dinsdag 20 juli 2021

Week 29 - Duizend vragen

Deze week een lied, als ook woorden, tot troost en bemoediging.
Het is mijn gebed dat een ieder die het nodig heeft er door bemoedigd wordt.   >> Duizend vragen – Martin Brand‘Ik ben moe van mijn zuchten,
heel de nacht maak ik mijn bed nat,
doorweek ik mijn rustbank met mijn tranen.
HEERE, waarom blijft U van verre staan?
Waarom verbergt U Zich in tijden van benauwdheid?
Verlos mij, o God, want het water is tot aan de ziel gekomen.
Ik ben moe van mijn roepen, mijn keel is ontstoken;
mijn ogen zijn bezweken, omdat ik steeds hoop op mijn God.

Heer, in Uw Woord zegt U mij:
dat U iedereen die U aanroept, nabij bent,
allen die U in waarheid aanroepen.
Dat U nabij de gebrokenen van hart bent,
en dat U de verbrijzelden van geest verlost.
Dat U ons hoort als wij roepen,
en ons redt uit al onze benauwdheden.

Wees mij genadig, o God, wees mij genadig,
want mijn ziel heeft tot U de toevlucht genomen;
ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van Uw vleugels,
totdat de rampen voorbij zijn gegaan.
U, Heere, bent mijn rots en mijn burcht en mijn Bevrijder,
mijn God, mijn rots, tot Wie ik de toevlucht neem,
mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting.

Nu heft mijn hoofd zich omhoog
boven mijn vijanden, die mij omringen,
O God, mijn hart is bereid;
ik zal zingen, ik zal psalmen zingen,
ook zal mijn eer U loven.
Want Uw goedertierenheid is groot en reikt tot boven de hemel,
Uw trouw tot de wolken.
Ik zal de HEERE loven om Zijn gerechtigheid,
en voor de Naam van de HEERE, de Allerhoogste, psalmen zingen.
Want U regeert, Heere, U bent met majesteit bekleed.’

‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,

zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.
Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht,
mijn God, op Wie ik vertrouw!’


Zoek je toevlucht bij de Heer,
stort je hart en ziel uit bij Hem.
Geen nood is te klein, of te groot;
leg alles maar bij Hem neer.

Bij Hem is ruimte om te huilen,
je tranen bewaard Hij in Zijn kruik.
Hij is nabij de gebrokenen van hart,
bij Hem kun je altijd schuilen.

Kom, en zoek Zijn aangezicht;
zie Zijn grootheid, zie op Wié Hij is.
Ervaar Zijn liefde en goedertierenheid,
en wordt door Hem opgericht.

Gods rijke zegen
en een liefdevolle groet,
Rita


👉 >> Lees ook Week 9 - U bent mijn schuilplaats, Heer


Gebruikte verzen:
Psalm 6:7
Psalm 10:1
Psalm 69:2,4
Psalm 145:18
Psalm 34:19,18
Psalm 57:2
Psalm 18:3
Psalm 27:6a
Psalm 108:2,5
Psalm 7:18
Psalm 93:1a
Psalm 91:1,2

zondag 11 juli 2021

Week 28 - With all I am

Vandaag is een speciale dag (jarig, en precies 60 jaar geworden), dus daarom een voor mij heel speciaal nummer in de uitvoering zoals ik hem voor het eerst heb gezien en gehoord.
Een nummer waarbij ik vanaf het eerste moment het gevoel heb alsof iemand in mijn binnenste had gekeken en vandaaruit dit nummer maakte.
Luister en lees je weer mee?


     >> With all I am – Hillsong Worship
                               >> Lyrics 


Into Your Hands
(In Uw handen)
Met het zingen van dit lied spreken we uit dat we opnieuw de keuze maken om ons leven met Hem te verbinden, ons opnieuw aan Hem toe te wijden, vanuit het diepe besef wie Hij is en waarom je Hem wilt volgen.
Vanuit het besef dat Hij je wereld vast in handen heeft, dat je volledige leven -met alles wat er gebeurt en speelt, rust in de palm van Zijn hand.
Dat je van Hem bent, Hem toebehoort.
De keuze om met Hem mee te lopen op elke weg die Hij gaat; of die weg nu vreugde betekent, of verdriet.
Dat je Hem zal vertrouwen, en dat je zal leven op de manier dat Hij dat wilt, vanuit Zijn beloften en wel voor altijd!
Belijdend, dat je niet alleen in Hem gelooft, maar ook toebehoort, dat je thuishoort bij Hem!
Dat Hij de reden is dat je leeft en de reden dat je zingt -tot Zijn eer, met alles wat in je is.
En dan niet alleen nu als je je goed voelt, omdat alles goed en voorspoedig gaat, maar ook als alles donker en duister is, er geen lichtpuntje lijkt te zijn.

Zingend belijden:
Jezus, ik geloof in U!
Om wie U bent: de Christus, Messias, de Zoon van God, en mijn Redder en Verlosser, mijn Heiland, mijn vriend.
Om wat U heeft gedaan: de prijs voor mijn zonden betaald aan het kruis op Golgotha, mij vrijgekocht met Uw vergoten  bloed, de relatie met de Vader herstelt, en de toegang tot de troon van Genade vrijgemaakt en een eeuwig thuis bij Hem bereid.
Jezus, ik hoor thuis bij U, ik ben van U!
Ik ben Zijn kind, Zijn dochter (of zoon) van de Allerhoogste, erfgenaam.
U bent de reden dat ik leef
de reden dat ik zing,
met alles wat ik ben.

Zonder Hem is mijn leven zinloos en doelloos, leef ik alleen maar voor mezelf; zou ik zingen alleen omdat ik het leuk vind, voor mijn eigen eer en niet tot Uw eer, om U groot te maken en te eren.
Hij is mijn adem, mijn lied, mijn alles.

‘You’re the reason that I sing …’
(U bent de reden dat ik zing!)
De woorden van het lied zijn de woorden van mijn hart, en nog steeds springt mijn hart vooral op bij de woorden van het refrein en vooral de laatste regels:
Jesus, I believe in You
Jesus, I belong to You
You're the reason that I live
The reason that I sing
With all I am

Ach, zolang ik me kan herinneren heb ik van zingen gehouden, zolang ik me kan herinneren heb ik dit ook gedaan, van kleins af aan.
Nog zie ik mezelf al zingend op de schommel zitten; schommelen zonder zingen was geen optie: schommelen betekende tegelijk ook zingen.
Kostbaar zijn ook mijn herinneringen aan de zaterdagmiddagen samen met mijn vader in de kerk.
Hij was organist en speelde vaak zaterdagmiddag alvast even ‘in’ voor de zondag.
Hoe heerlijk was het om mee te gaan en in die lege kerk te zingen!
Ach, waar zong ik eigenlijk niet; op de fiets, tijdens mijn werk, op mijn kamer in de zusterflat, voor de bewoners, in de kerk, met de WorshipAvonden (ach, wat mis ik die) …
En nog steeds zing ik; als ik mijn hondje uitlaat, mijn huis schoonmaak, mijn man begint te spelen achter zijn keyboard …
Samen of alleen, het maakt niet echt uit, al is samen zingen en elkaar ontmoeten in het Hem aanbidden wel heel kostbaar.

Maar er zijn ook perioden geweest dat ik nauwelijks zong, soms omdat ik het gewoon niet kon, en soms omdat ik niet wilde, en soms met een gebroken hart en stem; het leven kan immers zo zwaar zijn, zo vol moeiten, pijn en verdriet, met zoveel zorgen, dat alles duister is en geen enkel lichtpuntje zichtbaar.
Ik heb echter gemerkt dat juist dan zingen -van Hem en tot Zijn eer, al lopen de tranen je over de wangen, en breekt je stem continue, een genezende uitwerking heeft op je ziel, en soms ook de hemel in beweging brengt en er bijzondere dingen gebeuren.
Is het niet in de omstandigheden, dan zeker in onszelf.

With all I am …
Met alles wat ik ben …

Vanuit de diepten trok U mij,
gaf mij weer grond onder de voeten
en nieuwe wegen om te gaan.
Mijn leven is in Uw handen;
ja, U behoor ik toe, voor altijd:
U bent het doel van mijn bestaan!

Ú bent de reden dat ik leef!
Ú bent de reden dat ik zing,
ja, van kleins af aan!
Ú bent de reden dat ik schrijf,
vanuit mijn hart, tot eer van U:
Het Doel van mijn bestaan.

Jezus, ik geloof in U, ja,
op U is mijn vertrouwen;
U bent de Rots waarop ik sta!
U zal ik volgen, me vasthoudend
aan de beloften door U gegeven;
elke dag, en op elke weg die ik ga.

Ja, Jezus, met alles wat ik ben
wil ik U eren en aanbidden,
Uw Naam loven en prijzen.
Met heel mijn leven, - in wie
ik ben en in wat ik doe, zal ik
U de glorie en eer bewijzen. 


1 Petrus 1:17-19
‘En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.'

Efeze 1:3-6
‘Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.
Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.’

Kolossenzen 3:1-3
‘Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.’

Romeinen 12:1
‘Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.’


Heb jij ook zo’n speciaal lied, zo’n lied waarbij je het gevoel hebt dat het speciaal vanuit, of voor jou, is geschreven?
Ik hoor graag ook jouw verhaal, zodat Zijn Naam wordt groot gemaakt en tot bemoediging en opbouw van elkaar.

Gods rijke zegen voor de komende week
en een liefdevolle groet,
Rita

zondag 4 juli 2021

Week 27 - O laat Gods Zoon je thans omhullen

Deze week een lied dat voor mij persoonlijk heel veel betekent, maar dat is niet waarom ik het voor deze week heb uitgekozen.
Nieuwsgierig geworden waarom dan wel?
Luister en lees maar mee.       >> O, laat Gods Zoon je thans omhullen – Opwekking 308


‘O geef Hem alles wat je vasthoudt …
O geef Hem al je pijn en moeite,
en de jaren van verdriet …’

Och, hoe moeilijk is dit vaak niet; Hem alles geven wat ons vast- en bezighoudt; wat ons hart bezwaart.
Hoeveel jaren aan pijn en moeite, van verdriet, slepen we soms niet mee.

