, en als Zijn Woord betrouwbaar is, dan is dat zeer zeker ook de Persoon Die ze uitspreekt!
Door alle eeuwen heen zien we in Zijn Woord, dat Hij goed is, en het beste met ons voorheeft.

God is goed; heeft Hij ons in Christus immers niet vergeven?
God is goed; is Hij immers geen schuilplaats, een toevlucht, een burcht, een veilige vesting voor een ieder in nood?
God is goed; is Hij immers niet onze kracht en sterkte?
God is goed; is Hij immers niet onze rots, onze Bevrijder, ons heil!
God is goed; immers is Zijn hand niet op ons, voor, achter, ja, op ons?
Is Hij het immers niet Die tegen ons heeft gezegd dat Hij altijd bij ons zal zijn, ons nooit zal verlaten!
En dit is nog maar nauwelijks een fractie van hoe goed God voor ons is.


De stem van Hoop

Hij is de Koning der koningen, de Vredevorst.

‘Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – want Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen.’
Openbaring 17:14

‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.’
Jesaja 9:5

Welk een heerlijk vooruitzicht hebben wij, welk een heerlijke zekerheid te midden van alle moeilijkheden, zorgen en problemen, te midden van alle stormen die woeden, te midden van alle oorlogen en vervolgingen die er zijn.
Hoe belangrijk is het daarom ook niet dat we besef hebben van de onzichtbare strijd die om ons heen gaande is; om ons te wapenen met de wapens die God ons gegeven heeft, zodat we kunnen standhouden tot het einde toe!
De satan gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij kan verslinden; alles is er bij hem op gericht om nog zoveel mogelijk mensen weg te houden bij God, en van het eeuwige leven met Hem.
De oorlog die gaande is, is groter en verstrekkender dan wij ons vaak realiseren, of zelfs maar bewust van zijn, maar hij is er wel degelijk.
Daarom is het zo belangrijk om dicht bij Hem en Zijn Woord te blijven, om in Hem te blijven.
Want alleen met Hem kunnen we alles aan, alleen met Hem zullen we de eindstreep halen.
Met Hem, Die het Lam is, de Heere der heren,  de Koning der koningen, de Vredevorst!
Zijn heerschappij zal volkomen vrede brengen!
Nu, voor de gelovigen, vrede met God, maar straks volkomen vrede, waarin er geen oorlogen of wat dan ook meer zal zijn.

De stem van Hoop
Het anker voor mijn ziel.

‘Omdat Hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van Zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen, wij die bij Hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt, vast te houden. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel.’
Hebreeën 6:17-19

Een anker symboliseert hoop en standvastigheid.
Voor een schip is een anker een onmisbaar item; het legt het schip vast, en biedt hoop op redding; kortom het kan een verschil betekenen tussen leven en dood.
En eigenlijk is dit voor de mens precies hetzelfde, alleen is het ‘anker’ dan geen ding maar een Persoon, namelijk Jezus Christus, en Zijn verlossingswerk.
Jezus, en Zijn verlossingswerk is de kracht die ons staande houdt in dit leven, als ook dat Hij de redding van onze ziel is, en daarmee het verschil is tussen leven (met God) en  dood (zonder God).

Het voorhangsel in de tempel scheurde van boven naar beneden toen Jezus stierf aan het kruis op Golgotha (Matth. 27:51); Zijn werk op aarde was volbracht, de toegang tot God volledig herstelt omdat Hij de straf op onze zonden heeft gedragen.
Daarmee is Jezus ons anker geworden, het anker voor onze ziel!
Vast en onwrikbaar zegt God’s Woord, dus er is niets wat dit nog kan veranderen!
Het is daarmee geen hoop in de zin van ‘misschien’, zoals bij een schip wel het geval is, maar het is een Hoop van Zekerheid, want door Hem is onze ziel voor eeuwig gered.


De stem van Hoop
Daarom zal ik ondanks alles Hem prijzen, zingen, Hem aanbidden

‘Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn,
al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen,
al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn –
ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil.’

Habakuk 3:17,18

Ondanks alles …
Stormen zullen woeden, goede en slechte tijden komen en gaan, tegenspoed zal er altijd zijn, is het niet voor de één, dan wel voor de ander, en soms kan het lijken alsof er nergens een uitweg is, maar in alles en altijd, is en blijft Hij Dezelfde; de Enige, waarachtige Heer en God; de Allerhoogste, de Onveranderlijke.
Op Hem kunnen we vertrouwen en bouwen; in Hem kunnen we rusten in de zekerheid dat Hij alles vast in handen houdt, en nooit de controle verliest.
Hij, de Koning der koningen, de Vredevorst is goed; Hij is het anker voor onze ziel; de Stem van Hoop.
En dat maakt dat we altijd een (alle) reden hebben om Hem te loven en te prijzen, Hem te aanbidden.
Dat maakt dat we altijd een (alle) reden hebben om te zingen.
De keuze is aan ons …

Daarom zal ik!

Heer, doe mij te midden
van de stormen van het leven
altijd zien op wie U bent
en op de redding die U
mij heeft gegeven.

Laat mij in tegenspoed
nooit vergeten wie U bent:
de Allerhoogste,
Koning der koningen,
de Vredevorst,
Die mij bij name kent.

Laat mij in goede en slechte dagen
altijd Uw grootheid bezingen.
Ja, laat mij U loven en prijzen,
van Uw trouw en goedheid zingen.

U bent het Anker van mijn ziel,
de Stem van Hoop die mij doet leven.
Daarom zal ik U loven en prijzen,
al de dagen die U mij nog gaat geven.


God's rijke zegen en nabijheid
voor de komende week.
Dat we Hem zullen blijven loven, prijzen, en aanbidden,
ja, zingen tot Zijn glorie en eer, ondanks ...

Een liefdevolle groet,
Rita


Vanwege copyright wil ik hier niet de volledige teksten plaatsen maar geef bij een Engels lied een link naar de teksten.
Soms staat er onderaan ‘Meer weergeven’, als je hierop klikt, komt de rest van de tekst in beeld.
Verder staat er onderin ‘Naar het Nederlands vertalen’; als je dit aanklikt, komt de Nederlandse vertaling van het lied in beeld.
Ik wil er wel bij zeggen dat de vertaling vaak wel een beetje gebrekkig is, maar wel voldoende om het lied te kunnen begrijpen.

