zondag 30 april 2023

Week 18 - De Liefde van God ...

‘God is Liefde, en wie in de liefde blijft,
blijft in God en God blijft in hem.’
1 Joh. 4:16

💕

‘Het hoogste en heerlijkste woord in de hemel is Liefde,
want God is Liefde.
En het hoogste en heerlijkste woord in de Binnenkamer moet ook Liefde zijn, 
want de God Die ons daar ontmoet, is Liefde.’

Andrew Murray

💕

Liefde,
onvoorwaardelijke liefde …
Geen voorwaarden,
geen maatstaven,
geen vergelijkingen.

Uitgestoken handen,
doorboorde handen …
Meelevend,
gevend,
dienend.

Liefde,
volmaakte Liefde!
Geduldig,
vergevend,
aanvaardend.

💕

zondag 23 april 2023

Week 17 - Geworteld en gegrond!
De volheid van God (3)

Vervolg - Neem de tijd ... (14)
👉 Week 15 - 'Wonen of woning maken?'
👉 Week 16 - 'Opdat ...'


Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd om stil te worden,
om dicht bij Hem te zijn.
Neem de tijd, zoek Zijn aanwezigheid
en buig je voor Hem neer.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd, net zolang totdat je
klaar bent om van Hem te ontvangen.
Neem de tijd, want Hij verlangt om te geven
vanuit de rijkdom van Zijn heerlijkheid.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd en wordt gesterkt
met de kracht van Zijn Geest.
Neem de tijd, opdat Christus, door
het geloof, woning maakt in je hart.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd, om stil te worden,
om dicht bij Hem te zijn.
Neem de tijd, opdat je geworteld
en gegrond zult zijn in de Liefde.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd om met alle heiligen
de liefde van Christus te kennen.
Neem de tijd, om te kunnen begrijpen
hoe breed, lang, hoog en diep deze liefde is.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd, opdat je geheel vervuld
mag worden van heel de volheid van God.
Neem de tijd, opdat je een leven
van Liefde zult leven.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd, en geef je toch geheel over
aan de leiding van Zijn Heilige Geest.
Neem de tijd in het besef dat Hij
bij machte is oneindig veel meer te doen
dan jij kunt bidden of beseffen.

‘Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar Wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geve, naar de rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning make.
Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.’
Efeziërs 3:14-19

Geworteld en gegrond
In de vorige twee blogjes heb ik stilgestaan bij het woning maken van de Here Jezus in ons hart, en bij wat daaraan voorafgaat, namelijk het innerlijk gesterkt worden door Zijn Geest (naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid), wat alleen weer mogelijk is, door bij Hem te zijn in de stilte, Zijn Woord te lezen, te overdenken en te bidden.
Waar ik in de eerste verzen tot twee keer toe het woordje ‘opdat’ tegenkom, begint Paulus vers 18 (in sommige vertalingen is dit nog vers 17) met een duidelijk statement: ‘Geworteld en gegrond in de liefde …’

Geworteld en gegrond.
Geen ‘opdat’ meer, geen enkele voorwaarde meer, geen enkel ding gaat hier meer aan vooraf.
Enkel en alleen, met vaste stelligheid: Geworteld en gegrond in de liefde!
We kunnen dus alleen geworteld en gegrond zijn in de liefde, als de voorafgaande woorden in ons leven gestalte hebben gekregen.

Gedachten uit mijn ‘Stille Tijdschrift’
‘Bidden tot de Vader, elke dag weer; in de stilte bij Hem zijn, Zijn Woord lezen, overdenken, toe-eigenen; dan word ik door Zijn Geest met kracht gesterkt.
Want doordat ik Zijn aangezicht zoek, Zijn Woord lees, overdenk, ‘met Hem ’bespreekt’, kan Hij mij de kracht van Zijn Geest voor die dag geven en met iedere dag dat ik dit doe, word ik sterker en sterker, en groeien mijn wortels dieper en dieper in Hem, in Christus, Die dit alles voor mij heeft mogelijk gemaakt.
En dit werkt het ‘geworteld en gegrond’ in Hem uit.’

Geworteld, oftewel ‘niet oppervlakkig, maar diep in de grond, vast’, ‘diep en vast gevestigd, vastgegroeid, verstokt’.
‘Onuitroeibaar’ had ik er voor mijzelf bijgeschreven.
Gegrond, oftewel ‘rechtmatig, solide, gefundeerd, ergens op gebaseerd’.


Geworteld en gegrond in de Liefde
Liefde is een Persoon, en Zijn Naam is Jezus!

Geworteld …
Dus zo aan Hem zijn verknocht, zo in Hem gevestigd, zo diep en vast, zo vastgegroeid in Hem, dat de wortels niet meer uit te roeien zijn, zoals je sommige planten maar niet uitgeroeid krijgt.
Toen ik dat even opzocht, las ik het volgende erover, namelijk dat de wortels van onkruid -en sommige andere planten, zich zó uitwaaieren, of zó diep gaan, dat ze daardoor bijna onuitroeibaar zijn.
Oh, zo, ja zó, wil ik geworteld zijn in de Liefde, in Jezus!

Gegrond …
Ik vind het zo mooi dat dit woord gekoppeld is aan geworteld; geworteld én gegrond.
Mijn wortels zitten niet zomaar onuitroeibaar ergens in vast, nee, ze zijn vastgegroeid in IETS dat zeer goed is; IETS dat solide is, betrouwbaar, degelijk en duurzaam; IETS dat een goed fundament is, en ook echt ergens op gebaseerd! (-Rom. 11:36)
Namelijk in de Liefde, in Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof! (Hebr. 12:2)

Jezus, mijn Heiland en Heer,
zo aan U zijn verknocht,
zo vastgegroeid in U,
zo diep gevestigd,
zo innig met U verweven,
zó wil ik geworteld
en gegrond zijn in U,
het vaste, betrouwbare,
onverslijtbare Fundament,
mijn gehele leven.

