zondag 30 mei 2021

Week 22 - What do You say

Soms is ons hart vol vragen,
vol onbegrip, verdriet en pijn.
Waarom moet dit zo zijn;
het is zo zwaar om te dragen.

Soms is ons hart vol boosheid,
vol ongeloof, en zo verward.
Zijn onze dagen vol van smart,
en woedt in ons een heftige strijd.

Waar bent U nu, Heer;
wat heeft U te zeggen?
Hoe kan ik het bij U neerleggen;
het doet zo ongelooflijk zeer.

Het lied voor deze week is een lied dat misschien allerlei emoties en/of verdrietige herinneringen oproept, maar ik hoop, en bid in het bijzonder, dat het lied vooral een lied zal zijn dat troost en bemoedigd; dat je (opnieuw) Gods liefde en altijd aanwezige nabijheid doet ervaren.

Voor dat je naar het lied luistert, is het goed om het verhaal achter dit lied te kennen.
Voor wie het Engels goed machtig is >>HIER<< de link naar het YouTube-filmpje, en mocht je Engels niet toereikend zijn, lees dan hieronder het verhaal in grote lijnen.
(Heb het zo goed mogelijk proberen te vertalen, als ook verderop de tekst van het lied)


Achtergrond
‘What do You say’ is geschreven door Eileen Walker (dochter van Tommy Walker), zo’n twee à drie maanden nadat zij haar beste vriendin had verloren.
Ze had het die dag heel erg moeilijk en omschrijf die dag dan ook als ‘een verschrikkelijke dag’.
Eigenlijk had ze het heel druk, was er van alles en nog wat ze moest doen voor de kerk, voor school, maar het lukte haar niet.
Dus liep ze naar beneden naar de piano, en terwijl ze alleen maar kon huilen, vroeg ze de Heer wat Hij te zeggen had, want zelf kon ze alleen maar zeggen dat het een verschrikkelijke dag was; dat ze boos was, en verdrietig, en verward en overweldigd.
Dat ze Zijn stem niet kon horen, en dat ze er eigenlijk van overtuigd was dat de Heer heel boos op haar was, en dat ze niet precies wist wat er allemaal gebeurde.
Ze bestormde de Heer met allerlei vragen, zoals ‘Wat zegt U, Heer? Laat me zien wat ik verkeerd doe? Wat doe ik? Wat zegt U? Wat gebeurt er?’
Ze schreeuwde het uit naar de Heer om Zijn stem te horen, want al wat ze kon horen was haar eigen pijn en verdriet en boosheid enz.

Zo zat ze achter de piano, stilletjes, wachtend, maar op een gegeven moment herinnerde de Heilige Geest haar aan Psalm 34:19‘De HEERE is nabij de gebrokenen van hart’.
En ze had zo iets van, oké, ik ben gebroken van hart, dus Hij is dicht bij mij.
Ook herinnerde zich het vers dat zegt dat Gods woord niet leeg zou terugkeren (Jes. 55:11), dus ze zei tegen zichzelf: ‘Oké, de Bijbel zegt ‘Hij is dicht bij de gebrokenen van hart’ en ik weet dat mijn hart gebroken is, en ik weet dat Zijn woord niet leeg terugkeert, dus hier ben ik, ik ga hier gewoon zitten en bij Hem zijn, want ik geloof Zijn woord.’
Zo zat ze voor een poosje achter de piano terwijl ze zachtjes pingelde en zong ‘What do You say’, ‘What do You say’… (Wat zegt U, wat zegt U)

En ze kan niet vertellen hoe het precies ging, maar ineens zong de Heer naar haar: ‘I’m the God Who’s close to the brokenhearted; I’m the God Who weeps with those who weep.’ (‘Ik ben de God Die dicht bij de gebrokenen van hart is. Ik ben de God Die huilt met hen die huilen.)
Als water ging het door haar heen, ze weet niet hoe ze het precies moet omschrijven, maar de Heer zong het zo duidelijk naar haar, dat ze brak.
Ze had verwacht dat de Heer haar op van alles en nog wat zou aanspreken, maar in plaats daarvan kwam Hij met Zijn vriendelijkheid, met Zijn nabijheid, alsof Hij zei: ‘Eileen, Ik huil met je mee, Ik ben bij je’, en zodra ze de waarheid van dit refrein uitzong, was het alsof de schellen van haar ogen vielen, werd Zijn Woord, dat zegt dat ‘de waarheid je vrijmaakt’, werkelijkheid.
‘Ik vertel je, de waarheid zette mij vrij!’