>> Tekst en ‘vertaling’ van het lied ‘Hope’ van Lara Martin


* Zie Blog: >> Mag Ik?
 

Week 5 - The voice of Hope - De stem van Hoop (Beknopte versie)

Deze week een lied waarmee we God loven en prijzen, Hem aanbidden en de lof toe zingen ondanks onze omstandigheden.
Een lied dat ons laat zien dat we ook alle reden hebben om dit te doen, als ook dat het een keuze is om dit wel of niet te doen.

‘And through the storm (En door de storm);
despite it all (ondanks alles);
through good and bad (door goede en slechte dagen) …

Yet I will praise You (toch zal ik U prijzen);
yet I will sing (toch zal ik zingen);
yet I will worship (toch zal ik aanbidden)!’

Voor je nu zegt ‘maar je moest eens weten …’, vraag ik je om toch het lied te luisteren en vervolgens met mij mee te gaan naar de plaatsen in Gods Woord waar dit lied mij brengt. >> The Voice of Hope - Lara Martin 


(Onderin vind je opnieuw de link naar de tekst van dit lied met de mogelijkheid naar een ‘vertaling’)


Allereerst
Het is niet makkelijk om zo dwars tegen onze gedachten en gevoelens in te gaan; het vraagt soms heel veel van ons, en vaak lukt het ons misschien ook niet, overweldigend als gedachten en gevoelens die voortkomen uit onze situatie kunnen zijn, maar we kunnen het denk ik wel leren.
Daarbij geloof ik ook dat hoe vaker we iets doen, hoe meer eigen het ons zal worden, en hoe meer eigen ons iets wordt, hoe makkelijker het wordt om opnieuw te doen.
Eén ding weet ik echter heel zeker: het werkt altijd iets uit!
Omstandigheden blijven doorgaans hetzelfde, maar het verandert ons, ons perspectief, en daarmee weer onze gedachten en gevoelens.

Hoewel ik ontzettend graag zing en het ook heel veel doe, blijf ik dit best heel moeilijk vinden; mijn gedachten en gevoelens kunnen zo overheersend en sterk zijn, en mijn wil dan zo botsen met die van Hem, maar toch is dit wel het verlangen van mijn hart om te leren en het volledig eigen te maken, en daar blijf ik mij naar uitstrekken.
Daarom wil ik jou (en mezelf natuurlijk in de eerste plaats) meenemen naar Gods Woord waarin we met eigen ogen kunnen zien dat we echt altijd een reden hebben om Hem te eren met een lied (ons spreken als ook onze daden zijn daar natuurlijk onlosmakend mee verbonden) in welke omstandigheid we ook verkeren.

De stem van Hoop
Gods weg is altijd de beste weg!

‘Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.’
Jesaja 55:9

De stem van Hoop
God is onveranderlijk en altijd goed!

‘Maar U blijft Dezelfde, aan Uw jaren zal geen einde komen.’
Psalm 102:28

'Want God, de HEERE, is een zon en een schild, de HEERE zal genade en eer geven, Hij zal het goede niet onthouden aan hen die in oprechtheid hun weg gaan.’
Psalm 84:12

De stem van Hoop
Hij is de Koning der koningen, de Vredevorst.

‘Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – want Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen.’
Openbaring 17:14

‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.’
Jesaja 9:5

De stem van Hoop
Het anker voor mijn ziel.

‘Omdat Hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van Zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen, wij die bij Hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt, vast te houden. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel.’
Hebreeën 6:17-19

De stem van Hoop
Daarom zal ik ondanks alles Hem prijzen, zingen, Hem aanbidden

‘Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn,
al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen,
al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn –
ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil.’

Habakuk 3:17,18

Daarom zal ik!

Heer, doe mij te midden
van de stormen van het leven
altijd zien op wie U bent
en op de redding die U
mij heeft gegeven.

Laat mij in tegenspoed
nooit vergeten wie U bent:
de Allerhoogste,
Koning der koningen,
de Vredevorst,
Die mij bij name kent.

Laat mij in goede en slechte dagen
altijd Uw grootheid bezingen.
Ja, laat mij U loven en prijzen,
van Uw trouw en goedheid zingen.

U bent het Anker van mijn ziel,
de Stem van Hoop die mij doet leven.
Daarom zal ik U loven en prijzen,
al de dagen die U mij nog gaat geven.


God's rijke zegen en nabijheid
voor de komende week.
Dat we Hem zullen blijven loven, prijzen, en aanbidden,
ja, zingen tot Zijn glorie en eer, ondanks ...

Een liefdevolle groet,
Rita


Vanwege copyright wil ik hier niet de volledige teksten plaatsen maar geef bij een Engels lied een link naar de teksten.
Soms staat er onderaan ‘Meer weergeven’, als je hierop klikt, komt de rest van de tekst in beeld.
Verder staat er onderin ‘Naar het Nederlands vertalen’; als je dit aanklikt, komt de Nederlandse vertaling van het lied in beeld.
Ik wil er wel bij zeggen dat de vertaling een beetje gebrekkig kan zijn, maar wel voldoende om het lied te kunnen begrijpen.

>> Tekst en ‘vertaling’ van het lied ‘Hope’ van Lara Martin

zondag 24 januari 2021

Week 4 - Hij kent mijn naam - He knows my name!

Een nummer dat ik de laatste paar weken ook erg vaak luister, is het nummer ‘He knows my name’ van Sheila Walsh.
Het nummer vind je in het Nederlands in de Opwekkingsbundel en wel nummer 617.
Persoonlijk vind ik de Engelse tekst wat sterker dan de Nederlandse, maar dat is vaak zo met liederen die worden vertaald; in het Nederlands heb je soms gewoon teveel woorden nodig om weer te geven wat er in het Engels wordt bedoeld, maar dat neemt hier niet weg dat er veel troost en geborgenheid besloten liggen in dit lied!


