dinsdag 28 september 2021

Week 39 - Hoor jij de vogels nog fluiten?

‘Hoor jij de vogels nog fluiten?
Zie jij de boog nog in de wolken staan?’
Of zit je hoofd zo vol gestopt
Waardoor je onbereikbaar wordt
waardoor de zegeningen steeds aan jou voorbijgaan?'

Deze keer een lied zowel ter bemoediging als om van te leren.
Luister en lees je weer mee?


     >> Hoor jij de vogels nog fluiten – Christiaan Verwoerd

     >> Tekst 


Wat kan er toch ongelooflijk veel door ons hoofd heen gaan, verbaas jij je daar ook weleens over?
Dit is namelijk wat er op dit moment in hoofd gebeurd met het luisteren van dit lied, terwijl ik nadenk over de tekst.
Nu kan ik het zo meezingen en beamen, maar tegelijk schieten er allerlei herinneringen door mijn hoofd die zeggen ‘was het maar zo simpel’.
En toch, toch is elk woord van het lied zo waar!
Alleen, het is een leerproces, een groeiproces en leren en groeien kost tijd, en doet soms (vaak) ook zeer.
Voor mijzelf sprekend, ben ik me daarbij bewust van het feit dat het steeds opnieuw afhangt van de keuzes die ik maak, en van waar ik mijn aandacht op vestig.
De Heer staat altijd klaar, wachtend op mij, -op ons, maar kom ik, -komen wij; gaan wij naar Hem toe, zoeken we Hem?Groeien in Geloof
Vanuit mijn ooghoek zie een klein kaartje op mijn bureau staan.
Het staat daar al een hele tijd, en wordt me met de dag dierbaarder.
Het is een kaartje met een citaat van Corrie ten Boom en ik geloof dat die uitspraak de geheimenis is van het waarheid worden van de woorden van het refrein van het lied.

‘Om te groeien in geloof
moeten wij in omstandigheden komen
waarin wij gedwongen worden
ons uit te strekken naar de Bron van onze kracht.
Zo wordt ons geestelijk inzicht geoefend
en zo ontdekken wij nieuwe dimensies van onze God.’

De kernvraag die met dit citaat naar ons toekomt, is: willen we (echt) groeien in geloof?
Zo ja, dan moeten we accepteren dat we in omstandigheden terecht zullen komen die we niet leuk en niet fijn zullen vinden, die moeilijk en verdrietig zijn, zwaar en minder zwaar, af en toe, of elkaar opvolgend, en soms zelfs ook voor langere tijd voortduren.
Als we echt willen groeien in geloof, zeggen we bewust ‘ja’ tegen het ons zullen uitstrekken naar God als er allerlei moeilijkheden of problemen in ons leven komen.
En ik geloof dat -als ik naar het leven van Paulus in de Bijbel kijk, we zelfs kunnen zeggen, dat we dan zelfs op een gegeven moment niet alleen meer die omstandigheden zullen accepteren, maar ze zelfs zullen omarmen, omdat het ons meer en maar laat zien van wie God is en onze relatie met Hem verdiept en verrijkt.

Groeien in geloof.
Gaan van kracht tot kracht.
Leven en overvloed hebben.

‘Dus richt je ogen naar boven,
ook als de last je zicht vertroebeld heeft.
Want het blijft een zekerheid,
dat God je hele leven leidt.

O, en dat te weten is wat echte rust geeft.
Dan gaat de wereld weer open.
De dingen die je zo vaak hebt gemist;
een zachte stem in de natuur,
kleine wond'ren ieder uur,
die je steeds weer laten zien dat Hij dichtbij is.’


Psalm 84:6-8
‘ Welzalig de mens van wie de kracht in U is – in hun hart zijn de gebaande wegen.
Gaan zij door het dal van de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron; ook zal de regen hen overvloedig bedekken.
Zij gaan voort van kracht tot kracht, zij zullen verschijnen voor God in Sion.’

Johannes 10:10
‘De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.’

Heer, ik verlang te groeien in geloof,
mijn wegen te gaan van kracht tot kracht.
U telkens weer tot mijn Bron makend,
ook in het duister van de nacht.

Ik verlang te groeien in geloof,
niets meer laten stelen en roven.
Tot zegen en vreugde blijven zijn,
Uw vrede in mij niet laten doven.

Heer, ik verlang te groeien in geloof,
steeds meer te zien van wie U bent.
Doe mij daarom elke omstandigheid zien
als een door U gegeven leermoment.

- Amen - 

Het is mijn gebed, dat God ons met andere ogen naar de moeilijkheden in ons leven leert kijken.

Gods rijke zegen,
en een liefdevolle groet,
Rita

woensdag 22 september 2021

Week 38 - Instruments of Peace

Velen kennen vast wel het Gebed om Vrede.
Ik weet niet beter dan dat het door Franciscus van Assisi is geschreven, maar op Internet blijken de meningen daarover verdeeld.
Maar wie ook echt de schrijver is van dit gebed, het is en blijft een bijzonder gebed; een gebed wat ik met heel mijn hart meebid.
Jij ook?

Gebed om Vrede

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt,
door te verliezen, dat men vindt,
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart,
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. 

- Amen -

Uit dit gebed is het lied ‘Make me a channel of Your Peace’ voortgekomen, en dat is het lied voor deze week.
Hier zijn verschillende uitvoeringen van op YouTube te vinden, maar degene ik hier plaats is de uitvoering die ik ooit als eerste hoorde, en mij nog steeds het meeste aanspreekt.
De bovenste link brengt je naar het lied, en de onderste link bij de tekst.        >> Make me a channel of Your Peace     
        >> Lyrics + vertaling

                             
'Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitten, kwamen Zijn discipelen bij Hem.
En Hij opende Zijn mond en onderwees hen. Hij zei:
Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.
Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.
Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.
Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden.
Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.
Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.
Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.
Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij.
Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn.’

Mattheüs 5:1-12


Een bruikbaar instrument 

Heer, als ik met U  wandel
en meer op U wil lijken,
verander mijn hart dan zo
dat ik een bruikbaar instrument
in Uw handen word.

Laat elke situatie of omstandigheid
mij meer en meer vormen naar Uw beeld,
met ogen die zien, oren die horen,
en een hart dat met liefde is omgord.

Gericht om te vergeven en te verzoenen,
om hoop, licht en vreugde te brengen,
opdat Uw waarheid in het hart
van een ander kan worden uitgestort.


Gods rijke zegen
en een liefdevolle groet,
Rita

zondag 12 september 2021

Week 37 - Mijn Vader, dank U wel!

Afgelopen week kwam met mijn Stille Tijd het lied ‘Mijn Vader, dank U wel!’ in mijn gedachten.
Het was lang geleden dat ik dit lied heb gezongen.
Eigenlijk best heel jammer, want de tekst is zo mooi en diep, zo troostvol, zo bemoedigend.
Misschien is het lied niet ‘modern’ genoeg voor sommigen, maar ik hoop en bid dat het lied onze week mag kleuren met diepe dankbaarheid naar onze hemelse Vader, als ook met troost en kracht door de zekerheden die Hij geeft.


       >> Mijn Vader, dank U wel! – Nederland zingt     

       >> Tekst    


Een nieuw, oud lied
‘Hij legde mij een nieuw lied in de mond, …’
Psalm 40:4a

Zaterdagmorgen moest ik met het zingen van dit lied, denken aan de woorden ‘Hij legde mij een nieuw lied in de mond’ uit de Bijbel.
Grappig, want eigenlijk is het allesbehalve een nieuw lied.
Want, al heb ik het jaren niet meer gezongen en er zelfs niet meer aan gedacht, enkele coupletten zing ik zo weer mee; heerlijk!
Terwijl ik nog wat bezig was, gingen mijn gedachten verder, en ik bedacht mij dat het, ook al is het een ouder lied en mij ook nog steeds bekend, het aan de andere kant toch voor mij ook weer nieuw was; het was immers al zolang uit mijn gedachten geweest, ik had het al zolang niet meer gezongen.
Het lied was die ochtend in mijn Stille Tijd zo op zijn plek; er was, - en is, zoveel waarvoor ik God dankbaar voor was, en ben.
En niet alleen die ene ochtend, maar elke dag!
Psalm 103, waarin de eigenschappen van God zo duidelijk in naar voren komen en waarbij ik deze week door mijn Stille Tijd zo werd stilgezet, maakte mij dat opnieuw weer eens heel duidelijk.
Mijn Vader, dank U wel voor dit nieuwe, oude lied!


Geheugen en herinneringen; schrijven en graveren …
Hoewel de tekstverwijzingen die ik bij dit lied vond verwijzen naar >> Psalm 139:1-12, en Mattheüs 28:20, zijn het de woorden rondom het vers dat ik zocht over ‘een nieuw lied’, die mij juist vasthouden.
Eigenlijk kun je wel zeggen dat het lied ‘Mijn Vader, dank U wel’ ons antwoord kan zijn op deze verzen; tenminste, zo ervaar ik het.
Terwijl het lied in mijn hoofd weerklinkt, lees ik de woorden uit Psalm 40:

‘Lang heb ik de HEERE verwacht, en Hij boog Zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep.
Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water, uit modderig slijk;
Hij zette mijn voeten op een rots en maakte mijn schreden vast.
Hij legde mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God.
Velen zullen het zien en vrezen, en op de HEERE vertrouwen.’

(verzen 2-4)

Met deze verzen flitsen er allerlei herinneringen aan moeilijke, zware en verdrietige tijden door mijn hoofd terwijl mijn hart opspringt met een ‘ja en amen’ om de waarheid van deze woorden.
Ja, hoelang het soms ook duurde, hoelang we soms ook (ver)wachten, steeds opnieuw hebben we ervaren dat de Heere Zich naar ons neerboog, onze roep om hulp hoorde en verhoorde (al was het vaak wel anders dan we hadden gedacht) en ons weer vaste grond onder de voeten gaf.
Met het bewust worden van deze herinneringen, moet ik ook denken aan wat ik eergister las in mijn Stille Tijd over ons geheugen, dus ik neem je weer mee naar ‘mijn’ Dagboek van Wiersbe.
(Zo dankbaar voor dit Dagboek!)

Wiersbe zegt over ons geheugen dat het de bibliotheek en de schatkamer is van de geest, maar ook selectief.
Nu, dat klopt denk ik wel, want wat daar boven allemaal niet is opgeslagen en wat er soms weer niet terugkomt in mijn gedachten …
Maar goed, waar ik eigenlijk aan moest denken is de uitspraak van Spurgeon die Wiersbe aanhaalt.
Ik citeer:
‘We schrijven onze zegeningen in het zand, en we graveren onze klachten in marmer.’

