zondag 26 december 2021

Week 52 - Met diep ontzag

Het is vandaag 2e Kerstdag, maar ook tevens de laatste zondag van dit jaar, en daarmee ben ik  aangekomen bij de laatste Blog van een jaar ‘Gedachten en gedichten bij een Lied’.
En ik denk dat er geen mooiere manier is om dit af te sluiten dan met een lied dat Hem alle eer geeft, en ons tegelijk bewust maakt van Wie God is.
Luister, zing en lees je weer mee?


  >> Opwekking 707 – Met diep ontzag

                                                       

  >> I stand in awe of You - Soul Survivor & MomentumGod, de Schepper
‘Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, …’
Exodus 20:11a

God, de Eeuwige
‘Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.’
Openbaring 1:8

God, Heilig en Almachtig
'In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon, en de zomen van Zijn gewaad vulden de tempel.
Serafs stonden boven Hem. Ieder had zes vleugels: met twee bedekte ieder zijn gezicht, met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij.
De een riep tot de ander:
Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid!’
Jesaja 6:1-3

God, Alomtegenwoordig en Alwetend
‘HEERE, U doorgrondt en kent mij. Ú kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, HEERE, U weet het alles.’
Psalm 139:1-4

God, vol van wijsheid en kracht 
‘Onze Heere is groot en geweldig in kracht, Zijn inzicht is onmetelijk.’
Psalm 147:5

God van Liefde
‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’
Johannes 3:16

De grootheid en heerlijkheid van God
‘Van U, HEERE, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van U. Van U, HEERE, is het Koninkrijk, en U hebt Zich verheven tot een Hoofd boven alles.’
1 Kronieken 29:11


Er zijn geen woorden genoeg die onze Heer en God kunnen omschrijven.
Hoe we het ook proberen, we zullen altijd tekortschieten, omdat Hij altijd groter, heerlijker, mooier en veel omvattender is dan wij ons ook maar kunnen voorstellen, laat staan benoemen.
En toch is het goed om steeds opnieuw te bedenken en jezelf voor te houden Wie God is.

Onze God is eeuwig, niet aan tijd en plaats gebonden.
Hij is de Schepper van hemel en aarde; het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste.
Hij is de Almachtige, de Alomtegenwoordige en de Alwetende, maar ook heilig en rechtvaardig, en volmaakt in wijsheid en liefde.
Zijn wijsheid is niet te doorgronden, noch de liefde die Hij voor ons heeft.

Hemel en aarde, als ook alles dat daarop leeft, is geschapen door Hem in Zijn wijsheid.
Uit liefde heeft Hij een verlossingsplan gegeven toen de mens zondigde.
In Zijn wijsheid had Hij alles uitgedacht en uit liefde gaf Hij ons Zijn Zoon.
In Zijn wijsheid kwam Zijn Zoon als een baby, werd God mens als wij, en uit liefde gaf de Zoon de heerlijkheid die Hij bij Zijn Vader had op, om zo als zondeloos Lam de schuld van de wereld te dragen.
In Zijn wijsheid had God alles bedacht en uitgewerkt tot in het kleinste detail; uit liefde gaf Hij aan ons wat Hem het meest dierbaarst was.
Een volmaakt reddingsplan voor onvolmaakte mensen. 

Gebroken en Volmaakt
Volmaakt werd Gebroken
Gebroken Volmaakt! 

'Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij.
Psalm 139:6
(NBG)

Is de enige juiste reactie hierop niet Hem aanbidden?

‘En met diep ontzag aanbid ik U!
Met diep ontzag aanbid ik U!
Heilig God, ik zing mijn loflied nu
met diep ontzag voor U!'


Ondoorgrondelijk zijn Uw wegen,
onnavolgbaar Uw wijsheid.
Onpeilbaar zijn Uw gedachten,
oneindig Uw macht en heerlijkheid.

Onuitsprekelijk is Uw liefde,
onmetelijk Uw barmhartigheid.
Ongeëvenaard is Uw genade,
ongekend Uw goedertierenheid.