>> Hij kent mijn naam – Opwekking 617 >> He knows my name – Sheila Walsh 


Volgens het bijschrift in de Opwekkingsbundel is het lied gebaseerd op de hier onderstaande Bijbelteksten:


‘Maar nu, zo zegt de HEERE, uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël:
Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij.
….
Sinds u kostbaar bent in Mijn ogen, bent u verheerlijkt en heb  Ik u liefgehad.
Daarom heb Ik mensen gegeven in uw plaats en volken in plaats van uw ziel.’

Jesaja 43:1,4
 
• De Heere is onze Schepper, onze Formeerder; Hij heeft ons gemaakt, en is daarmee onze Maker.
• Hij heeft ons bij onze naam geroepen; Hij kent dus heel duidelijk onze naam!

‘Maar nu, HEERE, U bent onze Vader!
Wij zijn het leem en U bent onze Pottenbakker: wij zijn allen het werk van Uw handen.’

Jesaja 64:8

De Heere is onze Vader, dus zijn wij Zijn kinderen.
God, de Vader, de Schepper, de Pottenbakker; wij het leem, de klei; het werk van Zijn handen, de schepsels die Hij heeft gemaakt. 

‘Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.
Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.’

Efeze 1:3-6

God, de Vader, die ons -Zijn kinderen, al voor de schepping van de wereld in de Here Jezus heeft uitverkoren om Zijn kinderen te worden tot Zijn eer en glorie.


Maar ik moet ook denken aan Psalm 139 en aan Psalm 56, als ook aan Openbaringen 21, Mattheüs 28:20 en Hebreeën 13.
Lees maar eens mee.

In Psalm 139 staat zo mooi dat Hij onze nieren heeft geschapen; ons ‘geweefd’ heeft in de schoot van onze moeder; ja, zo ‘ontzagwekkend wonderlijk mooi’ heeft gemaakt.
Dat Hij ons door en door kent; onze wegen, onze gedachten, ja, zelfs onze woorden nog voor we er één hebben gesproken.
Ook toont deze Psalm ons dat er geen plaats op aarde te vinden is waar God ons niet zou zien, want Hij is echt overal!

In Psalm 56 gaat het over onze tranen; lees vers 9 maar eens waar staat dat Hij onze omzwervingen heeft geteld, en waar de psalmist vraagt of God zijn tranen in een kruik wil bewaren; ‘staan zij niet in Uw register?’, zegt hij!

En ook Openbaring 21:4, als ook 7:17 en Jesaja 25:8, spreken over onze tranen, namelijk dat God ze eens allemaal van onze ogen zal afwissen.
Hoe zou Hij dat doen als Hij ze niet gezien zou hebben?

En als we naar Mattheüs 28:20 en Hebreeën 13:5 gaan, vinden we daar de belofte van de Heere dat Hij altijd bij ons zal zijn; ja, ons nooit zal verlaten!

Mocht je je ooit afvragen of God je wel hoort als je roept, lees dan eens mee in Jesaja 59:1, hier staat dat Zijn macht niet te klein is om te verlossen, noch Zijn oor dicht zit zodat Hij ons niet zou horen.


Hij kent mijn naam; He knows my name …
Een kort en eenvoudig lied, maar een lied dat getuigt van de liefde van God voor jou en mij, een lied vol troost, een lied waardoor we ons veilig en geborgen mogen weten.


De dagen waarin we momenteel leven is niet de makkelijkste tijd; onze wereld -ons leven, wordt aan alle kanten geschud.
Er zijn zoveel regels en beperkingen dat er al vele zijn die in opstand komen; rebels, opstandig, en ongehoorzaam zijn, of worden.
De gevolgen van alles zijn soms zo verstrekkend dat het vele niet alleen tot wanhoop drijft, maar ook tot een wanhoopsdaad.
En waar wij als Zijn kinderen rust en vrede zouden kunnen (moeten) brengen, en hoop kunnen laten zien, viert onrust, verdeeldheid en veroordeling met regelmaat hoogtij.
(Welk een verademing was een filmpje op YouTube waarin een voorganger geen uitspraken deed over goed of fout, noch over het beleid van onze regering maar wees op Romeinen 14)


Het is mijn gebed dat dit lied, als ook de verwijzingen naar de Bijbelverzen, (nieuwe) hoop mag geven, rust en vrede in je leven mag brengen te midden van alle hectiek, onrust en zware regels en beperkingen.
Dat het je mee mag nemen naar Zijn hart, naar Zijn woord, waar je alles vindt wat je nodig hebt, juist voor in de moeilijke tijd als waar we nu in leven.

Hij is nog steeds de Schepper van deze wereld!
Hij is nog steeds in controle!
Niets is voor Hem verborgen!
Niet de oorzaak van deze crisis, niet de diepste beweegredenen van alle regels en beperkingen,  maar ook jouw naam niet, noch jouw tranen.
Te midden van de chaos in deze wereld ziet Hij jouw eenzaamheid, je wanhoop, je diepste nood!
Al is er niemand meer die jouw naam noemt; Hij kent hem en Hij noemt hem nu, op dit moment om jou te trekken vanuit je diepste duisternis tot Zijn wonderbaar licht.

Hij ziet je worsteling om alle ballen omhoog te kunnen houden; werk, huishouden, thuis lesgeven aan de kinderen.
Hij ziet je eenzaamheid, omdat alles om je heen wegvalt door de avondklok, de beperkte bezoekregelingen, door alles dat gesloten is op laste van en daarmee je sociale contacten.
Hij ziet de wanhoop om je bedrijf dat je langzaam ten onder ziet gaan.
Hij ziet de vermoeidheid achter de maskers en allerlei andere beschermende kleding.
Hij ziet de stille tranen die je huilt als even niemand kijkt om het lijden waar je steeds opnieuw mee wordt geconfronteerd.
Hij ziet de ontwrichte levens van groot en klein.
Hij ziet JOU!
En Hij wacht totdat je komt.