En samen met alle heiligen zullen we dan in staat zijn te begrijpen hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat wij vervuld worden tot alle volheid Gods.’
Samen mét alle heiligen!
Samen, met elkaar, de alles overtreffende liefde van Christus –breedte-lengte-hoogte-diepte –
begrijpen.
Ja, het gaat ons verstand te boven, maar het gaat er dan ook om dat wij ons ernaar uitstrekken om deze liefde te willen leren kennen; daarnaar verlangen, daarom bidden, opdat Hij ons steeds meer daarvan kan laten zien en kan doen kennen.
En dit bracht mij weer Romeinen 8:38 en 39, namelijk dat er ook niets is dat ons van deze alles overtreffende liefde kan scheiden.

‘Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de Liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here’!

‘Mijn leven is met Christus verborgen in God’.
Kol. 3:3

In deze Liefde ben ik geworteld en gegrond!
Door deze Liefde ben ik in God verborgen!
Hoe bijzonder!
Welke een Genade!

En dit alles opdat wij vervuld worden tot alle volheid van God.

‘…, want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk; en gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht.’
Kol. 2:9,10

De volheid van God, vol zijn van God; vol van Wie Hij is.
Jezus was vol van Zijn Vader, alles wat Hij zei en deed kwam uit Hem voort.
Jezus’ leven was een leven vol van liefde en genade, dienend en gevend.
En in deze Liefde van Jezus ligt de sleutel naar het vervuld worden met Gods volheid.
Deze Liefde kennen en uitdragen en uitleven!
Een leven van Liefde te leiden zoals de Here Jezus dat deed.
En hiertoe zijn we alleen in staat, omdat Hij Zijn Liefde door de Heilige Geest, Die ons gegeven is, in onze harten heeft uitgestort! (Rom. 5:5)
Een Liefde, die dagelijks vernieuwd moet worden, maar die ook in ons leven hoort te groeien.
Immers, Liefde, is een vrucht is van de Geest! (Gal. 5:22)


Heer Jezus, maak ons toch meer bewust van deze waarheid, dat de liefde van God door de Heilige geest in onze harten ís uitgestort.
Laat Uw Heilige Geest ons toch elke dag leiden, ons helpen om dit aan te nemen en ons leren om dagelijks daaruit te leven, opdat de volheid van God in ons leven zichtbaar zal zijn zoals dat was in Uw leven.
           - Amen -Jezus, mijn Heer en God,
zo de reikwijdte van Uw liefde
te kennen; zó breed en lang,
hoog en diep, bijna
nauwelijks te verstaan.
En toch, toch wil ik kennen,
wil ik begrijpen, wil ik
vol zijn van deze liefde,
om in Uw voetspoor
mijn wegen te gaan.


Laten we samen, als Zijn heiligen, ons uitstrekken om de Liefde van Christus, die alle verstand te boven gaat, te kennen en vervuld worden met alle volheid van God.

Gods rijke zegen voor de komende week
en een liefdevolle groet,

Rita

💖In de week dat ik met deze dingen bezig was, gingen mijn gedachten met het lezen ook naar de gelijkenis van de zaaier – Matth. 13:1-9 & 18-23.
Mooi om erbij te lezen 😊

maandag 17 april 2023

Week 16 - 'Opdat ...'
De volheid van God (2)

 👉 Vervolg - 'Neem de tijd ...' (14) - Wonen of woning maken?


Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd om stil te worden,
om dicht bij Hem te zijn.
Neem de tijd, zoek Zijn aanwezigheid
en buig je voor Hem neer.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd, net zolang totdat je
klaar bent om van Hem te ontvangen.
Neem de tijd, want Hij verlangt om te geven
naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd en wordt van daaruit
gesterkt met de kracht van Zijn Geest.
Neem de tijd, opdat Christus, door
het geloof, woning maakt in je hart.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd, om stil te worden,
om dicht bij Hem te zijn.
Neem de tijd, opdat je geworteld
en gegrond zult zijn in de Liefde.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd om met alle heiligen
de liefde van Christus te kennen.
Neem de tijd, om te kunnen begrijpen
hoe breed, lang, hoog en diep deze liefde is.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd, opdat je geheel vervuld
mag worden van heel de volheid van God.
Neem de tijd, opdat je een leven
van Liefde zult leven.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd, en geef je toch geheel over
aan de leiding van Zijn Heilige Geest.
Neem de tijd in het besef dat Hij
bij machte is oneindig veel meer te doen
dan jij kunt bidden of beseffen.

Vorige week schreef ik over ‘Wonen of woning maken’, aan de hand van de tekst ‘opdat Christus door het geloof in uw harten woning make’, Efeze 3:17.
Ik heb toen aan het begin van dat blogje al aangegeven hoe van het één het andere kwam en dat dit vers slecht een gedeelte was te midden van andere verzen.
Zo was dat blogje dus maar een onderdeel van alles waar ik die week vooraf aan het blogje mee bezig ben geweest.
En vandaag ga ik dus verder waar ik vorige week gebleven was.

‘…, opdat Christus door het geloof in uw harten woning make’.
Efeze 3:17 

Opdat …!
Soms lijken sommige woorden niet zo heel belangrijk, maar zijn ze het weldegelijk.
En dat is hier ook het geval met het woordje ‘opdat’, een klein woordje aan het begin van Efeze 3:17 – ‘opdat Christus door het geloof in uw harten woning make’.

