zondag 29 augustus 2021

Week 35 - Wonderful, Merciful Savior

Voor deze week één van mijn favoriete liederen.
Een lied dat mij altijd heel blij maakt als ik het zing.
En dat kan ook eigenlijk niet anders, want met het zingen van het lied geven we Hem alle eer; belijden wie Hij is, en wat Hij heeft gedaan.
Loven en prijzen we Hem, aanbidden we Hem; geven we Hem de eer die Hem toekomt.
Erkennen dat Hij Degene is Die ons hoop geeft (als wij hopeloos verdwaalt zijn, de weg kwijt zijn), Degene Die heling en genade geeft (waar ons hart zo naar hongert).
Luister, lees, en ZING je weer mee?

Dat ook jouw hart vol vreugde en dankbaarheid mag worden met het zingen van dit prachtige lied tot getuigenis en eer van Hem!      >> Wonderful Merciful Savior - Grace Larson 
      >> Tekst + vertaling 


Johannes 1:36 (+29)
‘En toen hij (Johannes) Jezus zag lopen, zei hij: Zie, het Lam van God!

Jesaja 53:5,7
‘Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open.’

Openbaring 5:8-14
‘En toen Het de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de vierentwintig ouderlingen zich vóór het Lam neer. Zij hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen.
En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie.
En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde.
En ik zag, en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen.
En zij zeiden met luide stem: Het Lam Dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging.
En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid.
En de vier dieren zeiden: Amen. En de vierentwintig ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid.’

Geweldige, barmhartige Redder;
kostbare Verlosser en Vriend.
Raadgever, Trooster, Bewaarder;
Geest, die onze omarming verdient.

Almachtige, oneindige Vader;
trouw en onveranderlijk.
Redder van onze zielen;
Vernieuwer van ons innerlijk.

Bij U is genade en genezing
van onze zonden en smart.
Naar U verlangt onze ziel,
ja, naar U hongert ons hart.

U verdient onze aanbidding;
dat we U loven en prijzen.
We knielen voor U neer om
U alle lof en eer te bewijzen.

Geweldige, barmhartige Redder;
kostbare Verlosser en Vriend.
Raadgever, Trooster, Bewaarder;
Geest, die mijn omarming verdient.


Filippenzen 2:8-11
‘En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.
Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.’


Gods rijke zegen voor de komende week,
en een liefdevolle groet,
Rita

zondag 22 augustus 2021

Week 34 - Vaders huis

Het was afgelopen maandagmorgen toen ik ons hondje uitliet, dat er in mijn gedachten steeds opnieuw een bepaald refrein klonk.
Met het lopen begon ik het zachtjes te zingen, maar ik kon er maar niet opkomen van welk lied dit het refrein was.
Toen ik thuis kwam ging ik zodra het kon op zoek naar het lied waar deze woorden uitkwamen en al googelend kwam bij het lied ‘Vaders huis’ van Sela.
Een prachtig lied vol troost en bemoediging.
Luister en lees je weer mee?  >> Vaders huis – Sela
  >> Tekst 

                         
Al een aantal weken voel ik mij niet zo lekker en gebeuren er in mijn omgeving ook een aantal verdrietige dingen, en hoewel dit gevolgen heeft voor het wel of niet kunnen schrijven, ben ik de Heer tegelijk heel dankbaar voor de prachtige liederen die Hij op mijn pad brengt; ook al kost het me meer moeite dan anders om op ‘papier’ te krijgen wat er in mij opkomt.
Maar de liederen bemoedigen mij, en geven diepe rust en vrede.
Dit was in het bijzonder zo met het lied van de vorige keer ‘There is none like You’, als ook met het lied voor deze week ‘Vaders huis’.

Het refrein:
‘Een ding vraag ik van U, Heer:
Waar mijn ziel zo naar verlangt,
is thuis te komen in Uw huis.
Rustend aan Uw vaderhart.
Rustend aan Uw vaderhart.’

Met het zingen van deze woorden
verdwijnt alles wat ik voel en
ervaar naar de achtergrond.
Woorden en klanken verwarmen
mijn hart en ziel, en ik dank Hem
voor het lied dat Hij opnieuw zond.