Zodra ze in overeenstemming kwam met wat WAAR was, was alsof ze de Heer naast zich zag zitten en ze kon ook zien dat Hij daar de hele tijd was geweest, dat Hij haar nooit had verlaten, dat Hij haar ook niet zou verlaten, dat Hij daar was ook precies op dat moment, en dat Hij met haar mee huilde.
Ze getuigt dat God een goede God is, een Vader, dat Hij met ons rouwt als wij rouwen; Hij is zo goed!

Na het verhaal achter dit lied, spreekt ze de wens uit dat als je rouwt, en het maakt niet uit of het nu gaat om het verlies van een dierbare, of wat anders, er is immers zoveel om te rouwen in deze dagen, maar dan is het haar gebed dat je de Vader dit lied over je uit laat zingen, want het is de waarheid.
En ze bidt dat de waarheid je vrij zal maken.

Verder wijst ze erop dat alleen Jezus de wensen van ons hart kan vervullen, en dat Hij echt meer dan genoeg is.
‘Hij is goed; Hij is onze alles in al.
En hij houdt ontzettend veel van je!
Hij is niet boos op je, maar Hij houdt van je, en Hij huilt met je mee.
Alle eer aan Hem!’


      >>  What do You say – Eileen Walker


Tekst van het lied:

Wat zegt U;
wat zegt U, als pijn het enige is wat ik voel.
Wat zegt U,
Heer, wat zegt U, wanneer ik Uw gezicht niet zien kan.
Ik hoor U zeggen:

‘Ik ben de God Die dicht bij de gebrokenen van hart is.
Ik ben de God Die huilt met hen die huilen.
Ik ben de God Die jouw lijden en pijn kent.
Ik ben de God Die altijd blijft.’

Dat is wat U zegt!
(ik weet, ik weet, ik weet)
Dat is wat U zegt!

Maar wat zegt U,
wat zegt U, als woede het enige is dat ik nog voel.
Wat zegt U,
(Ik heb het nodig om te weten)
wat zegt U, als ik alleen maar leugens hoor.
Ik hoor U zeggen (tegen mij):

‘Ik ben de God Die dicht bij de gebrokenen van hart is.
Ik ben de God Die huilt met hen die huilen.
Ik ben de God Die jouw lijden en pijn kent.
Ik ben de God Die altijd blijft.’

Dat is wat U zegt!
(ik hoorde het toen U het tegen mij zei, Heer)
Dat is wat U zegt!

Zo, ik zal me blijven vastklampen aan elk van Uw woorden, Heer;
(oh), ik zal vasthouden aan wat WAAR is.
Want het heeft mijn ogen geopend om te kunnen zien dat U bij mij was.
De hele tijd.
Elke dag.

(Ja) ik zal me blijven vastklampen aan elk van Uw woorden, Heer;
(Ja) ik zal vasthouden aan wat WAAR is.
Want het heeft mijn ogen geopend om te kunnen zien dat U bij mij was.
De hele tijd.
Elke dag.

(Ja) ik zal me blijven vastklampen aan elk van Uw woorden, Heer;
(Ja) ik zal vasthouden aan wat WAAR is.
Want het heeft mijn ogen geopend om te kunnen zien dat U bij mij was.
De hele tijd.
Elke dag.

De hele tijd.
Op elke manier (bent U er geweest, Heer)
De hele tijd.
Elke dag (van mijn leven)
De hele tijd.
Op elke manier.

Dat is wat U zegt, Heer.
(U houdt Uw woord, Heer)
Dat is wat U zegt!


Psalm 34:19
‘De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, Hij verlost de verbrijzelden van geest.’

Hebreeën 13:5
‘… want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten.’

Lukas 7:13
‘En toen de Heere haar zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over haar, en zei Hij tegen haar: Huil niet.’

Jesaja 42:3
‘Het geknakte riet zal Hij niet verbreken, de uitdovende vlaspit zal Hij niet uitblussen; …’

Johannes 11:35
‘Jezus weende (huilde).’

Psalm 147:3
‘Hij geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hen in hun leed.’

Johannes 11:33
‘Toen Jezus haar dan zag huilen, en ook de Joden die met haar meekwamen, zag huilen, werd Hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering.’

Hebreeën 4:15
‘Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.’

