zondag 26 december 2021

Week 52 - Met diep ontzag

Het is vandaag 2e Kerstdag, maar ook tevens de laatste zondag van dit jaar, en daarmee ben ik  aangekomen bij de laatste Blog van een jaar ‘Gedachten en gedichten bij een Lied’.
En ik denk dat er geen mooiere manier is om dit af te sluiten dan met een lied dat Hem alle eer geeft, en ons tegelijk bewust maakt van Wie God is.
Luister, zing en lees je weer mee?


  >> Opwekking 707 – Met diep ontzag

                                                       

  >> I stand in awe of You - Soul Survivor & MomentumGod, de Schepper
‘Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, …’
Exodus 20:11a

God, de Eeuwige
‘Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.’
Openbaring 1:8

God, Heilig en Almachtig
'In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon, en de zomen van Zijn gewaad vulden de tempel.
Serafs stonden boven Hem. Ieder had zes vleugels: met twee bedekte ieder zijn gezicht, met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij.
De een riep tot de ander:
Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid!’
Jesaja 6:1-3

God, Alomtegenwoordig en Alwetend
‘HEERE, U doorgrondt en kent mij. Ú kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, HEERE, U weet het alles.’
Psalm 139:1-4

God, vol van wijsheid en kracht 
‘Onze Heere is groot en geweldig in kracht, Zijn inzicht is onmetelijk.’
Psalm 147:5

God van Liefde
‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’
Johannes 3:16

De grootheid en heerlijkheid van God
‘Van U, HEERE, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van U. Van U, HEERE, is het Koninkrijk, en U hebt Zich verheven tot een Hoofd boven alles.’
1 Kronieken 29:11


Er zijn geen woorden genoeg die onze Heer en God kunnen omschrijven.
Hoe we het ook proberen, we zullen altijd tekortschieten, omdat Hij altijd groter, heerlijker, mooier en veel omvattender is dan wij ons ook maar kunnen voorstellen, laat staan benoemen.
En toch is het goed om steeds opnieuw te bedenken en jezelf voor te houden Wie God is.

Onze God is eeuwig, niet aan tijd en plaats gebonden.
Hij is de Schepper van hemel en aarde; het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste.
Hij is de Almachtige, de Alomtegenwoordige en de Alwetende, maar ook heilig en rechtvaardig, en volmaakt in wijsheid en liefde.
Zijn wijsheid is niet te doorgronden, noch de liefde die Hij voor ons heeft.

Hemel en aarde, als ook alles dat daarop leeft, is geschapen door Hem in Zijn wijsheid.
Uit liefde heeft Hij een verlossingsplan gegeven toen de mens zondigde.
In Zijn wijsheid had Hij alles uitgedacht en uit liefde gaf Hij ons Zijn Zoon.
In Zijn wijsheid kwam Zijn Zoon als een baby, werd God mens als wij, en uit liefde gaf de Zoon de heerlijkheid die Hij bij Zijn Vader had op, om zo als zondeloos Lam de schuld van de wereld te dragen.
In Zijn wijsheid had God alles bedacht en uitgewerkt tot in het kleinste detail; uit liefde gaf Hij aan ons wat Hem het meest dierbaarst was.
Een volmaakt reddingsplan voor onvolmaakte mensen. 

Gebroken en Volmaakt
Volmaakt werd Gebroken
Gebroken Volmaakt! 

'Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij.
Psalm 139:6
(NBG)

Is de enige juiste reactie hierop niet Hem aanbidden?

‘En met diep ontzag aanbid ik U!
Met diep ontzag aanbid ik U!
Heilig God, ik zing mijn loflied nu
met diep ontzag voor U!'


Ondoorgrondelijk zijn Uw wegen,
onnavolgbaar Uw wijsheid.
Onpeilbaar zijn Uw gedachten,
oneindig Uw macht en heerlijkheid.

Onuitsprekelijk is Uw liefde,
onmetelijk Uw barmhartigheid.
Ongeëvenaard is Uw genade,
ongekend Uw goedertierenheid.

Indrukwekkend is Uw geduld,
onbegrijpelijk Uw alwetendheid.
Grenzeloos is Uw mededogen,
ontzagwekkend Uw heiligheid.

Onwankelbaar is Uw trouw,
onovertroffen Uw grootheid.
Overvloedig is Uw vergeving,
volmaakt Uw rechtvaardigheid

En al schiet ik tekort in het benoemen,
ik wil U loven, prijzen en danken.
En vol ontzag zal ik voor U zingen
met vreugdevolle klanken.


Dat het besef van Wie Hij is je ook tot bemoediging, kracht en sterkte mag zijn.

Gods rijke zegen
en een liefdevolle groet,
Rita Klapwijk


* Uit het gedicht >> ‘Gebroken volmaakt’

zaterdag 25 december 2021

Jezus, Licht van de wereld


Gods rijke en onmisbare zegen,
als ook Zijn troost en liefdevolle nabijheid,
voor deze Kerstdagen en voor 2022.
maandag 20 december 2021

Week 51 - Laat mij vol zijn van U!    >> Heer, laat mij vol zijn van U! – Jane Loois - Sonja Moal - Willemieke Brussee
          (Oorspronkelijk van Martin Brand)                              

                       
Licht van de wereld,
laat mij vol zijn van U,
zodat Uw licht door mij heen schijnt
en zich om mij heen verspreidt.

Licht van de wereld,
laat mij vol zijn van U,
zodat Uw liefde door mij heen straalt
en de ander verwarmt en verblijdt.

Licht van de wereld,
laat mij vol zijn van U,
zodat Uw waarheid wordt gehoord
en het hart van mensen raakt.

Licht van de wereld,
laat mij vol zijn van U,
zodat Uw genade wordt gezien en aanvaard
en levens worden vrijgemaakt.

Licht van de wereld,
laat mij vol zijn van U,
zodat ook anderen kunnen proeven van
de rijkdom die U hebt te geven.

Licht van de wereld,
laat mij vol zijn van U,
zodat zij vanuit de rijkdom die U heeft gegeven
op hun beurt vol van U kunnen leven.

'De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.
Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.'

Galaten 5:22,24,25

Gods rijke zegen voor deze week,
en een liefdevolle groet,
Rita

zondag 12 december 2021

Week 50 - Licht van de wereld

Nog twee weken en dan is het Kerst.
Niet bepaald te missen gezien de al zeer lange tijd dat alles in het teken staat van wat men tegenwoordig onder Kerst verstaat.
Daarom in aanloop naar de Kerst toe een lied dat ons toont waar het werkelijk om draait met deze dagen.
Namelijk om Jezus Christus, Gods Zoon, Die naar deze aarde kwam om ons te redden en te verlossen.
Jezus, Het Licht van de wereld!
Geen surrogaat licht in de vorm van kaarsjes en lampjes die slechts een piepklein gedeelte van onze duisternis verlichten, maar Het Licht, dat de zonde -en daarmee de duisternis, van de wereld wegneemt en dat voor altijd schijnt; Licht dat leven geeft.

Verlang jij naar dat Licht in je leven?
Lees en luister dan mee.
Want wie Hem zoekt, zal Hem vinden!

'Jezus nam opnieuw het woord.
Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld.
Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’

Johannes 8:12

‘En Ik zal blinden leiden langs een weg die zij niet gekend hebben, Ik zal hen doen gaan op paden die zij niet gekend hebben. Ik zal vóór hen de duisternis veranderen in licht en wat krom is in wat recht is. Deze dingen zal Ik voor hen doen, Ik zal hen niet verlaten.’

Jesaja 42:16

'En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen.
En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond:
De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.
...
Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.'

Lukas 4:16-19,21

‘Jezus dan zei tegen hen: Nog een korte tijd is het licht bij u; wandel zolang u het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalt. En wie in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat.’
Johannes 12:35

Donker is deze tijd van het jaar,
donker ook de tijd waarin we leven.
De wereld gaat gebukt onder een virus,
en menig mens vraagt zich af:
waar is onze vrijheid gebleven?

Donker is de tijd waarin we leven,
donker ook door het vele verdriet.
Families gaan gebukt onder verliezen,
en menigeen vraagt zich angstig af:
wat ligt er nog voor ons in het verschiet?

De wereld gaat gebukt onder een virus …
Nee, zij gaat gebukt onder de zondenlast.
Steeds verder raakt zij van God gescheiden,
en al wat men zich afvraagt, is:
waar vind ik in deze ellende nog houvast?

Om zich beter te voelen zijn de lampjes al vroeg ontstoken,
om zoiets van licht te brengen in deze, voor velen, donkere tijd.
Maar hoeveel lampjes en kaarsjes er wereldwijd ook branden,
ze bieden geen hoop, noch houvast in al deze onzekerheid.

En daar, te midden van al het licht dat door mensen is ontstoken,
schijnt nog steeds een helder Licht vanaf de hemel op de aarde neer.
Een Licht, dat er zo naar verlangt om de duisternis weg te nemen,
voordat het de mensheid totaal kapot maakt, en voorgoed verteert.