Deze uitspraak raakt mij behoorlijk; want komen er als moeilijke tijden maar voortduren inderdaad niet eerder slechte of negatieve herinneringen in onze gedachten dan positieve; denken we niet eerder van 'o, niet nog meer', of 'is het nu nog niet genoeg', of 'waarom nu?'
Of zoals Wiersbe oppert, vergeten wij vaak niet wat God voor ons gedaan heeft?
En laten wij niet denken dat wij veel beter zijn dan het volk Israël dat zo makkelijk en veel klaagde en alles wat God voor hen had gedaan vergat!

Nu heb ik een prachtige reproductie van het schilderij 'Huilende Vrouw' van Christa Rosier op mijn kamertje hangen.
Ik heb het gekocht als herinnering aan Wie God is, en aan wat Hij heeft gedaan, als ook wat Hij nog steeds zal doen.
Christa schilderde dit kort na het overlijden van haar zoon, en het staat symbool voor haar rouwproces, maar voor mij is dit schilderij een symbool van hoop, moed en kracht.

De Heere had ons niet lang voor dat ik het kocht door een ontzettend zware en verdrietige tijd geholpen, en zeer bijzondere dingen gedaan, maar toen we er nog middenin zaten voelde ik mij als deze vrouw (zie beschrijving site van Christa - Link onder het schilderij).
Maar het is nu niet de gebroken vrouw die ik zie, maar het Licht dat op haar rug schijnt, het Licht dat staat voor Gods aanwezigheid en troost.
Toen we midden in de moeilijkheden zaten kon ik het vaak niet zien, omdat mijn gezicht vaak de verkeerde kant op was gericht, maar dat wil niet zeggen dat het er niet was, dat Hij er niet was.
Hij was er altijd, en Hij zal er ook altijd zijn, omdat onze God een God van trouw is, onveranderlijk en eeuwig.
Maar wat zie ik, waar kijk ik naar, wat herinner ik mij?
En dit schilderij herinner mij eraan - en ik hoop dat het dit altijd zal blijven doen, dat Hij altijd bij mij is, en mij door alles heen wil helpen; mij wil troosten en bemoedigen, mij moed en kracht wil geven.
Dat Hij altijd en in alles bij mij is; dat Zijn licht altijd op mij schijnt.


>> Huilende Vrouw - Christa Rosier

Iedere dag staat onze hemelse Vader klaar om ons te overladen met Zijn liefde, Zijn zegeningen, met Zijn hulp, maar …  zien wij het ook; willen, of kunnen we het wel zien?
En nee, dit betekent dan niet dat ons verdriet dan weg is, of onze moeilijkheden voorbij zijn, en we juichend in de rondte dansen van blijdschap.
Ik denk eerder dat onze hemelse Vader ons wil leren om op Hem te vertrouwen, dat we Hem danken te midden van, ook al is het met gebroken stem en met roodomrande ogen van het huilen.
Ik geloof dat Hij ernaar verlangt dat we ons leren vasthouden aan Zijn Woord en Zijn beloften in alle omstandigheden.
Ik geloof dat Hij wil dat wij weten -en onthouden, dat Zijn armen rondom ons zijn, en dat Hij zelfs soms met ons meehuilt.
Dat we, terwijl ons kussen nat wordt van onze tranen, we toch troost vinden in de wetenschap dat Hij erbij is, ons omgeeft, en ons er doorheen zal dragen, opdat we als we er doorheen zijn, Zijn zegeningen in het marmer zullen graveren in plaats van in het zand te schrijven.

Ons geheugen.
Onze herinneringen.
Wat hebben we geschreven?
Wat hebben we gegraveerd?

‘… en Hij boog Zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep.
Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water, uit modderig slijk;
Hij zette mijn voeten op een rots en maakte mijn schreden vast.
Hij legde mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God.
Velen zullen het zien en vrezen, en op de HEERE vertrouwen.’

Al vele malen heeft de Heere dit in mijn(ons) leven gedaan, misschien ook wel bij jou, denk er maar eens aan terug!
Maar op grond van Zijn Woord en Zijn beloften mogen we ook weten dat Hij het ook zal blijven doen!
En met iedere keer dat Hij het doet, kan ons vertrouwen in Hem groeien!
En met de groei van ons vertrouwen in Hem, groeit ook ons verlangen om Hem te danken, te loven en te prijzen.
Deze week legde de Heere mij een nieuw (oud) lied in de mond, een lofzang voor mijn God.
Mag, kan, Hij dat ook doen bij jou?

‘Loof de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam!
Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van Zijn weldaden!’

Psalm 103:1,2

Mijn Vader, dank U wel!

Dank U wel, Vader,
dat U er altijd voor mij bent,
van mij houdt, voor mij zorgt,
mij beschermt en leidt,
mij troost en mijn leven vult.

Dank U wel,
voor rust en vrede,
voor blijdschap en vreugde,
voor begrip en overvloed,
voor Uw ongelooflijke geduld.

Dank U wel,
voor alles wat U geeft,
voor wat U doet,
voor wat U hebt gedaan,
en voor wat U nog doen zult.

Dank U wel, Vader,
ik dank U, en bid dat
in en door mijn leven
steeds meer van wie U bent
mag worden onthuld.

- Amen - 

Gods rijke zegen voor de komende week,
en een liefdevolle groet,
Ritazondag 5 september 2021

Week 36 - Worn
(versleten-op-uitgeput)

De ene keer speelt een lied de hele week door mijn hoofd, een andere keer komt een lied op het laatste moment; deze keer wist ik echt niet welk lied het nu moest worden, en dus ging ik nu 'gewoon' op zoek.
Verschillende liederen komen voorbij, als ook het lied voor deze week, maar ik kan niet besluiten, en laat alles nog een dag rusten.
Als ik zondagmiddag opnieuw achter mijn bureau kruip, en vragend aan Hem weer op zoek ga naar een lied, kom ik toch weer uit bij dit lied.
‘Worn’, oftewel: Versleten.
Het is een heel specifiek lied over ‘op zijn, uitgeput, Versleten’.
Mocht dit voor jou van toepassing zijn, dan is het mijn gebed dat het je tot troost en bemoediging zal zijn.


    >> Worn - Tenth Avenue North

    >> Lyrics 


Ik ga er nog eens goed voor zitten en beluister het lied nogmaals, terwijl ik de woorden meelees en tot me door laat dringen.
O, ze zijn me zo herkenbaar, deze woorden; ze herinneren mij aan de donkerste jaren in ons gezin, waar ‘Versleten – op – uitgeput’ precies de woorden waren die op mij van toepassing waren.
En soms ligt er alleen al troost in het herkenning vinden in iets, waardoor je ervaart: ‘ik ben dus niet de enige die zich zo voelt; die deze vragen, gevoelens en gedachten heeft’. 
Ik weet niet hoe dat bij jou is, maar van mijzelf weet ik dat herkenning vinden in iets, mij tot huilen kan brengen, maar dan wel tranen die bevrijding en ruimte brengen.

Soms ligt er troost in
het vinden van herkenning
in de woorden van een lied.
Kun je even je tranen
de vrije loop laten
en komt er ruimte in
alle gevoelens van verdriet.

Soms ligt er troost in
de tranen die hun weg vinden
door de klanken van de muziek.
Herkenning doet je weten:
ik ben niet alleen, en er is
Iemand die de oplossing heeft
voor elke problematiek.

Ook weet ik nog, dat het meezingen, of uitspreken, - hetzij van een lied of Gods Woord, zowel troost geeft, als ook heling en genezing brengt.
Het helpt je om op te zien van de moeite en zorgen, van de pijn en verdriet, naar Degene die alles ziet, dus ook alles wat ons hier gebracht heeft; bij dit gevoel van versleten zijn, op  en uitgeput zijn.
De zoete klanken van muziek kunnen zo genezend werken.
Er gaat zo’n heilzame werking uit van Zijn Woord.
De Psalmen staan er bol van!
Psalmisten die het uitschreeuwen, zingen van ellende en vervolgens heling en genezing vinden doordat hun schreeuw of hun lied hen naar boven doet kijken, naar Hem in wie onze hulp te vinden is.
Psalm 102 is daar zo'n mooi voorbeeld ook van.
Vers 1 - 'Het gebed van een ellendige, wanneer hij bezweken is en zijn klacht uitstort voor het aangezicht van de Heere.'
>> Volgende Verzen

Soms ligt er troost
in het uitspreken, uitzingen,
van hoe je je voelt.
Geeft het lucht om zo
uiting te geven
aan wat er in je leeft
en wat je allemaal bedoelt.

Soms ligt daarin al een beetje troost;
misschien genoeg om je hoofd omhoog te richten
naar Degene die voor jou wil zorgen,
je nieuwe kracht wil geven en je leven verlichten.

Sommige mensen vinden dat je het zo niet meer hoeft uit te schreeuwen naar God, Hem niet hoeft te smeken om naar je te luisteren vanwege het nieuwe verbond, omdat God ons al deze dingen heeft gegeven, we hoeven alleen maar aan te nemen …
En het is zeker waar, maar het neemt niet weg dat ik geloof dat we dit zeker nog mogen doen.
Ik denk niet dat God het erg vindt als ik vanuit de diepte van mijn ellende Hem ‘bestook’ met Zijn eigen Woord.
Voor mijzelf heb ik daar enorm veel genezing door gevonden; want de psalmisten blijven immers ook niet steken in hun ellende maar eindigen vroeg of laat allemaal met lofprijs aan de Heer om wie Hij is en wat Hij doet, of zal doen.
Ze grijpen naar Zijn beloften, ze herinneren God daaraan, en ik geloof dat wat dat ook mogen doen.
Ja, ik weet dat God ziet, dat Hij hoort, dat Hij luistert, maar soms kan de put waarin we ons bevinden zo diep zijn, dat we zelf geen woorden meer hebben, en dat ook ons zicht op een God Die ziet, hoort en luistert verduistert is.
Hoe goed is het dan om met de woorden van de Psalmen het te kunnen uitschreeuwen naar Hem, zodat Hij die duisternis weer weg kan nemen en Zijn licht doen schijnen.