Als ik nadenk over deze woorden, mezelf de vraag stel ‘waarom de woorden mijn hart zo verwarmen, mij zo’n diep gevoel van rust geven’, en ‘waarom met het zingen alles wat ik voel en ervaar naar de achtergrond verdwijnt’, is daar maar één antwoord op: omdat ik bij Hem alleen echt thuis ben, omdat ik alleen in Hem alle vervulling van het leven vind, omdat alleen Hij mij kan geven waar ik ten diepste naar verlang, ja, meer dan dat, alles wat ik echt nodig heb.


Rustend aan Uw Vaderhart …
Het zijn vooral deze woorden die de rust en vrede in mijn hart bewerken, die mijn hart verwarmen.
In deze woorden ligt mijns inziens alles besloten wat we nodig hebben: veiligheid, geborgenheid, je vergeven weten, geliefd weten en voelen, vrede; thuiszijn.
En dit brengt mij weer bij wat ik met mijn Stille Tijd las in Dagboek van Wiersbe ‘Leven uit de Psalmen’.
Laat me je meenemen naar Psalm 61:5 en Psalm 91:1&4 en naar wat Wiersbe hierover zegt.

Psalm 61:5
‘Ik zal in alle eeuwigheid in Uw tent verblijven, mijn toevlucht zoeken in de schuilplaats onder Uw vleugels.’

Psalm 91:1&4
‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.
Hij zal U beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser.’ 

Ik denk dat de woorden ‘schuilen onder Uw vleugels’, of ‘beschutten met Zijn vlerken’, als ook ‘onder Zijn vleugels toevlucht nemen’ voor velen van ons niet alleen heel bekende woorden zullen zijn, maar ons ook al menigmaal enorm hebben getroost en bemoedigd; mij in ieder geval wel.
Maar met wat Wiersbe erover zegt in het Dagboek, kregen de woorden niet alleen een veel diepere dimensie, maar gaf hij met oog op deze woorden ook een flinke aansporing.

Wiersbe vertelt dat de psalmist met de woorden van Psalm 61 & 91 verwijst naar het heilige der heiligen in de tabernakel, waar aan de beiden uiteinden van het verzoendeksel (= de platte bovenzijde van de Ark des Verbonds – Ex. 25:17-22; 37:6-9) twee cherubs waren gemaakt wiens vleugels elkaar raakten.

De diepere dimensie, ik citeer:
Bij Psalm 61:
‘De schuilplaats onder Uw vleugels ‘ verwijst niet naar een *kloek die haar kuikens onder haar vleugels verzamelt voordat de storm losbarst; het duidt op het schuilen onder de vleugels van de cherubs in het heilige der heiligen. Door de Heere Jezus kun je de aanwezigheid van God binnengaan en onder Zijn vleugels verblijven.’

Bij Psalm 91:
‘Onder Zijn vleugels’ betekent bij het verzoendeksel, waar het bloed werd gesprenkeld (Lev. 16:18), in de aanwezigheid van de heerlijkheid van God. Het heilige der heiligen was Gods troon. Het was de plaats van Gods heerlijkheid. Met andere woorden: de veiligste plek in de wereld is in gemeenschap met God.

De aansporing ligt in wat hij vervolgens zegt, namelijk dat we niet alleen een bezoek zouden moeten brengen aan het heilige der heiligen -zoals de hogepriester 1x per jaar, maar dat we er zouden moeten verblijven.
‘De psalmist spoort ons als het ware aan: ‘Leef in het heilige der heiligen.’

Ik weet niet of deze woorden wat bij jou losmaken, iets met jou doen, maar bij mij was dit wel degelijk zo, en nog steeds.
Ik vind het zo bijzonder om dit te lezen, en het ‘schuilen onder Zijn vleugels’ kreeg hierdoor voor mij veel meer en een veel diepere betekenis.
Was het heilige der heiligen eerst de plaats waar alleen de hogepriester eenmaal per jaar mocht komen, met het scheuren van het voorhangsel in de tempel op het moment dat de Here Jezus stierf (Matth. 27:51), werd de toegang tot Gods troon, tot Zijn aanwezigheid vrij gemaakt voor een ieder die Hem, Jezus, aanneemt tot zijn Verlosser en Heer.
Met het scheuren van het voorhangsel laat God zien dat Zijn Zoon de straf op onze zonden volledig heeft gedragen; wat wij nooit zouden kunnen bewerken, heeft Hij voor ons gedaan: de toegang tot de troon der Genade is vrij en God, de Vader nodigt ons uit om met vrijmoedigheid tot Hem te komen.
Onze toevlucht zoeken in de schuilplaats onder Zijn vleugels is ingaan op deze uitnodiging.
En ingaan op deze uitnodiging is Rusten aan Zijn Vaderhart.