Jaren geleden, het was met de aanbidding in de gemeente waar we toen waren, werd op een gegeven moment dit lied gezongen.
Ik zong het niet voor het eerst, maar het was wel deze keer dat ik brak bij de woorden ‘O geef Hem al je pijn en moeite, en de jaren van verdriet …’
Mijn tranen begonnen te stromen, en ze waren niet meer te stoppen voor ik me helemaal leeg had gehuild.
En met elke traan die ik huilde, ervoer ik hoe de pijn en het verdriet, van alle jaren die achter me lagen, en waar we langzaam uit begonnen te komen, van mij afgleden.
Tot op de dag van vandaag springen soms nog steeds de tranen in mijn ogen als we dit lied zingen, maar nu van dankbaarheid. 


Loslaten.
Aan Hem geven.
Het is zo makkelijk gezegd, maar hoe doe je dat?
Ik heb er geen klinklaar antwoord op, was het maar waar.
Misschien ligt het antwoord wel een beetje in het lied zelf.

Verlangen we er werkelijk naar om door Hem gevuld te worden?
Of moet Hij eerst ons verdriet en onze pijn wegnemen, onze moeiten en zorgen, problemen?
Mag Hij ons omhullen met Zijn liefde en Zijn Geest?
Of willen we toch graag zelf nog ruimte overhouden voor …
Zijn we bereidt om los te laten, om alles aan Hem te geven?
Of koesteren we inmiddels hetgeen ons vasthoudt; omdat het eng is om los te laten, omdat je huiverig bent voor wat er dan gebeurt?

Zijn we bereid om onze handen in aanbidding naar Hem op te heffen, ondanks onverhoorde gebeden, ondanks hulp die misschien uitblijft, ondanks dat de situatie waar je inzit maar voortduurt, ondanks de nieuwe moeilijkheden die weer op je pad zijn komen, ondanks …?
Is er nog, al is het maar een sprankje, dankbaarheid en blijdschap in ons om wie Hij is en om wat Hij voor ons heeft gedaan?
Of is bitterheid en moedeloosheid ons hart binnengeslopen?


Met dat ik over dit alles aan het nadenken was, kwam het volgende gedicht van Corrie ten Boom in mijn gedachten: ‘De kunst van het loslaten’.
Misschien ken je het al wel; maar lees gerust nog eens mee. 

Ik bracht mijn zorgen bij de Heer
om ze aan Hem te geven.
Ik bad voor dat wat moeilijk was;
ik wilde graag blij leven.

Maar toen ik daarna verder ging
en alles had beleden,
toen voelde ik een groot verdriet:
mijn last was niet verdwenen!

‘Waarom nam U mijn zorg niet weg?
Heer, wilt U niet verhoren
wat ik U vroeg in mijn gebed?’
Toen hoorde ik deze woorden:

‘Ik wil je helpen, o mijn kind;
je last mag je Mij geven,
en al je zorgen neem Ik op Mij,
op heel je weg door ’t leven.

Doch weet één ding, onthoud het goed:
Jouw tobben zal niet baten.
Je lasten kan Ik dragen slechts
als jij ze los wilt laten.’


Van dit gedicht wil ik je meenemen naar het waarom van dit lied voor deze week.
Hoewel het lied al wel in mijn gedachten was geweest, had ik het eigenlijk terzijde geschoven, omdat ik niet goed wist wat ik er verder mee moest.
Ja, persoonlijk betekende het heel veel voor mij, maar verder …
Toen kwam echter het volgende korte verhaaltje mijn mailbox binnen, en ik ervoer dat ik dit moest delen.
Ik ervaar het als een spiegel die de Heer mij/ons wil voor houden.

Geef toch aan Mij!
Er was eens een arme man die langs een landweg liep met een grote zak aardappelen op zijn rug. Hij bezweek bijna onder de last en het zweet gutste van zijn voorhoofd.
Gelukkig voor hem stopte er een boer met paard en wagen. 
‘Vooruit kerel,’ zei de boer.
‘Spring maar op de bok.’
De man hees zich op de wagen en zakte tevreden naast de boer neer.
Maar zijn zak rustte nog steeds op zijn rug.
‘Wat doe je nou?’ vroeg de boer verbaasd.
‘Zet die zak toch neer, man!’
‘Ach mijnheer,’ antwoordde de man.
‘U bent al zo aardig om mij een lift te geven.
Ik ga u toch zeker niet vragen om ook nog voor mijn aardappelen te zorgen.
Nee, die draag ik zelf wel!’

Wat een dwaze man.
En wij gedragen ons in onze relatie met God vaak precies zoals die man.
God zegt dat Hij voor ons zal zorgen en onze lasten zal dragen, maar vaak denken wij dat wij God een plezier doen als wij onze lasten netjes zelf meezeulen in plaats van Hem ermee lastig te vallen.

'Als u zich buigt onder de sterke hand van God, zal Hij u oprichten als Hij vindt dat de tijd daarvoor gekomen is. Geef al uw zorgen en problemen over aan God, want Hij houdt van u en zorgt voor u.'
(HTB)

'Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt.
Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.'
(HSV)
1 Petrus 5:6-7

>> Van: Actief Online       >> O, laat Gods Zoon je thans omhullen – Opwekking 308


Mijn handen hef ik in aanbidding omhoog,
terwijl mijn tranen van pijn en verdriet,
van alle moeite en zorg, rijkelijk stromen.
Maar met dat ik mijn handen hef,
glijdt alles van mij af, en ik ervaar:
U hebt het allemaal van mij overgenomen.

Mijn handen zijn in aanbidding omhoog,
terwijl nu mijn tranen van vreugde
en dankbaarheid rijkelijk stromen.
‘Kom, ja, kom, o Heer, en vul mijn hart;
laat Uw Geest mij met Uw liefde
en goddelijke kracht doorstromen.’


Gods rijke zegen voor de komende week,
en een liefdevolle groet,
Rita

zondag 27 juni 2021

Week 26 - Before the day

Eén van de liederen die de vorige keer ook in mijn gedachten kwam, is het nummer ‘Before the day’ van New Song; ook al een best oud nummer, maar nog steeds zowel heel mooi als actueel.
Een lied, dat mij opnieuw weer eens goed stilzet bij de vraag ‘Hoe begin je je dag?’
Luister en lees je weer mee?


      >> Before the day – New Song


Vertaling van het lied in mijn eigen woorden, dus zoals ik het bij mij binnenkomt: 

Voor de dag begint …

‘Terwijl ik gister lag te slapen, waakte U over mij.
En terwijl ik droomde over de volgende dag, wist U al wat ik allemaal nodig zou hebben.
Nu wacht mij weer een nieuwe dag om door te komen, en ik besef dat ik deze op geen enkele manier zonder U aan zal kunnen.
Daarom, voordat de dag tussen mijn vingers wegglipt, wil ik stoppen en eerst tegen U zeggen dat ik van U hou: ‘Ik hou van U!’
Wil ik, voordat alle dagelijkse beslommeringen mijn wereld weer binnenstormen, stoppen en zeggen dat er niemand is boven U: ‘Er is niemand boven U!’
Ik wil gewoon stil zijn en weten dat U God bent, ja, stil zijn en weten, U bent God!

De ochtend heeft iets; de stilte die er dan is, zorgt ervoor dat mijn hart U hoort als U mij zachtjes roept.
Nu wacht mij weer een nieuwe dag om door te komen, en ik besef dat ik deze op geen enkele manier zonder U aan zal kunnen.
Daarom, voordat de dag tussen mijn vingers wegglipt, wil ik stoppen en eerst tegen U zeggen dat ik van U hou: ‘Ik hou van U!’
Wil ik, voordat alle dagelijkse beslommeringen mijn wereld weer binnenstormen, stoppen en zeggen dat er niemand is boven U: ‘Er is niemand boven U!’
Ik wil gewoon stil zijn en weten dat U God bent, ja, stil zijn en weten, U bent God!

En zo ben ik hier, in Uw aanwezigheid, waar ik ook naar verlang om te zijn; alleen met U in de stilte.
Laat Uw liefde en genade als regen op mij stromen, en fluister zachtjes tegen mij.

En zo, voordat de dag tussen mijn vingers wegglipt, wil ik stoppen en eerst tegen U zeggen dat ik van U hou: ‘Ik hou van U!’
Ja, voordat de dag tussen mijn vingers wegglipt, wil ik stoppen en eerst tegen U zeggen dat ik van U hou: ‘Ik hou van U!’
Ja, daarom, voordat de dag tussen mijn vingers wegglipt, wil ik stoppen en eerst tegen U zeggen dat ik van U hou: ‘Ik hou van U!’
Voordat alle dagelijkse beslommeringen mijn leven weer binnenstormen, wil ik stoppen en eerst tegen U zeggen dat ik van U hou: ‘Ik hou van U!’
Ik wil gewoon stil zijn en weten dat U God bent, ja, stil zijn en weten: U bent God!’


Het lied ligt mij heel na aan het hart.
Oh, ik hou van de ochtend; ik hou van de hoorbare, voelbare stilte die er alleen in de vroege ochtend is.
Ik sta wel niet meer zo vroeg op als toen de kinderen nog thuis woonden, maar het blijft mijn gewoonte om eerder op te staan om de dag met Hem te kunnen beginnen.
Een gewoonte die ik mezelf heb aangeleerd, omdat ik merkte dat er anders steeds iets tussen kwam en mij beroofde van deze kostbare tijd.