Nog een Bijbelvers, uit Psalm 10 (vers 14a) om je te laten zien dat God je hoort en ziet, maar ook op je wacht.
‘U ziet het wél, want U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geeft; …’

Neem eens een moment, of ieder momentje dat je hebt, en luister nog eens naar dit lied.
Laat de woorden diep binnenkomen, en stort je hart voor Hem uit; vertel Hem alles wat je dwarszit, waar je moeite mee hebt, waar je bang voor bent.
Deel al je pijn en verdriet met Hem, je wanhoop, je eenzaamheid.
Hoe moe je bent, niet meer weet hoe je het vol moet houden …
Geef alles in Zijn hand en laat de liefdevolle Vaderlijke troost en geborgenheid, die door de woorden en melodie naar je toe komen, je nieuwe hoop en moed geven, je oprichten en verkwikken, je vullen met Zijn rust en vrede.
Want te midden van deze storm die woedt, heeft Hij echt alles in Zijn hand; Hij ontvouwt Zijn plan zoals Hij heeft gepland.

Ik zie en Ik hoor!

Mijn kind,
te midden van de chaos
en alle onrust in deze wereld
zie Ik jouw verdriet.

Ik ken je gedachten,
zie de tranen die je huilt;
maar zie jij ook de hand
die Ik jou bied?

Mijn kind,
Ik heb je gemaakt.
Jouw leven is in Mijn hand;
niets is voor Mij verborgen.

Ik hoor je als je roept;
Ik verlaat je immers nooit!
En waar je ook heen mag gaan,
Ik blijf altijd voor je zorgen.

Ik ben je Vader,
jij bent Mijn kind.
Zie in Mijn Zoon, Jezus,
hoezeer je wordt bemind.


God's rijke zegen en nabijheid
voor de komende week;
maak Hem tot je Bron van licht en troost.

Een liefdevolle groet,
Rita

zondag 17 januari 2021

Week 3 - The goodness of God (De goedheid van God)

Met dat we dit lied vorige week zondag in de dienst zingen, springt mijn hart op van vreugde, en weet ik, ja, dit is het lied dat ik moet gebruiken voor Week 3 op Quality Time.
Met het zingen van dit lied afgelopen zondag, als ook de gehele week, -het lied is echt dagelijks in mijn hart en op mijn lippen, ervaar ik hoe het zingen, zelfs van maar de paar regeltjes die ik uit mijn hoofd ken, mijn ziel optilt en mij diepe vreugde en blijdschap geeft.


  >> The goodness of God  

De afgelopen week heb ik heel veel nagedacht over dit lied, als ook naar mijn leven gekeken aan de hand van dit lied, want zoals zo vaak met liederen, ook hier zingen we nogal weer heel wat.
En het riep bij mij dan ook de nodige vragen op.
Geloof ik wat ik zing?
Meen ik wat ik zing?
Maak ik waar wat ik zing?
Kan, of mag ik het wel zingen als ik zo vaak tekortschiet en faal in het niet doen wat ik soms -vaak?- zo makkelijk meezing?
Als er één ding is wat dit lied afgelopen week bij mij teweeg heeft gebracht dan is het wel ‘Bewustwording’, en in dit geval vooral ‘bewustwording van Gods goedheid’.


De strekking van het lied.
Het eerste couplet begint met het uitspreken van dat ik van de Heere houd, en vertelt vervolgens dat Zijn genade me nooit in de steek laat, nooit teleurstelt, nooit faalt, en dat alle dagen van mijn leven in Zijn handen zijn.
Het zegt dat ik zal zingen van de goedheid van de God vanaf het moment dat ik wakker word tot het moment dat ik ga slapen.
In het refrein dat volgt getuig ik van Gods trouw en goedheid die er was elke dag van mijn leven; ‘mijn gehele leven bent U trouw geweest; mijn gehele leven was U goed, ja, zo goed voor mij’.
En daarom kan ik niet anders dan, met elke ademteug die ik kan nemen, zingen van de goedheid van God.

Het tweede couplet begint met het uitzingen dat ik van God’s stem houd, dat Hij mij door het vuur heen heeft geleid en dat er niemand anders dan Hij dichtbij mij is in de donkerste nacht.
Dat ik Hem ken als een Vader, als een Vriend, en dat ik mijn dagen geleefd heb in Zijn goedheid.

In de ‘Bridge’ van het lied (= Brug, en dat is een stukje tussen normale coupletten en refreinen door en legt vaak verbinding, een bruggetje tussen), benadruk ik mede door herhaling, dat ik wil zingen van deze goedheid van God, omdat Zijn goedheid mij achterna rent, en dat met het neerleggen van mijn leven, ik mij op dit moment overgeef en alles aan Hem geef, en dit alles omdat Zijn goedheid achter mij aanrent, mij achtervolgt.


Bewustwording
Nu vinden veel christelijke liederen hun oorsprong in meer of mindere mate in wat de Bijbel zegt, en na enig zoekwerk vond ik dat ook bij dit lied.
Maar dat heb ik toch terzijde geschoven, en wil gewoon mijn ‘eigen’ gedachten hierover laten gaan, want al bezig zijnde met dit schrijven komen er verschillende gedachten boven.

Het eerste couplet en het refrein hebben mij het meest tot nadenken gestemd afgelopen week, want dat waren ook de woorden die mij echt dagelijks vergezelden, en inderdaad, ook bijna van de ochtend tot de avond, ieder moment dat ik even alleen was, of niet ergens mee bezig was wat mijn aandacht vroeg.
Ze brachten vele herinneringen boven, herinneringen aan pijn, lichamelijk en geestelijk, aan verdriet, aan de vele moeiten en zorgen die er zijn geweest, aan de (doods)angsten die ik heb uitgestaan, aan de wanhoop die voortkwam uit dingen die gebeurden met hen die mij het meest dierbaar zijn.
Aan gebalde vuisten naar de hemel, aan schreeuwen die in mijn keel bleven hangen, aan de vele, vele vergoten tranen, aan het breekpunt van nog wel of niet willen geloven,  