Kun jij de steeds dikker wordende duisternis van de zonde zien?
Zie jij hoe het kwaad de wereld steeds verder in zijn greep krijgt?
Kun jij, te midden van dit alles, ook het Licht zien dat nog schijnt,
het Licht, dat het mooiste wat je maar kunt bedenken, overstijgt?


Licht, dat elke duisternis op kan klaren.
Licht, dat hoop brengt, en leven geeft.
Licht, dat in jouw leven wil schijnen,
en een nieuwe toekomst voor je heeft.

Licht, dat rust en vrede geeft.
Licht, dat troost in elke verdriet.
Licht, dat altijd bij je is, en je
in alles hulp en bijstand biedt.

Licht, dat kwam om te genezen,
te helen de gebrokenen van hart.
Licht, dat vol liefde en genade is,
en de Weg uit al je nood en smart.


Mag dit Licht schijnen in jouw duisternis?
Mag het komen in elk facet van jouw bestaan?
Mag het het donker in je leven wegnemen?
Wil jij voortaan je weg samen met Hem gaan?

Neem Hem dan als je Redder en Verlosser aan;
zeg Ja tegen die uitgestoken, doorboorde hand.
Dan zal Zijn licht ook in jouw leven schijnen,
en je de weg wijzen naar het Beloofde Land.

Dan kunnen we Hem deze kerst aanbidden,
samen met het engelenkoor dat in de hemel klinkt.
Dan kunnen we Hem samen alle eer bewijzen,
met een hart dat vol van vrede en vreugde, zingt.      >> Opwekking 595 – Licht van de Wereld

      >> Light of the Word - Hillsong Worship                                                  


>>  Lucas 2


Dat Zijn Licht mag gaan schijnen in je hart.
Zijn vrede daarmee neer mag dalen
in al je nood en smart.
Dat Zijn Hoop je deel zal worden
in de toekomst die je daardoor wacht.
En Zijn Liefde voortaan zal zijn
de Bron van je kracht.

Gods rijke zegen
en een liefdevolle groet,
Ritazondag 5 december 2021

Week 49 - Ik ben Die Ik ben

Vandaag is de eerste zondag van de maand december, en voor mij ook de laatste maand dat ik muziek/liederen ‘uitzoek’.
Was het tot nu soms tot de laatste dag voor mij nog een verrassing welk lied het zou worden, voor deze maand heb ik er nu vier uitgezocht waarvan ik ervaar dat het zo goed is.
Drie daarvan stonden al voor langere tijd in de planning, maar een ander lied nam tot nu toe steeds hun plaats in.
Het is mijn gebed dat de laatste liederen niet alleen ervaren zullen worden als een mooie afsluiting voor dit jaar, maar ook tegelijk hoop en bemoediging geven voor het nieuwe jaar.
Voor deze week het lied ‘Ik ben Die Ik ben’.
Luister en lees je weer mee?   >> Ik ben Die Ik ben – Elisa (en Reni) Krijgsman     

                                                     

Is dit niet een prachtig en bemoedigend lied om de donkerste maand van het jaar mee te beginnen?
Een maand die vaak veel leegte en eenzaamheid met zich mee draagt, en door alle corona toestanden en regels misschien wel meer dan ooit.
We horen immers steeds meer over depressies, en burn-out, over meer geweld binnen gezinnen.
Hoe velen leven er niet in onzekerheid of hun geliefde het gaat redden, of hoe ze er aan toe zijn als ze blijven leven.
Voor hoe velen dreigt er niet een  faillissement, of is er onzekerheid over hoe lang ze hun baan nog zullen behouden.
Meer dan ooit zien we angst en verdeeldheid, boosheid, frustraties en uitingen daarvan.
En tegelijk, hoeveel wanhoop is er die wij niet zien?

Te midden van al deze dingen klinkt dit lied vol herkenning en Hoop.
Een lied dat ons wijst op WIE God is!
Hij was, Hij is en Hij zal altijd zijn: de ‘Ik ben die Ik ben’, de ‘Ik zal er zijn’!
De Naam die alles wat en wie Hij is omvat.

De Alfa en Omega; het begin en het einde; Jehova Jireh, de Heer die voorziet; de Genezer en Bevrijder, de Voorziener in al onze nood, en de Redder van de eeuwige dood.
Degene die waakt, onze Herder, zorgdragend dat ons niets ontbreekt.
De Vader van de schepping, Het Begin van al het leven, en de wachtende God met uitgestrekte open armen.
De Redder en Verlosser, de Maker van het hoogst volmaakte plan.
Met wegen, die voor ons niet zijn te bevatten, maar barmhartig en genade; de Almachtige.

JWH
‘Ik ben Die Ik ben’, ‘Ik zal er zijn’

In elke omstandigheid, in elke pijn, wanhoop en verdriet.
In de diepste eenzaamheid van de donkerste nacht.
In de grootste onzekerheid van je leven.
In de zwaarste tijd van je bestaan.

Ik ben Die Ik ben; Ik zal er zijn!


Waarom twijfelen we soms zo
als alles stil is in ons, stil blijft;
denkend dat Hij niet luistert,
als we het uitroepen naar Hem?
Waarom is het soms zo moeilijk
om stil te zijn en te wachten;
trekken we onze conclusies
en missen vervolgens Zijn stem?

Is Hij niet barmhartig en genadig,
vol liefde voor wat Hij heeft gemaakt?
Is Hij niet onze Genezer en Bevrijder,
onze Hulp en toevlucht in elke nood?
Zorgt en waakt Hij niet als een Herder,
zodat het ons aan niets ontbreekt;
ons dag en nacht beschermend, terwijl
Hij ons Zijn volmaakte plan bood?

Is Hij niet de God boven alle goden,
is er ook maar iets wat Hij niet kan?
Is Hij niet de Vader voor Zijn kinderen,
of ze nu groot zijn, of nog heel klein?
Verlangt Hij er immers niet naar dat we
in stilte leren luisteren naar Zijn stem,
zodat ons hart zal weten, dat Hij is
de ‘Ik ben die ik ben’, de ‘Ik zal er Zijn’?


‘En Mozes zei tegen God:
Zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg:
De God van uw vaderen heeft mij naar u toe gezonden, en zij mij zeggen:
Wat is Zijn Naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen?
En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN.
Toen zei God verder tegen Mozes:
Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen:
De HEERE, de God van uw vaderen,
de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob,
heeft mij naar u toe gezonden.
Dit is voor eeuwig Mijn Naam,
dit is Mijn Naam ter gedachtenis,
van generatie op generatie.’
Exodus 3:13,14a,15

‘Want zo lief heeft God de wereld gehad,
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat ieder die in Hem gelooft,
niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft.’
Johannes 3:16

‘En zie, Ik ben met u al de dagen,
tot de voleinding van de wereld.
Amen.’
Mattheüs 28:20


Gods rijke zegen van Licht en Liefde, van Kracht en Troost, en van Vrede en Hoop  voor jou!

Een liefdevolle groet,
Rita zondag 28 november 2021

Week 48 - Oh, my Soul

Onze ziel kan onrustig zijn,
bezorgd, angstig of radeloos.
Hoop en geloof verdwenen lijken
en ons leven krachteloos.

Onze ziel kan benauwd zijn,
zoekende, opgejaagd, of lusteloos.
Schaduwen nemen de overhand en
maken ons zicht donker en troosteloos.

Onze ziel kan terneergeslagen zijn,
teleurgesteld, verdrietig, moedeloos.
Twijfel sluipt zachtjes binnen;
nog even, en alles lijkt hopeloos.


De tijd waarin we leven maakt menig mens onrustig.
Een scala van emoties zien, -en horen, we voorbijkomen; of misschien ondervinden we ze ook wel zelf  in meer of mindere mate.
Maar wat moeten we als kind van God met deze gevoelens en gedachten?
Daarover gaat het lied voor deze week.

Maar voor we naar het lied gaan, wil ik je eerst nog even meenemen naar de Bijbel, want ook de Psalmisten kenden deze gevoelens, en ze schreven daarover.
Psalm 42:12
'Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.’

In dit ene vers zien we drie dingen.
Als eerste zien we dat de psalmist simpelweg erkent dat dat  hij zich terneergeslagen voelt en onrustig is.
Met andere woorden, wees niet bang voor gevoelens van down zijn, verdrietig, moedeloosheid, bezorgd, angstig, noem maar op, ze horen nu eenmaal bij het leven hier op aarde.
'Wat buigt u zich neer; wat bent u onrustig in mij.’
We kunnen doen alsof dit soort gevoelens er niet zijn, maar het enige dat we er mee bereiken, is dat we als het ware van binnenuit worden opgegeten.
Het zal langzaamaan alles aantasten met alle gevolgen van dien.
Erkenning is simpelweg in veel gevallen gewoon de eerste stap naar herstel.
Immers, als je ontkent dat er iets is, dan is er ook geen reden om er iets aan te doen.