In mijn hart is grote dankbaarheid dat ik nu alle tijd en ruimte heb om dit te doen (hoe heerlijk om wat ouder te zijn😊).
Ik herinner me nog goed hoe gefrustreerd ik kon zijn toen de kinderen nog klein waren.
Ik wist dat het goed was, dat ik het ook zo nodig had, maar met een baby, en een jaar later de tweede, en nog later in totaal vier kinderen, lukte het gewoon vaak niet.
En ook toen ze allemaal op school zaten waren er vaak allerlei andere dingen die mij weer in beslag namen waardoor het er vaak bij inschoot, of gewoon niet lukte.
Hoe heerlijk was het toen de kinderen groter en ouder werden, en daar meer tijd en ruimte voor kwam.
Wat mij vooral door die drukke jaren heen geholpen heeft, waren de woorden ‘God weet ervan!’
Ik weet werkelijk niet meer in welk boek ik ze gelezen heb, maar het was ook van een iemand die moeder was en die deze drukke tijd gekend had en die met deze woorden bij mij de druk van het ‘willen’ en ‘moeten’ wegnam.
Het besef dat God mijn drukke gezin kende, en alles wat er bij kwam, ook het feit dat ik zo vaak geen kant op kon van de pijn, gaf een stukje rust.
(Al moest ik er wel voor waken dat ik daarin weer niet te gemakzuchtig werd en geen tijd met Hem doorbracht als dat wel kon)

Maar, ook al ben ik nu gewend om iedere dag met de Heer te beginnen, toch is het lied ook voor mij weer een eyeopener.
Door de vele zorgen en noden die er waren, maar ook nog zijn in ons gezin en leven, betrap ik mezelf er nogal eens op dat ik als het ware aan het begin van de dag de neiging heb om Zijn aanwezigheid binnen te stormen en in één adem alle zorgen en noden over Hem uit te storten, soms zelfs zonder Hem eerst te begroeten.
Hoewel ik geloof dat Hij het begrijpt, doet dit lied me opnieuw beseffen hoe belangrijk het eigenlijk is om gewoon in alle rust naar Hem toe te gaan en eerst stil te zijn in het besef van wie Hij is, en Hem vertellen dat ik van Hem houd en dat er niemand is boven Hij.

Zou dat ook niet gelijk de grootste druk wegnemen van alle zorgen en noden?
Hij is God, Hij heeft alles in Zijn hand, er gebeurd niets waar Hij geen weet van heeft.
Hoe groot is anders niet het risico dat ik anders vergeet om Hem te zeggen dat ik van Hem houd, dat ik vergeet om stil te worden om van Hem te ontvangen wat Hij mij wil geven dat wat ik nodig heb aan liefde en genade, aan kracht?
Hoe groot is anders niet het risico dat ik bij Hem wegga met dezelfde lasten als waar ik mee kwam?

‘O God, U bent mijn God!
U zoek ik vroeg in de morgen; mijn ziel dorst naar U, mijn lichaam verlangt naar U in een land, dor en dorstig, zonder water.
Zo heb ik U in het heiligdom aanschouwd, Uw macht en Uw heerlijkheid gezien.’

Psalm 63:2,3

‘Verzadig ons in de morgen met Uw goedertierenheid, dan zullen wij juichen en verblijd zijn, tijdens al onze dagen.’
Psalm 90:14

‘Doe mij in de morgen Uw goedertierenheid horen, want ik vertrouw op U; maak mij de weg bekend die ik te gaan heb, want tot U hef ik mijn ziel op.’
Psalm 143:8

'God is in haar midden, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen.’
Psalm 46:6

's Morgens hoort U mijn stem, HEERE; 's morgens leg ik mijn gebed voor U neer en zie ik naar U uit.’
Psalm 5:4


Stil worden, stil zijn …

Lieve Vader, zo kom ik bij U
aan het begin van deze nieuwe dag
en wil ik eerst stil worden, stil zijn,
om naar U op te zien, te beseffen
wie U bent en om U te vertellen
hoeveel ik van U houd.

In de stilte van de ochtend,
ver weg van alle beslommeringen,
is de rust om Uw stem te horen,
de ruimte om van U ontvangen al
wat ik nodig heb aan liefde,
genade en kracht.

Ik verlang ernaar, Heer,
om aan het begin van de dag
U te ontmoeten, om de dag
met U te beginnen, want
hoe kan ik anders aan
wat op mij wacht?

Ja, lieve Vader, zo kom ik bij U,
zoek ik Uw aangezicht aan
het begin van de nieuwe dag;
word ik stil in de wetenschap
dat U God bent en oneindig

veel van mij houdt.


Gods rijke zegen voor deze week,
en een liefdevolle groet,
Rita

maandag 21 juni 2021

Week 25 - Ik wil U danken!

Of het nu de warmte was die mij (nog) parten speelde, ik weet het niet, maar afgelopen week was er geen enkel specifiek lied dat binnenkwam en mijn hart raakte, vandaar dat er tot nu toe nog geen blogje was.
Vanaf gistermiddag is echter het refrein van het lied ‘Ik wil U danken’ van Christiaan Verwoerd bijna continue in mijn gedachten en merk ik dat ik het refrein steeds opnieuw zing.
En als ik dan vanmorgen door de stromende regen loop met onze Jaylinn terwijl ik de woorden van het refrein zing, weet ik, dit is het lied voor deze week.
En al zingende merk ik hoe gevoelens van dankbaarheid mijn hart binnenkomen en mijn hart vullen met vreugde, ondanks …

Elk moment van de dag,
ontvangen uit Gods hand.
Stil worden, stil staan,
zodat de diepte daarvan landt.

Hem danken voor elk moment
waar Hij Zijn liefde onthuld.
Een kostbaar genadegeschenk;
vreugde, die het hart vervult.      >> Ik wil U danken – Christian Verwoerd


‘…, zegt dank in alles,- want dat is de wil van God in Christus Jezus jegens u.’
1 Thess. 5:18
(HSV)

‘…, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.’
(NBG)

Danken in alles; danken onder alles …
Automatisch gaan mijn gedachten met deze tekst vele jaren terug in de tijd, naar de dag dat ik deze tekst las in een Dagboekje dat ik toen las, en ik kan je vertellen dat dankbaarheid het laatste was wat die dag in mijn hart was, en ook niet kwam, en het was ook het laatste waartoe ik mij kon zetten.

Uit het Dagboek ‘Een moment met God’ van Marie Hüsing:
7 oktober 1984
Dank onder alles

‘Dank U, Heer, ook voor de onbegrijpelijke leidingen van mijn leven.
Het deed pijn, toen U dat wat mij lief was, uit de handen nam.
Maar vaak hebt U iets beters, rijkers, weer teruggegeven.’

Ik was deze dag net uit het ziekenhuis ontslagen na voor de 2e keer dat jaar een miskraam te hebben gehad, en was op zoek naar iets van troost en bemoediging, en dit waren de woorden die ik las.
O, ik weet nog hoe boos ik was, hoe ontredderd, na het lezen deze woorden.
Danken?
Danken voor het feit dat ik opnieuw mijn kindje moest verliezen, danken voor mijn lege armen, want zo voelde het immers?
Het was pas heel wat later dat ik doorkreeg dat ik het die dag helemaal verkeerd verlezen had.
Of het wat uitgemaakt had, weet ik niet, maar ik heb het sinds dat ik dat doorkreeg, nooit meer vergeten wat er werkelijk staat, en het is (nu achteraf gezien) het begin geweest van leren dankbaar zijn in alles.

Helaas kan ik niet zeggen dat ik er al ben, dat ik inmiddels altijd in alle omstandigheden dankbaar ben; was het maar zo, was ik maar al zover.
Nee, het is een lang leer- en groeiproces, in ieder geval wel voor mij, en het gaat met vallen en opstaan.
Soms gaat het als vanzelf, is daar die diepe vrede en vreugde, dat gevoel ook van dankbaarheid, zelfs als het heel moeilijk is, maar vaker is het een bewust moeten kiezen om Hem te danken.
Soms nemen de omstandigheden mij meer in beslag dan ik zou willen, is de wind van de storm zo sterk, dat al mijn aandacht en energie in het staande blijven gaat zitten, en duurt het even voor ik me bewust word dat Hij recht heeft op mijn dank in alle omstandigheden.
Want ik weet heel goed waarom Hij daar alle recht op heeft, waarom Hem dat toekomt!
Jezus heeft mij immers gered; mijn straf gedragen, mij vrijgekocht en de toegang tot de Troon van Genade vrijgemaakt!
Door Hem mag ik immers elk moment van de dag tot Hem komen, bij Hem zijn en al mijn noden bij Hem neerleggen!
Hij is er immers iedere dag, en zorgt voor mij elke dag, elk moment.
Ach, er zijn nog zoveel meer redenen om Hem te danken!

Maar toch, ik zie ook veranderingen, ik zie groei, merk ik dat er steeds meer bewustwording komt.
En is dat niet waar het in eerste instantie om draait?
Bewust worden van het feit dat God werkelijk is wie Hij zegt dat Hij is, en doet wat Hij belooft!
En is het niet zo dat met die toenemende bewustwording ook dankbaarheid toeneemt en doet danken!
Hoe goed is het daarom om af en toe terug te kijken en de zegeningen te zien (of te ontdekken) die voortgekomen zijn uit alle eerdere stormen en beproevingen.
Groeien liefde en vertrouwen in Hem daardoor juist niet, en helpt dat niet bij iedere volgende storm of beproeving om misschien eerder, of juist meer op Hem te vertrouwen, om meer en meer ervoor te kiezen om naar Hem toe te gaan, tijd met Hem door te brengen, juist als alles zo moeilijk is.

Ik wil U danken; het is een keuze die de Heer van ons vraagt om te maken, simpelweg omdat het Hem toekomt, en Hij het ook meer dan waard is!
En het meest bijzondere is wel dat als wij er midden in de storm of beproeving voor kiezen om Hem toch te danken, Hij zo liefdevol en genadig is, dat Hij komt met Zijn rust en vrede.
En zo blijf ik deze week hardop, of zachtjes, zingen:
‘Ik wil U danken op dit moment, gewoon U bedanken voor wie U bent.
Want U bent het waard, Heer, al mijn dank, mijn lof mijn eer.
Ik bied het U als offer aan, voor wat U in liefde voor mij hebt gedaan.
Leer mij te danken, meer te danken, Heere God; leer mij te danken, meer te danken, Heere God.'

Ik wil U danken, Heer,
danken, dat U werkelijk bent
wie U zegt dat U bent.
Danken voor Uw grote Liefde, dat U,
ondanks alles wat ik deed, nooit
Uw ogen van mij hebt afgewend.