Eén ding vraag ik van U, Heer …

‘Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel (zij zat aan de voeten van Jezus) uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen.'
Lucas 10:42

‘Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEERE , al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel.’
Psalm 27:4


‘Een ding vraag ik van U, Heer:
Waar mijn ziel zo naar verlangt, is thuis te komen in Uw huis.’

‘Thuis te komen in Uw huis’, is vertoeven in Zijn aanwezigheid en weten dat dat de plek is waar je hoort te zijn.
De plaats waar je je geliefd weet, en veilig, waar je tot rust kunt komen, gevoed en onderwezen wordt.
De plaats waar je vergeving en genezing ontvangt, waar je getroost wordt, waar je weer vaste grond onder de voeten krijgt.
De plaats waar je nieuwe moed en kracht ontvangt, en waar het vuur opnieuw wordt aangewakkerd,
De plaats waar Hij je helpt om angst en twijfel, moeiten en verdriet, noden en zorgen in het juiste perspectief te zien.
De plaats waar je alles vind wat je echt nodig hebt.


Zie Mijn uitgestrekte hand
die je nodigt om te komen
in Mijn aanwezigheid.
Het voorhangsel is weg,
de toegang is volledig vrij.
Kom maar in Mijn nabijheid.

Bij Mij vind je alles wat je
ook maar nodig hebt
voor elke dag van je leven.
Kom maar bij Mij en laat
Mij je vullen met alles
wat Ik heb te geven.

Kom, en rust ook wat,
neem ook de tijd om 
aan Mijn voeten te zijn.
Koester je in Mijn liefde;
maak Mij tot je Bron van
een zegen gevende fontein.

Gods rijke zegen voor de komende week
en een liefdevolle groet,
Rita* Ik wil hierbij even opmerken dat ik niet geloof dat er daardoor iets niet goed zou zijn aan een Kinderlied als ‘Ik zag een kuikentje’ van Elly en Rikkert.
Ik denk dat dit een prachtige manier is om aan kinderen duidelijk te maken hoe veilig we zijn bij de Heer.
Hetgeen Wiersbe zegt is voor ons als volwassenen om te leren en aangespoord te worden.

* Voor wie interesse heeft:
>> Verhaal achter het lied 

zondag 8 augustus 2021

Week 32 - There is none like You!

Als ik woensdagmorgen YouTube aanzet, valt mijn oog op dit nummer ‘There is none like You’ van en door Lenny LeBlanc.
Ik klik het aan, en …

Diepe rust en vrede nemen bezit
van mijn hart als de woorden en klanken
van dit lied mijn kamertje binnenstromen.
Door de sereniteit van de uitvoering, als ook
door de diepte van de woorden, word ik als
vanzelf tot dicht bij Zijn troon meegenomen.

Daar word ik opnieuw stilgezet
dat, alleen in Hem, alles te vinden is
wat ik nodig heb in mijn leven;
en dat Hij allang op mij wacht
om vanuit Zijn liefde en genade,
rijkelijk en overvloedig te geven.

Het is mijn gebed dat dit ook voor jou zal zijn als je dit nummer luistert.


         >> There is none like You - Lenny LeBlanc 


   
There is none like You
Er is niemand zoals U

Nee, Heer, er is niemand,
niemand, die zoveel van mij houdt,
niemand, die zo bewogen is met mijn leven.
Niemand, die alleen het goede met mij voor heeft,
niemand, die zijn leven voor mijn zonden zou geven.

No one else can touch my heart like You do
Niemand anders die mijn hart zo (aan)raken zoals U dat doet

Nee, Heer, er is niemand,
niemand, die mijn hart zo kan vervullen,
niemand, die zo’n diepe rust en vrede geeft.
Niemand, die zoveel troost en vreugde biedt,
niemand, die zijn kracht aan mij gegeven heeft.

