zondag 13 juni 2021

Week 24 - While I wait

Soms heb je ineens een nieuw nummer dat je pakt, en soms een nummer dat je al lang geleden heb opgeslagen, omdat het je raakte (en nog steeds doet).
Het nummer voor deze week is zo’n nummer; ik heb het al langere tijd geleden opgeslagen en tot op de dag van vandaag bemoedigt het me en spoort het me aan.
Luister en lees je weer mee?


         >> While I wait – Lincoln Brewster


>> Lyrics + Vertaling

(even naar beneden scrollen)


Het leven kan heel moeilijk en zwaar zijn, vol verdriet en pijn.
Tegenslag volgt op tegenslag, ziekte, ontslag, echtscheiding, ruzies, haat en nijd, afwijzing, verraad, gepest worden …, noem maar op.
Niemand van ons ontkomt er aan; vroeg of laat krijgen we allemaal wel met iets te maken.
De vraag is: Hoe gaan we er mee om? Wat is onze reactie? Wat doen we?

God vraagt ons om Hem te vertrouwen in alle omstandigheden, om, wat er ook gebeurt, op Hem te zien, op Wie Hij is en wat Hij heeft gedaan; om op Hem te blijven vertrouwen, te blijven geloven dat Hij alles ziet, erbij is, je op het juiste moment de juiste hulp zal geven, je niet meer te dragen geeft dan je aankunt; om Hem in alle omstandigheden te blijven danken, te loven en te prijzen.

Ik weet niet hoe jij erin staat, maar ik vind dit soms heel erg moeilijk; vooral als er tegenslag op tegenslag volgt, als moeilijke omstandigheden niet ophouden en maar voortduren.
En vooral als ik pijn heb, vind ik dit heel erg moeilijk, want pijn is afmattend, zorgt ervoor dat je slecht slaapt, je oververmoeid raakt en weinig meer kan hebben, laat staan dat je soms nog helder kunt denken.
Wanneer ik het ook heel erg moeilijk vind, is als het dingen betreft met of rondom mijn man of (klein)kinderen; ook dan vind ik het heel lastig.
Maar ik heb ontdekt, en geaccepteerd, dat dit alles een leerproces is, en denk ook wel is voor de rest van mijn leven.
En om dit te kunnen ontdekken en accepteren, heb ik als eerste moeten leren accepteren dat moeilijkheden en tegenslagen, pijn en verdriet, niet alleen bij het leven horen, maar dat de Heer ze juist gebruikt zodat we gaan ontdekken, zien,  en ervaren, dat Hij werkelijk is wie Hij zegt dat Hij is, dat Hij liefdevol en betrouwbaar is, en dat Zijn Woord betrouwbaar is.
Dat Hij deze dingen juist gebruikt zodat wij groeien in geloof en vertrouwen, zodat wij volwassen kunnen worden in geloof, en daardoor, vanuit ondervinding, juist echt iets voor anderen kunnen betekenen, hetzij tot bemoediging of tot onderwijzing.

‘…, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden.’
2 Korinthe 1:4


Vaak weten we dingen diep in ons hart ‘Hij is trouw; Hij heeft overwonnen’, geloven we Zijn Woord ‘God is mijn kracht, mijn Geneesheer’, maar als het aankomt op in praktijk brengen, is het wel een ander verhaal.
Hoe geduldig zijn we in het wachten op Gods antwoord, op Zijn hulp, op een wonder van Zijn hand?
En wat als dat komt in een andere vorm dan wij zouden willen?
Wat als ons leven donker en uitzichtloos is, als we er aan onderdoor dreigen te gaan, als we helemaal niets begrijpen van de dingen die gebeuren en waarom het maar voortduurt?
Is Zijn kracht werkelijk onze kracht?
Leven we vanuit Zijn overwinning?
Is er dan ook nog een loflied op onze lippen?

Afgelopen week stond mijn Stille Tijd in het teken van de Psalmen 57 t/m 61.
Psalmen die David schreef vanuit grote moeilijkheden en diepe ellende.
Verstopt in een grot, steeds op de vlucht voor koning Saul, achterna gezeten door mensen die hem naar het leven stonden, keer op keer onrechtvaardig behandeld en zelfs op vlucht voor zijn eigen zoon.
Ik heb al eens eerder aangegeven hoe kostbaar het Dagboek van Wiersbe voor mij is naast de Psalmen, hoe Hij duidelijk samenvat en weer geeft de te leren lessen van David, en ook nu moet ik daar opnieuw aan denken, want wat kunnen we ontzettend veel van David leren, welk een voorbeeld is hij niet voor ons.
Zowel in de dingen die hij verkeerd deed, als zijn keuzes in het vertrouwen op God, en hoe hij Hem te midden van welke omstandigheden dan ook, blijft loven en prijzen.
Maar ook wat God doet als er op Hem wordt vertrouwd en Hij de lof en eer krijgt die Hem toebehoort.