Gebrokenen van hart
vinden bij Hem genezing;
wie moe is, beurt Hij op
en geeft Hij nieuwe kracht.
Wie in het nauw zit,
geeft Hij ruimte;
wie Hem aanroept hoort Hij,
ook in het duister van de nacht.

Want Hij is het, Die
onze duisternis opklaart;
Hij is het, Die onze lamp
weer schijnen doet.
Hij is het, Die ons leidt
door de dorre dalen en ons
geeft wat we nodig hebben
aan nieuwe kracht en moed.

Psalm 147:3
‘Hij geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hen in hun leed.

Jesaja 40:31
‘…, maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.’

Psalm 18:20
‘Hij leidde mij uit in de ruimte, Hij redde mij, want Hij was mij genegen.’

Psalm 17:6
‘Ík roep U aan, omdat U mij verhoort, o God; …’

Psalm 23:4
‘Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.’

Psalm 18:29
‘Want Ú doet mijn lamp schijnen, HEERE; mijn God doet mijn duisternis opklaren.’

Psalm 84:6-8
‘Welzalig de mens van wie de kracht in U is – in hun hart zijn de gebaande wegen. Gaan zij door het dal van de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron; ook zal de regen hen overvloedig bedekken. Zij gaan voort van kracht tot kracht, zij zullen verschijnen voor God in Sion.’

Ik bid je Gods rijke zegen toe in alles wat je ook maar nodig hebt aan troost, nieuwe kracht en moed voor de komende week.
Dat als het donker is, Hij jouw lamp weer mag aansteken en doen schijnen.
In Jezus ‘Naam.

Een liefdevolle groet,
Rita


👉 LeesTip: >> 'Het licht ontstoken'

zondag 29 augustus 2021

Week 35 - Wonderful, Merciful Savior

Voor deze week één van mijn favoriete liederen.
Een lied dat mij altijd heel blij maakt als ik het zing.
En dat kan ook eigenlijk niet anders, want met het zingen van het lied geven we Hem alle eer; belijden wie Hij is, en wat Hij heeft gedaan.
Loven en prijzen we Hem, aanbidden we Hem; geven we Hem de eer die Hem toekomt.
Erkennen dat Hij Degene is Die ons hoop geeft (als wij hopeloos verdwaalt zijn, de weg kwijt zijn), Degene Die heling en genade geeft (waar ons hart zo naar hongert).
Luister, lees, en ZING je weer mee?

Dat ook jouw hart vol vreugde en dankbaarheid mag worden met het zingen van dit prachtige lied tot getuigenis en eer van Hem!      >> Wonderful Merciful Savior - Grace Larson 
      >> Tekst + vertaling 


Johannes 1:36 (+29)
‘En toen hij (Johannes) Jezus zag lopen, zei hij: Zie, het Lam van God!

Jesaja 53:5,7
‘Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open.’

Openbaring 5:8-14
‘En toen Het de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de vierentwintig ouderlingen zich vóór het Lam neer. Zij hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen.
En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie.
En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde.
En ik zag, en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen.
En zij zeiden met luide stem: Het Lam Dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging.
En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid.
En de vier dieren zeiden: Amen. En de vierentwintig ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid.’

Geweldige, barmhartige Redder;
kostbare Verlosser en Vriend.
Raadgever, Trooster, Bewaarder;
Geest, die onze omarming verdient.

Almachtige, oneindige Vader;
trouw en onveranderlijk.
Redder van onze zielen;
Vernieuwer van ons innerlijk.

Bij U is genade en genezing
van onze zonden en smart.
Naar U verlangt onze ziel,
ja, naar U hongert ons hart.

U verdient onze aanbidding;
dat we U loven en prijzen.
We knielen voor U neer om
U alle lof en eer te bewijzen.

Geweldige, barmhartige Redder;
kostbare Verlosser en Vriend.
Raadgever, Trooster, Bewaarder;
Geest, die mijn omarming verdient.


Filippenzen 2:8-11
‘En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.
Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.’


Gods rijke zegen voor de komende week,
en een liefdevolle groet,
Rita

zondag 22 augustus 2021

Week 34 - Vaders huis

Het was afgelopen maandagmorgen toen ik ons hondje uitliet, dat er in mijn gedachten steeds opnieuw een bepaald refrein klonk.
Met het lopen begon ik het zachtjes te zingen, maar ik kon er maar niet opkomen van welk lied dit het refrein was.
Toen ik thuis kwam ging ik zodra het kon op zoek naar het lied waar deze woorden uitkwamen en al googelend kwam bij het lied ‘Vaders huis’ van Sela.
Een prachtig lied vol troost en bemoediging.
Luister en lees je weer mee?  >> Vaders huis – Sela
  >> Tekst 

                         
Al een aantal weken voel ik mij niet zo lekker en gebeuren er in mijn omgeving ook een aantal verdrietige dingen, en hoewel dit gevolgen heeft voor het wel of niet kunnen schrijven, ben ik de Heer tegelijk heel dankbaar voor de prachtige liederen die Hij op mijn pad brengt; ook al kost het me meer moeite dan anders om op ‘papier’ te krijgen wat er in mij opkomt.
Maar de liederen bemoedigen mij, en geven diepe rust en vrede.
Dit was in het bijzonder zo met het lied van de vorige keer ‘There is none like You’, als ook met het lied voor deze week ‘Vaders huis’.

Het refrein:
‘Een ding vraag ik van U, Heer:
Waar mijn ziel zo naar verlangt,
is thuis te komen in Uw huis.
Rustend aan Uw vaderhart.
Rustend aan Uw vaderhart.’

Met het zingen van deze woorden
verdwijnt alles wat ik voel en
ervaar naar de achtergrond.
Woorden en klanken verwarmen
mijn hart en ziel, en ik dank Hem
voor het lied dat Hij opnieuw zond.


Als ik nadenk over deze woorden, mezelf de vraag stel ‘waarom de woorden mijn hart zo verwarmen, mij zo’n diep gevoel van rust geven’, en ‘waarom met het zingen alles wat ik voel en ervaar naar de achtergrond verdwijnt’, is daar maar één antwoord op: omdat ik bij Hem alleen echt thuis ben, omdat ik alleen in Hem alle vervulling van het leven vind, omdat alleen Hij mij kan geven waar ik ten diepste naar verlang, ja, meer dan dat, alles wat ik echt nodig heb.


Rustend aan Uw Vaderhart …
Het zijn vooral deze woorden die de rust en vrede in mijn hart bewerken, die mijn hart verwarmen.
In deze woorden ligt mijns inziens alles besloten wat we nodig hebben: veiligheid, geborgenheid, je vergeven weten, geliefd weten en voelen, vrede; thuiszijn.
En dit brengt mij weer bij wat ik met mijn Stille Tijd las in Dagboek van Wiersbe ‘Leven uit de Psalmen’.
Laat me je meenemen naar Psalm 61:5 en Psalm 91:1&4 en naar wat Wiersbe hierover zegt.

Psalm 61:5
‘Ik zal in alle eeuwigheid in Uw tent verblijven, mijn toevlucht zoeken in de schuilplaats onder Uw vleugels.’

Psalm 91:1&4
‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.
Hij zal U beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser.’ 

Ik denk dat de woorden ‘schuilen onder Uw vleugels’, of ‘beschutten met Zijn vlerken’, als ook ‘onder Zijn vleugels toevlucht nemen’ voor velen van ons niet alleen heel bekende woorden zullen zijn, maar ons ook al menigmaal enorm hebben getroost en bemoedigd; mij in ieder geval wel.
Maar met wat Wiersbe erover zegt in het Dagboek, kregen de woorden niet alleen een veel diepere dimensie, maar gaf hij met oog op deze woorden ook een flinke aansporing.

Wiersbe vertelt dat de psalmist met de woorden van Psalm 61 & 91 verwijst naar het heilige der heiligen in de tabernakel, waar aan de beiden uiteinden van het verzoendeksel (= de platte bovenzijde van de Ark des Verbonds – Ex. 25:17-22; 37:6-9) twee cherubs waren gemaakt wiens vleugels elkaar raakten.

De diepere dimensie, ik citeer:
Bij Psalm 61:
‘De schuilplaats onder Uw vleugels ‘ verwijst niet naar een *kloek die haar kuikens onder haar vleugels verzamelt voordat de storm losbarst; het duidt op het schuilen onder de vleugels van de cherubs in het heilige der heiligen. Door de Heere Jezus kun je de aanwezigheid van God binnengaan en onder Zijn vleugels verblijven.’

Bij Psalm 91:
‘Onder Zijn vleugels’ betekent bij het verzoendeksel, waar het bloed werd gesprenkeld (Lev. 16:18), in de aanwezigheid van de heerlijkheid van God. Het heilige der heiligen was Gods troon. Het was de plaats van Gods heerlijkheid. Met andere woorden: de veiligste plek in de wereld is in gemeenschap met God.

De aansporing ligt in wat hij vervolgens zegt, namelijk dat we niet alleen een bezoek zouden moeten brengen aan het heilige der heiligen -zoals de hogepriester 1x per jaar, maar dat we er zouden moeten verblijven.
‘De psalmist spoort ons als het ware aan: ‘Leef in het heilige der heiligen.’

Ik weet niet of deze woorden wat bij jou losmaken, iets met jou doen, maar bij mij was dit wel degelijk zo, en nog steeds.
Ik vind het zo bijzonder om dit te lezen, en het ‘schuilen onder Zijn vleugels’ kreeg hierdoor voor mij veel meer en een veel diepere betekenis.
Was het heilige der heiligen eerst de plaats waar alleen de hogepriester eenmaal per jaar mocht komen, met het scheuren van het voorhangsel in de tempel op het moment dat de Here Jezus stierf (Matth. 27:51), werd de toegang tot Gods troon, tot Zijn aanwezigheid vrij gemaakt voor een ieder die Hem, Jezus, aanneemt tot zijn Verlosser en Heer.
Met het scheuren van het voorhangsel laat God zien dat Zijn Zoon de straf op onze zonden volledig heeft gedragen; wat wij nooit zouden kunnen bewerken, heeft Hij voor ons gedaan: de toegang tot de troon der Genade is vrij en God, de Vader nodigt ons uit om met vrijmoedigheid tot Hem te komen.
Onze toevlucht zoeken in de schuilplaats onder Zijn vleugels is ingaan op deze uitnodiging.
En ingaan op deze uitnodiging is Rusten aan Zijn Vaderhart.