Maar de tekst van dit lied drong me niet om naar de diepte van al deze ellende terug te gaan, maar om juist in deze herinneringen te kijken naar Gods genade, naar Zijn trouw en Zijn goedheid, want … daar zong ik immers van dat deze mij nooit in de steek laat, nooit faalt, nooit teleurstelt; dat alle dagen van mijn leven in Zijn hand zijn?
Dat Hij mijn gehele leven mij trouw geweest is en zo ontzettend goed?
En in gedachten zag ik die grote brede ‘lompe’ man weer in de stoel van mijn kamer, van wie ik juist verwacht had dat hij bewogen met mijn situatie zou zijn, en mij zou helpen, maar in plaats daarvan  me de les las over zelfmedelijden, bezig zijn met jezelf en de gevolgen daarvan, en dat ik mezelf maar eens aan moest gaan pakken en wat gaan doen.
Ik zag mezelf liggen op de bank met een boek van Max Lucado en ervoer even opnieuw hoe God sprak door dit boek heen en mij onderwees.
Zag ik mezelf in het duister van de nacht op mijn bed en het moment waarop ik besefte dat ik vergeven moest, wilde ik verder kunnen leven zonder gebondenheid.
Ik zag vele gezichten van mensen voorbij komen die mij/ons op de één of andere manier hebben geholpen en terzijde hebben gestaan; er waren op de meest donkere en duistere momenten in ons leven.
Borduurwerken, een advertentie, een laptop, een weblog, …
Een hondje dat mijn tranen weglikt, bij me komt liggen, me aan het lachen maakt.
Een moeder die er altijd voor me was, me aanhoorde en met regelmaat kwam om me te helpen.
Och, en nog zoveel meer.

De woorden van dit lied maakten me opnieuw bewust van de aanwezigheid van Gods genade in en over mijn leven door al de jaren die achter me liggen heen.
Your mercy never fails me!
Doen mij opnieuw Zijn trouw zien, juist in al die moeilijke en donkere dagen van mijn leven; ‘all my life You have been faithful’.
Openen opnieuw mijn ogen voor Zijn goedheid, op zoveel manieren aan mij bewezen gedurende mijn gehele leven tot de dag van vandaag, en vooral in al die zaken, waarvan ik dacht dat het me afbrak en onderuit haalde; ‘all my life You have been so, so good’.

Het tweede couplet sluit er eigenlijk zo naadloos bij aan.
‘Ik hou van Uw stem’; o ja, Heere, wat heeft U niet gesproken door Uw Woord heen, laten zien wie U bent, mij de kracht van Uw Woord doen ervaren.
En ik leer zelfs van Uw stem te houden als ik gewezen word op mijn zonden, mijn fouten en tekortkomingen; met alles ontdek ik immers meer en meer de liefde waaruit U alles doet en zegt.
Waardoor ik kan zingen dat U mij door het vuur leidde en in de donkerste nacht dichterbij mij was dan wie dan ook, ook al zag en ervaarde ik dat niet.
Heb ik U door dit alles heen niet leren kennen als een Vader, als een vriend?
Is dat ook niet de reden waardoor ik nu kan zingen ‘ik heb geleefd in de goedheid van God’

En nee, niet door mijn eigen verdienste, niet omdat ik zo goed ben, zo’n groot geloof heb, kwam ik immers niet op het breekpunt met de vraag of ik nog wel wil geloven of niet?
In dat diepste en duisterste moment van mijn leven, als ik niet meer weet hoe ik verder moet, het allemaal van mij niet meer hoeft, omdat ik nog te moe ben om te vechten en te strijden, en Hem totaal niet meer kan zien in alles.
Om tot de conclusie te komen dat als ik Hem vaarwel zeg, de zin van mijn leven ophoud.
Zonder Hem ben ik dood, blijft er niets anders over dan de dood, en eeuwige verlorenheid en leegte.
Bent U het niet, Heere, Die ook deze momenten gebruikt om de relatie met U nieuw leven in te blazen, te vernieuwen, vast te maken en tot een hoger plan te brengen?
Niet mijn verdienste, maar Uw genade; niet mijn verdienste, maar Uw trouw en Uw goedheid die mij volgen al de dagen van mijn leven.

Het zijn deze dingen die mij dit lied met heel mijn hart doen zingen, omdat het mij bewust maakt van God’s goedheid, van Zijn trouw, en Zijn genade!
En ja, dit lied zal vervagen, zal met één dezer dagen waarschijnlijk niet meer dagelijks op mijn lippen zijn, maar langzaam ingenomen worden door weer een ander lied, en soms misschien zelfs geen lied, maar ook dan weet ik, dat God het zal gebruiken om weer iets anders in mijn leven uit te werken, want dat is mijn gebed.
Dat alles wat op mijn pad komt Hem meer eer en glorie zal brengen, mij zal onderwijzen en doen groeien in geloof en vertrouwen.


Aanmoediging
Luister nog eens goed naar het lied, en neem de komende week eens tijd om terug te kijken naar je leven om in de donkere momenten daarvan God’s genade, goedheid en trouw te ontdekken.
Kijk eens dieper of langer als dat nodig is, want het kan namelijk ook zo zijn dat we het niet zien of horen, simpelweg omdat Zijn wijze niet de manier is waarop wij het willen, of wilden zien of horen.
Denk eens aan het kaartje dat kwam met een Bijbeltekst waar je toen helemaal niets mee kon.
Denk eens aan dat bezoekje van iemand waar je net helemaal geen zin in had.
Een telefoontje, misschien wel met een in jouw ogen onzinnige vraag.
Of misschien kwam er bij jou ook wel iemand, net als bij mij, die niet met je meepraatte maar juist het tegenovergestelde deed.
Zo maar een paar ideeën om je te helpen om eens stil te staan bij hoe God spreekt en handelt in ons leven en waaruit Zijn goedheid, trouw en genade blijken.
God’s genade, goedheid en trouw ontdekken in je leven doen je geloof groeien en versterken; ja, maakt ons standvastiger.


Het gaat niet om mij!