Ik wil U danken, Heer,
danken voor het offer dat U bracht,
voor de straf voor mij gedragen.
Dank U, voor alles wat U deed en gaf,
voor de weg die U hebt vrijgemaakt;
en dat U bij mij bent alle dagen.

Ik wil U danken, Heer,
danken voor Uw overvloedige genade
iedere dag opnieuw aan mij gegeven.
Ik wil U danken voor Uw geduld
tijdens de lessen die U mij wilt leren
in de beproevingen van het leven.

Ik wil U danken, Heer,
oprecht danken, dat U mij reeds
tot zover hebt geleid en gespaard.
Ik wil U danken, Heer,
oprecht danken, want U bent al
mijn dank, lof  en eer zo waard.

Ik dank U, Heer!

Hem danken kan soms heel erg moeilijk zijn, maar hoe meer we het leren, hoe dichterbij Hij kan komen en we Zijn liefdevolle ondersteunende hand zullen ervaren.

Gods rijke zegen voor deze week
en een liefdevolle groet,
Rita

zondag 13 juni 2021

Week 24 - While I wait

Soms heb je ineens een nieuw nummer dat je pakt, en soms een nummer dat je al lang geleden heb opgeslagen, omdat het je raakte (en nog steeds doet).
Het nummer voor deze week is zo’n nummer; ik heb het al langere tijd geleden opgeslagen en tot op de dag van vandaag bemoedigt het me en spoort het me aan.
Luister en lees je weer mee?


         >> While I wait – Lincoln Brewster


>> Lyrics + Vertaling

(even naar beneden scrollen)


Het leven kan heel moeilijk en zwaar zijn, vol verdriet en pijn.
Tegenslag volgt op tegenslag, ziekte, ontslag, echtscheiding, ruzies, haat en nijd, afwijzing, verraad, gepest worden …, noem maar op.
Niemand van ons ontkomt er aan; vroeg of laat krijgen we allemaal wel met iets te maken.
De vraag is: Hoe gaan we er mee om? Wat is onze reactie? Wat doen we?

God vraagt ons om Hem te vertrouwen in alle omstandigheden, om, wat er ook gebeurt, op Hem te zien, op Wie Hij is en wat Hij heeft gedaan; om op Hem te blijven vertrouwen, te blijven geloven dat Hij alles ziet, erbij is, je op het juiste moment de juiste hulp zal geven, je niet meer te dragen geeft dan je aankunt; om Hem in alle omstandigheden te blijven danken, te loven en te prijzen.

Ik weet niet hoe jij erin staat, maar ik vind dit soms heel erg moeilijk; vooral als er tegenslag op tegenslag volgt, als moeilijke omstandigheden niet ophouden en maar voortduren.
En vooral als ik pijn heb, vind ik dit heel erg moeilijk, want pijn is afmattend, zorgt ervoor dat je slecht slaapt, je oververmoeid raakt en weinig meer kan hebben, laat staan dat je soms nog helder kunt denken.
Wanneer ik het ook heel erg moeilijk vind, is als het dingen betreft met of rondom mijn man of (klein)kinderen; ook dan vind ik het heel lastig.
Maar ik heb ontdekt, en geaccepteerd, dat dit alles een leerproces is, en denk ook wel is voor de rest van mijn leven.
En om dit te kunnen ontdekken en accepteren, heb ik als eerste moeten leren accepteren dat moeilijkheden en tegenslagen, pijn en verdriet, niet alleen bij het leven horen, maar dat de Heer ze juist gebruikt zodat we gaan ontdekken, zien,  en ervaren, dat Hij werkelijk is wie Hij zegt dat Hij is, dat Hij liefdevol en betrouwbaar is, en dat Zijn Woord betrouwbaar is.
Dat Hij deze dingen juist gebruikt zodat wij groeien in geloof en vertrouwen, zodat wij volwassen kunnen worden in geloof, en daardoor, vanuit ondervinding, juist echt iets voor anderen kunnen betekenen, hetzij tot bemoediging of tot onderwijzing.

‘…, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden.’
2 Korinthe 1:4


Vaak weten we dingen diep in ons hart ‘Hij is trouw; Hij heeft overwonnen’, geloven we Zijn Woord ‘God is mijn kracht, mijn Geneesheer’, maar als het aankomt op in praktijk brengen, is het wel een ander verhaal.
Hoe geduldig zijn we in het wachten op Gods antwoord, op Zijn hulp, op een wonder van Zijn hand?
En wat als dat komt in een andere vorm dan wij zouden willen?
Wat als ons leven donker en uitzichtloos is, als we er aan onderdoor dreigen te gaan, als we helemaal niets begrijpen van de dingen die gebeuren en waarom het maar voortduurt?
Is Zijn kracht werkelijk onze kracht?
Leven we vanuit Zijn overwinning?
Is er dan ook nog een loflied op onze lippen?

Afgelopen week stond mijn Stille Tijd in het teken van de Psalmen 57 t/m 61.
Psalmen die David schreef vanuit grote moeilijkheden en diepe ellende.
Verstopt in een grot, steeds op de vlucht voor koning Saul, achterna gezeten door mensen die hem naar het leven stonden, keer op keer onrechtvaardig behandeld en zelfs op vlucht voor zijn eigen zoon.
Ik heb al eens eerder aangegeven hoe kostbaar het Dagboek van Wiersbe voor mij is naast de Psalmen, hoe Hij duidelijk samenvat en weer geeft de te leren lessen van David, en ook nu moet ik daar opnieuw aan denken, want wat kunnen we ontzettend veel van David leren, welk een voorbeeld is hij niet voor ons.
Zowel in de dingen die hij verkeerd deed, als zijn keuzes in het vertrouwen op God, en hoe hij Hem te midden van welke omstandigheden dan ook, blijft loven en prijzen.
Maar ook wat God doet als er op Hem wordt vertrouwd en Hij de lof en eer krijgt die Hem toebehoort.

Wat mij vooral steeds opnieuw opvalt, en raakt, is wel het feit dat David doorgaans eerst zijn hart uitstort bij de Heer, Hem echt alles, maar dan ook echt alles tot in detail vertelt wat hem dwars zit, wat hij voelt, wat er gebeurt, wat hij onrechtvaardig vindt etc., en vervolgens spreekt over wie God is, over Zijn trouw en goedheid enz., en eindigt met God groot te maken, Hem te loven en te prijzen.
En dat doorgaans in één en dezelfde Psalm, of de volgende.
David leert ons dat God altijd onze lof en eer verdient, in elke omstandigheid, ongeacht wat er ook gebeurt, of waar we ons ook bevinden.
Hij neemt keer op keer Zijn toevlucht tot God, en weet dat wat er ook gaande is, het gaat voorbij, en vervolgens zingt hij.

Psalm 57:2
‘Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want mijn ziel heeft tot U de toevlucht genomen; ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van Uw vleugels, totdat de rampen voorbij zijn gegaan.’

Wiersbe:
‘Rampen gaan voorbij, dus loof God omdat Hij je er doorheen leidt.’

Psalm 57:8
‘Mijn hart is bereid, o God, mijn hart is bereid; ik zal zingen, ik zal psalmen zingen.
Ontwaak, mijn eer, ontwaak luit en harp; ik zal de dageraad doen ontwaken.’

Wiersbe:
‘Wanneer jij je in een ‘benauwde plaats’ bevindt, moet je grootste zorg niet zijn hoe je eruit kunt komen, maar hoe God erdoor verheerlijkt zal worden.’

Psalm 59:10,11
‘Tegenover zijn macht wacht ik op U, want God is mijn veilige vesting.
Mijn goedertieren God zal mij te hulp komen, God zal mij op mijn belagers doen neerzien.’

Wiersbe:
‘Als God je kracht is, als God jou goedertierenheid bewijst, als God je veilige vesting is, dan kun je de vijand tegemoet treden. Je kunt iedere situatie onder ogen zien omdat God jou erdoorheen zal leiden.’

Psalm 60:6,7a
‘Maar nu hebt U een banier gegeven aan wie U vrezen, om die op te heffen als een teken van de waarheid, opdat Uw beminden gered worden.’

Wiersbe:
‘Op wiens kracht je vertrouwt -de kracht van de Heere, of je eigen kracht- bepaalt of je de overwinning behaalt of de nederlaag lijdt. Als je God laat leiden, zal Hij je naar de overwinning voeren.’

Terwijl ik wacht …
Gebed

Heer, wat is het soms moeilijk
om te blijven vertrouwen als
moeilijkheden, pijn of verdriet
zich opstapelen, of maar voortduren.
Wat is het soms moeilijk om
U te loven en te prijzen als
zorgen en leed ons belagen, vooral
gedurende de nachtelijke uren.

Wat is het soms moeilijk om
vertrouwend te blijven wachten;
om te blijven leven vanuit geloof
en niet vanuit wat zichtbaar is.
Wat is het soms moeilijk om
te leven vanuit Uw overwinning,
als er alleen gevoelens zijn van
smart, onzekerheid en gemis.

Heer, het is soms zo moeilijk,
maar toch vraagt U ons om
te leven in vol vertrouwen,
alleen ziende op wie U bent.
Op U, de God van trouw,
de grote Geneesheer, Degene
die al Zijn beloften houdt
en nooit Zijn blik van ons afwendt.

Heer, hoe moeilijk het ook is,
vandaag kies ik ervoor om
te midden van mijn pijn
te zien op U, en te vertrouwen.
Me vast te klampen aan wat
U zegt en belooft in Uw Woord,
terwijl ik geduldig wacht tot
Uw plannen zich ontvouwen.

Vandaag kies ik ervoor, om
te staan op Uw beloften,
te gaan in Uw overwinning door
Uw Naam te loven en te prijzen.
Ik zal zingen van Uw macht,
van Uw liefde, genade en trouw;
ja, vanuit mijn gebrokenheid
wil ik U alle eer bewijzen.