Eén ding vraag ik van U, Heer …

‘Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel (zij zat aan de voeten van Jezus) uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen.'
Lucas 10:42

‘Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEERE , al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel.’
Psalm 27:4


‘Een ding vraag ik van U, Heer:
Waar mijn ziel zo naar verlangt, is thuis te komen in Uw huis.’

‘Thuis te komen in Uw huis’, is vertoeven in Zijn aanwezigheid en weten dat dat de plek is waar je hoort te zijn.
De plaats waar je je geliefd weet, en veilig, waar je tot rust kunt komen, gevoed en onderwezen wordt.
De plaats waar je vergeving en genezing ontvangt, waar je getroost wordt, waar je weer vaste grond onder de voeten krijgt.
De plaats waar je nieuwe moed en kracht ontvangt, en waar het vuur opnieuw wordt aangewakkerd,
De plaats waar Hij je helpt om angst en twijfel, moeiten en verdriet, noden en zorgen in het juiste perspectief te zien.
De plaats waar je alles vind wat je echt nodig hebt.


Zie Mijn uitgestrekte hand
die je nodigt om te komen
in Mijn aanwezigheid.
Het voorhangsel is weg,
de toegang is volledig vrij.
Kom maar in Mijn nabijheid.

Bij Mij vind je alles wat je
ook maar nodig hebt
voor elke dag van je leven.
Kom maar bij Mij en laat
Mij je vullen met alles
wat Ik heb te geven.

Kom, en rust ook wat,
neem ook de tijd om 
aan Mijn voeten te zijn.
Koester je in Mijn liefde;
maak Mij tot je Bron van
een zegen gevende fontein.

Gods rijke zegen voor de komende week
en een liefdevolle groet,
Rita* Ik wil hierbij even opmerken dat ik niet geloof dat er daardoor iets niet goed zou zijn aan een Kinderlied als ‘Ik zag een kuikentje’ van Elly en Rikkert.
Ik denk dat dit een prachtige manier is om aan kinderen duidelijk te maken hoe veilig we zijn bij de Heer.
Hetgeen Wiersbe zegt is voor ons als volwassenen om te leren en aangespoord te worden.

* Voor wie interesse heeft:
>> Verhaal achter het lied 

zondag 8 augustus 2021

Week 32 - There is none like You!

Als ik woensdagmorgen YouTube aanzet, valt mijn oog op dit nummer ‘There is none like You’ van en door Lenny LeBlanc.
Ik klik het aan, en …

Diepe rust en vrede nemen bezit
van mijn hart als de woorden en klanken
van dit lied mijn kamertje binnenstromen.
Door de sereniteit van de uitvoering, als ook
door de diepte van de woorden, word ik als
vanzelf tot dicht bij Zijn troon meegenomen.

Daar word ik opnieuw stilgezet
dat, alleen in Hem, alles te vinden is
wat ik nodig heb in mijn leven;
en dat Hij allang op mij wacht
om vanuit Zijn liefde en genade,
rijkelijk en overvloedig te geven.

Het is mijn gebed dat dit ook voor jou zal zijn als je dit nummer luistert.


         >> There is none like You - Lenny LeBlanc 


   
There is none like You
Er is niemand zoals U

Nee, Heer, er is niemand,
niemand, die zoveel van mij houdt,
niemand, die zo bewogen is met mijn leven.
Niemand, die alleen het goede met mij voor heeft,
niemand, die zijn leven voor mijn zonden zou geven.

No one else can touch my heart like You do
Niemand anders die mijn hart zo (aan)raken zoals U dat doet

Nee, Heer, er is niemand,
niemand, die mijn hart zo kan vervullen,
niemand, die zo’n diepe rust en vrede geeft.
Niemand, die zoveel troost en vreugde biedt,
niemand, die zijn kracht aan mij gegeven heeft.

I could search for all eternity long and find, there is none like You
Ik zou de hele eeuwigheid kunnen zoeken, en ontdekken, dat er niemand is zoals U

Och, ik zou kunnen zoeken en zoeken,
over de gehele aarde, en iedere dag van mij leven,
maar nimmer zal ik iemand vinden zoals U,
zo vol liefde en genade, als ook volmaakt en verheven.

Your mercy flows like a river so wide, and healing comes from Your hand
Uw barmhartigheid stroomt als een rivier zo breed (zo overvloedig), en genezing komt van Uw hand

Hoe groot is niet Uw ontferming,
hoe ver rijk niet Uw mededogen,
hoe onmetelijk is niet Uw goedheid.
Niemand als U is zo met mij bewogen.

Uw hand is naar mij uitgestrekt,
vol verlangen om mij te genezen.
En niemand die bij U komt, zal
ooit door U worden afgewezen.

Suffering children are safe in Your arms
Kinderen die lijden zijn veilig in Uw armen

In Uw armen, Jezus, zijn we allen veilig;
niemand anders dan U is ons zo toegedaan.
Niemand dan U kent de diepte van lijden;
U alleen bent ons in alles voorgegaan.

2 Samuel 7:22
‘Daarom bent U groot, Heere God, want er is niemand zoals U, en er is geen God dan U alleen, zoals blijkt uit alles wat wij met onze eigen oren gehoord hebben.’

Deuteronomium 3:24
‘Heere, HEERE! Ú bent begonnen aan Uw dienaar Uw grootheid en Uw sterke hand te tonen. Want welke god is er in de hemel en op de aarde die zulke werken en machtige daden kan doen als U?’

Ezechiël 36:26
‘Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven.’

Romeinen 5:5
‘En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.’

Jesaja 45:5,6
‘Ik ben de HEERE, en niemand anders, buiten Mij is er geen God.
Ik zal u omgorden, hoewel u Mij niet kende, opdat men zal weten, vanwaar de zon opkomt tot waar zij ondergaat, dat er buiten Mij niets is.
Ik ben de HEERE, en niemand anders.’

Jesaja 40:28
‘Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord?
De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.’

Psalm 103:3-5,8,13
‘Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest,
Die uw leven verlost van het verderf, Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid,
Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend.

Barmhartig en genadig is de HEERE, geduldig en rijk aan goedertierenheid.

Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen.’

Jesaja 45:22
‘Wend u tot Mij, word behouden, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand anders.’

There is none like You; none like You!
Er is niemand als U; niemand als U!

Heer, er is werkelijk niemand zoals U; niemand die ons hart zo kan aanraken, zo kan vervullen, zo vól kan maken, zoals U dat doet.
We zouden ons hele leven, ja, de hele eeuwigheid kunnen zoeken, maar we zullen nooit tot een andere conclusie komen, dan dat er werkelijk niemand is zoals U.
Want, er is niemand, Heer, niemand als U, die zo vol is van goedertierenheid en barmhartigheid; zo genadig en geduldig; niemand, die er ook zo naar verlangt om uit te delen, om te geven als U, vanuit Uw rijkdom en overvloed.
Nergens anders dan bij U alleen vinden we de genezing die we nodig hebben; genezing voor onze geest, voor onze ziel, voor ons lichaam.
En nergens, nergens anders zijn we zo veilig dan alleen bij U; U bent een burcht, een schuilplaats, een toevluchtsoord voor een ieder in nood.
Mensen zullen ons vroeg of laat teleurstellen, pijn en verdriet doen, maar U, Heere, U bent trouw, ja, volkomen volmaakt.
Er is werkelijk niemand, niemand zoals U!

- Amen -

maandag 2 augustus 2021

Week 31 - In Your Presence

Deze week een lied dat ons brengt bij de plaats waar we als kinderen van God thuis horen.
De plaats waar onze kracht is; waar we bescherming en een schuilplaats genieten, waar niets en niemand ons kan raken.
De meest verrukkelijke plek die er is; de plaats waar volheid van vreugde is.
Ga je mee?


        >> In Your Presence – Paul Wilbur
        >> Lyrics + vertaling


In Your presence – In Uw aanwezigheid

Hoe kostbaar is het zijn in Uw aanwezigheid!
Daar ligt immers mijn kracht, daar hoor ik immers thuis!
Uw aangezicht zoekend, en overspoeld worden met Uw eeuwige Vaderliefde.
Uw genade aanrakend; de vergeving van mijn zonden, Uw geduld met mij, Uw troost en bemoediging, Uw trouw ondanks mijn ontrouw; de hoop, het vooruitzicht, de toekomst die mij wacht.
Veilig en geborgen, als Mozes in de kloof van de rots, beschermt door Uw hand.

O, wat verlang ik te gaan waar de rivieren mij niet kunnen overspoelen; te staan met mijn voeten op de rots.
Ik wil mij verbergen, daar waar het laaiende vuur mij niet kan verbranden, en de stroom van kwaad mij niet kan bereiken; ja, daar zijn, waar ik overdekt ben door het Bloed van het Lam.
Ik wil daar zijn, waar de schaduwen van het duister mij niet kunnen raken!
O God, zijn in Uw aanwezigheid is de enige plek waar ik altijd veilig ben.

U, en U alleen, bent mijn stevig fundament, mijn Rots.
U, en U alleen, bent de Enige die ik altijd kan vertrouwen.
Ik ben Uw kind, Uw dienaar, en U bent alles wat ik nodig heb.
Mijn sterkte, mijn kracht, en mijn lied.

Ja, hoe kostbaar is het zijn in Uw aanwezigheid.
Daar, in mijn samenzijn met U, ligt mijn kracht, in Uw aanwezigheid ben ik thuis!

Psalm 84:3
‘Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de HEERE;mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God.’

Jacobus 4:8a
‘Nader tot God, en Hij zal tot u naderen.’

Psalm 27:8
‘Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt: Zoek Mijn aangezicht.
Ik zóek Uw aangezicht, HEERE,…’

Hebreeën 12:28
‘Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied.’

Exodus 33:21,22
‘Ook zei de HEERE: Zie, hier is een plaats bij Mij, waar u op de rots moet gaan staan.
En het zal gebeuren, als Mijn heerlijkheid voorbijtrekt, dat Ik u in een kloof van de rots neer zal zetten en u met Mijn hand zal bedekken totdat Ik voorbijgegaan ben.’

Jesaja 43:2
‘Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen.
Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken.’

1 Petrus 1:18,19
‘… in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.’

Johannes 8:12
‘Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.’

1 Korinthe 3:11
‘Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.’

Lukas 6:48
'Hij is gelijk aan een man die een huis bouwde: hij groef en diepte uit en legde het fundament op de rots. Toen de hoge vloed kwam, sloeg de waterstroom tegen dat huis aan en kon het niet doen wankelen, want het was op de rots gefundeerd.’