Terugkijkend naar mijn leven
ontdek ik meer en meer
Uw goedheid en Uw trouw;
zie ik Uw grote genade
ook in de momenten
van diepe pijn en rouw.

Terugkijkend zie ik 
hoeveel U van mij houdt
en om mij geeft, o Heer.
En dieper wordt het besef
dat het niet gaat om mij
maar om Uw glorie en eer.

Daarom bid ik U, lieve Vader,
dat U mij helpt om te leven
met Uw glorie en eer voor ogen.
Onthoudende dat U in alles
wat er ook plaatsvindt of gebeurt,
met mij bent bewogen.

Ik hou van U, Heer!
Uw genade stelt nooit teleur;
en ik weet mij geborgen
in Uw machtige hand.
Daarom zal ik zingen tot Uw eer,
van de morgen tot de avond,
over Uw goedheid en Uw trouw,
tot ik thuiskom in mijn Vaderland.

God's rijke zegen voor de komende week;
dat je veel van Zijn goedheid, genade en trouw
terug mag vinden in je leven.

Een liefdevolle groet,
Rita

Vanwege copyright wil ik hier niet de volledige teksten plaatsen maar geef bij een Engels lied een link naar de teksten.
Soms staat er onderaan ‘Meer weergeven’, als je hierop klikt, komt de rest van de tekst in beeld.
Verder staat er onderin ‘Naar het Nederlands vertalen’; als je dit aanklikt, komt de Nederlandse vertaling van het lied in beeld.
Ik wil er wel bij zeggen dat de vertaling een beetje gebrekkig kan zijn, maar wel voldoende om het lied te kunnen begrijpen.

Link naar de tekst + vertaling: >> The goodness of God

zondag 10 januari 2021

Week 2 - Op die dag ...

Dit lied kwam ongeveer drie weken nadat ik mijn moeder had begraven mijn leven binnen toen ik het moest gaan leren voor de begrafenis van iemand bij ons uit de gemeente; en och, wat raakte dit lied mij tot in het diepst van mijn ziel!
De eerste keer stroomden de tranen in volheid van mijn verdriet over mijn wangen, maar al snel was het alsof God Zelf mij troostte door dit lied heen, en de tranen van verdriet vermengden zich met tranen van vreugde, als ook met tranen van dankbaarheid door de troost en hoop die doorklinken in dit lied.En tot op de dag van vandaag doorstroomt dit lied mijn hart en ziel met intense vreugde en dankbaarheid om het vooruitzicht dat mij wacht.


   >> Op die dag (Opwekking 818)

 


   >> One day (Matt Redman)


Als er één Bijbeltekst is waar ik gelijk aan moet denken met dit lied dan is het wel het vers waar staat dat wij niet zijn als anderen die geen hoop hebben, want er klinkt immers zoveel hoop in dit lied door, en het is deze hoop die mij zo dankbaar en blij maakt; die mij optilt boven mijn verdriet uit.

1 Thessalonicenzen 4:13,14

‘Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben.
Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem.'

Voordat nu iemand denkt dat we geen verdriet mogen hebben, wil ik er op wijzen dat dat er niet staat.
Het vers spreekt over geen verdriet hebben zoals anderen die geen hoop hebben.
Ons verdriet is er dus weldegelijk en mag er ook echt zijn; het is niet minder, niet minder erg, niet minder groot, maar wel anders.
Waar mensen die de Here Jezus niet kennen wanhopig kunnen worden als een dierbare sterft, hoeft dat bij ons niet, want Gods woord verzekert ons hier dat we elkaar terug zullen zien!
En is daar ook nog zeer specifiek in!
Lees maar verder in de verzen 15-17:

‘Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan.
Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.
Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.’


Als ik de tekst van het lied erbij pak, zie ik dat het lied gebaseerd is op bovenstaand Bijbelgedeelte waar ik aan moest denken, maar het verwijst ook naar >> 1 Korinthe 15:50-57
Dit gedeelte spreekt over dat wij, zoals we zijn – mensen van vlees en bloed, Gods koninkrijk nooit kunnen binnen gaan, vergankelijk en onvergankelijk gaan immers niet samen.
Daarom zullen we allemaal in een oogwenk, zegt de Bijbel, veranderd worden als de Here Jezus terugkomt.
Onze vergankelijkheid zal bekleed worden met onvergankelijkheid, en onze sterfelijkheid met onsterfelijkheid, dan pas zijn we klaar om voor altijd in Zijn aanwezigheid te kunnen leven.
2 Korinthe 5:4 zegt het bijzonder mooi: ‘… het sterfelijke wordt door het leven verslonden.’ 
Verslonden, oftewel verzwolgen, verscheurd, gulzig opgegeten.
Het oude is voorbij, zie, het nieuwe is gekomen!

Wat een vooruitzicht hebben wij!
Met welk een hoop mogen wij dit leven leven!
Maar doen wij dit ook?


Ons verdriet kan overweldigend groot zijn door dingen die gebeuren, en niet alleen doordat wij dierbaren verliezen.
De eenzaamheid lijkt groter dan ooit.
Steeds meer zien we wanhoop om ons heen, en niet alleen wanhoop dat zich uit in verdriet, ik zie ook wanhoop in de dingen die mensen doen; in de opstandigheid, in de rebellie, in de ongehoorzaamheid.
Wanhoop en verdriet, die voortkomen uit het God verlaten hebben, uit het Hem niet willen vertrouwen, want als Hij een God van liefde was, dan …
Verdwenen is daarmee de rust, en vrede, de vreugde, de hoop.
De wereld heeft God nodig!
De mensheid heeft God nodig, al denkt zij van niet.

Welk een verantwoordelijkheid ligt er op onze schouders als kinderen van God.
Verantwoordelijkheid om Zijn Hoop te laten zien, om Jezus te laten zien door op Hem te vertrouwen; vertrouwen dat zich uit in rust en vrede, in vreugde en hoop in elke omstandigheid.
(Dit is een leerproces, laten we dat niet vergeten!)
Misschien niet eens zo zeer door onze woorden, als wel in onze daden, zodat mensen ‘jaloers’ op ons zullen worden door de rust en vrede, de vreugde en hoop die we uitstralen.
Laten we daarom dicht, heel dicht bij Hem blijven.

