zondag 25 april 2021

Week 17 - You are my All in All!

Voor deze week een lied dat ik persoonlijk heel mooi vind aansluiten bij het lied van vorige week.
Was vorige week de (mijn) belijdenis ‘Ik kan niet zonder U!' dan klinken nu de woorden ‘You are my All in All!’ - 1‘U bent mijn Alles in Al.’


      >> 2You are my all in all - Brentwood Baptist Worship


‘You are my all in all!’
‘U bent mijn alles in al!’

Het lied is een waar getuigenis, dus als we dit lied (mee)zingen, dan belijden we heel wat.
We belijden dat Hij onze kracht is als wij zwak zijn; dat Hij de schat is die we zoeken; ja, dat we Hem zoeken als een kostbaar juweel, en dat het dwaas zou zijn om dat op te geven, om dat niet te doen.
We belijden dat Hij Degene is Die onze zonde op Zich heeft genomen, ons kruis, onze schaamte; dat we alleen op konden, -en kunnen, staan door Hem.
We belijden dat we weten dat Hij Degene is Die ons oppakt, opraapt, als we vallen; en dat Hij Degene is Die ons uitgedroogde hart laaft met Zijn Levend Water.
En zingend zegenen we Zijn Naam; belijden we dat Hij het Lam van God is, dat Zijn Naam waardig, -eerbied verdienend, eerbiedwekkend is.


De schrijver van dit lied, Dennis Jernigan, zegt het volgende bij dit lied, namelijk dat het lied is ontstaan (geboren) vanuit zijn eigen leven.
Dat hij ontdekt heeft tijdens zijn leven, en zijn leven met de Here Jezus Christus, dat hij zijn hoop op niets, en niemand anders kan stellen dan op de Redder, en dat het ‘Hem niet zoeken’ wel het dwaaste is wat hij met zijn leven kan doen.
‘Of ik nu leef of sterf, ik ben van de Heere! Dat is de realiteit; dat is de waarheid’, zegt hij.
Hij verlangt ernaar om dit lied samen te zingen en Hem te zoeken Die onze enige hoop is; om te zoeken Degene Die onze enige Redder is, onze eeuwige Koning.
Om Diegene te zoeken die vertrouwelijk, diep (-intiem) bekend wil zijn met elk detail van ons leven.
‘Hij loopt met mij mee door verdriet!
Hij loopt met mij door ontbering!
Hij loopt met mij door het vuur!
Hij loopt met mij door de storm!
Hij is mijn sterke rots!
Waarom zou ik Hem niet zoeken!
Waarom zou ik Hem niet zoeken …’
(Volg >> deze link << als je het filmpje wil zien en beluisteren)


‘You are my All in All’
Het lied is ook mijn belijdenis, mijn getuigenis.
Ik ken geen leven zonder Hem, noch zou ik het willen, of kunnen.
Hij is ook mijn Heer, mijn Redder, mijn eeuwige Koning!
Mijn hoop, mijn enige Hoop!

Als ik terugdenk aan de jaren die achter me liggen, zowel dichtbij als ver weg, zie ik daar, naast de vele mooie momenten, ook momenten van pure wanhoop; zelfs een keer zo erg dat het me bij de vraag bracht of ik nog wel wilde geloven, immers, het leek toch niets anders dan ellende te brengen.
Maar met dat de vraag binnenkwam, kwam daar ook het besef dat als ik Hem niet meer zou ‘hebben’, ik niets meer had, en de zin van het leven, -van mijn leven, op zou houden.
En het vooruitzicht de eeuwigheid zonder Hem te moeten doorbrengen, was meer dan ik kon verdragen.
Ik had geen andere keuze dan huilend te knielen en te belijden dat ik niet zonder Hem kon, Hem zo nodig had, ook al wist ik niet hoe om te gaan met alles dat gebeurde.
Soms kunnen beproevingen zwaar zijn, zo voortduren of elkaar opvolgen, dat je op zo’n punt komt, maar het heeft voor mij wel tot gevolg gehad dat de woorden van het lied ‘You are my All in All’, woorden van mijn hart zijn.
Want dwars door alles heen, door alle jaren met vreugde en verdriet, met moeite en pijn, met worstelen en strijden, is Hij betrouwbaar gebleken.
Hij was er altijd voor mij, Hij is er nog steeds, en door alles weet ik ook dat Hij er altijd voor mij zal zijn.
Hij is werkelijk mijn alles in al!