Indrukwekkend is Uw geduld,
onbegrijpelijk Uw alwetendheid.
Grenzeloos is Uw mededogen,
ontzagwekkend Uw heiligheid.

Onwankelbaar is Uw trouw,
onovertroffen Uw grootheid.
Overvloedig is Uw vergeving,
volmaakt Uw rechtvaardigheid

En al schiet ik tekort in het benoemen,
ik wil U loven, prijzen en danken.
En vol ontzag zal ik voor U zingen
met vreugdevolle klanken.


Dat het besef van Wie Hij is je ook tot bemoediging, kracht en sterkte mag zijn.

Gods rijke zegen
en een liefdevolle groet,
Rita Klapwijk


* Uit het gedicht >> ‘Gebroken volmaakt’

zaterdag 25 december 2021

Jezus, Licht van de wereld


Gods rijke en onmisbare zegen,
als ook Zijn troost en liefdevolle nabijheid,
voor deze Kerstdagen en voor 2022.
maandag 20 december 2021

Week 51 - Laat mij vol zijn van U!    >> Heer, laat mij vol zijn van U! – Jane Loois - Sonja Moal - Willemieke Brussee
          (Oorspronkelijk van Martin Brand)                              

                       
Licht van de wereld,
laat mij vol zijn van U,
zodat Uw licht door mij heen schijnt
en zich om mij heen verspreidt.

Licht van de wereld,
laat mij vol zijn van U,
zodat Uw liefde door mij heen straalt
en de ander verwarmt en verblijdt.

Licht van de wereld,
laat mij vol zijn van U,
zodat Uw waarheid wordt gehoord
en het hart van mensen raakt.

Licht van de wereld,
laat mij vol zijn van U,
zodat Uw genade wordt gezien en aanvaard
en levens worden vrijgemaakt.

Licht van de wereld,
laat mij vol zijn van U,
zodat ook anderen kunnen proeven van
de rijkdom die U hebt te geven.

Licht van de wereld,
laat mij vol zijn van U,
zodat zij vanuit de rijkdom die U heeft gegeven
op hun beurt vol van U kunnen leven.

'De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.
Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.'

Galaten 5:22,24,25

Gods rijke zegen voor deze week,
en een liefdevolle groet,
Rita

zondag 12 december 2021

Week 50 - Licht van de wereld

Nog twee weken en dan is het Kerst.
Niet bepaald te missen gezien de al zeer lange tijd dat alles in het teken staat van wat men tegenwoordig onder Kerst verstaat.
Daarom in aanloop naar de Kerst toe een lied dat ons toont waar het werkelijk om draait met deze dagen.
Namelijk om Jezus Christus, Gods Zoon, Die naar deze aarde kwam om ons te redden en te verlossen.
Jezus, Het Licht van de wereld!
Geen surrogaat licht in de vorm van kaarsjes en lampjes die slechts een piepklein gedeelte van onze duisternis verlichten, maar Het Licht, dat de zonde -en daarmee de duisternis, van de wereld wegneemt en dat voor altijd schijnt; Licht dat leven geeft.

Verlang jij naar dat Licht in je leven?
Lees en luister dan mee.
Want wie Hem zoekt, zal Hem vinden!

'Jezus nam opnieuw het woord.
Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld.
Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’

Johannes 8:12

‘En Ik zal blinden leiden langs een weg die zij niet gekend hebben, Ik zal hen doen gaan op paden die zij niet gekend hebben. Ik zal vóór hen de duisternis veranderen in licht en wat krom is in wat recht is. Deze dingen zal Ik voor hen doen, Ik zal hen niet verlaten.’

Jesaja 42:16

'En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen.
En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond:
De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.
...
Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.'

Lukas 4:16-19,21

‘Jezus dan zei tegen hen: Nog een korte tijd is het licht bij u; wandel zolang u het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalt. En wie in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat.’
Johannes 12:35

Donker is deze tijd van het jaar,
donker ook de tijd waarin we leven.
De wereld gaat gebukt onder een virus,
en menig mens vraagt zich af:
waar is onze vrijheid gebleven?