Het spreekwoord zegt: ‘Waar je mee omgaat, wordt je mee besmet.’
Dus hoe meer we dus met Hem omgaan, tijd doorbrengen met Hem, met Zijn Woord, hoe meer we met Hem zullen worden besmet, en Hem dus zullen weerspiegelen.
Laten we lichtende lichten worden die stralen in een wereld die steeds donkerder wordt; brengers van Hoop in de steeds dikker wordende duisternis.
Laten we te midden van al het verdriet en alle wanhoop getuigen zijn van de Hoop die in ons is, zodat zij die geen hoop meer hebben getrokken mogen worden tot Zijn wonderbaar licht en nieuwe Hoop zullen ontvangen.
Hoop op de dag waarop alles nieuw zal worden.
Hoop op dat eens alles volmaakt zal zijn.
Hoop op de nieuwe hemel en een nieuwe aarde die zullen komen, waar het gedaan zal zijn met elk verdriet, alle wanhoop en pijn, waar geen rouw meer zal zijn en ook geen tranen.
Hoop op het moment van oog in oog staan met Jezus, onze Verlosser en Zaligmaker.

Troost en Hoop

Soms, als ik door verdriet word overmand,
en mijn tranen maar stromen en stromen,
zoek ik mijn troost bij U, o Heer.
In gedachten leg ik mijn hoofd tegen U aan,
en laat mij troosten door Uw woorden
als U zegt: Eens zie je haar weer.

Wat een troost en hoop is er in het weten
dat het eens gedaan zal zijn met elke pijn,
met alle rouw, moeiten, zorgen en verdriet.
Wat een vreugde en vrede in het vooruitzicht
dat U eens alles nieuw zult maken, en
de tonen klinken van het overwinningslied.

Wat heb ik het nodig, Heer, om te bedenken
dat ik eens, herenigd met mijn geliefden,
voor altijd in Uw nabijheid mag zijn.
Wat heb ik het nodig om dit uit te spreken,
ja, ervan te zingen, opdat mijn hart en ziel
meer en meer op U gericht zullen zijn.

O, wat een vreugde zal dat wezen, Heer;
diepe dankbaarheid overspoelt mijn hart,
met het vooruitzicht oog in oog met U te staan.
Mijn Jezus, mijn Redder en mijn Verlosser,
door Wiens grote liefde en overvloedige genade,
ik straks de hemel mag binnengaan.

Mijn ziel zingt vol vreugde:
over alles wat nieuw wordt,
over verdwenen angst,
wanhoop, ziekte en pijn.
Over de heerlijkheid
van Zijn genade, en
over het voor eeuwig
bij Hem te mogen zijn!

Mijn ziel wordt opgericht,
met elk woord dat ik zing;
alsof de hemel even opent,
en toont wat komen gaat.
Mijn verlangen neemt toe
met iedere keer dat ik zing;
en steeds wezenlijker wordt
deze nieuwe Dageraad.

Gods rijke zegen voor de komende week
en een liefdevolle groet,

Rita

zondag 3 januari 2021

Week 1 - Spirit, Lead me!

Er zijn van die liederen die je direct raken, en dit is er is één van, want dit lied is echt een gebed van mijn hart.
Het sprak me zo aan, dat ik het lied heb gebruikt om er een gedicht van te maken om het zo als het ware ‘van mezelf’ te maken.
Qua tekst komt het gedicht heel dicht bij de tekst van het lied, dat was ook echt mijn streven, maar het is geen (letterlijke) vertaling van het lied.
Het bijzondere is dat ik het gedicht al langere tijd geleden geschreven heb, maar op de één of andere manier is het in de vergetelheid geraakt.
Aan de andere kant, het is wel een prachtig lied, en gedicht om het nieuwe jaar mee te beginnen, dus misschien moest het ook allemaal wel zo zijn en lag het hierop te wachten.
Zegt Prediker immers niet dat er voor alles een tijd is? 

Het is een lied waarin we ons ‘eigen ik’ als een offer (geschenk), een teken van onze toewijding, als  aanbidding aan de Heer geven.
Als er iets is dat in dit lied heel duidelijk naar voren komt, dan is het wel dat aanbidding heel wat meer is dan alleen het zingen van liederen om Hem te verheerlijken.
Luister maar eens goed naar de woorden van dit lied, lees ze mee als je het kunt.
(*Voor wie het Engels niet machtig is, scroll even helemaal naar beneden)


 >> 'Spirit, lead me' van Michael Ketterer & Influence Music 


 Ik weet niet welke gevoelens en/of gedachten dit lied bij jou oproept, maar bij mij was, en is het, nog steeds best wel dubbel.
Het is een gebed van mijn hart, en tegelijk huiver ik, want het is zoveel wat ik hier zing, zeg, bid.
Ja, het is wel een gebed van mijn hart, wel mijn verlangen, maar ik ken mijzelf ook, en daarmee gaan mijn gedachten dan ook gelijk naar de woorden van Paulus, als hij zegt: het goede dat ik doen wil, doe ik niet, en het verkeerde dat ik niet wil, dat doe ik. (Rom. 7:19 in eigen woorden)
De wil is er wel, maar de uitvoering ….
Het lied brengt mij dan ook bij het proces van ‘sterven aan jezelf’.

Johannes 12:23-26

‘Maar Jezus antwoordde hun: Het uur is gekomen dat de Zoon des mensen verheerlijkt zal worden. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. En als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren.’

De Here Jezus Zelf is ons hierin voorgegaan.
Hij heeft Zijn leven afgelegd, zodat wij kunnen leven.
Hij heeft Zijn wil afgelegd, en is Zijn Vader gehoorzaam geworden, letterlijk tot in de dood.
In alles is de Here Jezus volledig toegewijd aan Zijn Vader; elk moment dat Hij leefde was Hij gericht op de wil van de Vader, opdat Hij verheerlijkt zou worden.
Gods Geest was op Hem, niets van wat Hij gedaan heeft kwam voort uit Zichzelf, maar alles kwam voort uit wat Hij Zijn Vader had zien doen.

