zondag 21 januari 2018

Ik ben met je!

‘En zie, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld.’
Amen

Mattheüs 28:20
(HSV) 


Dit zijn de woorden waar dit nieuwe jaar voor mij mee begon.
Op mijn andere blog >> ‘Into Your Hands’ heb ik al iets daarover gedeeld.
Maar afgelopen nacht (12 op 13 januari) kwamen deze woorden elke keer als ik werd in mijn gedachten.
En met deze woorden gingen mijn gedachten naar enkele andere teksten uit de Bijbel.
En ik kan dan ook niet anders dan het jaar op dit Blog beginnen met deze woorden van God:
‘En zie, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld.’


En zie

En zie …, oftewel:
En houd dit voor ogen! (NBV)
En vergeet nooit! (BGT)
En wees er zeker van! (GNB)
Ik weet niet hoe het bij jou is, maar als ik aan deze Bijbeltekst denk, dan vergeet ik nogal eens deze twee kleine woordjes ‘en zie’.
Maar met dat ik de eerste week van het nieuwe jaar veel met deze tekst bezig ben geweest en er over heb nagedacht, wil ik mij er op toeleggen dat mij dit niet meer gebeurt, daarvoor zijn ze te belangrijk.

Met deze toevoeging benadrukt Jezus immers dat we de woorden die volgen niet moeten vergeten.
Eigenlijk, als ik er zo over nadenk, dan houden deze twee kleine woordjes in wat de andere vertalingen zeggen, namelijk: ‘Houd dit voor ogen’‘Vergeet (het) nooit’‘Wees er zeker van’.
En zie!
Het is alsof Jezus vanmorgen nog eens persoonlijk en heel duidelijk zegt:
‘Mijn kind, ik wil dat je dit iedere dag voor ogen houdt; Ik wil dat je dit nooit vergeet; Ik wil dat je hier 100 % zeker van bent. 
Als Ik zeg dat Ik bij je ben alle dagen tot de voleinding van de wereld, dan ben Ik dat ook. Elke dag, ja, elk moment van de dag. 
En Ik wil dat dit goed tot je doordringt; dat je dit zo goed beseft, dat het met heel je wezen verweven raakt. 
Zodat, wat er ook gebeurt in je leven, deze woorden van Mij je direct te binnen zullen schieten, zodat je niet bang zult zijn, maar sterk en moedig, en je in Mijn kracht verder kunt gaan.’

En zie!
Houd dit voor ogen!
Vergeet het nooit!
Wees er zeker van!


… Ik ben met u …

Als eerste is het heel goed om te beseffen, dat Jezus hier zegt: ‘Ik ben …’.
Niet Ik zal met je zijn, maar Ik ben!
Dit is dus een feit; er is geen twijfel over mogelijk, het kan nooit ter discussie komen te staan: ‘Ik ben met u …’

In het Oude Testament komen we soortgelijke woorden ook regelmatig tegen, en verschillende teksten daarvan gebruiken we graag ter bemoediging voor anderen, of voor onszelf.
Maar in het OT staat er vaak ook nog wat anders bij.
En ik denk, dat als Jezus de woorden ‘En zie, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld’ spreekt, het ook dat andere inhoudt.
Dat is iets waar ik enorm bij werd bepaald in de afgelopen tijd dat ik er over aan het nadenken was.
Een paar voorbeelden.

Deuteronomium 31: 6,8
‘Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug, want het is de Heere, uw God, Die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten.’

‘De Heere is het Die voor u uitgaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld.’

Jozua 1:9
‘Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heere, uw God, is met u, overal waar u gaat.’

Jesaja 41:10
‘Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God.
Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.’

Wees sterk en moedig!
Wees niet bevreesd!
Schrik niet, wees niet verschrikt!
Wees niet ontsteld!

‘En zie, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld.’
Wees niet bang, zegt de Here Jezus tegen ons, wees niet bang, want Ik ben bij je!
Wat er ook in je leven gebeurt, wat er ook in de wereld gebeurt: wees niet bang, laat het je geen schrik aanjagen, want Ik ben erbij!