I could search for all eternity long and find, there is none like You
Ik zou de hele eeuwigheid kunnen zoeken, en ontdekken, dat er niemand is zoals U

Och, ik zou kunnen zoeken en zoeken,
over de gehele aarde, en iedere dag van mij leven,
maar nimmer zal ik iemand vinden zoals U,
zo vol liefde en genade, als ook volmaakt en verheven.

Your mercy flows like a river so wide, and healing comes from Your hand
Uw barmhartigheid stroomt als een rivier zo breed (zo overvloedig), en genezing komt van Uw hand

Hoe groot is niet Uw ontferming,
hoe ver rijk niet Uw mededogen,
hoe onmetelijk is niet Uw goedheid.
Niemand als U is zo met mij bewogen.

Uw hand is naar mij uitgestrekt,
vol verlangen om mij te genezen.
En niemand die bij U komt, zal
ooit door U worden afgewezen.

Suffering children are safe in Your arms
Kinderen die lijden zijn veilig in Uw armen

In Uw armen, Jezus, zijn we allen veilig;
niemand anders dan U is ons zo toegedaan.
Niemand dan U kent de diepte van lijden;
U alleen bent ons in alles voorgegaan.

2 Samuel 7:22
‘Daarom bent U groot, Heere God, want er is niemand zoals U, en er is geen God dan U alleen, zoals blijkt uit alles wat wij met onze eigen oren gehoord hebben.’

Deuteronomium 3:24
‘Heere, HEERE! Ú bent begonnen aan Uw dienaar Uw grootheid en Uw sterke hand te tonen. Want welke god is er in de hemel en op de aarde die zulke werken en machtige daden kan doen als U?’

Ezechiël 36:26
‘Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven.’

Romeinen 5:5
‘En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.’

Jesaja 45:5,6
‘Ik ben de HEERE, en niemand anders, buiten Mij is er geen God.
Ik zal u omgorden, hoewel u Mij niet kende, opdat men zal weten, vanwaar de zon opkomt tot waar zij ondergaat, dat er buiten Mij niets is.
Ik ben de HEERE, en niemand anders.’

Jesaja 40:28
‘Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord?
De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.’

Psalm 103:3-5,8,13
‘Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest,
Die uw leven verlost van het verderf, Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid,
Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend.

Barmhartig en genadig is de HEERE, geduldig en rijk aan goedertierenheid.

Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen.’

Jesaja 45:22
‘Wend u tot Mij, word behouden, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand anders.’

There is none like You; none like You!
Er is niemand als U; niemand als U!

Heer, er is werkelijk niemand zoals U; niemand die ons hart zo kan aanraken, zo kan vervullen, zo vól kan maken, zoals U dat doet.
We zouden ons hele leven, ja, de hele eeuwigheid kunnen zoeken, maar we zullen nooit tot een andere conclusie komen, dan dat er werkelijk niemand is zoals U.
Want, er is niemand, Heer, niemand als U, die zo vol is van goedertierenheid en barmhartigheid; zo genadig en geduldig; niemand, die er ook zo naar verlangt om uit te delen, om te geven als U, vanuit Uw rijkdom en overvloed.
Nergens anders dan bij U alleen vinden we de genezing die we nodig hebben; genezing voor onze geest, voor onze ziel, voor ons lichaam.
En nergens, nergens anders zijn we zo veilig dan alleen bij U; U bent een burcht, een schuilplaats, een toevluchtsoord voor een ieder in nood.
Mensen zullen ons vroeg of laat teleurstellen, pijn en verdriet doen, maar U, Heere, U bent trouw, ja, volkomen volmaakt.
Er is werkelijk niemand, niemand zoals U!

- Amen -

maandag 2 augustus 2021

Week 31 - In Your Presence

Deze week een lied dat ons brengt bij de plaats waar we als kinderen van God thuis horen.
De plaats waar onze kracht is; waar we bescherming en een schuilplaats genieten, waar niets en niemand ons kan raken.
De meest verrukkelijke plek die er is; de plaats waar volheid van vreugde is.
Ga je mee?