Toen ik alles opgeschreven had wat in mijn hart en gedachten was over ‘woning maken van Christus in ons hart’, zat ik nog even alles te overdenken en las het gedeelte nog eens na, en ineens mijn oog viel op het woordje ‘opdat’.
‘Opdat Christus …’
Oftewel, Christus kan niet zomaar ‘woning in ons hart maken’, er gaat duidelijk iets aan vooraf!
Terwijl ik dit schrijf, dringt het ook ineens tot mij door dat er dus nog iets meer nodig is dan alleen geloof, immers ‘opdat’ staat ook daarvoor.
Geloof is dus een wezenlijk aspect in het woning maken van Christus in ons hart, maar er is dus duidelijk ook nog meer nodig.
Ik ga dus terug naar vers 14, want daar begint het gedeelte eigenlijk.

‘Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar Wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geve, naar de rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning make.’

En zo lees ik, dat vooraf aan het ‘opdat Christus in uw harten woning make’ staat: ‘opdat Hij u geve, naar de rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de inwendige mens’.
Ook hier kom ik eerst weer het woordje ‘opdat’ tegen, en als ik even lees wat daarvoor staat, dan zie ik dat Paulus zijn knieën buigt, ‘opdat ...’.
Dus Paulus buigt zijn knieën voor de Vader (de reden kunnen we lezen in het gedeelte ervoor) opdat Hij kan geven.
Paulus bewijst God de eer die Hem toekomt, geeft Hem de plaats die Hem toekomt, en vanuit die nederige, aanbiddende houding gaat hij bidden:
‘Opdat Hij u geve, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de inwendige mens’.
Opdat Hij ons -ook wij mogen ons deze woorden toe-eigenen, ons innerlijk, onze ziel, met kracht -geloof en vertrouwen, versterkt door de Heilige Geest.


Naar de rijkdom Zijner heerlijkheid!
Wat ik best vreemd en opmerkelijk vind, is dat Murray hier en daar wat wegliet uit deze verzen uit de Efeziërbrief.
Nu snap ik best dat je in één klein hoofdstukje niet alles kunt benoemen, maar het trof mij behoorlijk dat hij juist deze woorden wegliet: ‘naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid’.
Het maakt voor mij zo’n groot verschil of je leest ‘Opdat Hij u geve, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de inwendige mens’, of ‘opdat Hij u geve, naar de rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de inwendige mens’. 
Voor mij mist het zonder deze woorden een hele dimensie.
God wil ons niet zomaar sterken met kracht, maar naar, oftewel ‘overeenkomstig’, de rijkdom van Zijn heerlijk!
Om de diepte hiervan een beetje te kunnen begrijpen, te kunnen pakken, is het belangrijk om in de Bijbel op zoek te gaan naar de Heerlijkheid van God, en wat daarover in de Bijbel staat is werkelijk onvoorstelbaar overweldigend!
Het blogje zou weer veel te lang worden als ik ook hierover nog zou schrijven, dus dat ga ik niet doen, maar ik wil je daarvoor in de plaats wel ergens naar verwijzen.
Ik kwam namelijk met zoeken op Internet ook op de site van ‘Herschepping’, en hier wordt zeer uitgebreid geschreven over de heerlijkheid van God.

Het is echt héél bijzonder om te lezen, want het werpt echt een groter, breder, en beter licht over de woorden ‘naar de Rijkdom van Zijn Heerlijkheid’.
Daarom spoor ik je ook echt aan om dit te lezen, en als je het kunt opbrengen, zelfs voor je hier verder leest.
Hier de link er naar toe: >> ‘Gods Heerlijkheid?’
Het is best even veel, zes punten, vanaf 1.7.1 tot en met 1.7.6 (de linken zijn verborgen in de titels), maar zó de moeite waard!
Hoewel ik alles wat er geschreven staat vanuit de Bijbel eerder heb gelezen, is het niet eerder zo binnengekomen als dat ik het nu zo achter elkaar lees, en natuurlijk ook doordat ik er hier bij werd stilgezet, en er al mee bezig was.

‘..., naar de rijkdom Zijner heerlijkheid’.
Hoe anders word je beeld van de kracht van Zijn Geest waarmee God ons wilt sterken vanuit deze oorsprong!
Hoe breder het inzicht, hoe groter de reikwijdte, en hoe dieper het besef!
Gods heerlijkheid is zo overweldigend groot, en zoveel meer omvattender dan we vaak denken.
En Hij wil ons geven overeenkomstig die rijkdom!
Wauw!

Maar de woorden brachten mij ook bij een ander Bijbelgedeelte, bij Kolossenzen 1: 9-14, waar gesproken wordt over ‘de Sterkte van Gods heerlijkheid’.
Hoewel dit er eigenlijk ‘niets’ mee te maken heeft, wil ik dit toch even benoemen.
Want andere woorden voor sterkte zijn o.a.: intensiteit, kracht, macht, stevigheid, vastheid.
Wel, als je op de site van Herschepping leest wat er staat over Gods heerlijkheid, dan is dat zeker heel intens, en getuigt het van Zijn kracht en macht, en wat is het dan belangrijk om te weten dat het iets is dat stevigheid en vastheid is, en biedt.
Het gaat nooit voorbij, het is zo en blijft zo; Zijn Heerlijkheid is onveranderlijk en voor eeuwig, omdat God Zelf onveranderlijk en eeuwig is!

‘Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar Wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geve, naar de rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning make.’