Dingen kunnen ons soms zo aanvliegen, en ons benauwen.
En dan heb ik het niet alleen over grote dingen als dodelijke ziekten waar we mee kunnen worden geconfronteerd, of aanslagen en wat er Gods kinderen allemaal wordt aangedaan; hoe ze vervolgd worden en gemarteld.
Nee, ook de gewone dingen in ons leven kunnen ons soms gewoon naar de keel vliegen.
Een kind dat later thuis komt dat afgesproken; dingen die je moet doen of van je worden verwacht; tandartsbezoekjes, zorgen om je kinderen en/of kleinkinderen om wat voor reden dan ook; onzekerheid over je werk, hoe je rond moet komen, … ach, we kunnen zelf van alles aangeven wat ons soms zo enorm kan aanvliegen en benauwen.
Ik heb daar in ieder geval nog heel veel in te leren, dat weet ik wel.
Maar dat nog te leren hebben, is denk ik niet erg, ik ben me er in ieder geval van bewust en wil het ook leren.
Daarom ben ik ook zo dankbaar voor deze woorden van de Here Jezus, en is het zo ontzettend belangrijk om hier dieper over na te denken, en te kijken naar wat Gods woord allemaal zegt.
Er wordt soms zo makkelijk over onze angsten en zorgen heen gewalst.
En ja, ik ken de teksten heel goed; ik weet dat God spreekt van ‘Wees in geen ding bezorgd’ en ‘Volmaakte liefde drijft de vrees uit’, maar het neemt niet weg dat ik, en waarschijnlijk vele met mij, wel zorgen ervaren, angsten hebben, en dingen ons enorm naar de keel kunnen vliegen.
En dan heb ik op die momenten soms maar weinig aan dit soort woorden.
Dan ben ik blij en dankbaar dat Jezus simpelweg zegt: Ik ben bij je al de dagen!
Dan ben ik blij en dankbaar voor woorden als dat ik mag schuilen in de schaduw van Zijn vleugels (>> Psalm 91); dat mijn leven met Christus verborgen is in God (>> Kol. 3:3); dat ik mag weten dat Gods ogen over de ganse aarde gaan om krachtig bij te staan wiens hart volkomen naar Hem uitgaan (>> 2 Kron. 16:9); dat Zijn kracht in mijn zwakheid wordt volbracht (>> 2 Kor. 12:9).

‘Ik ben bij je …’

‘Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden,  maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar  zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen  tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.’
Hebreeën 4:14-16

‘Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte  van getuigen omringd worden,  afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij  met volharding  de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.  Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand  van de troon van God.’
Hebreeën 12:1,2

Ik ben bij je!
Wees niet bang.
Ik ben je in alles voorgegaan.
Houd je oog op Mij gericht.
Zie op hoe Ik wacht op jou!
Houd vol.


Hoewel ik er van overtuigt ben dat de woorden ‘Ik ben met je’ ook gelden voor bovenstaande dingen, gaan er heel andere woorden aan deze vooraf (verzen 18,19), namelijk: ‘En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.’

Nu denk ik niet dat we ineens allemaal zendeling moeten worden en naar het buitenland moeten gaan, of allemaal dominee of evangelist worden, maar wel dat Jezus van ons vraagt om Zijn getuige te zijn op de plaats waar we zijn.
In ons gezin, naar onze kinderen, onze man of vrouw toe; op ons werk, in de supermarkt, op straat, in je vriendenkring, noem maar op.
‘Ga dan heen’ klinkt vooraf aan Zijn woorden ‘Ik ben met je …’.

Ik ben met je, met ons persoonlijke leven, al onze eigen dingen, maar meer nog zodat we de Blijde Boodschap kunnen doorgeven aan anderen.
Ga dan heen en wees niet bang om van Mij te vertellen.
Wees niet bang voor reacties die kunnen komen; kijk eens naar wat er allemaal niet tegen Mij is gezegd.
Wees niet bang om vrienden kwijt te raken; Ik weet er alles van.
Wees niet bang als zelfs familieleden zich van je afkeren; Mijn eigen Vader verliet Mij.
Wees niet bang: Ik ben met je!

In deze tijd wordt in een aantal kringen nauwelijks gesproken over lijden en vervolging; het is niet bepaald populair.
Voorspoed en zegen, liefde, genade en genezing, dat zijn de onderwerpen.
Maar in Gods woord is er genoeg ruimte voor lijden en vervolging, voor ons verdriet en onze pijn.
Nee, niet dat we erin zouden moeten blijven steken of zwelgen, maar wel dat God het benoemt en ons Zijn hulp aanbiedt.
Daarom liggen de woorden van 2 Korinthiërs 1:3- 5 me zeer na aan het hart: ‘Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig.’
(Lees ze ook eens in de  >> Naardense Bijbel)

De Heer weet dat er vele dingen zijn, en zullen komen, die ons angst aan zullen jagen, die ons soms verschrikkelijk bang zullen kunnen maken, en daarom zegt Hij: En zie, Ik ben met je!
En niet alleen op die momenten, maar …


‘… al de dagen …'