Het is echter wat anders om erin te blijven hangen, of je er in onder te dompelen, in te zwelgen.
En dat is het tweede dat we zien in het vers, namelijk dat de psalmist zijn ziel aanspreekt.
‘Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij?
Hij erkent dat hij zich zo voelt, maar hij zwelgt er niet in.
En dat toont ons dat we dus een keuze hebben in wat we doen.
Kiezen we ervoor om toe te geven aan die gevoelens, of we kiezen ervoor om er iets aan te doen.
Eén ding weet ik uit ervaring wel, namelijk hoe langer we ergens in blijven hangen, hoe moeilijker het vaak is om er weer uit te komen.
De psalmist toont ons de weg uit die neerslachtige en onrustige gevoelens, namelijk jezelf aanpakken door tot je ziel, -waar al die emoties, gevoelens en gedachten zich bevinden, aan te spreken.
Hij kijkt niet naar waar alles uit voortgekomen is, hij richt zijn aandacht volledig op zijn ziel:‘Waarom ben je bedrukt, mijn ziel, zo onrustig, zo bedroeft, zo …’

Met het aanspreken van onze ziel komen we bij het derde punt, namelijk met wat voor woorden de psalmist zijn ziel de weg wijst uit deze neerslachtige gevoelens.
Hij zegt tegen zijn ziel:
‘Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.’
‘Hoop op God, ziel!’
Kijk naar wie Hij is, naar alles wat Hij reeds heeft gedaan!
Denk eens terug aan al die keren dat Hij je eerder geholpen heeft, denk eens terug aan hoe Hij je eerder getroost heeft, bemoedigd heeft, je gedragen heeft, het licht in je leven ontstoken heeft!
‘Hoop op God, ziel!’
Bij Hem is verlossing, Hij is mijn God!
Hem zal ik weer loven!


Het spreken tot, en het herinneren aan, is geen toverformule, zo van als ik dit doe, dan is alles weer goed en weg.
We zien dit ook bij de psalmist, want in Psalm 43 komen we opnieuw precies dezelfde woorden tegen.
En daar ligt , als je het zo wilt noemen, de vierde les, namelijk Volharden.
Want met het volharden in het uitspreken van op Wie onze hoop is, en van Wie we onze verlossing verwachten, komt een steeds dieper besef van Wie God is.
En hoe dieper dat besef wordt, hoe meer rust en vrede er in ons leven zal zijn.

Het doet mij denken aan Psalm 131:2.
‘Immers heb ik mijn ziel tot rust en stilte gebracht als een gespeend kind bij zijn moeder;
als een gespeend kind is mijn ziel in mij.’
Een gespeend kind is een kind dat niet langer borstvoeding krijgt; de HSV zegt dan ook ‘als een kind dat de borst ontwend is’.
Vroeger kreeg een kind een bepaalde tijd de borst, en dan werd het gestopt.
Zowel voor de moeder als voor het kind was dit geen makkelijke tijd, reken maar dat er vele tranen vloeiden in dat proces, maar het moest gebeuren, want het hoorde bij het proces van opgroeien.
Ik denk dat we zo ook het aanspreken van onze ziel, -het onze ziel keer op keer, al is het onder tranen, wijzen op God, op Wie Hij is, en op wat Hij heeft gedaan, mogen zien als een soort van ‘spenen’.
En waar een gespeend kind de borst moest ontwennen, moeten wij hier ontwennen om op onszelf te vertrouwen, op andere mensen, op ons geld, onze spullen; het ontwennen van zien op en handelen vanuit wat we voelen en denken.
En als we erdoor heen zijn, hebben we onze ziel tot rust gebracht met het diepe besef dat voor onze God werkelijk niets onmogelijk is, dat Hij ons nooit zal verlaten, en alles in Zijn hand heeft.

Oh, mijn ziel ….


          >> Oh, my Soul - Rebekah Dawn & Mary Monari

                                                           

De tekst van het lied in het Nederlands

Oh, mijn ziel, waar is je geloof?
Waar is je hoop?
Waarom ben je verontrust?
Waarom ben je bezorgd en angstig, trachtend te achterhalen wat er allemaal nog komen gaat?

Oh, mijn ziel, waarom twijfel je?
Waarom ben je bang?
Waar is je lied?
Waarom zing je niet, Hem dankbaar lovend voor alles dat nog komen gaat.

Heeft Hij je ooit teleurgesteld (in de steek gelaten)?
Heeft Hij je ooit verlaten?
Heeft Hij ooit een belofte gedaan en die niet nagekomen?
Hij heeft nooit, Hij zal nooit, Hij zou nooit.
Kijk terug en onthoud, dat alles waarvan je ooit dacht dat het jouw verlies was, slechts winst is geweest.
Hij zal het opnieuw doen.
Hij kan het opnieuw doen.

Oh, mijn ziel, waarom ben je bang?
Waarom kun je je niet overgeven?
Waar is je vertrouwen?
Waarom kies je niet vrijwillig om Hem te volgen in alles dat nog komen gaat?

Oh mijn ziel, waarom aarzel je (ben je terughoudend)?
Waarom redeneer je?
Heb je niet gezien dat Hij er in elk seizoen was, en ook nu zal Hij met je zijn in alles wat er nog komt.
Is Hij niet trouw?
Kun je Hem niet vertrouwen?
Is Hij niet vriendelijk, en heeft alles wat Hij heeft toegestaan niet altijd ten goede gewerkt?
Je kunt je niet voorstellen, mijn ziel, je kunt niet eens doorgronden, al wat Hij gepland heeft en al wat Hij nog in gedachten heeft.
Want Zijn belofte is waar en Zijn Woord betrouwbaar.

Dus, laat geloof boven je angst uitstijgen.
Herinner jezelf aan alle jaren dat je Zijn hand hebt gezien.
Hij heeft je erdoorheen gebracht en ook al is dit moeilijk, dit is niets nieuws.
Hij is hier, Hij is er altijd geweest.
Het is gewoon je angst.
Breng het tot zwijgen, dan zul je het zien dat het slechts schaduwen van de dood zijn.
Maar hij is nog niet klaar.
En wat er ook gebeurt, Zijn woord zal blijven.

Oh mijn ziel, zie alles wat Hij gedaan heeft.
Oh mijn ziel, onthoud, Hij heeft gewonnen!
Oh mijn ziel, Zijn goedheid (vriendelijkheid, barmhartigheid) blijft.
Oh mijn ziel, verhef je lofprijs.

Het verhaal is nog niet voorbij.
Hij is nog niet klaar.

Het is zo heerlijk om op Jezus te vertrouwen; om Hem gewoon op Zijn Woord te geloven.
Om gewoon op Zijn beloften te rusten en te weten, ‘zo zegt de Heer’.

Jezus, Jezus, hoe ik Hem vertrouw; hoe ik Hem steeds weer heb bewezen.
Jezus, Jezus, dierbare Jezus.
Oh, voor genade, om Hem meer te vertrouwen.


Oh, mijn ziel,
zie omhoog,
zie Zijn goedheid,
Zijn liefde,
Zijn genade,
het kruis waar Hij
alles heeft betaald.

Oh, mijn ziel,
zie omhoog
naar Hem,
Die alles
in handen heeft,
Die de overwinning
heeft behaald.

Oh, mijn ziel,
zie omhoog,
geloof en vertrouw!
Spreek en herinner
Zijn beloften tot
Zijn vrede in jou
is neergedaald.


Gods rijke zegen voor de komende week,
en een liefdevolle groet,
Rita


zondag 21 november 2021

Week 47 - Is He Worthy?

Deze week wil ik je, met in gedachten de beelden en berichten van de ongeregeldheden van de afgelopen dagen, als ook al het andere dat in de wereld gaande is, meenemen naar een lied waarin vele vragen klinken, en maar ook het antwoord.
Een lied, om ons stil te zetten bij Wie het uiteindelijk voor het zeggen heeft, en op Wie wij kunnen bouwen en vertrouwen.
Een lied vol Hoop en perspectief in een uitzichtloze hopeloze wereld.
Ik hoop en bid dat jouw antwoorden dezelfde zullen zijn als die ook in het lied klinken, en dat je het lied, en met name de antwoorden, met je gehele hart mee kunt zingen.
Luister naar het lied en proef de woorden, de vragen.
Als je het Engels niet machtig bent, of niet goed, lees dan onder de link van het lied mee.
Daar heb ik de vertaling van het lied zo goed mogelijk weer gegeven.
En denk na over wat jouw antwoorden zijn.
Lees en luister je weer mee?