- Amen- 

Gods rijke zegen voor de komende week 
en een liefdevolle groet,
Rita

zondag 6 juni 2021

Week 23 - En aan U is de eer en de lof

In de hemel is de Heer

Deze week een lied dat al even op mijn lijstje stond; een lied dat ik ook heel graag zing.
Het heet eigenlijk ‘In de hemel is de Heer’, maar om een reden die ik hieronder verder zal uitleggen, heb ik de titel voor deze keer veranderd in ‘En aan U is de eer en de lof, want U regeert!’


       >> In de hemel is de Heer – Louis Brittz - Zuid-Afrikaanse Versie
       >> Nederlandse tekst 

Psalm 104:1
‘… HEERE, mijn God, U bent zeer groot, U bent met majesteit en glorie bekleed.’

Hebreeën 7:26
‘Want zo'n Hogepriester hadden wij nodig: heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven.’

Psalm 29:4
‘De stem van de HEERE is vol kracht, de stem van de HEERE is vol glorie.’

1 Kronieken 29:12
‘Rijkdom en eer komen van voor Uw aangezicht, en U heerst over alles. In Uw hand is kracht en macht, …’

Hebreeën 4:12
‘Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.’

Psalm 57:11 & Psalm 100:5
‘Want Uw goedertierenheid is groot tot aan de hemel, Uw trouw tot de wolken.’
‘… Zijn trouw van generatie op generatie.’

Openbaring 5:11
‘En ik zag, en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen.’

Openbaring 5:13
‘En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid.’

Openbaring 4:3
'En Hij Die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruitzag als een smaragd.’

Openbaring 4:8-11
‘En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom, en vanbinnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, Die is, en Die komt! wierpen de vierentwintig ouderlingen zich neer voor Hem Die op de troon zat, aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen neer vóór de troon en zeiden: U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen.’

U wil ik loven!
Vanmorgen (zaterdag, 5 juni) was ik met mijn Stille Tijd aangekomen bij Psalm 57; een Psalm (lied) dat David schreef vanuit een grot, waar hij heen gevlucht was voor koning Saul.
Wiersbe (de schrijver van het dagboek dat ik dit jaar naast mijn Bijbel gebruik) legt vandaag daarbij de nadruk op de plaats van waaruit David schreef, en hoe hij dat kon doen.
‘Hoe kon David een grot tot zijn concertzaal maken?’

Wiersbe wijst ons op drie dingen, namelijk, dat David zich zeker wist van Gods bescherming, op het feit dat hij wist dat God alles zou voltooien en dat David zich alleen bekommerde om de eer van God.

Bescherming:
Vers 2 – ‘Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want mijn ziel heeft tot U de toevlucht genomen; ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van Uw vleugels, totdat de rampen voorbij zijn gegaan.’
- God beschermt

Voltooien:
Vers 3 – ‘Ik roep tot God, de Allerhoogste, tot God, Die Zijn werk aan mij voltooien zal.’
- Wij kunnen vaak (misschien wel meestal) niets aan dingen doen, maar God wel.

Gods eer:
Vers 6 – ‘Verhef U boven de hemel, o God; Uw eer zij over de hele aarde.’
- We hebben een keuze; waar richten we ons op.

Wiersbe geeft aan dat het enige dat er toe doet is, dat we ons bekommeren om de eer van God
Het gaat immers niet om onze eer, maar om de eer van God!
Maar daar moet ons hart dan wel toe bereid zijn, en dat is waar Wiersbe ook op wijst, namelijk vs. 8 waar David zegt:
‘Mijn hart is bereid, o God, mijn hart is bereid; ik zal zingen, ik zal psalmen zingen.’

Zijn  wij bereid om die keuze te maken ongeacht waar we ons bevinden?
Richten wij ons hart op onze omstandigheden, die misschien net zo duister, koud en kil zijn als de grot waar David zich in bevond, of richten we ons hart op hetgeen waar het in dit leven echt om draait, namelijk op de eer van God?
Het is soms inderdaad, zoals Wiersbe ook zegt, soms al moeilijk om in een tijd van zegeningen God te loven en te prijzen, dus het kost ons vaak nog meer om dit te doen in moeilijke tijden, maar het is wel waar God naar verlangt.
En zoals God voor David zorgt, zorgt Hij ook voor ons: Hij beschermt ons, en zal het ook voor ons voltooien!

Wiersbe eindigt de overdenking bij deze Psalm met de volgende woorden:
‘Neem vandaag de tijd om Hem te loven vanwege Zijn zorg!’
En zo werd het dit lied voor deze week, als ook even een keer een andere titel dan de oorspronkelijke.

Op U, Heer, richt ik mijn hart,
want U wil ik loven en prijzen.
Van Uw grote Naam wil ik zingen,
met heel mijn hart U eer bewijzen.

Ik prijs U om Uw grootheid, die
zoveel meer is dan ik bevatten kan.
Ik prijs U om Uw wijsheid, die
zichtbaar is in Uw reddingsplan.
Ik prijs U om Uw grote macht, dat 
niets, echt niets, onmogelijk voor U is.
Ik prijs U, de Alfa en Omega; U,
Die is, was en komt; zo zeker en gewis.

Ik prijs U om de bescherming, die
U mij iedere dag opnieuw geeft.
Ik prijs U om Uw trouw, waarmee
U generatie op generatie omgeeft.
Ik prijs U voor de liefdevolle zorg
waarmee U mij dagelijks omringt.
Ik prijs U, Heer, om wie U bent;
dat besef maakt dat mijn hart zingt.

Zo zing ik tot Uw grote eer,
prijs ik Uw grote en machtige Naam.
Laat de klanken zich vermengen
met die van al de engelen saam. 


Gods rijke zegen voor de komende week,
en een liefdevolle, en bemoedigende groet,
Rita

zondag 30 mei 2021

Week 22 - What do You say

Soms is ons hart vol vragen,
vol onbegrip, verdriet en pijn.
Waarom moet dit zo zijn;
het is zo zwaar om te dragen.

Soms is ons hart vol boosheid,
vol ongeloof, en zo verward.
Zijn onze dagen vol van smart,
en woedt in ons een heftige strijd.

Waar bent U nu, Heer;
wat heeft U te zeggen?
Hoe kan ik het bij U neerleggen;
het doet zo ongelooflijk zeer.

Het lied voor deze week is een lied dat misschien allerlei emoties en/of verdrietige herinneringen oproept, maar ik hoop, en bid in het bijzonder, dat het lied vooral een lied zal zijn dat troost en bemoedigd; dat je (opnieuw) Gods liefde en altijd aanwezige nabijheid doet ervaren.

Voor dat je naar het lied luistert, is het goed om het verhaal achter dit lied te kennen.
Voor wie het Engels goed machtig is >>HIER<< de link naar het YouTube-filmpje, en mocht je Engels niet toereikend zijn, lees dan hieronder het verhaal in grote lijnen.
(Heb het zo goed mogelijk proberen te vertalen, als ook verderop de tekst van het lied)


Achtergrond
‘What do You say’ is geschreven door Eileen Walker (dochter van Tommy Walker), zo’n twee à drie maanden nadat zij haar beste vriendin had verloren.
Ze had het die dag heel erg moeilijk en omschrijf die dag dan ook als ‘een verschrikkelijke dag’.
Eigenlijk had ze het heel druk, was er van alles en nog wat ze moest doen voor de kerk, voor school, maar het lukte haar niet.
Dus liep ze naar beneden naar de piano, en terwijl ze alleen maar kon huilen, vroeg ze de Heer wat Hij te zeggen had, want zelf kon ze alleen maar zeggen dat het een verschrikkelijke dag was; dat ze boos was, en verdrietig, en verward en overweldigd.
Dat ze Zijn stem niet kon horen, en dat ze er eigenlijk van overtuigd was dat de Heer heel boos op haar was, en dat ze niet precies wist wat er allemaal gebeurde.
Ze bestormde de Heer met allerlei vragen, zoals ‘Wat zegt U, Heer? Laat me zien wat ik verkeerd doe? Wat doe ik? Wat zegt U? Wat gebeurt er?’
Ze schreeuwde het uit naar de Heer om Zijn stem te horen, want al wat ze kon horen was haar eigen pijn en verdriet en boosheid enz.

Zo zat ze achter de piano, stilletjes, wachtend, maar op een gegeven moment herinnerde de Heilige Geest haar aan Psalm 34:19‘De HEERE is nabij de gebrokenen van hart’.
En ze had zo iets van, oké, ik ben gebroken van hart, dus Hij is dicht bij mij.
Ook herinnerde zich het vers dat zegt dat Gods woord niet leeg zou terugkeren (Jes. 55:11), dus ze zei tegen zichzelf: ‘Oké, de Bijbel zegt ‘Hij is dicht bij de gebrokenen van hart’ en ik weet dat mijn hart gebroken is, en ik weet dat Zijn woord niet leeg terugkeert, dus hier ben ik, ik ga hier gewoon zitten en bij Hem zijn, want ik geloof Zijn woord.’
Zo zat ze voor een poosje achter de piano terwijl ze zachtjes pingelde en zong ‘What do You say’, ‘What do You say’… (Wat zegt U, wat zegt U)

En ze kan niet vertellen hoe het precies ging, maar ineens zong de Heer naar haar: ‘I’m the God Who’s close to the brokenhearted; I’m the God Who weeps with those who weep.’ (‘Ik ben de God Die dicht bij de gebrokenen van hart is. Ik ben de God Die huilt met hen die huilen.)
Als water ging het door haar heen, ze weet niet hoe ze het precies moet omschrijven, maar de Heer zong het zo duidelijk naar haar, dat ze brak.
Ze had verwacht dat de Heer haar op van alles en nog wat zou aanspreken, maar in plaats daarvan kwam Hij met Zijn vriendelijkheid, met Zijn nabijheid, alsof Hij zei: ‘Eileen, Ik huil met je mee, Ik ben bij je’, en zodra ze de waarheid van dit refrein uitzong, was het alsof de schellen van haar ogen vielen, werd Zijn Woord, dat zegt dat ‘de waarheid je vrijmaakt’, werkelijkheid.
‘Ik vertel je, de waarheid zette mij vrij!’