Niet slechts af en toe, nee, op alle dagen!
De Matthew Henri zegt het zo mooi:
‘Zij zullen Zijn voortdurende tegenwoordigheid hebben, al de dagen, iedere dag. “Ik zal met u zijn op de sabbat en op de dagen van de week, op mooie dagen en op sombere dagen, op winterdagen en op zomerdagen.” Sinds Zijn opstanding was Hij slechts zo nu en dan aan hen verschenen. Maar Hij verzekert hen dat Zijn geestelijke tegenwoordigheid voortdurend en zonder onderbreking bij hen zal zijn. De God van Israël, de Zaligmaker, is soms een God, Die Zich verborgen houdt, maar nooit een God, Die wegblijft. Soms is Hij in donkerheid, maar nooit op een afstand.’
(>> Jesaja 45:15)


En in de Persoon van de Heilige Geest is dit werkelijkheid geworden.
 ‘Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht. En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.'
Johannes 14:15-17

‘Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen;  maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden.
Johannes 16:7

‘En zie, door de Heilige Geest, ben Ik met u al de dagen …’


‘… tot de voleinding van de wereld.’

‘Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe.
Johannes 14:18

De woorden ‘tot de voleinding (andere vertalingen spreken van voltooiing) van de wereld’ vertellen ons dat er een einde komt aan deze wereld.
Jezus komt terug, ook dat is een feit.
Er wordt heel wat gesproken en gespeculeerd over wanneer dat nu zal zijn, maar Jezus is heel duidelijk als Hij zegt in Mattheüs 24:36 v.v. dat niemand dan de Vader alleen dat moment kent.
Jezus waarschuwt ons om waakzaam te zijn, juist omdat we dat moment niet kennen.
Het zal zijn als een moment waarop een dief inbreekt.
Daarom is het zo belangrijk dat we zijn getuige zijn, zodat mensen die Hem niet kennen van Hem horen en gered kunnen worden.


‘En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan.’
Openbaring 21:1

‘En zie, Ik kom spoedig …’
Openbaring 22:12


- Amen -

Het woordje ‘Amen’ staat niet in elke vertaling.
Maar of het er nu wel of niet staat, één ding is zeker: zoals het er staat zo is het, en het woordje Amen is een extra bevestiging van alle woorden.
Gods woord is waar en waarachtig; zoals Hij zegt, gebeurt het, of zal het gebeuren.


Lieve Vader in de hemel, Heer Jezus, dank U wel voor deze beloften, dank U wel dat U met ons zult zijn alle dagen van ons leven, en dat U terugkomt.
Wat zien we daar naar uit, Heer Jezus, al is dat meestal ook omdat we ons leven zo zwaar vinden en verlangen naar een leven dicht bij u, zonder zonden, zonder pijn en verdriet, zonder lijden.
Help ons, Heer Jezus, om standvastig en vol volharding  ons leven te leven tot Uw glorie en eer.
Laat ons zien, op welke manier wij Uw Blijde Boodschap kunnen doorgeven; wij kunnen getuigen van U, van wie U bent en van wat U voor ons mensen hebt gedaan.
Laat ons het lijden dat daar soms aan vast zit niet vrezen, maar help ons het te doorstaan, ziende op wat U hebt doorstaan voor ons.
Help ons om te midden van elke omstandigheid onze ogen te richten op U en op Uw woord.
Laat Uw Geest ons leiden, in woord en daad.

In Jezus’ Naam.

- Amen -


‘En zie, Ik ben met  je …’

Hoe vaak minachten we eigenlijk deze woorden
door ze ‘af te zwakken’ met ons blijven zien
op onze omstandigheden, onze pijn en verdriet.
Waardoor we als het ware Zijn hand wegslaan,
en Zijn hulp, troost, en kracht afwijzen,
en waardoor ons hart Hem niet meer ziet.

‘En zie, Ik ben met je alle dagen …’

Laten we deze woorden toch voor ogen houden,
de diepte ervan overdenken tot ze als waarheid
landen in ons hart en in ons leven.
Laten ze verankerd raken tot in het diepst van onze ziel,
opdat ze ons tot kracht en sterkte zijn,
en de benodigde moed en volharding geven.

‘En zie, Ik ben met je alle dagen tot de voleinding van de wereld!’

Dat deze woorden ons zullen aansporen
om van Hem te getuigen, een ieder
op de plaats waar hij gaat of staat.
Hij is immers met ons iedere dag;
er is geen stap die we zetten,
zonder dat Hij naast ons gaat.

Gods rijke zegen 
en een liefdevolle groet,
Rita


Om er event. nog naast te lezen:

>> Matth. 10:16- 42
>> 1 Petr. 4:12-19
>> Rom. 8:17,18
>> 1 Petr. 5:7-10
>> Matth. 24, 25
>> 2 Petr. 3:8-10
>> Openb. 21:1-8