        >> Is He Worthy? – Sounds Like Reign    


De tekst van het lied 

Voel je de gebrokenheid van de wereld? ..... Wij doen
Voel je de schaduwen steeds dieper worden? ..... Wij doen   
Maar weet je dat al het duister niet kan voorkomen dat het licht er doorheen komt? ..... Wij doen   
Is het je wens om alles nieuw gemaakt te zien worden? ..... Wij doen

Kreunt de gehele schepping? ..... Het is
Komt er een nieuwe creatie aan? ..... Het is
Zal de heerlijkheid van de Heer het Licht zijn in ons midden? ..... Het is
Is het goed dat we onszelf hieraan herinneren? ..... Het is

Is iemand waardig?
Is iemand onaangetast (gaaf, heel)?
Kan iemand het zegel verbreken en de boekrol openen?
De Leeuw van Juda, Die het graf overwon,
Hij was de wortel van David en het Lam Dat stierf om de slaaf vrij te kopen.
Is Hij waardig?
Is Hij waardig?
Alle zegen, en eer en glorie?
Is Hij dit alles waardig? ..... Hij is

Houdt de Vader echt van ons? ..... Hij doet
Beweegt de Geest onder ons? ..... Hij doet
En houdt Jezus, onze Messias, degenen die Hij liefheeft, voor altijd vast? ..... Hij doet
Is onze God weer van plan om bij ons te wonen? ..... Hij doet

Is iemand waardig?
Is iemand onaangetast (gaaf, heel)?
Kan iemand het zegel verbreken en de boekrol openen?
De Leeuw van Juda, Die het graf overwon,
Hij was de wortel van David en het Lam Dat stierf om de slaaf vrij te kopen.
Van elk volk en elke stam, elke natie en elke taal.
Hij maakte ons tot een koninkrijk van priesters voor God om met de Zoon te regeren.
Is Hij waardig?
Is Hij waardig?
Alle zegen, en eer en glorie?
Is Hij waardig?
Is Hij waardig?
Is Hij dit alles waardig? ..... Hij is ….. Hij is!       
Is Hij waardig?
Is Hij waardig? ..... Hij is ….. Hij is!       

Is Hij waardig?
Is Hij waardig? 
Is Hij waardig? ..... Hij is! 


‘En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt.
Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.
U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.
Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen.
Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.
Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam.
En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten.
En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden.
En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen.
Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.
En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.’

Mattheüs 24:4-14

‘Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.
En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.’

Romeinen 8:19-23

‘En ik zag een sterke engel, die met luide stem uitriep: Wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken?
Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien.
En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. 
En een van de ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken.’

Openbaring 5:2-5

‘En Het kwam, en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van Hem Die op de troon zat.
En toen Het de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de vierentwintig ouderlingen zich vóór het Lam neer. Zij hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen.
En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie.
En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde.
En ik zag, en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen.
En zij zeiden met luide stem: Het Lam Dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging.’

Openbaring 5:7-12

Wat zijn jouw antwoorden?


        >> Is He Worthy? – Sounds Like Reign      


De gebrokenheid van de wereld mag dan
steeds groter en zichtbaarder worden
en de mens doen bukken onder haar gewicht.
De wereld mag dan steunen en kreunen
onder de steeds dikker wordende
schaduwen van de heersende duisternis.
Maar welk een vreugde, troost en hoop
ligt er in het weten dat Jezus, Gods Zoon,
de Leeuw van Juda, de Overwinnaar is.
Welk een bemoediging, houvast en vrede in
het weten dat Zijn Licht nooit wordt gedoofd
en vanuit de hemel altijd op ons is gericht.

Gods rijke zegen van vreugde, troost en hoop, van bemoediging, houvast en vrede toe gebeden voor de komende week in de wetenschap dat Hij, Jezus, de Leeuw van Juda, Overwinnaar is.
Nu mag er dan allerlei verdrukking zijn, maar we hebben het uitzicht op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Een liefdevolle groet,
Rita
zondag 14 november 2021

Week 46 - Toekomst vol van Hoop

Het lied voor deze week staat ook al een tijdje op mijn lijstje, maar steeds was er een ander lied dat dit lied wat naar de achtergrond schoof.
Nu echter, met alle nieuwe maatregelen, waarvan het maar de vraag is of ze ook werkelijk maar voor drie weken zullen zijn, en de onzekerheid wat alles met zich meebrengt, dringt dit lied zich naar voren in mijn gedachten en in mijn hart.
‘Een toekomst vol van Hoop!’
Velen kennen het ongetwijfeld al, maar toch vraag ik je om toch opnieuw dit lied mee te luisteren, en met aandacht mee te zingen als je het kent.
Dat het tot bemoediging en vreugde mag zijn, ja, tot vermeerdering van Zijn lof en eer!          >> Toekomst vol van Hoop – Sela

          >> Tekst 


‘Een toekomst vol van Hoop’ is een lied van hoop en vertrouwen, van bidden en geloven, van getuigen en uitzien naar.
Een lied om juist te zingen als ons leven donker is, geteisterd door moeiten en zorgen, met een overvloed aan vragen, en waar het niet begrijpen ons soms aanvliegt.
Om te (blijven) geloven en vertrouwen dat er een einde komt aan de donkere nacht waarin we ons bevinden.
En met het zingen van het lied kiezen we ervoor om te midden van onze omstandigheden omhoog te zien naar de Allerhoogste, naar Degene Die alle macht heeft, Die ons geluk voor ogen heeft, en ons een toekomst vol hoop heeft gebracht door Zijn Zoon, Jezus, en om daarvan te getuigen.


Zing, al is het met tranen die stromen.
Zing, en geef Hem daarmee de ruimte
om in jouw zwarte nacht te komen.
Zing, al is het met gebroken stem.
Zing, en laat je hart gevuld worden
met woorden en beloften van Hem.

Zing, en eer Hem te midden er van.
Zing, zodat Hij door jou heen
andere mensen aanraken kan.
Zing, verhoog je Koning en Heer.
Zing, want Hij is waardig en
verdient onze dank, lof en eer.


Ik wil je aan de hand van het lied meenemen naar Gods Woord, omdat daar de woorden van het lied zijn terug te vinden, en waardoor er zo kracht en bemoediging van het lied uitgaat; waardoor het ons hart zo vult met vreugde.
Het is niet gebaseerd op wat iemand denkt en schrijft, maar het zijn woorden die hun oorsprong vinden in de woorden en beloften van God.
Psalm 119:130 zegt: ‘Het opengaan van Uw woorden geeft licht, het schenkt eenvoudigen inzicht.’ 
God verlangt ernaar om het licht in je leven te doen ontsteken, je duisternis op te klaren. (Psalm 18:29) Verlang je daar ook naar?
Lees dan mee, zodat Gods licht ook kan schijnen in jouw leven.
Vraag Hem om je ogen te openen, zodat je de wonderen van Zijn woord mag aanschouwen (Psalm 119:18), en Zijn licht en vreugde je hart zal vullen.

Omhoog kijken en bidden

‘Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.
Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.’

Psalm 121:1

‘Sla uw ogen op naar omhoog, en zie Wie deze dingen geschapen heeft; …’
Jesaja 40:26a (lees ook vers 12-25 en 26b-31)

‘Daarom zal iedere heilige tot U bidden ten tijde dat U Zich laat vinden.’
Psalm 32:6a

Vragen en niet begrijpen

‘Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.’
Jesaja 55:8,9

‘…, u, die door Mij gedragen bent vanaf de moederschoot, gedragen vanaf de baarmoeder. Tot uw ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot uw grijsheid toe zal Ík u dragen; Ík heb het gedaan en Ík zal u opnemen, Ík zal dragen en redden.’
Jesaja 46:3b,4

‘Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat.’
2 Kronieken 16:9

Belofte, leiding en Liefde

‘Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren. U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart.’
Jeremia 29:11-13

‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.’
Psalm 119:105

‘Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.’
Johannes 14:26

‘…, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.’
Hebreeën 12:2

Allerhoogste en Almachtige

‘Dan zullen zij weten, dat U – Uw Naam is HEERE! – U alleen de Allerhoogste bent over de hele aarde.’
Psalm 83:19

‘En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.’
Mattheüs 28:18

‘Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.’
2 Petrus 3:13

Kijk omhoog, bid en zie uit;
geloof en vertrouw.
Houd vast, want Hij,
Die beloofd heeft, is getrouw.

Al heb je nog zoveel vragen,
begrijp je dingen niet;
onthoud: Hij aanschouwt al
je moeite en je verdriet.

Houd vast aan Zijn beloften,
aan Zijn aan ons gegeven Woord.
Zie op Zijn Zoon, Jezus,
voor ons gebroken, doorboord.

Hij is God, de Allerhoogste,
niets is onmogelijk voor Hem.
Blijf geloven en blijf hopen;
hoor alleen naar Zijn stem.

Geloof, hoop, zie uit

‘En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid.’
Openbaring 22:5

Gods rijke zegen voor de komende week,
en een liefdevolle groet,
Rita

zondag 7 november 2021

Week 45 - Speak the word

Met mijn Stille Tijd ben ik al een paar weken bezig in Psalm 119, maar het was door hetgeen ik de één/twee dagen geleden las dat ik moest denken aan dit lied van Tommy Walker; een lied dat ik al heel lang geleden had opgeslagen in ‘mijn Bibliotheek’ van You Tube, omdat het een lied naar en van mijn hart is.
Luister en lees je weer mee?          >> Speak the Word - Tommy Walker

          >> Tekst + Vertaling 


Allerlei vragen
Allerlei vragen komen in mij op als ik stilsta bij dit lied.
Wat betekent het Woord van God – de Bijbel, nog voor ons?
Welke plaats heeft de Bijbel in ons leven?
Welke waarde heeft de Bijbel voor ons?

Zien we de Bijbel nog als een manier waarop God tot ons spreekt?
Maakt het lezen van de Bijbel (nog) deel uit van ons dagelijks leven?
Laten we ons in ons dagelijks leven nog wel leiden door dit Woord?