Hoe zouden we ook maar iets kunnen begrijpen, kunnen weten over de kracht, dus met hoeveel we gesterkt zullen worden door Zijn Geest, als we niet weten hoe groot de rijkdom van Zijn heerlijkheid is.
Hoe zou Christus woning in ons hart kunnen maken, als we geen tijd doorbrengen met Hem en ons verdiepen in wat Hij ons wil zeggen en leren?
Niet alleen lezen, of horen, maar zoeken om te vinden, teneinde gehoorzaam te doen wat Hij ons laat zien, of vraagt.

De sleutel van het woning maken van Christus in ons hart, ligt in de tijd die we in stilte, in het verborgene, met Hem doorbrengen, en waar Zijn Geest de tijd en ruimte krijgt om Hem aan ons te openbaren.
Sleutelwoorden hierin zijn: Liefde en gehoorzaamheid, want al het andere komt uit deze dingen voort.
En bij dit alles niet uit het oog verliezend dat het niet om de kwantiteit gaat, maar om de kwaliteit, niet in het hoeveel en hoe vaak, maar in hoe verlangend ons hart is en hoe diep Hij mag komen.
Gelovend en vertrouwen dat Hij, -als wij Hem de tijd en ruimte geven, het zal doen in ons, eenvoudigweg omdat Hij het heeft gezegd!
Kom tot Mij, en Ik zal!

Gebed
Verlangen

O, hoe verlang ik U te kennen,
meer van U te ontdekken, te weten.
Te groeien in mijn relatie met U,
in geloof en onwankelbaar vertrouwen.

O, hoe verlang ik U te kennen,
meer van U te begrijpen, te zien.
U de ruimte te geven om Uw wil
in, en met mijn leven te ontvouwen.

O, hoe verlang ik U te kennen,
meer van U te leren, te verstaan.
Opdat wat de toekomst ook brengt,
niets daarvan mij nog zal benauwen.

O, hoe verlang ik U te kennen!
Meer, dieper, voller, inniger.
Dat ik daartoe, o Heer, toch dagelijks
Uw aangezicht mag aanschouwen.

- Amen -

En uit al deze dingen komen ook weer andere dingen voort, maar daarover de volgende keer.
Voor de komende week Gods rijke en onmisbare zegen!
Ik hoop en bid, dat je gesterkt mag worden, of zijn, door de rijkdom van Zijn Woord waaruit Hij deelt.

Een liefdevolle groet,
Rita

Ps. In één van de reacties op het vorige blogje over ‘Wonen of woning maken’, kwam de vraag om wat simpele tips over hoe Jezus in elk aspect van het leven te laten doordringen; hoe het leven meer tot Zijn thuis te maken in deze drukke en chaotische tijd.
Ik besef dat ik in dit blogje niet echt handreikingen of simpele tips daarover geef, en dat ga ik ook niet doen.
Gister echter, toen ik aan het nadenken was over deze vraag en vervolgens bezig ging met het beantwoorden van deze vraag, kwam de gedachte binnen dat we het onszelf weleens te moeilijk konden maken, of te moeilijk denken.
En hoe meer ik er over nadacht, hoe simpeler het werd. 

Ja, ik zou van alles kunnen schrijven over prioriteiten stellen, en onze hartgesteldheid, over verlangen en toewijding, en aan het hoe en waar we onze meeste tijd aan besteden etc., maar ik denk dat als wij van Hem houden, Hem met ons gehele hart zoeken in de tijd die we met Hem doorbrengen, Hij op die momenten de ruimte krijgt om woning te maken in ons hart.
Want een hart dat Hem liefheeft boven alles, is een hart dat Hem oprecht zoekt, en een hart dat Hem oprecht zoekt, is een hart dat bereid om te luisteren en gehoorzaam te zijn, en als ik Zijn Woord goed lees, dat doet Hij de rest.

Ik had gisteravond geen tijd meer om het af te maken, het werd te laat en ik wil niets afraffelen, en zo bleef het liggen tot vandaag, en nu denk ik dat dit zo ook moest zijn, want vanmorgen in mijn Stille Tijd sprak God door Zijn Woord en liet mij het volgende zien vanuit Zijn Woord.
Het begint al bij Efeziërs 3:17, uit mijn vorige blogje, en gisteravond kwam Johannes 14:23 daarbij in mijn gedachten.
En vanmorgen de tekst die momenteel centraal staat in mijn Stille Tijd, Hebreeën 4:12, en vandaaruit kwam Jesaja 55:10,11 er weer bij.
Als we vandaaruit weer teruggaan naar Efeziërs 3:16,17, dan is de cirkel rond.
Ik ga ze op een rijtje zetten, omdat ik het toch wel heel bijzonder vind.

‘…, opdat Christus door het geloof in uw harten woning make.’

‘Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord bewaren en Mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen.’

‘Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; …’

‘Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter, alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.’

‘…, opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning make.’

→ Christus, Die door het geloof woning wil maken in ons hart.
→ Hem liefhebben en Zijn Woorden bewaren, -het laatste kan alleen maar als we het lezen, overdenken en gehoorzaam naar willen zijn.
→ Gods Woord, dat zo levend en krachtig is, dat het alles zal scheiden, alles wat niet tot Zijn eer is, alles wat Hem niet behaagt, alles wat haaks staat op Zijn Woord, alles wat van onszelf is, en niet van Hem, zodat wat overblijft alleen Woorden van Hem zullen zijn, datgene wat is tot Zijn eer.
→ Zijn belofte aan ons dat Zijn Woord altijd dat zal doen en volbrengen wat Hem vreugde schenkt en tot Zijn eer en glorie is, en waarvoor Hij het heeft bedoeld.
→ Het ontvangen van Hem door Zijn Geest vanuit Zijn rijkdom dat wat we nodig hebben aan geloof en vertrouwen, zodat Christus woning in onze harten zal maken.