Donker is de tijd waarin we leven,
donker ook door het vele verdriet.
Families gaan gebukt onder verliezen,
en menigeen vraagt zich angstig af:
wat ligt er nog voor ons in het verschiet?

De wereld gaat gebukt onder een virus …
Nee, zij gaat gebukt onder de zondenlast.
Steeds verder raakt zij van God gescheiden,
en al wat men zich afvraagt, is:
waar vind ik in deze ellende nog houvast?

Om zich beter te voelen zijn de lampjes al vroeg ontstoken,
om zoiets van licht te brengen in deze, voor velen, donkere tijd.
Maar hoeveel lampjes en kaarsjes er wereldwijd ook branden,
ze bieden geen hoop, noch houvast in al deze onzekerheid.

En daar, te midden van al het licht dat door mensen is ontstoken,
schijnt nog steeds een helder Licht vanaf de hemel op de aarde neer.
Een Licht, dat er zo naar verlangt om de duisternis weg te nemen,
voordat het de mensheid totaal kapot maakt, en voorgoed verteert.

Kun jij de steeds dikker wordende duisternis van de zonde zien?
Zie jij hoe het kwaad de wereld steeds verder in zijn greep krijgt?
Kun jij, te midden van dit alles, ook het Licht zien dat nog schijnt,
het Licht, dat het mooiste wat je maar kunt bedenken, overstijgt?


Licht, dat elke duisternis op kan klaren.
Licht, dat hoop brengt, en leven geeft.
Licht, dat in jouw leven wil schijnen,
en een nieuwe toekomst voor je heeft.

Licht, dat rust en vrede geeft.
Licht, dat troost in elke verdriet.
Licht, dat altijd bij je is, en je
in alles hulp en bijstand biedt.

Licht, dat kwam om te genezen,
te helen de gebrokenen van hart.
Licht, dat vol liefde en genade is,
en de Weg uit al je nood en smart.


Mag dit Licht schijnen in jouw duisternis?
Mag het komen in elk facet van jouw bestaan?
Mag het het donker in je leven wegnemen?
Wil jij voortaan je weg samen met Hem gaan?

Neem Hem dan als je Redder en Verlosser aan;
zeg Ja tegen die uitgestoken, doorboorde hand.
Dan zal Zijn licht ook in jouw leven schijnen,
en je de weg wijzen naar het Beloofde Land.

Dan kunnen we Hem deze kerst aanbidden,
samen met het engelenkoor dat in de hemel klinkt.
Dan kunnen we Hem samen alle eer bewijzen,
met een hart dat vol van vrede en vreugde, zingt.      >> Opwekking 595 – Licht van de Wereld

      >> Light of the Word - Hillsong Worship                                                  


>>  Lucas 2


Dat Zijn Licht mag gaan schijnen in je hart.
Zijn vrede daarmee neer mag dalen
in al je nood en smart.
Dat Zijn Hoop je deel zal worden
in de toekomst die je daardoor wacht.
En Zijn Liefde voortaan zal zijn
de Bron van je kracht.

Gods rijke zegen
en een liefdevolle groet,
Ritazondag 5 december 2021

Week 49 - Ik ben Die Ik ben

Vandaag is de eerste zondag van de maand december, en voor mij ook de laatste maand dat ik muziek/liederen ‘uitzoek’.
Was het tot nu soms tot de laatste dag voor mij nog een verrassing welk lied het zou worden, voor deze maand heb ik er nu vier uitgezocht waarvan ik ervaar dat het zo goed is.
Drie daarvan stonden al voor langere tijd in de planning, maar een ander lied nam tot nu toe steeds hun plaats in.
Het is mijn gebed dat de laatste liederen niet alleen ervaren zullen worden als een mooie afsluiting voor dit jaar, maar ook tegelijk hoop en bemoediging geven voor het nieuwe jaar.
Voor deze week het lied ‘Ik ben Die Ik ben’.
Luister en lees je weer mee?   >> Ik ben Die Ik ben – Elisa (en Reni) Krijgsman     

                                                     