Geloven we eigenlijk nog wel dat dit Woord van begin tot het einde (de) Waarheid is?
Accepteren we, -na zoveel eeuwen, alles ook nog als relevant voor de tijd waarin we leven?
Of doen we een aantal dingen af als ‘dat was voor toen’?

Wat doen we met dit Boek?
Meer nog, wat mag dit Boek doen in ons leven, met ons leven?


Belijdenis, gebed en beloften
In het lied voor deze week klinkt diep verlangen, belijdenis, innig gebed en beloften door.
Luister nog eens, en hoor …
Het diepe verlangen naar dat God toch Zijn eeuwige en onfeilbare Woord -belijdenis- zal spreken, opdat de waarheid van Zijn woord ons zal bevrijden -gebed-.
Dat God toch Zijn eeuwige, goddelijke heilige Woord -belijdenis- zal spreken, opdat onze ziel tot rust kan komen, ons kan vormen en heel maken -gebed-.

Onze belofte, dat we Zijn Woord in ons hart zullen opbergen, elk deel zullen koesteren, ons gebed, dat het tot genezing en vernieuwing mag zijn, en ons door en door zal reinigen.
Onze belofte, dat we het tot onze vreugde zullen maken, we zullen leven bij zijn licht, omdat we weten dat deze woorden, die zo vol rijkdom en wijsheid zijn, ons geloof zal doen groeien.

Dat God Zijn eeuwige, onfeilbare Woord -belijdenis- zal spreken, zijn kracht zal vermeerderen om alle leugens te verdrijven -gebed-.
Dat God Zijn eeuwige, goddelijke heilige Woord -belijdenis- zal spreken, opdat het ons pad zal verlichten-gebed-; gelovend dat elke belofte uit Zijn Woord ‘Ja en Amen’ is -belijdenis-.

Als je deze dingen lees, wat denk je dan, wat doet het met jou?
Denk daarbij eens terug aan de vragen die aan het begin gesteld werden.
Zelf ervaar ik het als heel goed om af en toe weer eens over deze dingen na te denken en zo’n lied zet me dan echt weer eens even helemaal daarbij stil, en wakkert het verlangen naar meer van Zijn woord aan.
Maar het spoort me ook aan om daar wat mee te doen, zodat het verlangen niet weer vervaagd, en wegebt.


Verlangen
Als onze dagen vol zijn met van alles en nog wat, leert de ervaring dat het rustig stilzitten om Zijn woord te lezen er vaak als het eerste bij inschiet.
En soms vraagt het duidelijke keuzes van ons en plannen om hier prioriteit aan te geven.
Afgelopen week hoorde ik Henk Binnendijk in een interview zeggen, dat hij af en toe met een preek/toespraak de volgende vraag bij zijn publiek neerlegt: ‘Wie van jullie leest iedere dag een kwartier uit de Bijbel?’
Ik kan je wel zeggen dat deze vraag goed binnenkwam.
Ja, ik houd iedere dag mijn Stille Tijd, maar dat bedoelde Henk niet, nee, hij bedoelde echt gewoon gaan zitten en gaan lezen.
Henk gaf aan dat er maar weinigen zijn die dan hun hand opsteken.

Hoe groot is ons verlangen echt?
Hunkeren we echt naar Gods Woord?

Vanmorgen las ik in mijn Stille Tijd het volgende vers (131) uit Psalm 119:    
                ‘Ik sper mijn mond open en hijg, want ik verlang naar Uw geboden.’
Het Boek zegt: ‘Ik smacht van verlangen naar alles wat U gebied.’
De Groot Nieuws Bijbel gebruikt het woord ‘begerig’, en de NBV het woord ‘dorstig’, maar bij alle vertalingen gaat de mond wijd open verlangend  om gevuld te worden.
Is onze mond wijd opengesperd?


Zaaien
Ik moet nu denken aan een voor mij heel belangrijk citaat, dat ik dan ook op mijn Blog ‘Into Your Hands’ aan de zijkant heb gezet, zodat ik het regelmatig tegenkom en lees.
Het is van Ralph Waldo Eamerson:

            ‘Zaai een gedachte en je oogst een daad.
             Zaai een daad en je oogst een gewoonte.
             Zaai een gewoonte en je oogst een karakter.
             Zaai een karakter en je oogst een bestemming.’

Gedachte: ‘Hmm, misschien morgenochtend maar eens wat eerder opstaan om de Bijbel te lezen’; of ‘Weet je wat, ik leg zo mijn Bijbel op de keukentafel, als dan mijn kopje koffie neem, lees ik gelijk voortaan wat.
Daad: ‘Mijn wekker eerder gezet, en daar blijft hij voortaan op staan’; en ‘Mijn Bijbel gepakt en op de keukentafel gelegd’.
Gewoonte: ‘Iedere dag sta ik nu eerder op om in mijn Bijbel te lezen’, en ‘Steevast pak ik nu mijn Bijbel als ik koffie ga drinken’.
Karakter: ‘Ik kan de dag niet meer beginnen zonder Gods Woord te lezen’, en ‘Ik kan mijn koffiemoment niet meer voorstellen zonder mijn Bijbel er bij te lezen.
Bestemming: ‘Lezend uit Gods Woord ben ik waar ik moet zijn: In Zijn aanwezigheid.’


Spreek Uw Woord, Heer,
Uw eeuwige, en onfeilbare Woord.
Leg Uw Waarheid diep in mij
en maak mij vrij.

Spreek Uw Woord, Heer,
Uw eeuwige, goddelijke heilige Woord.
Breng mijn ziel tot rust,
maak haar stil;
vorm mij, maak mij heel;
precies zoals U wil.

Spreek Uw Woord, Heer,
Uw eeuwige, en onfeilbare Woord.
Verhoog toch zijn kracht,
opdat leugens worden afgeslacht.

Spreek Uw Woord, Heer,
Uw eeuwige, goddelijke heilige Woord.
Laat het de lamp zijn
op mijn pelgrimsreis;
vaststaan als Uw beloften,
rijk en wijs.

Ik berg Uw Woord, Heer,
diep in mijn hart.
Elk deel zal ik koesteren
zodat het geneest en vernieuwt,
reinigt en heiligt,
ja, alles in mijn leven ontwart.

Ik zal het tot mijn vreugde maken,
leven in zijn licht.
Opdat mijn geloof zal groeien,
mij sterk en standvastig maakt,
dankbaar en blij,
met ogen alleen op U gericht.

‘Maar Hij ‘(Jezus) antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.’
Mattheüs 4:4

‘Welzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet van de HEERE gaan.
Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken, die ook geen onrecht bedrijven, maar in Zijn wegen gaan.'
Psalm 119:1-3

‘Voor eeuwig, HEERE, staat Uw woord vast in de hemel.’
Psalm 119:89

‘De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.’
Mattheüs 24:35

‘Hoe zoet zijn Uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond.’
Psalm 119:103

‘Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.’
Psalm 119:105

‘Ja, Uw getuigenissen zijn mijn bron van blijdschap, zij zijn mijn raadgevers.’
Psalm 119:24

'Uw getuigenissen zijn wonderen, daarom zal mijn ziel die in acht nemen.
Het opengaan van Uw woorden geeft licht, het schenkt eenvoudigen inzicht.
Ik sper mijn mond open en hijg, want ik verlang naar Uw geboden.'

Psalm 119:129- 131

‘Ontsluit mijn ogen en laat mij aanschouwen de wonderen van Uw wet.’
Psalm 119:18


Het is mijn gebed dat Gods woord een steeds grotere en belangrijkere plaats in ons leven zal krijgen en Hij onze ogen zal openen zodat we de wonderen van Zijn Woord kunnen zien.

Gods rijke zegen voor de komende week
en een liefdevolle groet,
Rita
maandag 1 november 2021

Week 44 - Whatever may come!

‘Wat er ook staat te gebeuren, waar ik ook mee te maken krijg …, Uw liefde overwint’

De herfst is inmiddels heel duidelijk zichtbaar.
De ene boom is zijn blad al kwijt, en een andere boom kan schijnbaar nog niet helemaal besluiten wat het moet worden, want voor de helft is hij nog groen, terwijl de andere helft van roestbruin tot goud gekleurd is.
Maar voor nu is het in eerste oogopslag nog een prachtig gouden festijn voor ons huis.
Echter, nog even en dan zullen alle bomen zijn als die ene boom die al kaal is, en verliest de natuur haar glanzende gloed.
De dagen worden donkerder en somberder met dat de zon aan kracht verliest.
En voor sommigen lijkt het alsof daarmee ook de kleur en de gloed uit hun leven verdwijnt.

Met deze dingen gaan mijn gedachten naar het leven van vandaag de dag.
Zijn we ook daar aangekomen in het ‘herfst seizoen’; staat ook daar de ‘winter’ voor de deur?
Hoe zorgwekkend is de tijd niet waarin we leven, en dan doel ik niet alleen op ons eigen land, dat zo duidelijk God de rug toe heeft gekeerd, met alle gevolgen van dien.
De tekenen des tijds …
Wat staat er nog te gebeuren, waar zullen we nog mee te maken krijgen?