Psalm 9:11
‘Wie Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat U, HEERE, niet hebt verlaten wie U zoeken.’

Efeze 1:5,6
‘Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.’

Johannes 12:26
‘Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. En als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren.’

Psalm 118:14 
‘De HEERE is mijn kracht en mijn psalm, want Hij is mij tot heil geweest.’

Psalm 91:1,2,9
‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,
zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.
Ik zeg tegen de HEERE:
Mijn toevlucht en mijn burcht,
mijn God, op Wie ik vertrouw!
Want U, HEERE, bent mijn toevlucht.
De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt.’

Kom, mijn kind, kom!
Kom in mijn aanwezigheid;
zoek Mijn aangezicht.
Kom, Mijn kind, kom,
leg alles even neer en laat
je hart op Mij zijn gericht.

Trek je toch even terug
uit de drukte en hectiek,
al het moeten in dit leven.
Kom bij Mij, opdat Ik je
vanuit Mijn rijkdom alles
wat je nodig hebt kan geven.

Bij Mij kun je tot rust komen,
want in Mijn aanwezigheid
ben je veilig en geborgen.
Bij Mij vind je ook nieuwe
moed en kracht; Mijn kind,
laat Mij toch voor je zorgen!

Kom, Mijn kind, kom!
Kom in Mijn aanwezigheid,
kom in Mijn nabijheid.
Koester je in Mijn liefde;
raak Mijn genade aan;
proef van Mijn goedheid.

Kom, Mijn kind, kom!


Gods rijke zegen 
voor de komende week,
en een liefdevolle groet,
Rita


dinsdag 20 juli 2021

Week 29 - Duizend vragen

Deze week een lied, als ook woorden, tot troost en bemoediging.
Het is mijn gebed dat een ieder die het nodig heeft er door bemoedigd wordt.   >> Duizend vragen – Martin Brand‘Ik ben moe van mijn zuchten,
heel de nacht maak ik mijn bed nat,
doorweek ik mijn rustbank met mijn tranen.
HEERE, waarom blijft U van verre staan?
Waarom verbergt U Zich in tijden van benauwdheid?
Verlos mij, o God, want het water is tot aan de ziel gekomen.
Ik ben moe van mijn roepen, mijn keel is ontstoken;
mijn ogen zijn bezweken, omdat ik steeds hoop op mijn God.

Heer, in Uw Woord zegt U mij:
dat U iedereen die U aanroept, nabij bent,
allen die U in waarheid aanroepen.
Dat U nabij de gebrokenen van hart bent,
en dat U de verbrijzelden van geest verlost.
Dat U ons hoort als wij roepen,
en ons redt uit al onze benauwdheden.

Wees mij genadig, o God, wees mij genadig,
want mijn ziel heeft tot U de toevlucht genomen;
ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van Uw vleugels,
totdat de rampen voorbij zijn gegaan.
U, Heere, bent mijn rots en mijn burcht en mijn Bevrijder,
mijn God, mijn rots, tot Wie ik de toevlucht neem,
mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting.

Nu heft mijn hoofd zich omhoog
boven mijn vijanden, die mij omringen,
O God, mijn hart is bereid;
ik zal zingen, ik zal psalmen zingen,
ook zal mijn eer U loven.
Want Uw goedertierenheid is groot en reikt tot boven de hemel,
Uw trouw tot de wolken.
Ik zal de HEERE loven om Zijn gerechtigheid,
en voor de Naam van de HEERE, de Allerhoogste, psalmen zingen.
Want U regeert, Heere, U bent met majesteit bekleed.’

‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,

zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.
Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht,
mijn God, op Wie ik vertrouw!’


Zoek je toevlucht bij de Heer,
stort je hart en ziel uit bij Hem.
Geen nood is te klein, of te groot;
leg alles maar bij Hem neer.

Bij Hem is ruimte om te huilen,
je tranen bewaard Hij in Zijn kruik.
Hij is nabij de gebrokenen van hart,
bij Hem kun je altijd schuilen.

Kom, en zoek Zijn aangezicht;
zie Zijn grootheid, zie op Wié Hij is.
Ervaar Zijn liefde en goedertierenheid,
en wordt door Hem opgericht.

Gods rijke zegen
en een liefdevolle groet,
Rita


👉 >> Lees ook Week 9 - U bent mijn schuilplaats, Heer


Gebruikte verzen:
Psalm 6:7
Psalm 10:1
Psalm 69:2,4
Psalm 145:18
Psalm 34:19,18
Psalm 57:2
Psalm 18:3
Psalm 27:6a
Psalm 108:2,5
Psalm 7:18
Psalm 93:1a
Psalm 91:1,2

zondag 11 juli 2021

Week 28 - With all I am

Vandaag is een speciale dag (jarig, en precies 60 jaar geworden), dus daarom een voor mij heel speciaal nummer in de uitvoering zoals ik hem voor het eerst heb gezien en gehoord.
Een nummer waarbij ik vanaf het eerste moment het gevoel heb alsof iemand in mijn binnenste had gekeken en vandaaruit dit nummer maakte.
Luister en lees je weer mee?


     >> With all I am – Hillsong Worship
                               >> Lyrics 


Into Your Hands
(In Uw handen)
Met het zingen van dit lied spreken we uit dat we opnieuw de keuze maken om ons leven met Hem te verbinden, ons opnieuw aan Hem toe te wijden, vanuit het diepe besef wie Hij is en waarom je Hem wilt volgen.
Vanuit het besef dat Hij je wereld vast in handen heeft, dat je volledige leven -met alles wat er gebeurt en speelt, rust in de palm van Zijn hand.
Dat je van Hem bent, Hem toebehoort.
De keuze om met Hem mee te lopen op elke weg die Hij gaat; of die weg nu vreugde betekent, of verdriet.
Dat je Hem zal vertrouwen, en dat je zal leven op de manier dat Hij dat wilt, vanuit Zijn beloften en wel voor altijd!
Belijdend, dat je niet alleen in Hem gelooft, maar ook toebehoort, dat je thuishoort bij Hem!
Dat Hij de reden is dat je leeft en de reden dat je zingt -tot Zijn eer, met alles wat in je is.
En dan niet alleen nu als je je goed voelt, omdat alles goed en voorspoedig gaat, maar ook als alles donker en duister is, er geen lichtpuntje lijkt te zijn.

Zingend belijden:
Jezus, ik geloof in U!
Om wie U bent: de Christus, Messias, de Zoon van God, en mijn Redder en Verlosser, mijn Heiland, mijn vriend.
Om wat U heeft gedaan: de prijs voor mijn zonden betaald aan het kruis op Golgotha, mij vrijgekocht met Uw vergoten  bloed, de relatie met de Vader herstelt, en de toegang tot de troon van Genade vrijgemaakt en een eeuwig thuis bij Hem bereid.
Jezus, ik hoor thuis bij U, ik ben van U!
Ik ben Zijn kind, Zijn dochter (of zoon) van de Allerhoogste, erfgenaam.
U bent de reden dat ik leef
de reden dat ik zing,
met alles wat ik ben.

Zonder Hem is mijn leven zinloos en doelloos, leef ik alleen maar voor mezelf; zou ik zingen alleen omdat ik het leuk vind, voor mijn eigen eer en niet tot Uw eer, om U groot te maken en te eren.
Hij is mijn adem, mijn lied, mijn alles.

‘You’re the reason that I sing …’
(U bent de reden dat ik zing!)
De woorden van het lied zijn de woorden van mijn hart, en nog steeds springt mijn hart vooral op bij de woorden van het refrein en vooral de laatste regels:
Jesus, I believe in You
Jesus, I belong to You
You're the reason that I live
The reason that I sing
With all I am

Ach, zolang ik me kan herinneren heb ik van zingen gehouden, zolang ik me kan herinneren heb ik dit ook gedaan, van kleins af aan.
Nog zie ik mezelf al zingend op de schommel zitten; schommelen zonder zingen was geen optie: schommelen betekende tegelijk ook zingen.
Kostbaar zijn ook mijn herinneringen aan de zaterdagmiddagen samen met mijn vader in de kerk.
Hij was organist en speelde vaak zaterdagmiddag alvast even ‘in’ voor de zondag.
Hoe heerlijk was het om mee te gaan en in die lege kerk te zingen!
Ach, waar zong ik eigenlijk niet; op de fiets, tijdens mijn werk, op mijn kamer in de zusterflat, voor de bewoners, in de kerk, met de WorshipAvonden (ach, wat mis ik die) …
En nog steeds zing ik; als ik mijn hondje uitlaat, mijn huis schoonmaak, mijn man begint te spelen achter zijn keyboard …
Samen of alleen, het maakt niet echt uit, al is samen zingen en elkaar ontmoeten in het Hem aanbidden wel heel kostbaar.

Maar er zijn ook perioden geweest dat ik nauwelijks zong, soms omdat ik het gewoon niet kon, en soms omdat ik niet wilde, en soms met een gebroken hart en stem; het leven kan immers zo zwaar zijn, zo vol moeiten, pijn en verdriet, met zoveel zorgen, dat alles duister is en geen enkel lichtpuntje zichtbaar.
Ik heb echter gemerkt dat juist dan zingen -van Hem en tot Zijn eer, al lopen de tranen je over de wangen, en breekt je stem continue, een genezende uitwerking heeft op je ziel, en soms ook de hemel in beweging brengt en er bijzondere dingen gebeuren.
Is het niet in de omstandigheden, dan zeker in onszelf.

With all I am …
Met alles wat ik ben …

Vanuit de diepten trok U mij,
gaf mij weer grond onder de voeten
en nieuwe wegen om te gaan.
Mijn leven is in Uw handen;
ja, U behoor ik toe, voor altijd:
U bent het doel van mijn bestaan!

Ú bent de reden dat ik leef!
Ú bent de reden dat ik zing,
ja, van kleins af aan!
Ú bent de reden dat ik schrijf,
vanuit mijn hart, tot eer van U:
Het Doel van mijn bestaan.

Jezus, ik geloof in U, ja,
op U is mijn vertrouwen;
U bent de Rots waarop ik sta!
U zal ik volgen, me vasthoudend
aan de beloften door U gegeven;
elke dag, en op elke weg die ik ga.

Ja, Jezus, met alles wat ik ben
wil ik U eren en aanbidden,
Uw Naam loven en prijzen.
Met heel mijn leven, - in wie
ik ben en in wat ik doe, zal ik
U de glorie en eer bewijzen. 