Is dit niet een prachtig en bemoedigend lied om de donkerste maand van het jaar mee te beginnen?
Een maand die vaak veel leegte en eenzaamheid met zich mee draagt, en door alle corona toestanden en regels misschien wel meer dan ooit.
We horen immers steeds meer over depressies, en burn-out, over meer geweld binnen gezinnen.
Hoe velen leven er niet in onzekerheid of hun geliefde het gaat redden, of hoe ze er aan toe zijn als ze blijven leven.
Voor hoe velen dreigt er niet een  faillissement, of is er onzekerheid over hoe lang ze hun baan nog zullen behouden.
Meer dan ooit zien we angst en verdeeldheid, boosheid, frustraties en uitingen daarvan.
En tegelijk, hoeveel wanhoop is er die wij niet zien?

Te midden van al deze dingen klinkt dit lied vol herkenning en Hoop.
Een lied dat ons wijst op WIE God is!
Hij was, Hij is en Hij zal altijd zijn: de ‘Ik ben die Ik ben’, de ‘Ik zal er zijn’!
De Naam die alles wat en wie Hij is omvat.

De Alfa en Omega; het begin en het einde; Jehova Jireh, de Heer die voorziet; de Genezer en Bevrijder, de Voorziener in al onze nood, en de Redder van de eeuwige dood.
Degene die waakt, onze Herder, zorgdragend dat ons niets ontbreekt.
De Vader van de schepping, Het Begin van al het leven, en de wachtende God met uitgestrekte open armen.
De Redder en Verlosser, de Maker van het hoogst volmaakte plan.
Met wegen, die voor ons niet zijn te bevatten, maar barmhartig en genade; de Almachtige.

JWH
‘Ik ben Die Ik ben’, ‘Ik zal er zijn’

In elke omstandigheid, in elke pijn, wanhoop en verdriet.
In de diepste eenzaamheid van de donkerste nacht.
In de grootste onzekerheid van je leven.
In de zwaarste tijd van je bestaan.

Ik ben Die Ik ben; Ik zal er zijn!


Waarom twijfelen we soms zo
als alles stil is in ons, stil blijft;
denkend dat Hij niet luistert,
als we het uitroepen naar Hem?
Waarom is het soms zo moeilijk
om stil te zijn en te wachten;
trekken we onze conclusies
en missen vervolgens Zijn stem?

Is Hij niet barmhartig en genadig,
vol liefde voor wat Hij heeft gemaakt?
Is Hij niet onze Genezer en Bevrijder,
onze Hulp en toevlucht in elke nood?
Zorgt en waakt Hij niet als een Herder,
zodat het ons aan niets ontbreekt;
ons dag en nacht beschermend, terwijl
Hij ons Zijn volmaakte plan bood?

Is Hij niet de God boven alle goden,
is er ook maar iets wat Hij niet kan?
Is Hij niet de Vader voor Zijn kinderen,
of ze nu groot zijn, of nog heel klein?
Verlangt Hij er immers niet naar dat we
in stilte leren luisteren naar Zijn stem,
zodat ons hart zal weten, dat Hij is
de ‘Ik ben die ik ben’, de ‘Ik zal er Zijn’?


‘En Mozes zei tegen God:
Zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg:
De God van uw vaderen heeft mij naar u toe gezonden, en zij mij zeggen:
Wat is Zijn Naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen?
En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN.
Toen zei God verder tegen Mozes:
Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen:
De HEERE, de God van uw vaderen,
de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob,
heeft mij naar u toe gezonden.
Dit is voor eeuwig Mijn Naam,
dit is Mijn Naam ter gedachtenis,
van generatie op generatie.’
Exodus 3:13,14a,15

‘Want zo lief heeft God de wereld gehad,
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat ieder die in Hem gelooft,
niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft.’
Johannes 3:16

‘En zie, Ik ben met u al de dagen,
tot de voleinding van de wereld.
Amen.’
Mattheüs 28:20


Gods rijke zegen van Licht en Liefde, van Kracht en Troost, en van Vrede en Hoop  voor jou!

Een liefdevolle groet,
Rita