Vele bedrijven, -grote en kleine, zijn afgelopen jaar ten onder gegaan, en bij velen staat het water tot aan de lippen, en echt niet alleen door het corona-gebeuren.
We horen en lezen steeds meer van onrecht, criminaliteit en ongelijkheid, van huiselijk geweld, en grote gezinsdrama’s.
Meer en meer zien we hoe mensen elkaar naar het leven staan, is het niet met een wapen, dan wel met hun mond.
Egocentrisme neemt hand over hand toe en laat in alles steeds meer haar desastreuze  sporen na.
En helaas, hoewel het in ons leven als kinderen van God anders zou moeten zijn, zien we ook daar dezelfde dingen gebeuren.
Wat staat ons nog te wachten, waar zullen we nog voor komen te staan?

En ons persoonlijk leven?
Alles wat er landelijk en wereldwijd gebeurt heeft invloed op ons persoonlijk leven.
Wat gaat er nog van ons gevraagd worden; voor welke keuzes zullen we nog gezet worden?
Met alles dat afgelopen jaar gebeurd is en zoals het moest en ging, kan de schrik je om het hart slaan met wat voor ons ligt.
Maar misschien geldt dit wel het meest op dit moment in je persoonlijke omstandigheden.
Misschien weet je niet waar het heen gaat met je gezondheid, of die van een dierbare; is je financiële situatie alles behalve rooskleurig, staat je baan op de tocht, of je relatie onder hoogspanning.
Misschien loop je wel op je tandvlees door alles wat er van jou verwacht, en/of gevraagd wordt; of wat je denkt wat er van jou verwacht wordt; of wat er op je gelegd wordt door anderen.
Misschien hangt de gedachte aan ‘eventueel weer thuisonderwijs’, naast huishouden en baan, je wel als het zwaard van Damocles boven je hoofd, en lukt het je maar niet om die gedachte (of andere) van je af te schudden, omdat je eigenlijk nog steeds de gevolgen van eerdere ervaring kan voelen.
En zo zullen allemaal, -of de meesten van ons, vroeg of laat wel iets hebben dat ons bezighoudt, ons van onze slaap beroofd, onze (levens)vreugde, hoop en moed weg doet zakken, en soms misschien zelfs de grond onder onze voeten wegslaat.

En dan is daar het lied voor deze week: ‘Whatever may come’.
‘Wat er ook staat te gebeuren, waar we ook mee te maken zullen krijgen …’
Oftewel: ‘Wat er ook in mijn leven gebeuren zal, waar ik ook mee te maken krijg  …’
Wat ga ik doen, waar kies ik voor?
Het lied geeft een antwoord waar we voor kunnen kiezen; toont ons zekerheden die we als kind van God hebben.
Luister maar mee!      >> Whatever may come – Jeremy & Adrienne Camp

      >> Tekst

Waar ik ook mee te maken heb,
of waar ik nog mee te maken krijg
aan angst of pijn;
Wat er ook nog staat te gebeuren,
wat er ook nog komen gaat,
wat ook de kosten zullen zijn;
U bent in alles dichtbij!
U houdt me altijd vast,
en gaat elke stap aan mijn zij.

Al word ik nog zo belaagd;
ga ik onderuit door alle
moeite en verdriet;
zijn hoop en moed mij
zelfs ontvallen en is het
alsof U mij niet ziet;
U laat mij nooit alleen!
U bent er altijd en
leidt mij door alles heen.

U trekt mij uit kolkend water,
geef mij vaste grond onder de voeten,
en doet mij op een rotssteen staan.
Uw liefde breekt duisternis en muren;
overwint altijd, en doet mij met
vernieuwde vreugde gaan.
U bent Koning, de Heer der heren,
de Banier voor mijn leven;
U wil ik volgen, en eren.

Ja, waar ik ook mee te maken krijg,
Uw Naam zal ik aanroepen, en
mijn hulp van U verwachten.
Met wat er ook op mij afkomt,
ik zal op Uw Naam vertrouwen
en Uw woorden niet verachten.
U bent immers wie U zegt dat U bent,
en U doet wat U zegt dat U doet.
Uw liefde is werkelijk ongekend.

‘Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen.
Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken.’

Jesaja 43:2

‘Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God.
Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.’

Jesaja 41:10

'Want Ú doet mijn lamp schijnen, HEERE; mijn God doet mijn duisternis opklaren.’ 
Psalm 18:29

‘Lang heb ik de HEERE verwacht, en Hij boog Zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep.
Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water, uit modderig slijk; Hij zette mijn voeten op een rots en maakte mijn schreden vast.
Hij legde mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God.
Velen zullen het zien en vrezen, en op de HEERE vertrouwen.’

Psalm 40:2-4

‘Gods weg is volmaakt, het woord van de HEERE is gelouterd, Hij is een schild voor allen die tot Hem de toevlucht nemen.’
Psalm 18:31

‘Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?
Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?
Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt.
Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit.
Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?
Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen.
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.
Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.’
Romeinen 8:31- 39

Gods ontfermende nabijheid in troost, kracht en zegen toe gebeden.

Een liefdevolle groet,
Rita

dinsdag 28 september 2021

Week 39 - Hoor jij de vogels nog fluiten?

‘Hoor jij de vogels nog fluiten?
Zie jij de boog nog in de wolken staan?’
Of zit je hoofd zo vol gestopt
Waardoor je onbereikbaar wordt
waardoor de zegeningen steeds aan jou voorbijgaan?'

Deze keer een lied zowel ter bemoediging als om van te leren.
Luister en lees je weer mee?


     >> Hoor jij de vogels nog fluiten – Christiaan Verwoerd

     >> Tekst 


Wat kan er toch ongelooflijk veel door ons hoofd heen gaan, verbaas jij je daar ook weleens over?
Dit is namelijk wat er op dit moment in hoofd gebeurd met het luisteren van dit lied, terwijl ik nadenk over de tekst.
Nu kan ik het zo meezingen en beamen, maar tegelijk schieten er allerlei herinneringen door mijn hoofd die zeggen ‘was het maar zo simpel’.
En toch, toch is elk woord van het lied zo waar!
Alleen, het is een leerproces, een groeiproces en leren en groeien kost tijd, en doet soms (vaak) ook zeer.
Voor mijzelf sprekend, ben ik me daarbij bewust van het feit dat het steeds opnieuw afhangt van de keuzes die ik maak, en van waar ik mijn aandacht op vestig.
De Heer staat altijd klaar, wachtend op mij, -op ons, maar kom ik, -komen wij; gaan wij naar Hem toe, zoeken we Hem?Groeien in Geloof
Vanuit mijn ooghoek zie een klein kaartje op mijn bureau staan.
Het staat daar al een hele tijd, en wordt me met de dag dierbaarder.
Het is een kaartje met een citaat van Corrie ten Boom en ik geloof dat die uitspraak de geheimenis is van het waarheid worden van de woorden van het refrein van het lied.

‘Om te groeien in geloof
moeten wij in omstandigheden komen
waarin wij gedwongen worden
ons uit te strekken naar de Bron van onze kracht.
Zo wordt ons geestelijk inzicht geoefend
en zo ontdekken wij nieuwe dimensies van onze God.’

De kernvraag die met dit citaat naar ons toekomt, is: willen we (echt) groeien in geloof?
Zo ja, dan moeten we accepteren dat we in omstandigheden terecht zullen komen die we niet leuk en niet fijn zullen vinden, die moeilijk en verdrietig zijn, zwaar en minder zwaar, af en toe, of elkaar opvolgend, en soms zelfs ook voor langere tijd voortduren.
Als we echt willen groeien in geloof, zeggen we bewust ‘ja’ tegen het ons zullen uitstrekken naar God als er allerlei moeilijkheden of problemen in ons leven komen.
En ik geloof dat -als ik naar het leven van Paulus in de Bijbel kijk, we zelfs kunnen zeggen, dat we dan zelfs op een gegeven moment niet alleen meer die omstandigheden zullen accepteren, maar ze zelfs zullen omarmen, omdat het ons meer en maar laat zien van wie God is en onze relatie met Hem verdiept en verrijkt.

Groeien in geloof.
Gaan van kracht tot kracht.
Leven en overvloed hebben.

‘Dus richt je ogen naar boven,
ook als de last je zicht vertroebeld heeft.
Want het blijft een zekerheid,
dat God je hele leven leidt.

O, en dat te weten is wat echte rust geeft.
Dan gaat de wereld weer open.
De dingen die je zo vaak hebt gemist;
een zachte stem in de natuur,
kleine wond'ren ieder uur,
die je steeds weer laten zien dat Hij dichtbij is.’


Psalm 84:6-8
‘ Welzalig de mens van wie de kracht in U is – in hun hart zijn de gebaande wegen.
Gaan zij door het dal van de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron; ook zal de regen hen overvloedig bedekken.
Zij gaan voort van kracht tot kracht, zij zullen verschijnen voor God in Sion.’

Johannes 10:10
‘De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.’

Heer, ik verlang te groeien in geloof,
mijn wegen te gaan van kracht tot kracht.
U telkens weer tot mijn Bron makend,
ook in het duister van de nacht.

Ik verlang te groeien in geloof,
niets meer laten stelen en roven.
Tot zegen en vreugde blijven zijn,
Uw vrede in mij niet laten doven.