Zodra ze in overeenstemming kwam met wat WAAR was, was alsof ze de Heer naast zich zag zitten en ze kon ook zien dat Hij daar de hele tijd was geweest, dat Hij haar nooit had verlaten, dat Hij haar ook niet zou verlaten, dat Hij daar was ook precies op dat moment, en dat Hij met haar mee huilde.
Ze getuigt dat God een goede God is, een Vader, dat Hij met ons rouwt als wij rouwen; Hij is zo goed!

Na het verhaal achter dit lied, spreekt ze de wens uit dat als je rouwt, en het maakt niet uit of het nu gaat om het verlies van een dierbare, of wat anders, er is immers zoveel om te rouwen in deze dagen, maar dan is het haar gebed dat je de Vader dit lied over je uit laat zingen, want het is de waarheid.
En ze bidt dat de waarheid je vrij zal maken.

Verder wijst ze erop dat alleen Jezus de wensen van ons hart kan vervullen, en dat Hij echt meer dan genoeg is.
‘Hij is goed; Hij is onze alles in al.
En hij houdt ontzettend veel van je!
Hij is niet boos op je, maar Hij houdt van je, en Hij huilt met je mee.
Alle eer aan Hem!’


      >>  What do You say – Eileen Walker


Tekst van het lied:

Wat zegt U;
wat zegt U, als pijn het enige is wat ik voel.
Wat zegt U,
Heer, wat zegt U, wanneer ik Uw gezicht niet zien kan.
Ik hoor U zeggen:

‘Ik ben de God Die dicht bij de gebrokenen van hart is.
Ik ben de God Die huilt met hen die huilen.
Ik ben de God Die jouw lijden en pijn kent.
Ik ben de God Die altijd blijft.’

Dat is wat U zegt!
(ik weet, ik weet, ik weet)
Dat is wat U zegt!

Maar wat zegt U,
wat zegt U, als woede het enige is dat ik nog voel.
Wat zegt U,
(Ik heb het nodig om te weten)
wat zegt U, als ik alleen maar leugens hoor.
Ik hoor U zeggen (tegen mij):

‘Ik ben de God Die dicht bij de gebrokenen van hart is.
Ik ben de God Die huilt met hen die huilen.
Ik ben de God Die jouw lijden en pijn kent.
Ik ben de God Die altijd blijft.’

Dat is wat U zegt!
(ik hoorde het toen U het tegen mij zei, Heer)
Dat is wat U zegt!

Zo, ik zal me blijven vastklampen aan elk van Uw woorden, Heer;
(oh), ik zal vasthouden aan wat WAAR is.
Want het heeft mijn ogen geopend om te kunnen zien dat U bij mij was.
De hele tijd.
Elke dag.

(Ja) ik zal me blijven vastklampen aan elk van Uw woorden, Heer;
(Ja) ik zal vasthouden aan wat WAAR is.
Want het heeft mijn ogen geopend om te kunnen zien dat U bij mij was.
De hele tijd.
Elke dag.

(Ja) ik zal me blijven vastklampen aan elk van Uw woorden, Heer;
(Ja) ik zal vasthouden aan wat WAAR is.
Want het heeft mijn ogen geopend om te kunnen zien dat U bij mij was.
De hele tijd.
Elke dag.

De hele tijd.
Op elke manier (bent U er geweest, Heer)
De hele tijd.
Elke dag (van mijn leven)
De hele tijd.
Op elke manier.

Dat is wat U zegt, Heer.
(U houdt Uw woord, Heer)
Dat is wat U zegt!


Psalm 34:19
‘De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, Hij verlost de verbrijzelden van geest.’

Hebreeën 13:5
‘… want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten.’

Lukas 7:13
‘En toen de Heere haar zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over haar, en zei Hij tegen haar: Huil niet.’

Jesaja 42:3
‘Het geknakte riet zal Hij niet verbreken, de uitdovende vlaspit zal Hij niet uitblussen; …’

Johannes 11:35
‘Jezus weende (huilde).’

Psalm 147:3
‘Hij geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hen in hun leed.’

Johannes 11:33
‘Toen Jezus haar dan zag huilen, en ook de Joden die met haar meekwamen, zag huilen, werd Hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering.’

Hebreeën 4:15
‘Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.’

Romeinen 12:15
HSV - ‘…,  en huil met hen die huilen.’
NBV - ‘…, heb verdriet met wie verdriet heeft.’

U bent het …

Heer, U bent altijd bij ons,
elke dag, ja, elk moment.
Geen enkele seconde zijn
Uw ogen van ons afgewend.

U bent het, Die meevoelt in elk lijden,
Die weet heeft van elk hartzeer en elke pijn.
U bent het, Die huilt met hen die huilen,
en verdriet heeft met wie verdrietig zijn.

U zult ons nimmer verlaten,
elke dag houdt U ons vast.
En er is geen enkel verdriet
dat niet in Uw hand past.

U bent het, Wiens hart bewogen is,
U bent het, Die verbindt en geneest.
U bent het, Die verlost en bevrijdt,
U bent het, Die zegt: ‘Wees niet bevreesd!’

‘Ik ben met je alle dagen;
in alles sta Ik je bij.
Ga in geloof en vertrouwen;
Mijn Woord maakt je vrij!’


Gods zegen voor de komende week
en een liefdevolle groet,
Rita

zondag 23 mei 2021

Week 21 - Heilige Geest

Afgelopen week kwam ik bij dit nummer van Reyer.
Ik kende het niet, maar hoe mooi en toepasselijk is dit nummer nu we dit weekend herdenken en vieren dat de Heilige Geest werd uitgestort.
En hoe goed is het niet om dit niet alleen te herdenken en te vieren, maar ook om nog eens goed na te overdenken Wie Hij is, waarom Hij kwam, en welke plaats Hij in ons leven heeft; welke plaats wij Hem geven in ons leven,

Ik denk dat de tekst van dit lied meer dan genoeg zegt, dus van mijn kant uit geen enkele andere toevoeging dan enkele verwijzingen naar de Bijbel.
Nou ja, en een gedicht, want die hoort op dit Blog er gewoon bij.


        >> Heilige Geest – Reyer


>> Tekst van het lied


Jesaja 44:3
‘Want Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen.’


>> Handelingen 2 – De uitstorting van de Heilige Geest

Job 33:4
‘De Geest van God heeft mij gemaakt, en de adem van de Almachtige heeft mij levend gemaakt.’

Jesaja 42:5
‘Zo zegt God, de HEERE, Die de hemel heeft geschapen en hem heeft uitgespannen, Die de aarde heeft uitgespreid en wat daarop uitspruit, Die de adem geeft aan het volk dat daarop is, en de geest aan hen die daarop wandelen: …’

Lukas 3:16
‘… antwoordde Johannes allen: Ik doop u wel met water, maar Hij komt Die sterker is dan ik, bij Wie ik niet waard ben de riem van Zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.’

Johannes 14:16-18
‘ En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe.’

Johannes 14:23
‘Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.’

Johannes 14:26
‘Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.’

Johannes 15:15
‘Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb.'

Johannes 15:26
‘Maar wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die over Mij getuigen.’

Johannes 16:13
‘Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.’

Handelingen 1:8
’… maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.’

Romeinen 5:5
‘En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.’

Johannes 16:7
‘Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden.’

Judas 1:20,21
‘Maar u, geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest, bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, tot het eeuwige leven.’

1 Korinthe 3:16
‘Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?’

Mattheüs 5:13-16
‘U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.’ 

Johannes 7:38
‘Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’


Hemelse Vader, ik bid U:
‘Vul mijn hart opnieuw
met Uw Heilige Geest;
ik verlang zo naar meer
van U in mijn leven.

Naar meer van Uw liefde,
van Uw bewogenheid en kracht.
Naar meer vrijmoedigheid
om Uw boodschap van genade
door te kunnen geven.

Naar een sterker geloof;
een oor dat hoort, een oog dat ziet.
Naar meer passie en vuur,
om Uw Woord van liefde en hoop
vol toewijding door te geven.

O hemelse Vader,
laat Uw Geest stromen van levend water
uit mijn binnenste doen vloeien;
mij maken tot een zout en een licht;
mij leiden om in alles tot
Uw eer en glorie te kunnen leven.’

- Amen - 


Gezegend Pinksterfeest
en een liefdevolle groet,
Rita

zondag 9 mei 2021

Week 19 - Bigger than any mountain

Als ik de afgelopen week mijn afspeellijsten op YouTube eens langsloop, blijf ik steken bij dit lied.
Het is een lied met een eenvoudige tekst en een heel vrolijke melodie waardoor je het zo meezingt.
Maar tegelijk zingen we met dit lied heel wat!
Luister, en overdenk je met me mee?


        >> Bigger than any mountain - The Collingsworth Family

                                            

Vertaling van het lied:

Groter dan al mijn problemen;
groter dan al mijn angsten;
God is groter dan welke berg dan ook,
die ik wel, of niet kan zien.
Groter dan al mijn vragen;
groter dan wat dan ook;
God is groter dan welke berg dan ook,
die ik wel, of niet kan zien.

Groter dan alle schaduwen
die over mijn weg vallen;
God is groter dan welke berg dan ook,
die ik wel, of niet kan zien.
Groter dan alle verwarring,
groter dan wat dan ook.
God is groter dan welke berg dan ook,
die ik wel, of niet kan zien.

Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik word best heel blij en vrolijk van dit lied.
En hoewel ik doorgaans niet zo makkelijk iets uit mijn hoofd leer, zeker niet nu ik wat ouder word, zong ik dit lied eigenlijk heel vrij snel mee zonder nog naar de tekst te hoeven kijken.
Ik realiseerde me echter daarbij wel dat ik er dan voor moet waken dat ik de diepte en reikwijdte van de woorden die ik zo makkelijk meezing, niet kwijtraak.
Maar als ik dat blijf doen, dan kan dit lied een belangrijke hulp zijn in tijden dat het leven moeilijk is, als er allerlei problemen zijn, moeiten, zorgen …
Want ja:
‘God is groter dan al onze problemen, al onze angsten, alle schaduwen die op onze weg vallen, groter dan alle verwarring, of wat dan ook; ja, Hij is groter dan welke berg -zichtbaar of onzichtbaar, dan ook.’