‘… maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.’
Jesaja 40:31

‘Het is God Die mij met kracht omgordt; …’
Psalm 18:33 

‘Als hij valt, wordt hij niet weggeworpen, want de HEERE ondersteunt zijn hand.’
Psalm 37:24

‘Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.’

Jesaja 53:4-6

‘Jezus antwoordde en zei tegen haar: Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.’
Johannes 4:13

‘Maar nu, zo zegt de HEERE, uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël: Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij. Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken. Want Ik ben de HEERE, uw God, de Heilige van Israël, uw Heiland.’
Jesaja 43:1-3a

‘God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën. Laat haar water bruisen, laat het schuimen, laat de bergen beven door haar onstuimigheid.’
Psalm 46:2-4

‘Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen; want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.’
Mattheüs 6:19

‘Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.’
Spreuken 4:23

U bent mijn Alles in Al!

Jezus, U bent mijn Redder en mijn Verlosser;
aan het kruis op Golgotha gaf U Uw leven voor mij.
U, Die zonder zonden was, droeg voor mij de straf;
met Uw vergoten bloed kocht U mij vrij.

En nu bent U mijn sterkte en mijn kracht;
voor vandaag en morgen, ja, voor elke dag.
Voor eeuwig bent U mijn steun en toeverlaat;
Degene, bij wie ik altijd vrijelijk komen mag.

Alleen bij U kan ik schuilen in elke nood;
alleen bij U vind ik troost in elk verdriet.
En waar mensen niets zien, of vergeten,
bent U de God die mij altijd, en overal ziet.

Alleen bij U komt mijn vermoeide ziel tot rust;
alleen bij U vindt zij de moed om door te gaan.
Omdat U heeft gezegd, ja, mij heeft beloofd,
dat ik er nooit ofte nimmer alleen voor zal staan.

U, Heer, bent de rots waarop ik bouw,
U bent de hoop die mij doet leven.
U wil ik loven en prijzen, dank en eren;
ja, al mijn aanbidding geven.

Jezus, Lam van God,
U bent mijn Alles in Al.
Waardig is Uw Naam
in het ganse heelal.

- Amen -


Ik hoop en bid, dat Hij ook jouw ‘Alles in Al’ is, of mag worden.

Gods zegen voor de komende week
en een liefdevolle groet,
Rita


1Als je de woorden invult bij Google translate, wordt het vertaald met ‘Jij(U) bent alles bij elkaar’, maar persoonlijk houd ik het bij ‘U bent mijn Alles in Al’, en dit heeft grotendeels met mijn gevoel te maken 😊, maar ook omdat het woordje ‘al’, ‘helemaal’ en ‘ten volle’ inhoudt, wat voor mij veel ‘mooier, dieper’ klinkt dan ‘alles bij elkaar’, wat in mijn beleving dan meer een rommeltje is.

2Vanwege copyright wil ik hier niet de volledige teksten plaatsen maar geef bij een Engels lied een link naar de teksten.
Soms staat er onderaan ‘Meer weergeven’, als je hierop klikt, komt de rest van de tekst in beeld.
Verder staat er onderin ‘Naar het Nederlands vertalen’; als je dit aanklikt, komt de Nederlandse vertaling van het lied in beeld.
Ik wil er wel bij zeggen dat de vertaling vaak wel een beetje gebrekkig is, maar wel voldoende om het lied te kunnen begrijpen.
>> Lyrics + vertaling ‘You are my All in All’

zondag 18 april 2021

Week 16 - Ik kan niet zonder U!

De afgelopen dagen sluit ik mijn Stille Tijd af met het lied ‘Ik kan niet zonder U’ van Christian Verwoerd.
Een lied dat mij steeds meer doet beseffen hoe zeer we Hem, Zijn liefde, Zijn hulp, Zijn kracht, Zijn wijsheid, Zijn genade, elke dag opnieuw nodig hebben.
Van nature zijn we geneigd om onze eigen wegen te gaan, om onze eigen boontjes te doppen, en we gaan vaak pas naar Hem toe als we het niet meer weten, of niet meer kunnen.
Het is mijn gebed dat met het dieper wordende besef van ‘niet zonder Hem kunnen’, we Hem ook meer (en eerder) zullen zoeken om van Hem te leren, het van Hem te verwachten en van Hem te ontvangen. 