Heer, ik verlang te groeien in geloof,
steeds meer te zien van wie U bent.
Doe mij daarom elke omstandigheid zien
als een door U gegeven leermoment.

- Amen - 

Het is mijn gebed, dat God ons met andere ogen naar de moeilijkheden in ons leven leert kijken.

Gods rijke zegen,
en een liefdevolle groet,
Rita

woensdag 22 september 2021

Week 38 - Instruments of Peace

Velen kennen vast wel het Gebed om Vrede.
Ik weet niet beter dan dat het door Franciscus van Assisi is geschreven, maar op Internet blijken de meningen daarover verdeeld.
Maar wie ook echt de schrijver is van dit gebed, het is en blijft een bijzonder gebed; een gebed wat ik met heel mijn hart meebid.
Jij ook?

Gebed om Vrede

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt,
door te verliezen, dat men vindt,
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart,
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. 

- Amen -

Uit dit gebed is het lied ‘Make me a channel of Your Peace’ voortgekomen, en dat is het lied voor deze week.
Hier zijn verschillende uitvoeringen van op YouTube te vinden, maar degene ik hier plaats is de uitvoering die ik ooit als eerste hoorde, en mij nog steeds het meeste aanspreekt.
De bovenste link brengt je naar het lied, en de onderste link bij de tekst.        >> Make me a channel of Your Peace     
        >> Lyrics + vertaling

                             
'Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitten, kwamen Zijn discipelen bij Hem.
En Hij opende Zijn mond en onderwees hen. Hij zei:
Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.
Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.
Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.
Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden.
Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.
Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.
Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.
Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij.
Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn.’

Mattheüs 5:1-12


Een bruikbaar instrument 

Heer, als ik met U  wandel
en meer op U wil lijken,
verander mijn hart dan zo
dat ik een bruikbaar instrument
in Uw handen word.

Laat elke situatie of omstandigheid
mij meer en meer vormen naar Uw beeld,
met ogen die zien, oren die horen,
en een hart dat met liefde is omgord.

Gericht om te vergeven en te verzoenen,
om hoop, licht en vreugde te brengen,
opdat Uw waarheid in het hart
van een ander kan worden uitgestort.


Gods rijke zegen
en een liefdevolle groet,
Rita

zondag 12 september 2021

Week 37 - Mijn Vader, dank U wel!

Afgelopen week kwam met mijn Stille Tijd het lied ‘Mijn Vader, dank U wel!’ in mijn gedachten.
Het was lang geleden dat ik dit lied heb gezongen.
Eigenlijk best heel jammer, want de tekst is zo mooi en diep, zo troostvol, zo bemoedigend.
Misschien is het lied niet ‘modern’ genoeg voor sommigen, maar ik hoop en bid dat het lied onze week mag kleuren met diepe dankbaarheid naar onze hemelse Vader, als ook met troost en kracht door de zekerheden die Hij geeft.


       >> Mijn Vader, dank U wel! – Nederland zingt     

       >> Tekst    


Een nieuw, oud lied
‘Hij legde mij een nieuw lied in de mond, …’
Psalm 40:4a

Zaterdagmorgen moest ik met het zingen van dit lied, denken aan de woorden ‘Hij legde mij een nieuw lied in de mond’ uit de Bijbel.
Grappig, want eigenlijk is het allesbehalve een nieuw lied.
Want, al heb ik het jaren niet meer gezongen en er zelfs niet meer aan gedacht, enkele coupletten zing ik zo weer mee; heerlijk!
Terwijl ik nog wat bezig was, gingen mijn gedachten verder, en ik bedacht mij dat het, ook al is het een ouder lied en mij ook nog steeds bekend, het aan de andere kant toch voor mij ook weer nieuw was; het was immers al zolang uit mijn gedachten geweest, ik had het al zolang niet meer gezongen.
Het lied was die ochtend in mijn Stille Tijd zo op zijn plek; er was, - en is, zoveel waarvoor ik God dankbaar voor was, en ben.
En niet alleen die ene ochtend, maar elke dag!
Psalm 103, waarin de eigenschappen van God zo duidelijk in naar voren komen en waarbij ik deze week door mijn Stille Tijd zo werd stilgezet, maakte mij dat opnieuw weer eens heel duidelijk.
Mijn Vader, dank U wel voor dit nieuwe, oude lied!


Geheugen en herinneringen; schrijven en graveren …
Hoewel de tekstverwijzingen die ik bij dit lied vond verwijzen naar >> Psalm 139:1-12, en Mattheüs 28:20, zijn het de woorden rondom het vers dat ik zocht over ‘een nieuw lied’, die mij juist vasthouden.
Eigenlijk kun je wel zeggen dat het lied ‘Mijn Vader, dank U wel’ ons antwoord kan zijn op deze verzen; tenminste, zo ervaar ik het.
Terwijl het lied in mijn hoofd weerklinkt, lees ik de woorden uit Psalm 40:

‘Lang heb ik de HEERE verwacht, en Hij boog Zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep.
Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water, uit modderig slijk;
Hij zette mijn voeten op een rots en maakte mijn schreden vast.
Hij legde mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God.
Velen zullen het zien en vrezen, en op de HEERE vertrouwen.’

(verzen 2-4)

Met deze verzen flitsen er allerlei herinneringen aan moeilijke, zware en verdrietige tijden door mijn hoofd terwijl mijn hart opspringt met een ‘ja en amen’ om de waarheid van deze woorden.
Ja, hoelang het soms ook duurde, hoelang we soms ook (ver)wachten, steeds opnieuw hebben we ervaren dat de Heere Zich naar ons neerboog, onze roep om hulp hoorde en verhoorde (al was het vaak wel anders dan we hadden gedacht) en ons weer vaste grond onder de voeten gaf.
Met het bewust worden van deze herinneringen, moet ik ook denken aan wat ik eergister las in mijn Stille Tijd over ons geheugen, dus ik neem je weer mee naar ‘mijn’ Dagboek van Wiersbe.
(Zo dankbaar voor dit Dagboek!)

Wiersbe zegt over ons geheugen dat het de bibliotheek en de schatkamer is van de geest, maar ook selectief.
Nu, dat klopt denk ik wel, want wat daar boven allemaal niet is opgeslagen en wat er soms weer niet terugkomt in mijn gedachten …
Maar goed, waar ik eigenlijk aan moest denken is de uitspraak van Spurgeon die Wiersbe aanhaalt.
Ik citeer:
‘We schrijven onze zegeningen in het zand, en we graveren onze klachten in marmer.’

Deze uitspraak raakt mij behoorlijk; want komen er als moeilijke tijden maar voortduren inderdaad niet eerder slechte of negatieve herinneringen in onze gedachten dan positieve; denken we niet eerder van 'o, niet nog meer', of 'is het nu nog niet genoeg', of 'waarom nu?'
Of zoals Wiersbe oppert, vergeten wij vaak niet wat God voor ons gedaan heeft?
En laten wij niet denken dat wij veel beter zijn dan het volk Israël dat zo makkelijk en veel klaagde en alles wat God voor hen had gedaan vergat!

Nu heb ik een prachtige reproductie van het schilderij 'Huilende Vrouw' van Christa Rosier op mijn kamertje hangen.
Ik heb het gekocht als herinnering aan Wie God is, en aan wat Hij heeft gedaan, als ook wat Hij nog steeds zal doen.
Christa schilderde dit kort na het overlijden van haar zoon, en het staat symbool voor haar rouwproces, maar voor mij is dit schilderij een symbool van hoop, moed en kracht.

De Heere had ons niet lang voor dat ik het kocht door een ontzettend zware en verdrietige tijd geholpen, en zeer bijzondere dingen gedaan, maar toen we er nog middenin zaten voelde ik mij als deze vrouw (zie beschrijving site van Christa - Link onder het schilderij).
Maar het is nu niet de gebroken vrouw die ik zie, maar het Licht dat op haar rug schijnt, het Licht dat staat voor Gods aanwezigheid en troost.
Toen we midden in de moeilijkheden zaten kon ik het vaak niet zien, omdat mijn gezicht vaak de verkeerde kant op was gericht, maar dat wil niet zeggen dat het er niet was, dat Hij er niet was.
Hij was er altijd, en Hij zal er ook altijd zijn, omdat onze God een God van trouw is, onveranderlijk en eeuwig.
Maar wat zie ik, waar kijk ik naar, wat herinner ik mij?
En dit schilderij herinner mij eraan - en ik hoop dat het dit altijd zal blijven doen, dat Hij altijd bij mij is, en mij door alles heen wil helpen; mij wil troosten en bemoedigen, mij moed en kracht wil geven.
Dat Hij altijd en in alles bij mij is; dat Zijn licht altijd op mij schijnt.