Wat ik ook altijd heel erg bijzonder vind, is dat de Bijbel ons vertelt dat de Here Jezus gehoorzaamheid heeft geleerd door(uit) wat Hij heeft geleden. (Hebr. 5:8)
Gehoorzaamheid is dus ook iets dat we moeten leren, en de vraag die daar onlosmakend aan verbonden is, is: willen we dat ook?

Sterven aan jezelf, als de graankorrel in de grond, juist om vrucht te dragen.
Je eigen leven overgeven in Zijn handen; Uw wil geschiede.
Misschien gehaat worden in en door de wereld, maar het eeuwige leven ontvangen.
Hem volgen en altijd mogen zijn waar Hij is.
Hem dienen, en daarvoor geëerd worden door de Vader.

Willen wij Hem echt volgen, dienen, alles geven?
Mag Zijn Geest ons leiden, ook als dat indruist tegen wat we denken of voelen, of willen?
Vertrouwen we Hem volledig?


Spirit, lead me!

Heer, dit is mijn aanbidding; dit is het offer dat ik U geef.
Niets wil ik U onthouden van elk moment dat ik leef.

Ik leer U te vertrouwen, ook als ik niets zie of ervaar.
En ook in elk lijden wil ik geloven: U bent daar!

Als U zegt dat iets verkeerd is, wil ik met U ‘nee’ daartegen zeggen.
Als U zegt dat ik los moet laten, wil ik alles in Uw handen leggen.

Ik wil pas ergens aan beginnen als U daarin aanwezig bent.
Ik wil pas ergens in duiken als ik Uw stem daarin hoor en herken.

Ik wil wachten als U mij maant om stil te zijn.
En als U mij zegt te vertrouwen, wil ik ook daarin gehoorzaam zijn.

Heer, soms voelt het als een last, te moeilijk en te zwaar om te dragen.
Maar nu ik het eenmaal begrepen heb, verlang ik ernaar meer met U te wagen.

U brengt mij verder, verder dan ik U vraag, en het is mij het allemaal waard, om U maar te zien.
Laat Uw vuur maar vallen op het altaar van mijn leven, opdat ik U toegewijd en vol vuur en passie dien.

Ja, ook als alle hoop is vervlogen, en alleen Uw woord overblijft,
ook dan wil ik blijven geloven dat U dicht bij mij bent, en blijft.

U blijft mij geven van Uw levend water en lest zo mijn dorst steeds weer.
En ook op mijn zwakste en ergste momenten blijft U van mij houden, Heer.

U blijft mij eraan herinneren dat ik van grote waarde ben.
Juist op die momenten als ik mijzelf totaal niet meer herken.

Och Heer, ik vertrouw mijn eigen wegen niet; hoe vaak berokkenen mijn keuzes immers geen schade?
Daarom Heer, leg ik alles, ja alles, voor U neer; en ruil al mijn fouten in voor Uw genade.

Ik wil niet meer mijn eigen wegen volgen; ik ben er klaar mee mijn gevoelens na te jagen.
Leid mij, Heer, leid mij door Uw Heilige Geest, dat is wat ik U met heel mijn hart wil vragen.

Uw wegen verlang ik te gaan, o Heer, en leren in alles gehoorzaam te zijn.
Leid mij door Uw Heilige Geest, in dagen van vreugd, in dagen van pijn.

Leid mij, Heer, ja, leid mij door Uw Geest; U bent de weg, de waarheid, het leven.
Leid mij, Heer, ja, leid mij door Uw Geest; Uw liefde en genade houden mij omgeven.

- Amen - 


Gods rijke zegen voor dit nieuwe jaar.
Laat je leiden door Zijn Geest;
je kunt Hem vertrouwen!

Liefdevolle groet,
Rita


* Ik besef dat niet iedereen het Engels even machtig is, al geven mijn gedichten wel vaak de strekking van een lied weer.
Vanwege copyright wil ik hier niet de volledige teksten plaatsen maar geef bij een Engels lied een link naar de teksten.
Soms staat er onderaan ‘Meer weergeven’, als je hierop klikt, komt de rest van de tekst in beeld.
Verder staat er onderin ‘Naar het Nederlands vertalen’; als je dit aanklikt, komt de Nederlandse vertaling van het lied in beeld.
Ik wil er wel bij zeggen dat de vertaling een beetje gebrekkig kan zijn, maar wel voldoende om het lied te kunnen begrijpen.

Link naar de tekst + vertaling: >> 'Spirit, lead me'

vrijdag 1 januari 2021

Weer nieuwe schrijfsels!

We zijn nu precies twee jaar verder; er is zoveel gebeurd in deze tijd, dat het me gewoon niet lukte om ook maar iets voor dit Blog te schrijven.
Inmiddels is de rust een beetje weergekeerd, en is daar ook weer het verlangen om verder te gaan.
Maar wat wilde ik?
Op dezelfde manier verder gaan of iets anders, iets nieuws?
En het idee kwam in mijn gedachten om eens een jaartje iets te schrijven, -en hopelijk ook te dichten, bij een christelijk lied dat mij erg aanspreekt, of veel voor mij betekent.
Uiteraard zal Gods woord daar zijn plaats in hebben, want daar gaat dit Blog uiteindelijk in de eerste plaats om, om tijd met God door te brengen, -Mijn momenten met God; Quality Time!
D.V. zondag, 3 januari verschijnt weer het eerst Blogje.

Of het me lukt om het weer iedere week te doen, dat weet ik niet, alles om mij heen is, zoals waarschijnlijk bij velen, veel onzekerheid, maar ik ga het zeker weer proberen, want ik genoot enorm van het zoeken, nadenken en schrijven.
De eerste zegen was altijd voor mijzelf.

Weet je opnieuw van harte welkom om weer mee te lezen, en mocht je (weer) meelezen, dan is ook nu mijn gebed mijn gebed dat  je er door gezegend mag worden.

Een liefdevolle groet,
en hopelijk 'tot ziens',
Rita