zondag 9 mei 2021

Week 19 - Bigger than any mountain

Als ik de afgelopen week mijn afspeellijsten op YouTube eens langsloop, blijf ik steken bij dit lied.
Het is een lied met een eenvoudige tekst en een heel vrolijke melodie waardoor je het zo meezingt.
Maar tegelijk zingen we met dit lied heel wat!
Luister, en overdenk je met me mee?


        >> Bigger than any mountain - The Collingsworth Family

                                            

Vertaling van het lied:

Groter dan al mijn problemen;
groter dan al mijn angsten;
God is groter dan welke berg dan ook,
die ik wel, of niet kan zien.
Groter dan al mijn vragen;
groter dan wat dan ook;
God is groter dan welke berg dan ook,
die ik wel, of niet kan zien.

Groter dan alle schaduwen
die over mijn weg vallen;
God is groter dan welke berg dan ook,
die ik wel, of niet kan zien.
Groter dan alle verwarring,
groter dan wat dan ook.
God is groter dan welke berg dan ook,
die ik wel, of niet kan zien.

Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik word best heel blij en vrolijk van dit lied.
En hoewel ik doorgaans niet zo makkelijk iets uit mijn hoofd leer, zeker niet nu ik wat ouder word, zong ik dit lied eigenlijk heel vrij snel mee zonder nog naar de tekst te hoeven kijken.
Ik realiseerde me echter daarbij wel dat ik er dan voor moet waken dat ik de diepte en reikwijdte van de woorden die ik zo makkelijk meezing, niet kwijtraak.
Maar als ik dat blijf doen, dan kan dit lied een belangrijke hulp zijn in tijden dat het leven moeilijk is, als er allerlei problemen zijn, moeiten, zorgen …
Want ja:
‘God is groter dan al onze problemen, al onze angsten, alle schaduwen die op onze weg vallen, groter dan alle verwarring, of wat dan ook; ja, Hij is groter dan welke berg -zichtbaar of onzichtbaar, dan ook.’

God is groter dan …!

>> Exodus 14
vs. 2b,10
‘Daar tegenover moet u uw kamp opslaan, bij de zee.'

‘ Toen de farao dichtbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op, en zie, de Egyptenaren trokken achter hen aan. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd …’

Omgeven door moeilijkheden;
aan de ene kant de zee, en de farao
met zijn legers aan de andere kant.
Maar Gods Woord is betrouwbaar,
Hij doet altijd wat Hij belooft;
ze zijn veilig in Zijn hand.

vs. 13,14, 31
‘Maar Mozes zei tegen het volk: Wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van de Heere dat Hij vandaag nog voor u zal bewerken! Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien.'

'De Heere zal voor u strijden, en u moet stil zijn.’

‘Toen zag Israël de machtige hand die de Heere tegen de Egyptenaren gekeerd had, en het volk vreesde de Heere en geloofde in de Heere en in Mozes, Zijn dienaar.’

>> 1 Samuël 17
vs. 4,8a,11
‘Toen kwam er een kampvechter tevoorschijn uit het leger van de Filistijnen. Zijn naam was Goliath, uit Gath; zijn lengte zes el1 en een span …'

'Hij stond daar en riep de gelederen van Israël toe; en hij zei : … '

'Toen Saul en heel Israël deze woorden van de Filistijn hoorden, waren zij ontsteld en werden zeer bevreesd.’

Wat ze zagen en hoorden,
vervulde hen met vrees en beven.
Maar geloof en vertrouwen op Hem,
deed overwinnen, en leven.

1 Samuël 17:45,46a,47
‘Maar David zei tegen de Filistijn: U komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies, maar ik kom naar u toe in de Naam van de Heere van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, Die u gehoond hebt. Op deze dag zal de Heere u in mijn hand overleveren.'

'En deze hele gemeente zal weten dat de Heere niet door zwaard of door een speer verlost, want de strijd is van de Heere. Hij zal u in onze hand geven.'  


>> 2 Koningen 6:8-23
vs. 14,15
‘Toen stuurde hij daar paarden en strijdwagens heen, en een groot leger. Die kwamen ’s nachts en omsingelden de stad. De dienaar van de man Gods stond heel vroeg op en ging naar buiten, en zie, een leger met paarden en strijdwagens omsingelde de stad. Toen zei zijn knecht tegen hem: Ach, mijn heer! Wat moeten wij doen?’

Wat hij zag benauwde hem zeer,
beroofde hem van moed en kracht.
Maar gebed opende zijn ogen en
toonde Gods zorg, liefde en macht.

vs. 16,17
'Hij zei: Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn méér dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zei: Heere, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de Heere opende de ogen van de knecht, zodat hij zag; en zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa.’