     >> ‘Ik kan niet zonder U’ van Christian Verwoerd

                           
Er zijn een aantal Bijbelverzen/gedeelten die in mijn gedachten komen, of die mij afgelopen week aan dit lied deden denken, maar de eerste woorden van Psalm 37:5 uit de Naardense Bijbel zijn wel de woorden die, met iedere keer als ik het lied hoor, klinken in mijn hoofd: ‘Cirkel in al je gangen om de Ene’.
Andere vertalingen spreken over ‘Leg je leven in Zijn handen’, of ‘Wentel je weg op de Heere’, maar de woorden uit de NB raken mijn hart.
Voor mij gaan die dieper en verder; want met deze woorden wordt de diepe betekenis ervan voelbaar in mijn hart.
In gedachten zie ik een roofvogel die boven in de lucht rondcirkelt, gefixeerd op enige beweging in het veld onder hem.
Ik denk terug aan de tijd dat de kinderen klein waren en ze om mij heen bleven draaien, voor mijn voeten liepen; de ene keer omdat ze iets zo graag wilden vragen, of hebben, of omdat ze bang waren voor het onbekende rondom hen, of gewoon omdat ze mijn aandacht wilden, mijn persoon even helemaal voor zichzelf, mijn onverdeelde aandacht.
Kleine voorbeelden die slechts een fractie weerspiegelen wat de tekst wilt zeggen, maar het voor mij wel visueel maken.
Mijn focus …
Mijn bron …

In al je gangen om de Ene cirkelen …

Hem tot de belangrijkste Persoon van je leven maken, hebben.
Niets doen, nergens aan beginnen, zonder Hem erin te kennen.
Geen enkele dag zonder Hem beginnen, noch eindigen.
Openstaan voor Zijn leiding, daarop gericht zijn; verlangend om Zijn wil te doen, en niet op eigen verlangens of behoeften.
Alles wat je nodig hebt aan liefde, kracht, troost enz. in de eerste plaats bij Hem zoeken, in Zijn Woord; van Hem willen ontvangen om door te kunnen geven, uit te kunnen delen.
Hem vragen om wijsheid en inzicht, zodat je zult weten wanneer te spreken en wanneer te zwijgen, wat wel, of niet te doen; zodat je zult weten wat Hem vreugde schenkt, als ook wat Zijn hart bedroeft.
Om Hem heen cirkelen zodat je vol wordt van Hem, en gericht raakt om dat te doen wat Hem de meeste glorie brengt.
Zo om Hem heen cirkelen dat je ogen en oren die dingen gaan zien en horen, die Hij wil dat je ziet en hoort; die dingen je hart zullen raken die Zijn hart raken, en zo tot troost en bemoediging zijn voor een ander.

Aan het begin van de dag om Hem heen draaien, verlangend om door Hem te worden gevoed, om van Hem te ontvangen wat je nodig hebt voor die dag aan wijsheid, liefde, troost, moed, nieuwe kracht, …
Gedurende de dag contact houden met Hem: ‘Ben ik nog op de goede weg, Heer?’
‘Wat wilt U, Heer, dat ik doe?’
‘Help mij, Heere!’
'Ontferm U, Heere!’
'Geef mij wijsheid, Heere!’
Aan het einde van de dag voor het slapen gaan Zijn aangezicht zoeken om te belijden, te danken, de nacht aan Hem toe te vertrouwen …

In al je gangen om de Ene cirkelen …
Omdat je beseft dat je niet zonder Hem kunt!

Psalm 43:3a
‘Zend Uw licht en Uw waarheid; laten die mij leiden!’

Psalm 119:105
‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.’

Spreuken 4:11
‘Ik onderwijs je in de weg van de wijsheid en laat je in de rechte sporen treden.’

Johannes 15:5
‘Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.

Jakobus 1:5
‘En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.’

Heer, kom met Uw licht en Uw waarheid;
kom met Uw Geest, laat Die mij leiden.
Wijs mij de weg die U wilt dat ik ga, en
laat mijn hart zich in Uw wil verblijden.

Ik kan niet zonder U; niet zonder Uw hulp,
niet zonder Uw wijsheid, niet zonder Uw kracht.
Schenk mij, Heer, elke dag wat ik nodig heb,
opdat U, met alles, de eer wordt gebracht.

Dank U, dat ik mag vragen;
dank U, dat U wilt geven.
Dank U, dat U er altijd bent;
zonder U kan ik niet leven.

- Amen - 


Gods zegen voor de komende week,
en een liefdevolle groet,
Rita
 

zondag 11 april 2021

Week 15 - Mijn Jezus, ik hou van U!