        >> In Your Presence – Paul Wilbur
        >> Lyrics + vertaling


In Your presence – In Uw aanwezigheid

Hoe kostbaar is het zijn in Uw aanwezigheid!
Daar ligt immers mijn kracht, daar hoor ik immers thuis!
Uw aangezicht zoekend, en overspoeld worden met Uw eeuwige Vaderliefde.
Uw genade aanrakend; de vergeving van mijn zonden, Uw geduld met mij, Uw troost en bemoediging, Uw trouw ondanks mijn ontrouw; de hoop, het vooruitzicht, de toekomst die mij wacht.
Veilig en geborgen, als Mozes in de kloof van de rots, beschermt door Uw hand.

O, wat verlang ik te gaan waar de rivieren mij niet kunnen overspoelen; te staan met mijn voeten op de rots.
Ik wil mij verbergen, daar waar het laaiende vuur mij niet kan verbranden, en de stroom van kwaad mij niet kan bereiken; ja, daar zijn, waar ik overdekt ben door het Bloed van het Lam.
Ik wil daar zijn, waar de schaduwen van het duister mij niet kunnen raken!
O God, zijn in Uw aanwezigheid is de enige plek waar ik altijd veilig ben.

U, en U alleen, bent mijn stevig fundament, mijn Rots.
U, en U alleen, bent de Enige die ik altijd kan vertrouwen.
Ik ben Uw kind, Uw dienaar, en U bent alles wat ik nodig heb.
Mijn sterkte, mijn kracht, en mijn lied.

Ja, hoe kostbaar is het zijn in Uw aanwezigheid.
Daar, in mijn samenzijn met U, ligt mijn kracht, in Uw aanwezigheid ben ik thuis!

Psalm 84:3
‘Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de HEERE;mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God.’

Jacobus 4:8a
‘Nader tot God, en Hij zal tot u naderen.’

Psalm 27:8
‘Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt: Zoek Mijn aangezicht.
Ik zóek Uw aangezicht, HEERE,…’

Hebreeën 12:28
‘Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied.’

Exodus 33:21,22
‘Ook zei de HEERE: Zie, hier is een plaats bij Mij, waar u op de rots moet gaan staan.
En het zal gebeuren, als Mijn heerlijkheid voorbijtrekt, dat Ik u in een kloof van de rots neer zal zetten en u met Mijn hand zal bedekken totdat Ik voorbijgegaan ben.’

Jesaja 43:2
‘Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen.
Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken.’

1 Petrus 1:18,19
‘… in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.’

Johannes 8:12
‘Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’

1 Korinthe 3:11
‘Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.’

Lukas 6:48
'Hij is gelijk aan een man die een huis bouwde: hij groef en diepte uit en legde het fundament op de rots. Toen de hoge vloed kwam, sloeg de waterstroom tegen dat huis aan en kon het niet doen wankelen, want het was op de rots gefundeerd.’

Psalm 9:11
‘Wie Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat U, HEERE, niet hebt verlaten wie U zoeken.’

Efeze 1:5,6
‘Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.’

Johannes 12:26
‘Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. En als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren.’

Psalm 118:14 
‘De HEERE is mijn kracht en mijn psalm, want Hij is mij tot heil geweest.’

Psalm 91:1,2,9
‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,
zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.
Ik zeg tegen de HEERE:
Mijn toevlucht en mijn burcht,
mijn God, op Wie ik vertrouw!
Want U, HEERE, bent mijn toevlucht.
De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt.’

Kom, mijn kind, kom!
Kom in mijn aanwezigheid;
zoek Mijn aangezicht.
Kom, Mijn kind, kom,
leg alles even neer en laat
je hart op Mij zijn gericht.

Trek je toch even terug
uit de drukte en hectiek,
al het moeten in dit leven.
Kom bij Mij, opdat Ik je
vanuit Mijn rijkdom alles
wat je nodig hebt kan geven.

Bij Mij kun je tot rust komen,
want in Mijn aanwezigheid
ben je veilig en geborgen.
Bij Mij vind je ook nieuwe
moed en kracht; Mijn kind,
laat Mij toch voor je zorgen!

Kom, Mijn kind, kom!
Kom in Mijn aanwezigheid,
kom in Mijn nabijheid.
Koester je in Mijn liefde;
raak Mijn genade aan;
proef van Mijn goedheid.

Kom, Mijn kind, kom!


Gods rijke zegen 
voor de komende week,
en een liefdevolle groet,
Rita