'Het Woord komt van Gods hart 
en brengt Zijn gedachten en Zijn liefde in mijn hart.
En dan gaat het Woord terug van mijn hart
naar Zijn groot hart vol liefde,
en gebed is de wijze van gemeenschap tussen Gods hart en het mijne.'


Andrew Murray

Al wat Hij van ons vraagt, is een ontvankelijk en verlangend hart, en tijd om bij Hem te zijn, Zijn Woord te lezen en te bidden, dan doet Hij de rest.
Dus laten we ontspannen, en gewoon naar Hem toegaan omdat we Hem liefhebben; Zijn Woord willen lezen en overdenken, met Hem spreken, en Hem Zijn werk laten doen!
De tijd, die eenieder van ons heeft zal verschillen; in een druk gezin met jonge kinderen heb je minder tijd, dan als ze weer de deur uit zijn, maar ook daar weet Hij van.
Zoals ik eerder zei, het gaat meer om de kwaliteit, dan om de kwantiteit; één Bijbelvers mee de dag in nemen, kan geloof ik soms meer doen, dat een heel hoofdstuk lezen zonder er verder over na te denken.
Dat geloof ik echt.
En laten we daarbij ook niet vergeten, dat Hij ons beter kent dan wie dan ook, ook beter dan wij onszelf kennen, dus laten we dan ook het 'welk aspect in ons leven' aan Hem overlaten..
Ontspannen in het geloof en vertrouwen, dat Hij, Die het beloofd heeft, ook zal doen.
De rest van ons leven, en daar voorbij.

Hier is mijn hart, Heer!


👉 Een Blog dat ook heel mooi is om eens te lezen, is >>'Haasten of vertoeven'<< van Marja op 'Frisse kijk met oude waarheden'.

maandag 10 april 2023

Week 15 - Wonen of woning maken?
Neem de tijd ... (14)
De volheid van God (1)

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd om stil te worden,
om dicht bij Hem te zijn.
Neem de tijd, zoek Zijn aanwezigheid
en buig je voor Hem neer.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd, net zolang totdat je
klaar bent om van Hem te ontvangen.
Neem de tijd, want Hij verlangt om te geven
naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd en wordt van daaruit
gesterkt met de kracht van Zijn Geest.
Neem de tijd, opdat Christus, door
het geloof, woning maakt in je hart.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd, om stil te worden,
om dicht bij Hem te zijn.
Neem de tijd, opdat je geworteld
en gegrond zult zijn in de Liefde.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd om met alle heiligen
de liefde van Christus te kennen.
Neem de tijd, om te kunnen begrijpen
hoe breed, lang, hoog en diep deze liefde is.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd, opdat je geheel vervuld
mag worden van heel de volheid van God.
Neem de tijd, opdat je een leven
van Liefde zult leven.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd, en geef je toch geheel over
aan de leiding van Zijn Heilige Geest.
Neem de tijd in het besef dat Hij
bij machte is oneindig veel meer te doen
dan jij kunt bidden of beseffen.

Niet afgelopen week maar de week daarvoor, was ik een paar dagen weg naar een Vrouwenconferentie (zo heerlijk dat dit weer kon), en meestal kom ik dan in de knoei met mijn Dagboek, omdat ik daar gewoon niet de tijd en ruimte heb, die ik thuis heb.
Maar deze keer niet, daar ik de week ervoor net had besloten om het Dagboek niet meer per dag te volgen.
Meer dan eens had ik namelijk het gevoel dat ik tijd te kort kwam, omdat ik door moest naar de volgende dag.
Met regelmaat knaagde het vanbinnen, zo van: er is meer, maar die tijd, die datum ...
En zo, met deze beslissing, kon ik dan ook met een gerust hart teruggaan in het Dagboek naar de dag, waarbij ik in mijn schrift zelfs al extra ruimte had opengelaten om nog aan te vullen, maar waar ik gewoon niet aan toe kwam.
In dit hoofdstukje was er één vers waar met het lezen ervan ineens allerlei gedachten binnenkwamen, waardoor het vers meer diepgang kreeg dan ooit.
Hoe heerlijk is het om afgelopen week daarnaar terug te keren om nu ook op te schrijven wat er tot mij kwam die morgen. 

Efeze 3:17 uit de NBG.

‘…, opdat Christus door het geloof in uw harten woning make.’

In het Dagboek ging het deze dag eigenlijk over de liefde van God die in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest, Die ons gegeven is toen we de Here Jezus toelieten in ons hart, maar het waren de woorden 'opdat Christus door het geloof in uw harten woning make’, waarbij ik ineens overspoeld werd met allerlei gedachten.
In de afgelopen tijd, dus van toen ik het voor het eerst las en afgelopen week dat ik achter mijn laptop kroop, kwam dit vers herhaaldelijk terug in mijn gedachten, en ik bedacht me, hoe goed het was (in ieder geval voor mij) om de Bijbel toch in verschillende vertalingen te lezen, want het was door de andere vertaling die ik dit jaar gebruik, ineens heel diep binnengekomen.
Andere vertalingen zeggen namelijk 'in Uw harten woont', of 'kan gaan wonen' …, maar de NBG spreekt over 'in uw harten woning make'.
Ik weet niet hoe dit bij jou is, maar bij mij begonnen er allerlei radertjes te draaien en mijn ziel sprong op in mij (-echt, ik kan het niet anders zeggen) om mijn pen te pakken en te gaan schrijven, zo raakte het mij!
En met dat ik er afgelopen week zo mee bezig was, volgde het één op het andere, want ja, het is een vers tussen andere verzen, en je kunt dan niet alleen dit gedeelte er tussenuit halen, en ik ervoer alles als ‘een regen van zegen’, zoveel vreugde gaf het waar ik mee bezig was.
Dus er volgt nog meer, maar eerst dit vers, omdat hier alles mee begon voor mij.
'..., opdat Christus door het geloof in uw harten woning make.' 