Laten we daarom het volgende niet vergeten:

Jesaja 55:8,9
‘Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.’

Jesaja 41:10
‘Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.’

Dus:

Spreuken 3:5,6
‘Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken.’

Jakobus 1:5
‘En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.’

En:

Filippenzen 4:6,7
‘Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.’

1 Petrus 5:7 
'Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.’

Groter dan!

Onze wegen kunnen vol moeilijkheden zijn;
en wat we zien ons vullen met vrees en beven.
Maar laten we toch altijd geloven, en vertrouwen
op Hem, die ons in Zijn liefde houdt omgeven.

Allerlei dingen kunnen ons benauwen,
en ons beroven van onze moed en kracht.
Laten we daarom in alles nooit vergeten:

Van Hem, en Hem alleen, is alle macht!

Gods rijke zegen voor de komende week,
en een liefdevolle groet,
Rita


1 >> http://www.bijbelaantekeningen.nl/blog/2011/03/03/goliath-2/  

maandag 3 mei 2021

Week 18 - Groot is Uw trouw, o Heer!

Ons dagelijks leven mag dan al meer dan een jaar op z’n kop staan, en anders zijn dan anders; onze vrijheden mogen dan wisselend in meer en mindere mate beperkt zijn, en allerlei dingen, die we vaak niet snappen en begrijpen, opgelegd hebben gekregen en onzekerheden over hoe en wat misschien groter zijn dan ooit; maar één van de dingen die iedere dag -24/7, onveranderlijk overeind blijven staan, is Gods trouw.
Steeds opnieuw mag ik dat ervaren, steeds opnieuw mag ik dat zien, en dat maakt dit lied tot één van mijn meest favoriete liederen.   >> Groot is Uw trouw, o Heer - Opwekking 123


Groot is Uw trouw, o Heer, …
‘HEERE, Uw goedertierenheid reikt tot in de hemel, Uw trouw tot de wolken.’
Psalm 36:6

… mijn God en Vader.
‘Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, …’
Ef. 1:5

Er is geen schaduw van omkeer bij U.
‘Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer.’
Jakobus 1:17 

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde, …
 ‘… als wij ontrouw zijn blijft hij trouw, want Zichzelf verloochenen kán Hij niet.’
2 Timotheüs 2:13(NB)

…, Die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.
‘Want de HEERE is goed, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, Zijn trouw van generatie op generatie.’
Psalm 100:5 

Groot is Uw trouw, O Heer, groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
‘Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Nieuw zijn ze, elke morgen; groot is Uw trouw!’
Klaagliederen 3:22,23 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
‘Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?’
Romeinen 8:32 

Groot is Uw trouw, O Heer, aan mij betoond.
‘Tot U, HEERE, hef ik mijn ziel op, mijn God, op U vertrouw ik; …
Ja, allen die U verwachten, worden niet beschaamd; …’

Psalm 25:1,2a, 3a 

Gij geeft ons vrede, … 
‘Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.’
Johannes 14:27

... vergeving van zonden, …
‘… want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.’
Mattheüs 26:28
‘Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.’
1 Johannes 1:9 

… en Uw nabijheid, die sterkt …
‘Want zo zegt de Heere HEERE, de Heilige van Israël: Door terugkeer en rust zou u verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn, …’
Jesaja 30:15 

… en die leidt:
‘Want deze God is onze God, eeuwig en altijd; Híj zal ons leiden tot de dood toe.’
Psalm 48:15 

Kracht voor vandaag, …
‘Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.’
2 Timotheüs 1:7

 …, blijde hoop voor de toekomst.
‘Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.’
Jeremia 29:11

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’
Johannes 3:16 

Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw, o Heer!
‘Loof de HEERE, alle heidenvolken; prijs Hem, alle natiën. Want Zijn goedertierenheid is machtig over ons; de trouw van de HEERE is voor eeuwig. Halleluja!’
Psalm 117:1,2 


Uw trouw, o Heer, is onbeschrijfelijk!
De liefde die daarin ligt onomstotelijk,
Uw grootheid zo zichtbaar duidelijk
en Uw majesteit ontegenzeggelijk.
Uw macht, o Heer, is onuitsprekelijk;
de genade die U biedt zo ongelofelijk.
Uw Vaderlijke zorg onovertreffelijk
en de hoop die U geeft onvergetelijk.
Ja, Uw trouw, o Heer, is onbegrijpelijk! 

- Amen - 

Gods rijke zegen voor de komende week
en een liefdevolle groet,

Rita