God is groter dan …!

>> Exodus 14
vs. 2b,10
‘Daar tegenover moet u uw kamp opslaan, bij de zee.'

‘ Toen de farao dichtbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op, en zie, de Egyptenaren trokken achter hen aan. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd …’

Omgeven door moeilijkheden;
aan de ene kant de zee, en de farao
met zijn legers aan de andere kant.
Maar Gods Woord is betrouwbaar,
Hij doet altijd wat Hij belooft;
ze zijn veilig in Zijn hand.

vs. 13,14, 31
‘Maar Mozes zei tegen het volk: Wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van de Heere dat Hij vandaag nog voor u zal bewerken! Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien.'

'De Heere zal voor u strijden, en u moet stil zijn.’

‘Toen zag Israël de machtige hand die de Heere tegen de Egyptenaren gekeerd had, en het volk vreesde de Heere en geloofde in de Heere en in Mozes, Zijn dienaar.’

>> 1 Samuël 17
vs. 4,8a,11
‘Toen kwam er een kampvechter tevoorschijn uit het leger van de Filistijnen. Zijn naam was Goliath, uit Gath; zijn lengte zes el1 en een span …'

'Hij stond daar en riep de gelederen van Israël toe; en hij zei : … '

'Toen Saul en heel Israël deze woorden van de Filistijn hoorden, waren zij ontsteld en werden zeer bevreesd.’

Wat ze zagen en hoorden,
vervulde hen met vrees en beven.
Maar geloof en vertrouwen op Hem,
deed overwinnen, en leven.

1 Samuël 17:45,46a,47
‘Maar David zei tegen de Filistijn: U komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies, maar ik kom naar u toe in de Naam van de Heere van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, Die u gehoond hebt. Op deze dag zal de Heere u in mijn hand overleveren.'

'En deze hele gemeente zal weten dat de Heere niet door zwaard of door een speer verlost, want de strijd is van de Heere. Hij zal u in onze hand geven.'  


>> 2 Koningen 6:8-23
vs. 14,15
‘Toen stuurde hij daar paarden en strijdwagens heen, en een groot leger. Die kwamen ’s nachts en omsingelden de stad. De dienaar van de man Gods stond heel vroeg op en ging naar buiten, en zie, een leger met paarden en strijdwagens omsingelde de stad. Toen zei zijn knecht tegen hem: Ach, mijn heer! Wat moeten wij doen?’

Wat hij zag benauwde hem zeer,
beroofde hem van moed en kracht.
Maar gebed opende zijn ogen en
toonde Gods zorg, liefde en macht.

vs. 16,17
'Hij zei: Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn méér dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zei: Heere, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de Heere opende de ogen van de knecht, zodat hij zag; en zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa.’

Laten we daarom het volgende niet vergeten:

Jesaja 55:8,9
‘Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.’

Jesaja 41:10
‘Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.’

Dus:

Spreuken 3:5,6
‘Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken.’

Jakobus 1:5
‘En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.’

En:

Filippenzen 4:6,7
‘Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.’

1 Petrus 5:7 
'Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.’

Groter dan!

Onze wegen kunnen vol moeilijkheden zijn;
en wat we zien ons vullen met vrees en beven.
Maar laten we toch altijd geloven, en vertrouwen
op Hem, die ons in Zijn liefde houdt omgeven.

Allerlei dingen kunnen ons benauwen,
en ons beroven van onze moed en kracht.
Laten we daarom in alles nooit vergeten:

Van Hem, en Hem alleen, is alle macht!

Gods rijke zegen voor de komende week,
en een liefdevolle groet,
Rita


1 >> http://www.bijbelaantekeningen.nl/blog/2011/03/03/goliath-2/  

maandag 3 mei 2021

Week 18 - Groot is Uw trouw, o Heer!

Ons dagelijks leven mag dan al meer dan een jaar op z’n kop staan, en anders zijn dan anders; onze vrijheden mogen dan wisselend in meer en mindere mate beperkt zijn, en allerlei dingen, die we vaak niet snappen en begrijpen, opgelegd hebben gekregen en onzekerheden over hoe en wat misschien groter zijn dan ooit; maar één van de dingen die iedere dag -24/7, onveranderlijk overeind blijven staan, is Gods trouw.
Steeds opnieuw mag ik dat ervaren, steeds opnieuw mag ik dat zien, en dat maakt dit lied tot één van mijn meest favoriete liederen.   >> Groot is Uw trouw, o Heer - Opwekking 123


Groot is Uw trouw, o Heer, …
‘HEERE, Uw goedertierenheid reikt tot in de hemel, Uw trouw tot de wolken.’
Psalm 36:6

… mijn God en Vader.
‘Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, …’
Ef. 1:5

Er is geen schaduw van omkeer bij U.
‘Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer.’
Jakobus 1:17 

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde, …
 ‘… als wij ontrouw zijn blijft hij trouw, want Zichzelf verloochenen kán Hij niet.’
2 Timotheüs 2:13(NB)

…, Die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.
‘Want de HEERE is goed, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, Zijn trouw van generatie op generatie.’
Psalm 100:5 

Groot is Uw trouw, O Heer, groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
‘Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Nieuw zijn ze, elke morgen; groot is Uw trouw!’
Klaagliederen 3:22,23 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
‘Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?’
Romeinen 8:32 

Groot is Uw trouw, O Heer, aan mij betoond.
‘Tot U, HEERE, hef ik mijn ziel op, mijn God, op U vertrouw ik; …
Ja, allen die U verwachten, worden niet beschaamd; …’

Psalm 25:1,2a, 3a 

Gij geeft ons vrede, … 
‘Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.’
Johannes 14:27

... vergeving van zonden, …
‘… want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.’
Mattheüs 26:28
‘Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.’
1 Johannes 1:9 

… en Uw nabijheid, die sterkt …
‘Want zo zegt de Heere HEERE, de Heilige van Israël: Door terugkeer en rust zou u verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn, …’
Jesaja 30:15 

… en die leidt:
‘Want deze God is onze God, eeuwig en altijd; Híj zal ons leiden tot de dood toe.’
Psalm 48:15 

Kracht voor vandaag, …
‘Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.’
2 Timotheüs 1:7

 …, blijde hoop voor de toekomst.
‘Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.’
Jeremia 29:11

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’
Johannes 3:16 

Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw, o Heer!
‘Loof de HEERE, alle heidenvolken; prijs Hem, alle natiën. Want Zijn goedertierenheid is machtig over ons; de trouw van de HEERE is voor eeuwig. Halleluja!’
Psalm 117:1,2 


Uw trouw, o Heer, is onbeschrijfelijk!
De liefde die daarin ligt onomstotelijk,
Uw grootheid zo zichtbaar duidelijk
en Uw majesteit ontegenzeggelijk.
Uw macht, o Heer, is onuitsprekelijk;
de genade die U biedt zo ongelofelijk.
Uw Vaderlijke zorg onovertreffelijk
en de hoop die U geeft onvergetelijk.
Ja, Uw trouw, o Heer, is onbegrijpelijk! 

- Amen - 

Gods rijke zegen voor de komende week
en een liefdevolle groet,

Rita

zondag 25 april 2021

Week 17 - You are my All in All!

Voor deze week een lied dat ik persoonlijk heel mooi vind aansluiten bij het lied van vorige week.
Was vorige week de (mijn) belijdenis ‘Ik kan niet zonder U!' dan klinken nu de woorden ‘You are my All in All!’ - 1‘U bent mijn Alles in Al.’


      >> 2You are my all in all - Brentwood Baptist Worship


‘You are my all in all!’
‘U bent mijn alles in al!’

Het lied is een waar getuigenis, dus als we dit lied (mee)zingen, dan belijden we heel wat.
We belijden dat Hij onze kracht is als wij zwak zijn; dat Hij de schat is die we zoeken; ja, dat we Hem zoeken als een kostbaar juweel, en dat het dwaas zou zijn om dat op te geven, om dat niet te doen.
We belijden dat Hij Degene is Die onze zonde op Zich heeft genomen, ons kruis, onze schaamte; dat we alleen op konden, -en kunnen, staan door Hem.
We belijden dat we weten dat Hij Degene is Die ons oppakt, opraapt, als we vallen; en dat Hij Degene is Die ons uitgedroogde hart laaft met Zijn Levend Water.
En zingend zegenen we Zijn Naam; belijden we dat Hij het Lam van God is, dat Zijn Naam waardig, -eerbied verdienend, eerbiedwekkend is.


De schrijver van dit lied, Dennis Jernigan, zegt het volgende bij dit lied, namelijk dat het lied is ontstaan (geboren) vanuit zijn eigen leven.
Dat hij ontdekt heeft tijdens zijn leven, en zijn leven met de Here Jezus Christus, dat hij zijn hoop op niets, en niemand anders kan stellen dan op de Redder, en dat het ‘Hem niet zoeken’ wel het dwaaste is wat hij met zijn leven kan doen.
‘Of ik nu leef of sterf, ik ben van de Heere! Dat is de realiteit; dat is de waarheid’, zegt hij.
Hij verlangt ernaar om dit lied samen te zingen en Hem te zoeken Die onze enige hoop is; om te zoeken Degene Die onze enige Redder is, onze eeuwige Koning.
Om Diegene te zoeken die vertrouwelijk, diep (-intiem) bekend wil zijn met elk detail van ons leven.
‘Hij loopt met mij mee door verdriet!
Hij loopt met mij door ontbering!
Hij loopt met mij door het vuur!
Hij loopt met mij door de storm!
Hij is mijn sterke rots!
Waarom zou ik Hem niet zoeken!
Waarom zou ik Hem niet zoeken …’
(Volg >> deze link << als je het filmpje wil zien en beluisteren)


‘You are my All in All’
Het lied is ook mijn belijdenis, mijn getuigenis.
Ik ken geen leven zonder Hem, noch zou ik het willen, of kunnen.
Hij is ook mijn Heer, mijn Redder, mijn eeuwige Koning!
Mijn hoop, mijn enige Hoop!