1 Petrus 1:17-19
‘En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.'

Efeze 1:3-6
‘Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.
Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.’

Kolossenzen 3:1-3
‘Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.’

Romeinen 12:1
‘Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.’


Heb jij ook zo’n speciaal lied, zo’n lied waarbij je het gevoel hebt dat het speciaal vanuit, of voor jou, is geschreven?
Ik hoor graag ook jouw verhaal, zodat Zijn Naam wordt groot gemaakt en tot bemoediging en opbouw van elkaar.

Gods rijke zegen voor de komende week
en een liefdevolle groet,
Rita

zondag 4 juli 2021

Week 27 - O laat Gods Zoon je thans omhullen

Deze week een lied dat voor mij persoonlijk heel veel betekent, maar dat is niet waarom ik het voor deze week heb uitgekozen.
Nieuwsgierig geworden waarom dan wel?
Luister en lees maar mee.       >> O, laat Gods Zoon je thans omhullen – Opwekking 308


‘O geef Hem alles wat je vasthoudt …
O geef Hem al je pijn en moeite,
en de jaren van verdriet …’

Och, hoe moeilijk is dit vaak niet; Hem alles geven wat ons vast- en bezighoudt; wat ons hart bezwaart.
Hoeveel jaren aan pijn en moeite, van verdriet, slepen we soms niet mee.

Jaren geleden, het was met de aanbidding in de gemeente waar we toen waren, werd op een gegeven moment dit lied gezongen.
Ik zong het niet voor het eerst, maar het was wel deze keer dat ik brak bij de woorden ‘O geef Hem al je pijn en moeite, en de jaren van verdriet …’
Mijn tranen begonnen te stromen, en ze waren niet meer te stoppen voor ik me helemaal leeg had gehuild.
En met elke traan die ik huilde, ervoer ik hoe de pijn en het verdriet, van alle jaren die achter me lagen, en waar we langzaam uit begonnen te komen, van mij afgleden.
Tot op de dag van vandaag springen soms nog steeds de tranen in mijn ogen als we dit lied zingen, maar nu van dankbaarheid. 


Loslaten.
Aan Hem geven.
Het is zo makkelijk gezegd, maar hoe doe je dat?
Ik heb er geen klinklaar antwoord op, was het maar waar.
Misschien ligt het antwoord wel een beetje in het lied zelf.

Verlangen we er werkelijk naar om door Hem gevuld te worden?
Of moet Hij eerst ons verdriet en onze pijn wegnemen, onze moeiten en zorgen, problemen?
Mag Hij ons omhullen met Zijn liefde en Zijn Geest?
Of willen we toch graag zelf nog ruimte overhouden voor …
Zijn we bereidt om los te laten, om alles aan Hem te geven?
Of koesteren we inmiddels hetgeen ons vasthoudt; omdat het eng is om los te laten, omdat je huiverig bent voor wat er dan gebeurt?

Zijn we bereid om onze handen in aanbidding naar Hem op te heffen, ondanks onverhoorde gebeden, ondanks hulp die misschien uitblijft, ondanks dat de situatie waar je inzit maar voortduurt, ondanks de nieuwe moeilijkheden die weer op je pad zijn komen, ondanks …?
Is er nog, al is het maar een sprankje, dankbaarheid en blijdschap in ons om wie Hij is en om wat Hij voor ons heeft gedaan?
Of is bitterheid en moedeloosheid ons hart binnengeslopen?


Met dat ik over dit alles aan het nadenken was, kwam het volgende gedicht van Corrie ten Boom in mijn gedachten: ‘De kunst van het loslaten’.
Misschien ken je het al wel; maar lees gerust nog eens mee. 

Ik bracht mijn zorgen bij de Heer
om ze aan Hem te geven.
Ik bad voor dat wat moeilijk was;
ik wilde graag blij leven.

Maar toen ik daarna verder ging
en alles had beleden,
toen voelde ik een groot verdriet:
mijn last was niet verdwenen!

‘Waarom nam U mijn zorg niet weg?
Heer, wilt U niet verhoren
wat ik U vroeg in mijn gebed?’
Toen hoorde ik deze woorden:

‘Ik wil je helpen, o mijn kind;
je last mag je Mij geven,
en al je zorgen neem Ik op Mij,
op heel je weg door ’t leven.

Doch weet één ding, onthoud het goed:
Jouw tobben zal niet baten.
Je lasten kan Ik dragen slechts
als jij ze los wilt laten.’


Van dit gedicht wil ik je meenemen naar het waarom van dit lied voor deze week.
Hoewel het lied al wel in mijn gedachten was geweest, had ik het eigenlijk terzijde geschoven, omdat ik niet goed wist wat ik er verder mee moest.
Ja, persoonlijk betekende het heel veel voor mij, maar verder …
Toen kwam echter het volgende korte verhaaltje mijn mailbox binnen, en ik ervoer dat ik dit moest delen.
Ik ervaar het als een spiegel die de Heer mij/ons wil voor houden.

Geef toch aan Mij!
Er was eens een arme man die langs een landweg liep met een grote zak aardappelen op zijn rug. Hij bezweek bijna onder de last en het zweet gutste van zijn voorhoofd.
Gelukkig voor hem stopte er een boer met paard en wagen. 
‘Vooruit kerel,’ zei de boer.
‘Spring maar op de bok.’
De man hees zich op de wagen en zakte tevreden naast de boer neer.
Maar zijn zak rustte nog steeds op zijn rug.
‘Wat doe je nou?’ vroeg de boer verbaasd.
‘Zet die zak toch neer, man!’
‘Ach mijnheer,’ antwoordde de man.
‘U bent al zo aardig om mij een lift te geven.
Ik ga u toch zeker niet vragen om ook nog voor mijn aardappelen te zorgen.
Nee, die draag ik zelf wel!’

Wat een dwaze man.
En wij gedragen ons in onze relatie met God vaak precies zoals die man.
God zegt dat Hij voor ons zal zorgen en onze lasten zal dragen, maar vaak denken wij dat wij God een plezier doen als wij onze lasten netjes zelf meezeulen in plaats van Hem ermee lastig te vallen.

'Als u zich buigt onder de sterke hand van God, zal Hij u oprichten als Hij vindt dat de tijd daarvoor gekomen is. Geef al uw zorgen en problemen over aan God, want Hij houdt van u en zorgt voor u.'
(HTB)

'Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt.
Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.'
(HSV)
1 Petrus 5:6-7

>> Van: Actief Online       >> O, laat Gods Zoon je thans omhullen – Opwekking 308


Mijn handen hef ik in aanbidding omhoog,
terwijl mijn tranen van pijn en verdriet,
van alle moeite en zorg, rijkelijk stromen.
Maar met dat ik mijn handen hef,
glijdt alles van mij af, en ik ervaar:
U hebt het allemaal van mij overgenomen.

Mijn handen zijn in aanbidding omhoog,
terwijl nu mijn tranen van vreugde
en dankbaarheid rijkelijk stromen.
‘Kom, ja, kom, o Heer, en vul mijn hart;
laat Uw Geest mij met Uw liefde
en goddelijke kracht doorstromen.’


Gods rijke zegen voor de komende week,
en een liefdevolle groet,
Rita

zondag 27 juni 2021

Week 26 - Before the day

Eén van de liederen die de vorige keer ook in mijn gedachten kwam, is het nummer ‘Before the day’ van New Song; ook al een best oud nummer, maar nog steeds zowel heel mooi als actueel.
Een lied, dat mij opnieuw weer eens goed stilzet bij de vraag ‘Hoe begin je je dag?’
Luister en lees je weer mee?


      >> Before the day – New Song


Vertaling van het lied in mijn eigen woorden, dus zoals ik het bij mij binnenkomt: 

Voor de dag begint …

‘Terwijl ik gister lag te slapen, waakte U over mij.
En terwijl ik droomde over de volgende dag, wist U al wat ik allemaal nodig zou hebben.
Nu wacht mij weer een nieuwe dag om door te komen, en ik besef dat ik deze op geen enkele manier zonder U aan zal kunnen.
Daarom, voordat de dag tussen mijn vingers wegglipt, wil ik stoppen en eerst tegen U zeggen dat ik van U hou: ‘Ik hou van U!’
Wil ik, voordat alle dagelijkse beslommeringen mijn wereld weer binnenstormen, stoppen en zeggen dat er niemand is boven U: ‘Er is niemand boven U!’
Ik wil gewoon stil zijn en weten dat U God bent, ja, stil zijn en weten, U bent God!

De ochtend heeft iets; de stilte die er dan is, zorgt ervoor dat mijn hart U hoort als U mij zachtjes roept.
Nu wacht mij weer een nieuwe dag om door te komen, en ik besef dat ik deze op geen enkele manier zonder U aan zal kunnen.
Daarom, voordat de dag tussen mijn vingers wegglipt, wil ik stoppen en eerst tegen U zeggen dat ik van U hou: ‘Ik hou van U!’
Wil ik, voordat alle dagelijkse beslommeringen mijn wereld weer binnenstormen, stoppen en zeggen dat er niemand is boven U: ‘Er is niemand boven U!’
Ik wil gewoon stil zijn en weten dat U God bent, ja, stil zijn en weten, U bent God!

En zo ben ik hier, in Uw aanwezigheid, waar ik ook naar verlang om te zijn; alleen met U in de stilte.
Laat Uw liefde en genade als regen op mij stromen, en fluister zachtjes tegen mij.

En zo, voordat de dag tussen mijn vingers wegglipt, wil ik stoppen en eerst tegen U zeggen dat ik van U hou: ‘Ik hou van U!’
Ja, voordat de dag tussen mijn vingers wegglipt, wil ik stoppen en eerst tegen U zeggen dat ik van U hou: ‘Ik hou van U!’
Ja, daarom, voordat de dag tussen mijn vingers wegglipt, wil ik stoppen en eerst tegen U zeggen dat ik van U hou: ‘Ik hou van U!’
Voordat alle dagelijkse beslommeringen mijn leven weer binnenstormen, wil ik stoppen en eerst tegen U zeggen dat ik van U hou: ‘Ik hou van U!’
Ik wil gewoon stil zijn en weten dat U God bent, ja, stil zijn en weten: U bent God!’


Het lied ligt mij heel na aan het hart.
Oh, ik hou van de ochtend; ik hou van de hoorbare, voelbare stilte die er alleen in de vroege ochtend is.
Ik sta wel niet meer zo vroeg op als toen de kinderen nog thuis woonden, maar het blijft mijn gewoonte om eerder op te staan om de dag met Hem te kunnen beginnen.
Een gewoonte die ik mezelf heb aangeleerd, omdat ik merkte dat er anders steeds iets tussen kwam en mij beroofde van deze kostbare tijd.