Wat mij vooral steeds opnieuw opvalt, en raakt, is wel het feit dat David doorgaans eerst zijn hart uitstort bij de Heer, Hem echt alles, maar dan ook echt alles tot in detail vertelt wat hem dwars zit, wat hij voelt, wat er gebeurt, wat hij onrechtvaardig vindt etc., en vervolgens spreekt over wie God is, over Zijn trouw en goedheid enz., en eindigt met God groot te maken, Hem te loven en te prijzen.
En dat doorgaans in één en dezelfde Psalm, of de volgende.
David leert ons dat God altijd onze lof en eer verdient, in elke omstandigheid, ongeacht wat er ook gebeurt, of waar we ons ook bevinden.
Hij neemt keer op keer Zijn toevlucht tot God, en weet dat wat er ook gaande is, het gaat voorbij, en vervolgens zingt hij.

Psalm 57:2
‘Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want mijn ziel heeft tot U de toevlucht genomen; ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van Uw vleugels, totdat de rampen voorbij zijn gegaan.’

Wiersbe:
‘Rampen gaan voorbij, dus loof God omdat Hij je er doorheen leidt.’

Psalm 57:8
‘Mijn hart is bereid, o God, mijn hart is bereid; ik zal zingen, ik zal psalmen zingen.
Ontwaak, mijn eer, ontwaak luit en harp; ik zal de dageraad doen ontwaken.’

Wiersbe:
‘Wanneer jij je in een ‘benauwde plaats’ bevindt, moet je grootste zorg niet zijn hoe je eruit kunt komen, maar hoe God erdoor verheerlijkt zal worden.’

Psalm 59:10,11
‘Tegenover zijn macht wacht ik op U, want God is mijn veilige vesting.
Mijn goedertieren God zal mij te hulp komen, God zal mij op mijn belagers doen neerzien.’

Wiersbe:
‘Als God je kracht is, als God jou goedertierenheid bewijst, als God je veilige vesting is, dan kun je de vijand tegemoet treden. Je kunt iedere situatie onder ogen zien omdat God jou erdoorheen zal leiden.’

Psalm 60:6,7a
‘Maar nu hebt U een banier gegeven aan wie U vrezen, om die op te heffen als een teken van de waarheid, opdat Uw beminden gered worden.’

Wiersbe:
‘Op wiens kracht je vertrouwt -de kracht van de Heere, of je eigen kracht- bepaalt of je de overwinning behaalt of de nederlaag lijdt. Als je God laat leiden, zal Hij je naar de overwinning voeren.’

Terwijl ik wacht …
Gebed

Heer, wat is het soms moeilijk
om te blijven vertrouwen als
moeilijkheden, pijn of verdriet
zich opstapelen, of maar voortduren.
Wat is het soms moeilijk om
U te loven en te prijzen als
zorgen en leed ons belagen, vooral
gedurende de nachtelijke uren.

Wat is het soms moeilijk om
vertrouwend te blijven wachten;
om te blijven leven vanuit geloof
en niet vanuit wat zichtbaar is.
Wat is het soms moeilijk om
te leven vanuit Uw overwinning,
als er alleen gevoelens zijn van
smart, onzekerheid en gemis.

Heer, het is soms zo moeilijk,
maar toch vraagt U ons om
te leven in vol vertrouwen,
alleen ziende op wie U bent.
Op U, de God van trouw,
de grote Geneesheer, Degene
die al Zijn beloften houdt
en nooit Zijn blik van ons afwendt.

Heer, hoe moeilijk het ook is,
vandaag kies ik ervoor om
te midden van mijn pijn
te zien op U, en te vertrouwen.
Me vast te klampen aan wat
U zegt en belooft in Uw Woord,
terwijl ik geduldig wacht tot
Uw plannen zich ontvouwen.

Vandaag kies ik ervoor, om
te staan op Uw beloften,
te gaan in Uw overwinning door
Uw Naam te loven en te prijzen.
Ik zal zingen van Uw macht,
van Uw liefde, genade en trouw;
ja, vanuit mijn gebrokenheid
wil ik U alle eer bewijzen.

- Amen- 

Gods rijke zegen voor de komende week 
en een liefdevolle groet,
Rita

zondag 6 juni 2021

Week 23 - En aan U is de eer en de lof

In de hemel is de Heer

Deze week een lied dat al even op mijn lijstje stond; een lied dat ik ook heel graag zing.
Het heet eigenlijk ‘In de hemel is de Heer’, maar om een reden die ik hieronder verder zal uitleggen, heb ik de titel voor deze keer veranderd in ‘En aan U is de eer en de lof, want U regeert!’


       >> In de hemel is de Heer – Louis Brittz - Zuid-Afrikaanse Versie
       >> Nederlandse tekst 

Psalm 104:1
‘… HEERE, mijn God, U bent zeer groot, U bent met majesteit en glorie bekleed.’

Hebreeën 7:26
‘Want zo'n Hogepriester hadden wij nodig: heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven.’