Als ik terugdenk aan de jaren die achter me liggen, zowel dichtbij als ver weg, zie ik daar, naast de vele mooie momenten, ook momenten van pure wanhoop; zelfs een keer zo erg dat het me bij de vraag bracht of ik nog wel wilde geloven, immers, het leek toch niets anders dan ellende te brengen.
Maar met dat de vraag binnenkwam, kwam daar ook het besef dat als ik Hem niet meer zou ‘hebben’, ik niets meer had, en de zin van het leven, -van mijn leven, op zou houden.
En het vooruitzicht de eeuwigheid zonder Hem te moeten doorbrengen, was meer dan ik kon verdragen.
Ik had geen andere keuze dan huilend te knielen en te belijden dat ik niet zonder Hem kon, Hem zo nodig had, ook al wist ik niet hoe om te gaan met alles dat gebeurde.
Soms kunnen beproevingen zwaar zijn, zo voortduren of elkaar opvolgen, dat je op zo’n punt komt, maar het heeft voor mij wel tot gevolg gehad dat de woorden van het lied ‘You are my All in All’, woorden van mijn hart zijn.
Want dwars door alles heen, door alle jaren met vreugde en verdriet, met moeite en pijn, met worstelen en strijden, is Hij betrouwbaar gebleken.
Hij was er altijd voor mij, Hij is er nog steeds, en door alles weet ik ook dat Hij er altijd voor mij zal zijn.
Hij is werkelijk mijn alles in al!

‘… maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.’
Jesaja 40:31

‘Het is God Die mij met kracht omgordt; …’
Psalm 18:33 

‘Als hij valt, wordt hij niet weggeworpen, want de HEERE ondersteunt zijn hand.’
Psalm 37:24

‘Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.’

Jesaja 53:4-6

‘Jezus antwoordde en zei tegen haar: Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.’
Johannes 4:13

‘Maar nu, zo zegt de HEERE, uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël: Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij. Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken. Want Ik ben de HEERE, uw God, de Heilige van Israël, uw Heiland.’
Jesaja 43:1-3a

‘God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën. Laat haar water bruisen, laat het schuimen, laat de bergen beven door haar onstuimigheid.’
Psalm 46:2-4

‘Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen; want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.’
Mattheüs 6:19

‘Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.’
Spreuken 4:23

U bent mijn Alles in Al!

Jezus, U bent mijn Redder en mijn Verlosser;
aan het kruis op Golgotha gaf U Uw leven voor mij.
U, Die zonder zonden was, droeg voor mij de straf;
met Uw vergoten bloed kocht U mij vrij.

En nu bent U mijn sterkte en mijn kracht;
voor vandaag en morgen, ja, voor elke dag.
Voor eeuwig bent U mijn steun en toeverlaat;
Degene, bij wie ik altijd vrijelijk komen mag.

Alleen bij U kan ik schuilen in elke nood;
alleen bij U vind ik troost in elk verdriet.
En waar mensen niets zien, of vergeten,
bent U de God die mij altijd, en overal ziet.

Alleen bij U komt mijn vermoeide ziel tot rust;
alleen bij U vindt zij de moed om door te gaan.
Omdat U heeft gezegd, ja, mij heeft beloofd,
dat ik er nooit ofte nimmer alleen voor zal staan.

U, Heer, bent de rots waarop ik bouw,
U bent de hoop die mij doet leven.
U wil ik loven en prijzen, dank en eren;
ja, al mijn aanbidding geven.

Jezus, Lam van God,
U bent mijn Alles in Al.
Waardig is Uw Naam
in het ganse heelal.

- Amen -


Ik hoop en bid, dat Hij ook jouw ‘Alles in Al’ is, of mag worden.

Gods zegen voor de komende week
en een liefdevolle groet,
Rita


1Als je de woorden invult bij Google translate, wordt het vertaald met ‘Jij(U) bent alles bij elkaar’, maar persoonlijk houd ik het bij ‘U bent mijn Alles in Al’, en dit heeft grotendeels met mijn gevoel te maken 😊, maar ook omdat het woordje ‘al’, ‘helemaal’ en ‘ten volle’ inhoudt, wat voor mij veel ‘mooier, dieper’ klinkt dan ‘alles bij elkaar’, wat in mijn beleving dan meer een rommeltje is.

2Vanwege copyright wil ik hier niet de volledige teksten plaatsen maar geef bij een Engels lied een link naar de teksten.
Soms staat er onderaan ‘Meer weergeven’, als je hierop klikt, komt de rest van de tekst in beeld.
Verder staat er onderin ‘Naar het Nederlands vertalen’; als je dit aanklikt, komt de Nederlandse vertaling van het lied in beeld.
Ik wil er wel bij zeggen dat de vertaling vaak wel een beetje gebrekkig is, maar wel voldoende om het lied te kunnen begrijpen.
>> Lyrics + vertaling ‘You are my All in All’

zondag 18 april 2021

Week 16 - Ik kan niet zonder U!

De afgelopen dagen sluit ik mijn Stille Tijd af met het lied ‘Ik kan niet zonder U’ van Christian Verwoerd.
Een lied dat mij steeds meer doet beseffen hoe zeer we Hem, Zijn liefde, Zijn hulp, Zijn kracht, Zijn wijsheid, Zijn genade, elke dag opnieuw nodig hebben.
Van nature zijn we geneigd om onze eigen wegen te gaan, om onze eigen boontjes te doppen, en we gaan vaak pas naar Hem toe als we het niet meer weten, of niet meer kunnen.
Het is mijn gebed dat met het dieper wordende besef van ‘niet zonder Hem kunnen’, we Hem ook meer (en eerder) zullen zoeken om van Hem te leren, het van Hem te verwachten en van Hem te ontvangen. 


     >> ‘Ik kan niet zonder U’ van Christian Verwoerd

                           
Er zijn een aantal Bijbelverzen/gedeelten die in mijn gedachten komen, of die mij afgelopen week aan dit lied deden denken, maar de eerste woorden van Psalm 37:5 uit de Naardense Bijbel zijn wel de woorden die, met iedere keer als ik het lied hoor, klinken in mijn hoofd: ‘Cirkel in al je gangen om de Ene’.
Andere vertalingen spreken over ‘Leg je leven in Zijn handen’, of ‘Wentel je weg op de Heere’, maar de woorden uit de NB raken mijn hart.
Voor mij gaan die dieper en verder; want met deze woorden wordt de diepe betekenis ervan voelbaar in mijn hart.
In gedachten zie ik een roofvogel die boven in de lucht rondcirkelt, gefixeerd op enige beweging in het veld onder hem.
Ik denk terug aan de tijd dat de kinderen klein waren en ze om mij heen bleven draaien, voor mijn voeten liepen; de ene keer omdat ze iets zo graag wilden vragen, of hebben, of omdat ze bang waren voor het onbekende rondom hen, of gewoon omdat ze mijn aandacht wilden, mijn persoon even helemaal voor zichzelf, mijn onverdeelde aandacht.
Kleine voorbeelden die slechts een fractie weerspiegelen wat de tekst wilt zeggen, maar het voor mij wel visueel maken.
Mijn focus …
Mijn bron …

In al je gangen om de Ene cirkelen …

Hem tot de belangrijkste Persoon van je leven maken, hebben.
Niets doen, nergens aan beginnen, zonder Hem erin te kennen.
Geen enkele dag zonder Hem beginnen, noch eindigen.
Openstaan voor Zijn leiding, daarop gericht zijn; verlangend om Zijn wil te doen, en niet op eigen verlangens of behoeften.
Alles wat je nodig hebt aan liefde, kracht, troost enz. in de eerste plaats bij Hem zoeken, in Zijn Woord; van Hem willen ontvangen om door te kunnen geven, uit te kunnen delen.
Hem vragen om wijsheid en inzicht, zodat je zult weten wanneer te spreken en wanneer te zwijgen, wat wel, of niet te doen; zodat je zult weten wat Hem vreugde schenkt, als ook wat Zijn hart bedroeft.
Om Hem heen cirkelen zodat je vol wordt van Hem, en gericht raakt om dat te doen wat Hem de meeste glorie brengt.
Zo om Hem heen cirkelen dat je ogen en oren die dingen gaan zien en horen, die Hij wil dat je ziet en hoort; die dingen je hart zullen raken die Zijn hart raken, en zo tot troost en bemoediging zijn voor een ander.

Aan het begin van de dag om Hem heen draaien, verlangend om door Hem te worden gevoed, om van Hem te ontvangen wat je nodig hebt voor die dag aan wijsheid, liefde, troost, moed, nieuwe kracht, …
Gedurende de dag contact houden met Hem: ‘Ben ik nog op de goede weg, Heer?’
‘Wat wilt U, Heer, dat ik doe?’
‘Help mij, Heere!’
'Ontferm U, Heere!’
'Geef mij wijsheid, Heere!’
Aan het einde van de dag voor het slapen gaan Zijn aangezicht zoeken om te belijden, te danken, de nacht aan Hem toe te vertrouwen …

In al je gangen om de Ene cirkelen …
Omdat je beseft dat je niet zonder Hem kunt!

Psalm 43:3a
‘Zend Uw licht en Uw waarheid; laten die mij leiden!’

Psalm 119:105
‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.’

Spreuken 4:11
‘Ik onderwijs je in de weg van de wijsheid en laat je in de rechte sporen treden.’

Johannes 15:5
‘Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.

Jakobus 1:5
‘En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.’

Heer, kom met Uw licht en Uw waarheid;
kom met Uw Geest, laat Die mij leiden.
Wijs mij de weg die U wilt dat ik ga, en
laat mijn hart zich in Uw wil verblijden.

Ik kan niet zonder U; niet zonder Uw hulp,
niet zonder Uw wijsheid, niet zonder Uw kracht.
Schenk mij, Heer, elke dag wat ik nodig heb,
opdat U, met alles, de eer wordt gebracht.

Dank U, dat ik mag vragen;
dank U, dat U wilt geven.
Dank U, dat U er altijd bent;
zonder U kan ik niet leven.

- Amen - 


Gods zegen voor de komende week,
en een liefdevolle groet,
Rita