Romeinen 12:15
HSV - ‘…,  en huil met hen die huilen.’
NBV - ‘…, heb verdriet met wie verdriet heeft.’

U bent het …

Heer, U bent altijd bij ons,
elke dag, ja, elk moment.
Geen enkele seconde zijn
Uw ogen van ons afgewend.

U bent het, Die meevoelt in elk lijden,
Die weet heeft van elk hartzeer en elke pijn.
U bent het, Die huilt met hen die huilen,
en verdriet heeft met wie verdrietig zijn.

U zult ons nimmer verlaten,
elke dag houdt U ons vast.
En er is geen enkel verdriet
dat niet in Uw hand past.

U bent het, Wiens hart bewogen is,
U bent het, Die verbindt en geneest.
U bent het, Die verlost en bevrijdt,
U bent het, Die zegt: ‘Wees niet bevreesd!’

‘Ik ben met je alle dagen;
in alles sta Ik je bij.
Ga in geloof en vertrouwen;
Mijn Woord maakt je vrij!’


Gods zegen voor de komende week
en een liefdevolle groet,
Rita

zondag 23 mei 2021

Week 21 - Heilige Geest

Afgelopen week kwam ik bij dit nummer van Reyer.
Ik kende het niet, maar hoe mooi en toepasselijk is dit nummer nu we dit weekend herdenken en vieren dat de Heilige Geest werd uitgestort.
En hoe goed is het niet om dit niet alleen te herdenken en te vieren, maar ook om nog eens goed na te overdenken Wie Hij is, waarom Hij kwam, en welke plaats Hij in ons leven heeft; welke plaats wij Hem geven in ons leven,

Ik denk dat de tekst van dit lied meer dan genoeg zegt, dus van mijn kant uit geen enkele andere toevoeging dan enkele verwijzingen naar de Bijbel.
Nou ja, en een gedicht, want die hoort op dit Blog er gewoon bij.


        >> Heilige Geest – Reyer


>> Tekst van het lied


Jesaja 44:3
‘Want Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen.’


>> Handelingen 2 – De uitstorting van de Heilige Geest

Job 33:4
‘De Geest van God heeft mij gemaakt, en de adem van de Almachtige heeft mij levend gemaakt.’

Jesaja 42:5
‘Zo zegt God, de HEERE, Die de hemel heeft geschapen en hem heeft uitgespannen, Die de aarde heeft uitgespreid en wat daarop uitspruit, Die de adem geeft aan het volk dat daarop is, en de geest aan hen die daarop wandelen: …’

Lukas 3:16
‘… antwoordde Johannes allen: Ik doop u wel met water, maar Hij komt Die sterker is dan ik, bij Wie ik niet waard ben de riem van Zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.’

Johannes 14:16-18
‘ En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe.’

Johannes 14:23
‘Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.’

Johannes 14:26
‘Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.’

Johannes 15:15
‘Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb.'

Johannes 15:26
‘Maar wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die over Mij getuigen.’

Johannes 16:13
‘Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.’

Handelingen 1:8
’… maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.’

Romeinen 5:5
‘En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.’

Johannes 16:7
‘Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden.’

Judas 1:20,21
‘Maar u, geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest, bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, tot het eeuwige leven.’

1 Korinthe 3:16
‘Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?’

Mattheüs 5:13-16
‘U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.’ 

Johannes 7:38
‘Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’


Hemelse Vader, ik bid U:
‘Vul mijn hart opnieuw
met Uw Heilige Geest;
ik verlang zo naar meer
van U in mijn leven.

Naar meer van Uw liefde,
van Uw bewogenheid en kracht.
Naar meer vrijmoedigheid
om Uw boodschap van genade
door te kunnen geven.

Naar een sterker geloof;
een oor dat hoort, een oog dat ziet.
Naar meer passie en vuur,
om Uw Woord van liefde en hoop
vol toewijding door te geven.

O hemelse Vader,
laat Uw Geest stromen van levend water
uit mijn binnenste doen vloeien;
mij maken tot een zout en een licht;
mij leiden om in alles tot
Uw eer en glorie te kunnen leven.’

- Amen - 


Gezegend Pinksterfeest
en een liefdevolle groet,
Rita

zondag 9 mei 2021

Week 19 - Bigger than any mountain

Als ik de afgelopen week mijn afspeellijsten op YouTube eens langsloop, blijf ik steken bij dit lied.
Het is een lied met een eenvoudige tekst en een heel vrolijke melodie waardoor je het zo meezingt.
Maar tegelijk zingen we met dit lied heel wat!
Luister, en overdenk je met me mee?