Psalm 29:4
‘De stem van de HEERE is vol kracht, de stem van de HEERE is vol glorie.’

1 Kronieken 29:12
‘Rijkdom en eer komen van voor Uw aangezicht, en U heerst over alles. In Uw hand is kracht en macht, …’

Hebreeën 4:12
‘Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.’

Psalm 57:11 & Psalm 100:5
‘Want Uw goedertierenheid is groot tot aan de hemel, Uw trouw tot de wolken.’
‘… Zijn trouw van generatie op generatie.’

Openbaring 5:11
‘En ik zag, en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen.’

Openbaring 5:13
‘En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid.’

Openbaring 4:3
'En Hij Die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruitzag als een smaragd.’

Openbaring 4:8-11
‘En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom, en vanbinnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, Die is, en Die komt! wierpen de vierentwintig ouderlingen zich neer voor Hem Die op de troon zat, aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen neer vóór de troon en zeiden: U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen.’

U wil ik loven!
Vanmorgen (zaterdag, 5 juni) was ik met mijn Stille Tijd aangekomen bij Psalm 57; een Psalm (lied) dat David schreef vanuit een grot, waar hij heen gevlucht was voor koning Saul.
Wiersbe (de schrijver van het dagboek dat ik dit jaar naast mijn Bijbel gebruik) legt vandaag daarbij de nadruk op de plaats van waaruit David schreef, en hoe hij dat kon doen.
‘Hoe kon David een grot tot zijn concertzaal maken?’

Wiersbe wijst ons op drie dingen, namelijk, dat David zich zeker wist van Gods bescherming, op het feit dat hij wist dat God alles zou voltooien en dat David zich alleen bekommerde om de eer van God.

Bescherming:
Vers 2 – ‘Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want mijn ziel heeft tot U de toevlucht genomen; ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van Uw vleugels, totdat de rampen voorbij zijn gegaan.’
- God beschermt

Voltooien:
Vers 3 – ‘Ik roep tot God, de Allerhoogste, tot God, Die Zijn werk aan mij voltooien zal.’
- Wij kunnen vaak (misschien wel meestal) niets aan dingen doen, maar God wel.

Gods eer:
Vers 6 – ‘Verhef U boven de hemel, o God; Uw eer zij over de hele aarde.’
- We hebben een keuze; waar richten we ons op.

Wiersbe geeft aan dat het enige dat er toe doet is, dat we ons bekommeren om de eer van God
Het gaat immers niet om onze eer, maar om de eer van God!
Maar daar moet ons hart dan wel toe bereid zijn, en dat is waar Wiersbe ook op wijst, namelijk vs. 8 waar David zegt:
‘Mijn hart is bereid, o God, mijn hart is bereid; ik zal zingen, ik zal psalmen zingen.’

Zijn  wij bereid om die keuze te maken ongeacht waar we ons bevinden?
Richten wij ons hart op onze omstandigheden, die misschien net zo duister, koud en kil zijn als de grot waar David zich in bevond, of richten we ons hart op hetgeen waar het in dit leven echt om draait, namelijk op de eer van God?
Het is soms inderdaad, zoals Wiersbe ook zegt, soms al moeilijk om in een tijd van zegeningen God te loven en te prijzen, dus het kost ons vaak nog meer om dit te doen in moeilijke tijden, maar het is wel waar God naar verlangt.
En zoals God voor David zorgt, zorgt Hij ook voor ons: Hij beschermt ons, en zal het ook voor ons voltooien!

Wiersbe eindigt de overdenking bij deze Psalm met de volgende woorden:
‘Neem vandaag de tijd om Hem te loven vanwege Zijn zorg!’
En zo werd het dit lied voor deze week, als ook even een keer een andere titel dan de oorspronkelijke.

Op U, Heer, richt ik mijn hart,
want U wil ik loven en prijzen.
Van Uw grote Naam wil ik zingen,
met heel mijn hart U eer bewijzen.

Ik prijs U om Uw grootheid, die
zoveel meer is dan ik bevatten kan.
Ik prijs U om Uw wijsheid, die
zichtbaar is in Uw reddingsplan.
Ik prijs U om Uw grote macht, dat 
niets, echt niets, onmogelijk voor U is.
Ik prijs U, de Alfa en Omega; U,
Die is, was en komt; zo zeker en gewis.

Ik prijs U om de bescherming, die
U mij iedere dag opnieuw geeft.
Ik prijs U om Uw trouw, waarmee
U generatie op generatie omgeeft.
Ik prijs U voor de liefdevolle zorg
waarmee U mij dagelijks omringt.
Ik prijs U, Heer, om wie U bent;
dat besef maakt dat mijn hart zingt.

Zo zing ik tot Uw grote eer,
prijs ik Uw grote en machtige Naam.
Laat de klanken zich vermengen
met die van al de engelen saam. 


Gods rijke zegen voor de komende week,
en een liefdevolle, en bemoedigende groet,
Rita