Vorige week mochten we Pasen vieren, en met dat in mijn gedachten, werd ik bepaald bij het lied ‘Mijn Jezus, ik hou van U!’ voor deze week.
>> Tekst ‘Mijn Jezus, ik hou van U!’


   >> 'Mijn Jezus, ik hou van U' - Rose Glisten                  


  >> 'Mijn Jezus, ik hou van U' - Nederland zingt
                          

Voor de liefhebber van Engelstalige muziek: >> 'My Jesus, I love Thee' – Darlene Zech
>> Vertaling v.h. LiedMet het luisteren van dit lied, gaan mijn gedachten terug naar de afgelopen weken …
>> Week 12 – ‘Jezus, hoe groot was Uw liefde, toen U stierf en dacht aan mij!’
>> Week 13 – ‘Gethsémané; De overwinning moet al behaald zijn voordat de confrontatie met de vijand plaatsvindt.’
>> Week 14 – ‘De Heer is waarlijk op gestaan! De straf die ik verdiende heeft Hij op Zich genomen; de prijs voor al mijn ongerechtigheden heeft Hij betaald.
En dan komt de volgende tekst in mijn gedachten:
Romeinen 8:32
‘Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?’


Ik weet niet hoe het met jou is nu een week na Pasen.
Ik heb geen idee hoe deze week voor jou was, of wat deze week je bracht.
Voor mij persoonlijk echter was het een week met twee dagen vol moeite en strijd.
Zo bijzonder het Paasweekend was, zo zwaar was een gedeelte van de achterliggende week, waarin ik geconfronteerd werd met mijn menselijke natuur, mijn zwakke plek(ken), mijn imperfectie; hetgeen voor flink wat geestelijke strijd in mij zorgde.
'Opnieuw, opnieuw, opnieuw …', waren de woorden die mij vergezelden en die ervoor zorgden dat ik mezelf (diep van binnen) behoorlijk naar beneden haalde.
'Zie je wel, het wordt nooit wat; ’t komt nooit goed, het …'

Was het echt net Pasen geweest?
Had ik echt net zondags uit volle borst mee gezongen van Zijn overwinning?
Geschreven over verlossing en bevrijding, over verbroken ketenen, nieuwe hoop en Licht dat schijnt?

Het leven is echter een leerproces dat nooit ophoudt.
En was mijn OneWord voor dit jaar niet ‘Groei’?
(Hoe toepasselijk is het gedichtje dat ik daar bij geschreven had wel niet …)
Maar ik ben door bepaalde dingen die gebeurd zijn, en nog spelen, behoorlijk kwetsbaar en zo kon het gebeuren dat er openingen kwamen waar de boze binnen kon komen en zijn vernietigende werk probeerde te doen.
En hoewel ik gewaarschuwd was die ochtend in mijn Stille Tijd, was ik toch nog niet instaat om af te rekenen met zijn aanval, waardoor de strijd veel zwaarder werd dan nodig was.
Toch waren het uiteindelijk dezelfde woorden die mij naar de overwinning brachten, en zo ook bij vergeving en herstel.

En deze woorden wil ik heel graag met jou delen, omdat we bij tijd en wijle allemaal struikelen; omdat er vast nog andere mensen zijn als ik, die dan vervolgens enorm in hun denken worden aangevallen door de boze.
En nee, niemand hoeft mij -en jouw misschien ook wel niet, te zeggen dat je dan je gedachten krijgsgevangen moet nemen en onder Zijn autoriteit en heerschappij moet brengen; dat weet ik maar al te goed, maar soms zijn we gewoon zo kwetsbaar, dat dit even niet lukt.
Het volgende citaat kan ons daar echter wel geweldig bij helpen; is het niet meteen, dan zeker op een later tijdstip, zoals bij mij het geval was.

‘Als je gestruikeld bent en gezondigd hebt, ben je kwetsbaar – zowel wat je gevoelens als wat de duivel betreft. Je moet aanspraak maken op de waarheid van Gods Woord en niet toegeven aan je gevoelens of luisteren naar de duivel. Belijd in plaats daarvan je zonde aan een liefdevolle Vader en laat je in de gemeenschap met hem herstellen.’
(Warren Wiersbe – Leven vanuit de Psalmen)

1 Johannes 1:9
‘Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.’

En dan kom ik weer bij het lied voor deze week: ‘Mijn Jezus, ik hou van U!’
Jezus, Die ik mijn Vriend mag noemen!
Die de straf, die ik had verdiend, op Zich genomen heeft.
Mijn Verlosser, mijn Redder!
Die mij eerst liefhad, zodat ik Hem kan liefhebben.
Een doornenkroon op Zijn hoofd, een wond in Zijn zij, en voor mij … GENADE!
Ook als ik opnieuw gestruikeld ben, gezondigd heb.
GENADE op GENADE!
Niet verdiend en toch ontvangen!
‘k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu!