        >> Bigger than any mountain - The Collingsworth Family

                                            

Vertaling van het lied:

Groter dan al mijn problemen;
groter dan al mijn angsten;
God is groter dan welke berg dan ook,
die ik wel, of niet kan zien.
Groter dan al mijn vragen;
groter dan wat dan ook;
God is groter dan welke berg dan ook,
die ik wel, of niet kan zien.

Groter dan alle schaduwen
die over mijn weg vallen;
God is groter dan welke berg dan ook,
die ik wel, of niet kan zien.
Groter dan alle verwarring,
groter dan wat dan ook.
God is groter dan welke berg dan ook,
die ik wel, of niet kan zien.

Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik word best heel blij en vrolijk van dit lied.
En hoewel ik doorgaans niet zo makkelijk iets uit mijn hoofd leer, zeker niet nu ik wat ouder word, zong ik dit lied eigenlijk heel vrij snel mee zonder nog naar de tekst te hoeven kijken.
Ik realiseerde me echter daarbij wel dat ik er dan voor moet waken dat ik de diepte en reikwijdte van de woorden die ik zo makkelijk meezing, niet kwijtraak.
Maar als ik dat blijf doen, dan kan dit lied een belangrijke hulp zijn in tijden dat het leven moeilijk is, als er allerlei problemen zijn, moeiten, zorgen …
Want ja:
‘God is groter dan al onze problemen, al onze angsten, alle schaduwen die op onze weg vallen, groter dan alle verwarring, of wat dan ook; ja, Hij is groter dan welke berg -zichtbaar of onzichtbaar, dan ook.’

God is groter dan …!

>> Exodus 14
vs. 2b,10
‘Daar tegenover moet u uw kamp opslaan, bij de zee.'

‘ Toen de farao dichtbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op, en zie, de Egyptenaren trokken achter hen aan. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd …’

Omgeven door moeilijkheden;
aan de ene kant de zee, en de farao
met zijn legers aan de andere kant.
Maar Gods Woord is betrouwbaar,
Hij doet altijd wat Hij belooft;
ze zijn veilig in Zijn hand.

vs. 13,14, 31
‘Maar Mozes zei tegen het volk: Wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van de Heere dat Hij vandaag nog voor u zal bewerken! Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien.'

'De Heere zal voor u strijden, en u moet stil zijn.’

‘Toen zag Israël de machtige hand die de Heere tegen de Egyptenaren gekeerd had, en het volk vreesde de Heere en geloofde in de Heere en in Mozes, Zijn dienaar.’

>> 1 Samuël 17
vs. 4,8a,11
‘Toen kwam er een kampvechter tevoorschijn uit het leger van de Filistijnen. Zijn naam was Goliath, uit Gath; zijn lengte zes el1 en een span …'

'Hij stond daar en riep de gelederen van Israël toe; en hij zei : … '

'Toen Saul en heel Israël deze woorden van de Filistijn hoorden, waren zij ontsteld en werden zeer bevreesd.’

Wat ze zagen en hoorden,
vervulde hen met vrees en beven.
Maar geloof en vertrouwen op Hem,
deed overwinnen, en leven.

1 Samuël 17:45,46a,47
‘Maar David zei tegen de Filistijn: U komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies, maar ik kom naar u toe in de Naam van de Heere van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, Die u gehoond hebt. Op deze dag zal de Heere u in mijn hand overleveren.'

'En deze hele gemeente zal weten dat de Heere niet door zwaard of door een speer verlost, want de strijd is van de Heere. Hij zal u in onze hand geven.'  


>> 2 Koningen 6:8-23
vs. 14,15
‘Toen stuurde hij daar paarden en strijdwagens heen, en een groot leger. Die kwamen ’s nachts en omsingelden de stad. De dienaar van de man Gods stond heel vroeg op en ging naar buiten, en zie, een leger met paarden en strijdwagens omsingelde de stad. Toen zei zijn knecht tegen hem: Ach, mijn heer! Wat moeten wij doen?’

Wat hij zag benauwde hem zeer,
beroofde hem van moed en kracht.
Maar gebed opende zijn ogen en
toonde Gods zorg, liefde en macht.

vs. 16,17
'Hij zei: Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn méér dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zei: Heere, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de Heere opende de ogen van de knecht, zodat hij zag; en zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa.’