In mijn hart is grote dankbaarheid dat ik nu alle tijd en ruimte heb om dit te doen (hoe heerlijk om wat ouder te zijn😊).
Ik herinner me nog goed hoe gefrustreerd ik kon zijn toen de kinderen nog klein waren.
Ik wist dat het goed was, dat ik het ook zo nodig had, maar met een baby, en een jaar later de tweede, en nog later in totaal vier kinderen, lukte het gewoon vaak niet.
En ook toen ze allemaal op school zaten waren er vaak allerlei andere dingen die mij weer in beslag namen waardoor het er vaak bij inschoot, of gewoon niet lukte.
Hoe heerlijk was het toen de kinderen groter en ouder werden, en daar meer tijd en ruimte voor kwam.
Wat mij vooral door die drukke jaren heen geholpen heeft, waren de woorden ‘God weet ervan!’
Ik weet werkelijk niet meer in welk boek ik ze gelezen heb, maar het was ook van een iemand die moeder was en die deze drukke tijd gekend had en die met deze woorden bij mij de druk van het ‘willen’ en ‘moeten’ wegnam.
Het besef dat God mijn drukke gezin kende, en alles wat er bij kwam, ook het feit dat ik zo vaak geen kant op kon van de pijn, gaf een stukje rust.
(Al moest ik er wel voor waken dat ik daarin weer niet te gemakzuchtig werd en geen tijd met Hem doorbracht als dat wel kon)

Maar, ook al ben ik nu gewend om iedere dag met de Heer te beginnen, toch is het lied ook voor mij weer een eyeopener.
Door de vele zorgen en noden die er waren, maar ook nog zijn in ons gezin en leven, betrap ik mezelf er nogal eens op dat ik als het ware aan het begin van de dag de neiging heb om Zijn aanwezigheid binnen te stormen en in één adem alle zorgen en noden over Hem uit te storten, soms zelfs zonder Hem eerst te begroeten.
Hoewel ik geloof dat Hij het begrijpt, doet dit lied me opnieuw beseffen hoe belangrijk het eigenlijk is om gewoon in alle rust naar Hem toe te gaan en eerst stil te zijn in het besef van wie Hij is, en Hem vertellen dat ik van Hem houd en dat er niemand is boven Hij.

Zou dat ook niet gelijk de grootste druk wegnemen van alle zorgen en noden?
Hij is God, Hij heeft alles in Zijn hand, er gebeurd niets waar Hij geen weet van heeft.
Hoe groot is anders niet het risico dat ik anders vergeet om Hem te zeggen dat ik van Hem houd, dat ik vergeet om stil te worden om van Hem te ontvangen wat Hij mij wil geven dat wat ik nodig heb aan liefde en genade, aan kracht?
Hoe groot is anders niet het risico dat ik bij Hem wegga met dezelfde lasten als waar ik mee kwam?

‘O God, U bent mijn God!
U zoek ik vroeg in de morgen; mijn ziel dorst naar U, mijn lichaam verlangt naar U in een land, dor en dorstig, zonder water.
Zo heb ik U in het heiligdom aanschouwd, Uw macht en Uw heerlijkheid gezien.’

Psalm 63:2,3

‘Verzadig ons in de morgen met Uw goedertierenheid, dan zullen wij juichen en verblijd zijn, tijdens al onze dagen.’
Psalm 90:14

‘Doe mij in de morgen Uw goedertierenheid horen, want ik vertrouw op U; maak mij de weg bekend die ik te gaan heb, want tot U hef ik mijn ziel op.’
Psalm 143:8

'God is in haar midden, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen.’
Psalm 46:6

's Morgens hoort U mijn stem, HEERE; 's morgens leg ik mijn gebed voor U neer en zie ik naar U uit.’
Psalm 5:4


Stil worden, stil zijn …

Lieve Vader, zo kom ik bij U
aan het begin van deze nieuwe dag
en wil ik eerst stil worden, stil zijn,
om naar U op te zien, te beseffen
wie U bent en om U te vertellen
hoeveel ik van U houd.

In de stilte van de ochtend,
ver weg van alle beslommeringen,
is de rust om Uw stem te horen,
de ruimte om van U ontvangen al
wat ik nodig heb aan liefde,
genade en kracht.

Ik verlang ernaar, Heer,
om aan het begin van de dag
U te ontmoeten, om de dag
met U te beginnen, want
hoe kan ik anders aan
wat op mij wacht?

Ja, lieve Vader, zo kom ik bij U,
zoek ik Uw aangezicht aan
het begin van de nieuwe dag;
word ik stil in de wetenschap
dat U God bent en oneindig

veel van mij houdt.


Gods rijke zegen voor deze week,
en een liefdevolle groet,
Rita

maandag 21 juni 2021

Week 25 - Ik wil U danken!

Of het nu de warmte was die mij (nog) parten speelde, ik weet het niet, maar afgelopen week was er geen enkel specifiek lied dat binnenkwam en mijn hart raakte, vandaar dat er tot nu toe nog geen blogje was.
Vanaf gistermiddag is echter het refrein van het lied ‘Ik wil U danken’ van Christiaan Verwoerd bijna continue in mijn gedachten en merk ik dat ik het refrein steeds opnieuw zing.
En als ik dan vanmorgen door de stromende regen loop met onze Jaylinn terwijl ik de woorden van het refrein zing, weet ik, dit is het lied voor deze week.
En al zingende merk ik hoe gevoelens van dankbaarheid mijn hart binnenkomen en mijn hart vullen met vreugde, ondanks …

Elk moment van de dag,
ontvangen uit Gods hand.
Stil worden, stil staan,
zodat de diepte daarvan landt.

Hem danken voor elk moment
waar Hij Zijn liefde onthuld.
Een kostbaar genadegeschenk;
vreugde, die het hart vervult.      >> Ik wil U danken – Christian Verwoerd


‘…, zegt dank in alles,- want dat is de wil van God in Christus Jezus jegens u.’
1 Thess. 5:18
(HSV)

‘…, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.’
(NBG)

Danken in alles; danken onder alles …
Automatisch gaan mijn gedachten met deze tekst vele jaren terug in de tijd, naar de dag dat ik deze tekst las in een Dagboekje dat ik toen las, en ik kan je vertellen dat dankbaarheid het laatste was wat die dag in mijn hart was, en ook niet kwam, en het was ook het laatste waartoe ik mij kon zetten.

Uit het Dagboek ‘Een moment met God’ van Marie Hüsing:
7 oktober 1984
Dank onder alles

‘Dank U, Heer, ook voor de onbegrijpelijke leidingen van mijn leven.
Het deed pijn, toen U dat wat mij lief was, uit de handen nam.
Maar vaak hebt U iets beters, rijkers, weer teruggegeven.’

Ik was deze dag net uit het ziekenhuis ontslagen na voor de 2e keer dat jaar een miskraam te hebben gehad, en was op zoek naar iets van troost en bemoediging, en dit waren de woorden die ik las.
O, ik weet nog hoe boos ik was, hoe ontredderd, na het lezen deze woorden.
Danken?
Danken voor het feit dat ik opnieuw mijn kindje moest verliezen, danken voor mijn lege armen, want zo voelde het immers?
Het was pas heel wat later dat ik doorkreeg dat ik het die dag helemaal verkeerd verlezen had.
Of het wat uitgemaakt had, weet ik niet, maar ik heb het sinds dat ik dat doorkreeg, nooit meer vergeten wat er werkelijk staat, en het is (nu achteraf gezien) het begin geweest van leren dankbaar zijn in alles.

Helaas kan ik niet zeggen dat ik er al ben, dat ik inmiddels altijd in alle omstandigheden dankbaar ben; was het maar zo, was ik maar al zover.
Nee, het is een lang leer- en groeiproces, in ieder geval wel voor mij, en het gaat met vallen en opstaan.
Soms gaat het als vanzelf, is daar die diepe vrede en vreugde, dat gevoel ook van dankbaarheid, zelfs als het heel moeilijk is, maar vaker is het een bewust moeten kiezen om Hem te danken.
Soms nemen de omstandigheden mij meer in beslag dan ik zou willen, is de wind van de storm zo sterk, dat al mijn aandacht en energie in het staande blijven gaat zitten, en duurt het even voor ik me bewust word dat Hij recht heeft op mijn dank in alle omstandigheden.
Want ik weet heel goed waarom Hij daar alle recht op heeft, waarom Hem dat toekomt!
Jezus heeft mij immers gered; mijn straf gedragen, mij vrijgekocht en de toegang tot de Troon van Genade vrijgemaakt!
Door Hem mag ik immers elk moment van de dag tot Hem komen, bij Hem zijn en al mijn noden bij Hem neerleggen!
Hij is er immers iedere dag, en zorgt voor mij elke dag, elk moment.
Ach, er zijn nog zoveel meer redenen om Hem te danken!

Maar toch, ik zie ook veranderingen, ik zie groei, merk ik dat er steeds meer bewustwording komt.
En is dat niet waar het in eerste instantie om draait?
Bewust worden van het feit dat God werkelijk is wie Hij zegt dat Hij is, en doet wat Hij belooft!
En is het niet zo dat met die toenemende bewustwording ook dankbaarheid toeneemt en doet danken!
Hoe goed is het daarom om af en toe terug te kijken en de zegeningen te zien (of te ontdekken) die voortgekomen zijn uit alle eerdere stormen en beproevingen.
Groeien liefde en vertrouwen in Hem daardoor juist niet, en helpt dat niet bij iedere volgende storm of beproeving om misschien eerder, of juist meer op Hem te vertrouwen, om meer en meer ervoor te kiezen om naar Hem toe te gaan, tijd met Hem door te brengen, juist als alles zo moeilijk is.

Ik wil U danken; het is een keuze die de Heer van ons vraagt om te maken, simpelweg omdat het Hem toekomt, en Hij het ook meer dan waard is!
En het meest bijzondere is wel dat als wij er midden in de storm of beproeving voor kiezen om Hem toch te danken, Hij zo liefdevol en genadig is, dat Hij komt met Zijn rust en vrede.
En zo blijf ik deze week hardop, of zachtjes, zingen:
‘Ik wil U danken op dit moment, gewoon U bedanken voor wie U bent.
Want U bent het waard, Heer, al mijn dank, mijn lof mijn eer.
Ik bied het U als offer aan, voor wat U in liefde voor mij hebt gedaan.
Leer mij te danken, meer te danken, Heere God; leer mij te danken, meer te danken, Heere God.'