Wonen of woning maken …
Hoewel alle vertalingen spreken over wonen, voelt, en is het, in mijn ogen niet helemaal hetzelfde.
In ieder geval heeft niet alles dezelfde diepte naar mijn beleving, en daar werd ik die bewuste dag bij stilgezet, bij het feit dat Jezus niet zomaar in ons hart wil wonen, maar in ons hart woning wil maken

Nu zijn mijn broer(tje😊) en zijn vrouw onlangs verhuisd.
Het appartement waar zij nu wonen is maar voor tijdelijk, omdat het door hen nieuw gekochte appartement nog niet klaar is, maar hun oude huis al wel verkocht, en ik bedacht me dat dit eigenlijk wel een beetje het verschil liet zien, tussen wonen en woning maken.
Laat me uitleggen wat ik bedoel.
Ze wonen nu dus wel in een appartement, en hebben er ook het een en ander aan gedaan om er ook goed te kunnen wonen en het een beetje gezellig te hebben, maar ze hebben er niet zoveel tijd en geld aan gespendeerd als dat ze dat straks met hun nieuwe en blijvende woning zullen doen.
Ze wonen er nu dus wel, maar pas als ze komen in hun nieuwe appartement, zullen ze het ook echt tot hun thuis maken.
En dat is voor mij ook wel het verschil tussen ergens wonen, en woning maken.
Je kunt dus ergens wonen zonder dat er ook echt een thuis van is gemaakt, zonder dat het jouw stempel draagt, en je kunt ergens woning hebben gemaakt, waarbij het hele huis jouw smaak uitstraalt.

Het vers spreekt wel expliciet over 'door het geloof', maar dat lijkt me logisch en duidelijk, immers zonder geloof kan de Here Jezus niet eens in ons hart wonen, laat staan woning maken.
Maar ik wilde dit nog wel even genoemd hebben, daar het er heel nadrukkelijk bij staat.
Maar goed, al deze dingen brengen mij bij de vraag, 'mag Hij alleen in ons hart wonen, of mag Hij ook woning maken in ons hart?'
Mag Hij het één en ander doen in ons ‘huis’, zeg maar ‘woon klaar’ maken, of mag Hij Zijn gang gaan en vertrouwen we Hem de complete ‘styling van ons huis’ toe?
Mag Hij tot een bepaalde hoogte met ons leven aan de slag gaan, of mag Hij ons helemaal vormen en kneden naar Zijn beeld en gelijkenis?
Wonen, of woning maken?

Als we Hem toestaan en de ruimte geven om ons hart tot Zijn woning te maken, dan mag Hij niet alleen in ons hart wonen, maar ook Zijn stempel erop drukken, en daarin alles zo maken dat het Hem uitademt.
Elke kamer mag Hij dan onder handen nemen, en we kunnen er zeker van zijn dat Hij dit doet met zeer veel liefde en grote zorgvuldigheid.
En zo mag Hij dan gaan van kamer tot kamer, steeds met dezelfde liefde en zorgvuldigheid, en ook nooit overhaast.
Ons hele huis* mag Hij zo doorgaan, van de woonkamer, naar de gang, van de zolder naar de kelder, van slaapkamer naar studeerkamer; elke kamer mag Hij dan doorgaan, afhankelijk van wat voor Hem het belangrijkste is en waar wij Hem de ruimte voor geven.
Want ja, Hij zal niets doen, nergens komen, waar wij zeggen 'nee, daar niet'.
Dit alles bracht mij bij de vraag: Woont Jezus in mijn hart, of heeft Hij er woning gemaakt?
En dezelfde vraag komt hiermee nu ook bij jou die meeleest.
Woont Jezus in je hart, of heeft Hij er ook echt woning mogen maken?
Heeft Hij Zijn stempel achtergelaten in elk vertrek van ons hart?
Ook in het kleinste kamertje, het kleinste hoekje, zodat echt alles Hem ademt?
Een beetje goede architect heeft Zijn eigen stijl en kenmerk, en dat maakt hem bekend en onderscheid hem van anderen.
Is het zo ook met ons; kunnen mensen aan ons zien wie de Architect is van ons huis, van ons hart?

Hoe mooi is eigenlijk deze vergelijking van hart-huis, want we kunnen het nog verder doortrekken.
Ons gewone huis veranderen/vernieuwen we vaak in verloop van de tijd, is het niet omdat we dat fijn of leuk vinden, dan wel omdat er dingen stuk gaan of slijten, en soms worden er nieuwe dingen toegevoegd, dingen die er eerder niet waren of waar we niet eerder geld voor hadden.
En soms veranderen, of vernieuwen we dingen omdat het daar dan de tijd voor is.
Is dat ook niet de bedoeling met ons geestelijk leven?
Ik zie het zelf dan als groei, groeien.
Naarmate ik ouder word, leer ik dingen bij, en soms ga ik dingen toch ook anders zien.
Soms was de tijd niet rijp om bepaalde dingen te zien, en dan ineens opent God mijn ogen en zie ik iets dat ik niet eerder had gezien of ontdekt.
Of soms raken dingen op de achtergrond, vergeet ik dingen, en dan ineens …