Laten we daarom het volgende niet vergeten:

Jesaja 55:8,9
‘Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.’

Jesaja 41:10
‘Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.’

Dus:

Spreuken 3:5,6
‘Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken.’

Jakobus 1:5
‘En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.’

En:

Filippenzen 4:6,7
‘Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.’

1 Petrus 5:7 
'Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.’

Groter dan!

Onze wegen kunnen vol moeilijkheden zijn;
en wat we zien ons vullen met vrees en beven.
Maar laten we toch altijd geloven, en vertrouwen
op Hem, die ons in Zijn liefde houdt omgeven.

Allerlei dingen kunnen ons benauwen,
en ons beroven van onze moed en kracht.
Laten we daarom in alles nooit vergeten:

Van Hem, en Hem alleen, is alle macht!

Gods rijke zegen voor de komende week,
en een liefdevolle groet,
Rita


1 >> http://www.bijbelaantekeningen.nl/blog/2011/03/03/goliath-2/  

maandag 3 mei 2021

Week 18 - Groot is Uw trouw, o Heer!

Ons dagelijks leven mag dan al meer dan een jaar op z’n kop staan, en anders zijn dan anders; onze vrijheden mogen dan wisselend in meer en mindere mate beperkt zijn, en allerlei dingen, die we vaak niet snappen en begrijpen, opgelegd hebben gekregen en onzekerheden over hoe en wat misschien groter zijn dan ooit; maar één van de dingen die iedere dag -24/7, onveranderlijk overeind blijven staan, is Gods trouw.
Steeds opnieuw mag ik dat ervaren, steeds opnieuw mag ik dat zien, en dat maakt dit lied tot één van mijn meest favoriete liederen.   >> Groot is Uw trouw, o Heer - Opwekking 123


Groot is Uw trouw, o Heer, …
‘HEERE, Uw goedertierenheid reikt tot in de hemel, Uw trouw tot de wolken.’
Psalm 36:6

… mijn God en Vader.
‘Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, …’
Ef. 1:5

Er is geen schaduw van omkeer bij U.
‘Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer.’
Jakobus 1:17 

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde, …
 ‘… als wij ontrouw zijn blijft hij trouw, want Zichzelf verloochenen kán Hij niet.’
2 Timotheüs 2:13(NB)

…, Die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.
‘Want de HEERE is goed, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, Zijn trouw van generatie op generatie.’
Psalm 100:5 

Groot is Uw trouw, O Heer, groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
‘Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Nieuw zijn ze, elke morgen; groot is Uw trouw!’
Klaagliederen 3:22,23 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
‘Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?’
Romeinen 8:32 

Groot is Uw trouw, O Heer, aan mij betoond.
‘Tot U, HEERE, hef ik mijn ziel op, mijn God, op U vertrouw ik; …
Ja, allen die U verwachten, worden niet beschaamd; …’

Psalm 25:1,2a, 3a 

Gij geeft ons vrede, … 
‘Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.’
Johannes 14:27

... vergeving van zonden, …
‘… want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.’
Mattheüs 26:28
‘Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.’
1 Johannes 1:9 

… en Uw nabijheid, die sterkt …
‘Want zo zegt de Heere HEERE, de Heilige van Israël: Door terugkeer en rust zou u verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn, …’
Jesaja 30:15 

… en die leidt:
‘Want deze God is onze God, eeuwig en altijd; Híj zal ons leiden tot de dood toe.’
Psalm 48:15 

Kracht voor vandaag, …
‘Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.’
2 Timotheüs 1:7

 …, blijde hoop voor de toekomst.
‘Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.’
Jeremia 29:11

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’
Johannes 3:16 

Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw, o Heer!
‘Loof de HEERE, alle heidenvolken; prijs Hem, alle natiën. Want Zijn goedertierenheid is machtig over ons; de trouw van de HEERE is voor eeuwig. Halleluja!’
Psalm 117:1,2 


Uw trouw, o Heer, is onbeschrijfelijk!
De liefde die daarin ligt onomstotelijk,
Uw grootheid zo zichtbaar duidelijk
en Uw majesteit ontegenzeggelijk.
Uw macht, o Heer, is onuitsprekelijk;
de genade die U biedt zo ongelofelijk.
Uw Vaderlijke zorg onovertreffelijk
en de hoop die U geeft onvergetelijk.
Ja, Uw trouw, o Heer, is onbegrijpelijk! 

- Amen - 

Gods rijke zegen voor de komende week
en een liefdevolle groet,

Rita