Ik wil U danken, Heer,
danken, dat U werkelijk bent
wie U zegt dat U bent.
Danken voor Uw grote Liefde, dat U,
ondanks alles wat ik deed, nooit
Uw ogen van mij hebt afgewend.

Ik wil U danken, Heer,
danken voor het offer dat U bracht,
voor de straf voor mij gedragen.
Dank U, voor alles wat U deed en gaf,
voor de weg die U hebt vrijgemaakt;
en dat U bij mij bent alle dagen.

Ik wil U danken, Heer,
danken voor Uw overvloedige genade
iedere dag opnieuw aan mij gegeven.
Ik wil U danken voor Uw geduld
tijdens de lessen die U mij wilt leren
in de beproevingen van het leven.

Ik wil U danken, Heer,
oprecht danken, dat U mij reeds
tot zover hebt geleid en gespaard.
Ik wil U danken, Heer,
oprecht danken, want U bent al
mijn dank, lof  en eer zo waard.

Ik dank U, Heer!

Hem danken kan soms heel erg moeilijk zijn, maar hoe meer we het leren, hoe dichterbij Hij kan komen en we Zijn liefdevolle ondersteunende hand zullen ervaren.

Gods rijke zegen voor deze week
en een liefdevolle groet,
Rita

zondag 13 juni 2021

Week 24 - While I wait

Soms heb je ineens een nieuw nummer dat je pakt, en soms een nummer dat je al lang geleden heb opgeslagen, omdat het je raakte (en nog steeds doet).
Het nummer voor deze week is zo’n nummer; ik heb het al langere tijd geleden opgeslagen en tot op de dag van vandaag bemoedigt het me en spoort het me aan.
Luister en lees je weer mee?


         >> While I wait – Lincoln Brewster


>> Lyrics + Vertaling

(even naar beneden scrollen)


Het leven kan heel moeilijk en zwaar zijn, vol verdriet en pijn.
Tegenslag volgt op tegenslag, ziekte, ontslag, echtscheiding, ruzies, haat en nijd, afwijzing, verraad, gepest worden …, noem maar op.
Niemand van ons ontkomt er aan; vroeg of laat krijgen we allemaal wel met iets te maken.
De vraag is: Hoe gaan we er mee om? Wat is onze reactie? Wat doen we?

God vraagt ons om Hem te vertrouwen in alle omstandigheden, om, wat er ook gebeurt, op Hem te zien, op Wie Hij is en wat Hij heeft gedaan; om op Hem te blijven vertrouwen, te blijven geloven dat Hij alles ziet, erbij is, je op het juiste moment de juiste hulp zal geven, je niet meer te dragen geeft dan je aankunt; om Hem in alle omstandigheden te blijven danken, te loven en te prijzen.

Ik weet niet hoe jij erin staat, maar ik vind dit soms heel erg moeilijk; vooral als er tegenslag op tegenslag volgt, als moeilijke omstandigheden niet ophouden en maar voortduren.
En vooral als ik pijn heb, vind ik dit heel erg moeilijk, want pijn is afmattend, zorgt ervoor dat je slecht slaapt, je oververmoeid raakt en weinig meer kan hebben, laat staan dat je soms nog helder kunt denken.
Wanneer ik het ook heel erg moeilijk vind, is als het dingen betreft met of rondom mijn man of (klein)kinderen; ook dan vind ik het heel lastig.
Maar ik heb ontdekt, en geaccepteerd, dat dit alles een leerproces is, en denk ook wel is voor de rest van mijn leven.
En om dit te kunnen ontdekken en accepteren, heb ik als eerste moeten leren accepteren dat moeilijkheden en tegenslagen, pijn en verdriet, niet alleen bij het leven horen, maar dat de Heer ze juist gebruikt zodat we gaan ontdekken, zien,  en ervaren, dat Hij werkelijk is wie Hij zegt dat Hij is, dat Hij liefdevol en betrouwbaar is, en dat Zijn Woord betrouwbaar is.
Dat Hij deze dingen juist gebruikt zodat wij groeien in geloof en vertrouwen, zodat wij volwassen kunnen worden in geloof, en daardoor, vanuit ondervinding, juist echt iets voor anderen kunnen betekenen, hetzij tot bemoediging of tot onderwijzing.

‘…, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden.’
2 Korinthe 1:4


Vaak weten we dingen diep in ons hart ‘Hij is trouw; Hij heeft overwonnen’, geloven we Zijn Woord ‘God is mijn kracht, mijn Geneesheer’, maar als het aankomt op in praktijk brengen, is het wel een ander verhaal.
Hoe geduldig zijn we in het wachten op Gods antwoord, op Zijn hulp, op een wonder van Zijn hand?
En wat als dat komt in een andere vorm dan wij zouden willen?
Wat als ons leven donker en uitzichtloos is, als we er aan onderdoor dreigen te gaan, als we helemaal niets begrijpen van de dingen die gebeuren en waarom het maar voortduurt?
Is Zijn kracht werkelijk onze kracht?
Leven we vanuit Zijn overwinning?
Is er dan ook nog een loflied op onze lippen?

Afgelopen week stond mijn Stille Tijd in het teken van de Psalmen 57 t/m 61.
Psalmen die David schreef vanuit grote moeilijkheden en diepe ellende.
Verstopt in een grot, steeds op de vlucht voor koning Saul, achterna gezeten door mensen die hem naar het leven stonden, keer op keer onrechtvaardig behandeld en zelfs op vlucht voor zijn eigen zoon.
Ik heb al eens eerder aangegeven hoe kostbaar het Dagboek van Wiersbe voor mij is naast de Psalmen, hoe Hij duidelijk samenvat en weer geeft de te leren lessen van David, en ook nu moet ik daar opnieuw aan denken, want wat kunnen we ontzettend veel van David leren, welk een voorbeeld is hij niet voor ons.
Zowel in de dingen die hij verkeerd deed, als zijn keuzes in het vertrouwen op God, en hoe hij Hem te midden van welke omstandigheden dan ook, blijft loven en prijzen.
Maar ook wat God doet als er op Hem wordt vertrouwd en Hij de lof en eer krijgt die Hem toebehoort.

Wat mij vooral steeds opnieuw opvalt, en raakt, is wel het feit dat David doorgaans eerst zijn hart uitstort bij de Heer, Hem echt alles, maar dan ook echt alles tot in detail vertelt wat hem dwars zit, wat hij voelt, wat er gebeurt, wat hij onrechtvaardig vindt etc., en vervolgens spreekt over wie God is, over Zijn trouw en goedheid enz., en eindigt met God groot te maken, Hem te loven en te prijzen.
En dat doorgaans in één en dezelfde Psalm, of de volgende.
David leert ons dat God altijd onze lof en eer verdient, in elke omstandigheid, ongeacht wat er ook gebeurt, of waar we ons ook bevinden.
Hij neemt keer op keer Zijn toevlucht tot God, en weet dat wat er ook gaande is, het gaat voorbij, en vervolgens zingt hij.

Psalm 57:2
‘Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want mijn ziel heeft tot U de toevlucht genomen; ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van Uw vleugels, totdat de rampen voorbij zijn gegaan.’

Wiersbe:
‘Rampen gaan voorbij, dus loof God omdat Hij je er doorheen leidt.’

Psalm 57:8
‘Mijn hart is bereid, o God, mijn hart is bereid; ik zal zingen, ik zal psalmen zingen.
Ontwaak, mijn eer, ontwaak luit en harp; ik zal de dageraad doen ontwaken.’

Wiersbe:
‘Wanneer jij je in een ‘benauwde plaats’ bevindt, moet je grootste zorg niet zijn hoe je eruit kunt komen, maar hoe God erdoor verheerlijkt zal worden.’

Psalm 59:10,11
‘Tegenover zijn macht wacht ik op U, want God is mijn veilige vesting.
Mijn goedertieren God zal mij te hulp komen, God zal mij op mijn belagers doen neerzien.’

Wiersbe:
‘Als God je kracht is, als God jou goedertierenheid bewijst, als God je veilige vesting is, dan kun je de vijand tegemoet treden. Je kunt iedere situatie onder ogen zien omdat God jou erdoorheen zal leiden.’

Psalm 60:6,7a
‘Maar nu hebt U een banier gegeven aan wie U vrezen, om die op te heffen als een teken van de waarheid, opdat Uw beminden gered worden.’

Wiersbe:
‘Op wiens kracht je vertrouwt -de kracht van de Heere, of je eigen kracht- bepaalt of je de overwinning behaalt of de nederlaag lijdt. Als je God laat leiden, zal Hij je naar de overwinning voeren.’

Terwijl ik wacht …
Gebed

Heer, wat is het soms moeilijk
om te blijven vertrouwen als
moeilijkheden, pijn of verdriet
zich opstapelen, of maar voortduren.
Wat is het soms moeilijk om
U te loven en te prijzen als
zorgen en leed ons belagen, vooral
gedurende de nachtelijke uren.

Wat is het soms moeilijk om
vertrouwend te blijven wachten;
om te blijven leven vanuit geloof
en niet vanuit wat zichtbaar is.
Wat is het soms moeilijk om
te leven vanuit Uw overwinning,
als er alleen gevoelens zijn van
smart, onzekerheid en gemis.

Heer, het is soms zo moeilijk,
maar toch vraagt U ons om
te leven in vol vertrouwen,
alleen ziende op wie U bent.
Op U, de God van trouw,
de grote Geneesheer, Degene
die al Zijn beloften houdt
en nooit Zijn blik van ons afwendt.

Heer, hoe moeilijk het ook is,
vandaag kies ik ervoor om
te midden van mijn pijn
te zien op U, en te vertrouwen.
Me vast te klampen aan wat
U zegt en belooft in Uw Woord,
terwijl ik geduldig wacht tot
Uw plannen zich ontvouwen.

Vandaag kies ik ervoor, om
te staan op Uw beloften,
te gaan in Uw overwinning door
Uw Naam te loven en te prijzen.
Ik zal zingen van Uw macht,
van Uw liefde, genade en trouw;
ja, vanuit mijn gebrokenheid
wil ik U alle eer bewijzen.

- Amen- 

Gods rijke zegen voor de komende week 
en een liefdevolle groet,
Rita