Helaas spenderen we vaak meer tijd aan ons gewone huis, dan aan ons geestelijk huis, ons hart.
Vaak gaan we eerder gezellig winkelen en nieuwe spullen voor ons huis kopen, dan dat we stil worden om bij Jezus te zijn, zodat Hij kan werken aan ons geestelijk huis.
Hoe zou ons hart eruitzien, en daarmee onze relatie met God, als ook met en naar onze naaste, als we net zoveel tijd aan God en Zijn Woord zouden besteden als aan ons huis?
En hierin reken ik ook zeker de tijd mee die we aan ons huis/huishouden besteden om het te onderhouden!
Immers, zoals onze huizen door slecht onderhoud in verval raken, zo zal ook ons geestelijk huis in verval raken als het niet onderhouden wordt.
Hoe belangrijk is het dus om stil te worden en bij Hem te zijn, om Zijn Woord, -zowel vanuit het zelf lezen als ook door horen van een preek, te overdenken en Hem de kans geven het ook te laten uitwerken in ons hart.
Dan kan Hij woning maken in ons hart, Zijn stempel drukken op ons leven; ons laten zien waar nog iets gebeuren moet.
De ene keer zullen we zelf misschien aan de slag moeten, een andere keer (leren) loslaten en aan Hem overlaten, of Hem de kans geven om te doen, wat Hij verlangt te doen.
Maar ook om soms gewoon even samen stil te zijn en te genieten van elkaars nabijheid, of om alleen maar te luisteren, of om dingen te delen van hart tot hart.

Wonen of woning maken ...
Wat mag het zijn?

‘Neem de tijd, o mijn ziel, neem toch de tijd!’

Hier ben ik, Heer, de stilte opzoekend
om in Uw aanwezigheid te komen.
Ik verlang ernaar om dicht bij U te zijn,
dus trek ik mij terug op een plaats
waar niets ons samenzijn kan verstoren.

Hier ben ik, Heer, komend in de stilte
om in Uw nabijheid te vertoeven.
Werk in mij , o Heer, en maak toch
mijn hart geheel tot Uw woning;
U alleen wil ik volkomen toebehoren.

Hier ben ik, Heer, in de stilte,
met een hart wijd open voor U.
Doe Uw werk in mij, diep in mijn hart,
totdat elke kamer Uw kenmerk draagt,
en mijn gehele leven U kan bekoren.


   Casting Crown – Here’s my heart, Lord

                                    

Laten we toch veel tijd nemen om bij Hem te zijn, zodat Hij woning in ons hart kan maken, en wij een afstraling zullen zijn van de afdruk die Hij in ons leven heeft achtergelaten.

Gods zegen voor de komende week,
en een liefdevolle groet,
Rita

👉 Max Lucado heeft hier ooit een prachtig boek over geschreven, het heet >> ‘Thuis bij God’ 

zondag 2 april 2023

Week 14 - Het Woord van God (2)Gods Woord …
Murray heeft er nog zoveel mooie dingen over te zeggen; vandaag wil ik daarvan nog een aantal dingen delen die mij aanspreken en tot nadenken brengen, en ik dan ook graag wil doorgeven.

Vorige week mocht ik de les delen die ligt in het ziekbed en sterven van mijn moeder, dat zo duidelijk laat zien dat we Gods Woord nodig hebben om te leven.
Vandaag wil ik dat graag nog even aanvullen met wat Murray zegt over hoe we dit eigenlijk zouden moeten doen.
Ik heb aan mijzelf gemerkt dat ik het eigenlijk best wel weet, maar dat er met het lezen wat hij erover schrijft, er toch als het ware een nieuw stukje bewustwording is gekomen.
Ik nodig je dan ook van harte uit om met mij mee te lezen en om te overdenken.

'Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.’
Psalm 1:1,2

‘Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen.’
Jozua 1:8
(HSV)

Hieronder wat punten waar Murray ons op wijst bij het lezen van Gods Woord.

* Lees het Woord van God met grote Eerbied.
We weten allemaal dat de Bijbel het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God is, maar lezen we Zijn Woord ook elke keer alsof de Heer op dat moment tot ons spreekt?
De woorden komen wel van God Zelf!
Zijn eerbied, respect en ontzag dan niet heel belangrijk elke keer als we het Woord openen om te lezen?
Ik denk terug aan de tijd dat onze kinderen klein waren en hoor mezelf herhaaldelijk zeggen dat ze stil moeten zijn, omdat mama even met iemand aan het praten is.
Maar ... doen wij in wezen niet precies hetzelfde als onze kinderen op het moment dat we ons afkeren van Gods Woord als er een appje binnenkomt, of de deurbel gaat, of de telefoon, of …
Deze laatste gedacht sluit eigenlijk ook direct aan bij zijn volgende punt.

* Lees het Woord van God met grote Aandacht.
Murray zegt hierover, dat wanneer iemand ons iets moois of wonderlijks vertelt, we er met onze volle aandacht bij zijn om te luisteren en trachten te begrijpen wat er wordt bedoeld; hoeveel te meer zouden we dit niet moeten doen wanneer God spreekt; Zijn gedachten zijn immers zoveel hoger en dieper dan die van ons!
Verdient Hij, Die Woorden van Leven spreekt, niet onze onverdeelde aandacht?