>> Huilende Vrouw - Christa Rosier

Iedere dag staat onze hemelse Vader klaar om ons te overladen met Zijn liefde, Zijn zegeningen, met Zijn hulp, maar …  zien wij het ook; willen, of kunnen we het wel zien?
En nee, dit betekent dan niet dat ons verdriet dan weg is, of onze moeilijkheden voorbij zijn, en we juichend in de rondte dansen van blijdschap.
Ik denk eerder dat onze hemelse Vader ons wil leren om op Hem te vertrouwen, dat we Hem danken te midden van, ook al is het met gebroken stem en met roodomrande ogen van het huilen.
Ik geloof dat Hij ernaar verlangt dat we ons leren vasthouden aan Zijn Woord en Zijn beloften in alle omstandigheden.
Ik geloof dat Hij wil dat wij weten -en onthouden, dat Zijn armen rondom ons zijn, en dat Hij zelfs soms met ons meehuilt.
Dat we, terwijl ons kussen nat wordt van onze tranen, we toch troost vinden in de wetenschap dat Hij erbij is, ons omgeeft, en ons er doorheen zal dragen, opdat we als we er doorheen zijn, Zijn zegeningen in het marmer zullen graveren in plaats van in het zand te schrijven.

Ons geheugen.
Onze herinneringen.
Wat hebben we geschreven?
Wat hebben we gegraveerd?

‘… en Hij boog Zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep.
Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water, uit modderig slijk;
Hij zette mijn voeten op een rots en maakte mijn schreden vast.
Hij legde mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God.
Velen zullen het zien en vrezen, en op de HEERE vertrouwen.’

Al vele malen heeft de Heere dit in mijn(ons) leven gedaan, misschien ook wel bij jou, denk er maar eens aan terug!
Maar op grond van Zijn Woord en Zijn beloften mogen we ook weten dat Hij het ook zal blijven doen!
En met iedere keer dat Hij het doet, kan ons vertrouwen in Hem groeien!
En met de groei van ons vertrouwen in Hem, groeit ook ons verlangen om Hem te danken, te loven en te prijzen.
Deze week legde de Heere mij een nieuw (oud) lied in de mond, een lofzang voor mijn God.
Mag, kan, Hij dat ook doen bij jou?

‘Loof de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam!
Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van Zijn weldaden!’

Psalm 103:1,2

Mijn Vader, dank U wel!

Dank U wel, Vader,
dat U er altijd voor mij bent,
van mij houdt, voor mij zorgt,
mij beschermt en leidt,
mij troost en mijn leven vult.

Dank U wel,
voor rust en vrede,
voor blijdschap en vreugde,
voor begrip en overvloed,
voor Uw ongelooflijke geduld.

Dank U wel,
voor alles wat U geeft,
voor wat U doet,
voor wat U hebt gedaan,
en voor wat U nog doen zult.

Dank U wel, Vader,
ik dank U, en bid dat
in en door mijn leven
steeds meer van wie U bent
mag worden onthuld.

- Amen - 

Gods rijke zegen voor de komende week,
en een liefdevolle groet,
Ritazondag 5 september 2021

Week 36 - Worn
(versleten-op-uitgeput)

De ene keer speelt een lied de hele week door mijn hoofd, een andere keer komt een lied op het laatste moment; deze keer wist ik echt niet welk lied het nu moest worden, en dus ging ik nu 'gewoon' op zoek.
Verschillende liederen komen voorbij, als ook het lied voor deze week, maar ik kan niet besluiten, en laat alles nog een dag rusten.
Als ik zondagmiddag opnieuw achter mijn bureau kruip, en vragend aan Hem weer op zoek ga naar een lied, kom ik toch weer uit bij dit lied.
‘Worn’, oftewel: Versleten.
Het is een heel specifiek lied over ‘op zijn, uitgeput, Versleten’.
Mocht dit voor jou van toepassing zijn, dan is het mijn gebed dat het je tot troost en bemoediging zal zijn.


    >> Worn - Tenth Avenue North

    >> Lyrics 


Ik ga er nog eens goed voor zitten en beluister het lied nogmaals, terwijl ik de woorden meelees en tot me door laat dringen.
O, ze zijn me zo herkenbaar, deze woorden; ze herinneren mij aan de donkerste jaren in ons gezin, waar ‘Versleten – op – uitgeput’ precies de woorden waren die op mij van toepassing waren.
En soms ligt er alleen al troost in het herkenning vinden in iets, waardoor je ervaart: ‘ik ben dus niet de enige die zich zo voelt; die deze vragen, gevoelens en gedachten heeft’. 
Ik weet niet hoe dat bij jou is, maar van mijzelf weet ik dat herkenning vinden in iets, mij tot huilen kan brengen, maar dan wel tranen die bevrijding en ruimte brengen.

Soms ligt er troost in
het vinden van herkenning
in de woorden van een lied.
Kun je even je tranen
de vrije loop laten
en komt er ruimte in
alle gevoelens van verdriet.

Soms ligt er troost in
de tranen die hun weg vinden
door de klanken van de muziek.
Herkenning doet je weten:
ik ben niet alleen, en er is
Iemand die de oplossing heeft
voor elke problematiek.

Ook weet ik nog, dat het meezingen, of uitspreken, - hetzij van een lied of Gods Woord, zowel troost geeft, als ook heling en genezing brengt.
Het helpt je om op te zien van de moeite en zorgen, van de pijn en verdriet, naar Degene die alles ziet, dus ook alles wat ons hier gebracht heeft; bij dit gevoel van versleten zijn, op  en uitgeput zijn.
De zoete klanken van muziek kunnen zo genezend werken.
Er gaat zo’n heilzame werking uit van Zijn Woord.
De Psalmen staan er bol van!
Psalmisten die het uitschreeuwen, zingen van ellende en vervolgens heling en genezing vinden doordat hun schreeuw of hun lied hen naar boven doet kijken, naar Hem in wie onze hulp te vinden is.
Psalm 102 is daar zo'n mooi voorbeeld ook van.
Vers 1 - 'Het gebed van een ellendige, wanneer hij bezweken is en zijn klacht uitstort voor het aangezicht van de Heere.'
>> Volgende Verzen

Soms ligt er troost
in het uitspreken, uitzingen,
van hoe je je voelt.
Geeft het lucht om zo
uiting te geven
aan wat er in je leeft
en wat je allemaal bedoelt.

Soms ligt daarin al een beetje troost;
misschien genoeg om je hoofd omhoog te richten
naar Degene die voor jou wil zorgen,
je nieuwe kracht wil geven en je leven verlichten.

Sommige mensen vinden dat je het zo niet meer hoeft uit te schreeuwen naar God, Hem niet hoeft te smeken om naar je te luisteren vanwege het nieuwe verbond, omdat God ons al deze dingen heeft gegeven, we hoeven alleen maar aan te nemen …
En het is zeker waar, maar het neemt niet weg dat ik geloof dat we dit zeker nog mogen doen.
Ik denk niet dat God het erg vindt als ik vanuit de diepte van mijn ellende Hem ‘bestook’ met Zijn eigen Woord.
Voor mijzelf heb ik daar enorm veel genezing door gevonden; want de psalmisten blijven immers ook niet steken in hun ellende maar eindigen vroeg of laat allemaal met lofprijs aan de Heer om wie Hij is en wat Hij doet, of zal doen.
Ze grijpen naar Zijn beloften, ze herinneren God daaraan, en ik geloof dat wat dat ook mogen doen.
Ja, ik weet dat God ziet, dat Hij hoort, dat Hij luistert, maar soms kan de put waarin we ons bevinden zo diep zijn, dat we zelf geen woorden meer hebben, en dat ook ons zicht op een God Die ziet, hoort en luistert verduistert is.
Hoe goed is het dan om met de woorden van de Psalmen het te kunnen uitschreeuwen naar Hem, zodat Hij die duisternis weer weg kan nemen en Zijn licht doen schijnen.

Gebrokenen van hart
vinden bij Hem genezing;
wie moe is, beurt Hij op
en geeft Hij nieuwe kracht.
Wie in het nauw zit,
geeft Hij ruimte;
wie Hem aanroept hoort Hij,
ook in het duister van de nacht.

Want Hij is het, Die
onze duisternis opklaart;
Hij is het, Die onze lamp
weer schijnen doet.
Hij is het, Die ons leidt
door de dorre dalen en ons
geeft wat we nodig hebben
aan nieuwe kracht en moed.

Psalm 147:3
‘Hij geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hen in hun leed.

Jesaja 40:31
‘…, maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.’

Psalm 18:20
‘Hij leidde mij uit in de ruimte, Hij redde mij, want Hij was mij genegen.’

Psalm 17:6
‘Ík roep U aan, omdat U mij verhoort, o God; …’

Psalm 23:4
‘Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.’

Psalm 18:29
‘Want Ú doet mijn lamp schijnen, HEERE; mijn God doet mijn duisternis opklaren.’

Psalm 84:6-8
‘Welzalig de mens van wie de kracht in U is – in hun hart zijn de gebaande wegen. Gaan zij door het dal van de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron; ook zal de regen hen overvloedig bedekken. Zij gaan voort van kracht tot kracht, zij zullen verschijnen voor God in Sion.’

Ik bid je Gods rijke zegen toe in alles wat je ook maar nodig hebt aan troost, nieuwe kracht en moed voor de komende week.
Dat als het donker is, Hij jouw lamp weer mag aansteken en doen schijnen.
In Jezus ‘Naam.

Een liefdevolle groet,
Rita


👉 LeesTip: >> 'Het licht ontstoken'