* Lees het Woord van God met de Verwachting van de leiding van Gods Geest.
Ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik met bekennen dat ik Gods Woord -verdrietig genoeg, niet altijd bewust lees met de verwachting van leiding van de Heilige Geest.
Ja, Hij is er zeker bij, en ja, ik bid er ook voor, en dan toch nog …
Toen ik dit vorig jaar las, brachten de woorden mij bij Psalm 119:18 en ik weet nog dat de woorden van dit vers voor lange tijd ook mijn gebed waren, elke keer als ik mijn Bijbel opende.
Als ik vandaag alles nog eens teruglees en bij dit stukje ‘Psalm 119:18’ zie staan, weet ik dan ook meteen weer wat daar stond, en opnieuw word ik met deze woorden aangespoord om ze opnieuw te gaan gebruiken in mijn gebed.

Even vanuit verschillende vertalingen op een rijtje, daar ik ervaar dat de verschillende vertalingen ons daarin tot hulp kunnen zijn voor verschillende momenten.
(Ik denk dat daar waar 'wet' staat, we ook 'Woord' kunnen lezen)

HSV (Herziene StatenVertaling)
‘Ontsluit mijn ogen en laat mij aanschouwen de wonderen van Uw wet.’

NB (Naardense Bijbel)
‘Geef zicht aan mijn ogen, dat ik acht sla op de wonderen uit uw Wet!’

WB (Willibrord Vertaling)
‘Maak mijn ogen nieuw, dat ik zien mag wat Uw wet aan wonderen bergt.’

NBV (Nieuwe BijbelVertaling)
‘Neem de sluier van mijn ogen, dan zal ik zien hoe wonderlijk mooi Uw wet is.’

NBG -vertaling (Nederlandse Bijbelvertaling)
‘Ontdek mijn ogen, opdat ik aanschouwe de wonderen uit uw wet.’

Hoe kostbaar en waardevol, ja, hoe belangrijk om te bidden voor we Zijn Woord openen om te lezen ‘Heer ontsluit mijn ogen’, of ‘Heer, geef zicht aan mijn ogen’, of ‘Heer, maak mijn ogen nieuw’, of ‘neem de sluier van mijn ogen’, opdat ik zal zien, zal ontdekken, zal begrijpen, wat U door Uw Woord tot mij wilt zeggen, wat U mij wilt openbaren.

* Lees het Woord van God met het Vaste Doel het Dag en Nacht in je Hart en Leven te bewaren.
Ik denk, dat als we Gods Woord zo heel bewust gaan lezen, -vanuit de punten die Murray noemt, het gewoon niet anders kan zijn, dan dat we alleen nog maar Zijn Woord lezen vanuit het diepe verlangen dat Het ingang vindt in ons hart en ons leven; om Het bij ons te dragen, mee te nemen, vanuit te leven.

‘Het gehele hart en het gehele leven
moeten onder invloed komen van Het Woord!’

Andrew Murray

(Psalm 119 kan ons hierbij enorm helpen!)

Maar Murray geeft ook aan hoe belangrijk, hoe onafscheidelijk Gods Woord en Gebed zijn, en welke waarde het ook heeft om Gods Woord te gebruiken in ons gebed.

‘In Zijn Woord spreekt God tot mij;
in het Gebed spreek ik tot God.’

‘Put elke dag nieuwe kracht uit Gods Woord,
en bidt aldus naar Zijn wil.’

Andrew Murray

‘…, maak mij levend naar Uw Woord!’
Psalm 119:107b

Gods Woord en Gebed …
God spreekt in Zijn Woord tot ons, toont ons daarin wie Hij is, waardoor we Hem weer kunnen leren kennen.
Maar Gods Woord laat ons ook zien wie we zijn, als ook wie we door Zijn genade kunnen worden (of geworden zijn).
Gods woord leert ons bidden.
Gods Woord wijst ons op Jezus.
En we hebben gebed en de Heilige Geest nodig om Zijn Woord te kunnen begrijpen.

O, welk een rijkdom ligt verborgen in Uw Woord!
Welk een schat voor hen die niet bang zijn om te graven.
Welk een troost en bemoediging, hoop en vreugde
voor hen die niet bang zijn als de Heer gaat schaven.

O, welk een rijkdom ligt verborgen in Uw Woord!
Welk een overvloed voor hen die bereid zijn na te jagen.
Genade en leven, wijsheid en kracht, bevelen en beloften,
voor hen die Christus in hun leven uit willen dragen.

Uw Woord lezen,
met eerbied en aandacht.
Verlangend te ontvangen,
de boodschap, die daar wacht.

Uw Woord lezen,
in verwachting geleid
door Uw Heilige Geest,
vanuit een leven U toegewijd.

Uw Woord lezen,
en in het hart bewaren.
Wetende dat het meer is
dan alleen kennis vergaren.

Uw Woord lezen,
tot het gehele leven
daarvan onder invloed is,
en onlosmakend verweven.

O, welk een rijkdom ligt er verborgen in Uw Woord!
Welk een kostbaarheden voor hen die U zijn toegenegen.
Ja, een ieder die U van ganser harte zoekt, dient en eert,
ontvangt van U de Goddelijke levengevende zegen. ‘Gezegende Binnenkamer,
(… neem de tijd, o mijn ziel, neem de tijd…)
waar ik in Christus tot God mag naderen,
door Woord en gebed.
Daar mag ik mijzelf tot beschikking 
van God en Zijn dienst stellen,
en worden versterkt door de Heilige Geest,
zodat Zijn liefde in mijn hart
mag worden uitgestort
en ik dagelijks in die liefde
mag wandelen.’

Andrew MurrayGods rijke zegen voor de komende week!
Dat Hij heel dichtbij mag komen in de tijd die je met Hem doorbrengt, en je Zijn wil en wijsheid openbaren, als ook diep inzicht in Zijn Woord, opdat je Hem daardoor meer mag leren kennen.

Een liefdevolle groet,
Rita