Wat we ook verkeerd doen; hoe vaak ook, Hij zal ons NOOIT verlaten!
Hij heeft ons gemaakt, Hij heeft ons gekocht, we zijn Zijn eigendom, en Hij leeft in ons!
In wat voor situatie je je ook bevindt, laat Hem dicht bij je komen!
Hij kan, en wil, herstellen!
Geloof en vertrouw.

Ik hoop en bid, dat dit lied je boven alles uit mag tillen tot dicht in Zijn aanwezigheid.
Belijd zingend dit lied jouw liefde voor Hem, voor wat Hij heeft gedaan en laat de waarheid van Zijn Woord je hart oprichten en vullen met liefde en nieuwe hoop.
Immers:

‘Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?’
Romeinen 8:32 

'Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus.'
Filippenzen 1:6 


Mijn Jezus, ik hou van U,
ja, iedere dag een beetje meer.
Want hoe beter ik U leer kennen,
hoe meer ik ga ontdekken
hoe groot Uw liefde is voor mij.

Mijn Jezus, ik hou van U,
ja, iedere dag een beetje meer.
Want met het stijgen van mijn jaren
ontdek ik pas hoe trouw
en genadig U werkelijk bent.

Mijn Jezus, ik hou van U,
ja, iedere dag een beetje meer.
Want hoe meer ik terug kan kijken,
hoe meer ik zie dat U er
werkelijk altijd was voor mij.

Mijn Jezus, ik hou van U,
ja, iedere dag een beetje meer.
Want met het zien dat U er altijd was,
wordt ook dieper het besef
dat U altijd, en in alles, bij mij bent.

Mijn Jezus, Ik hou van U,
ja, iedere dag een beetje meer.
Want tot ik kom in Uw heerlijkheid
en vol ontzag aan Uw voeten kniel,
zorgt U onafgebroken voor mij.

Mijn Jezus, ik hou van U,
ja, iedere dag een beetje meer!


Gods rijke zegen voor de komen de week
en een liefdevolle groet,
Rita


Ps.
Er zit een prachtig verhaal achter dit lied, dat kun je >>HIER<< lezen.

zondag 4 april 2021

Week 14 - Dank U, Jezus!

De Heer is waarlijk opgestaan!

Degene, die dacht gewonnen te hebben, heeft verloren; en Hij, waarvan men dacht dat Hij verloren had, heeft overwonnen.
Waar het duister toeroept: vergeet Hem maar, want Hij is dood, klinkt nu een Stem Die roept: Sta op, Mijn Liefste.

De angel van de dood is weg.
Het lijden is voorbij.
De satan is verslagen.
De ketenen van de zonde zijn verbroken.

Jezus is waarlijk opgestaan!


      >> 1New Song – Arise My Love


De Heer is waarlijk opgestaan!

Hij leeft; Jezus leeft!
Het graf is leeg, de dood kon Hem niet vasthouden.

Mijn schuld is weggedaan.
Mijn zonden zijn vergeven.
Liefde heeft overwonnen!

Ja, Jezus is waarlijk opgestaan!


        >> 2Continental Singers – He’s Alive


De Heer is waarlijk opgestaan!

De straf die ik verdiende heeft Hij op Zich genomen; de prijs voor al mijn ongerechtigheden heeft Hij betaald.

Zijn bloed wast mij schoon.
Mijn ziel is bevrijd.
Nieuwe hoop is in mijn hart.
Licht schijnt waar eerst duisternis was.

Ja, de Heer is waarlijk opgestaan!

       >> 3Charity Gayle – Thank You Jesus for the Blood


Dank U, Jezus, voor de weg die U bent gegaan;
dank U, dat U uit de dood bent opgestaan!
Dank U, voor alles wat U voor mij hebt gedaan;
zodat ik nu rechtvaardig voor de Vader kan staan.

Met Uw bloed kocht U mij vrij;
met Uw leven redde U mij.
Duisternis veranderde in licht,
en gaf mijn leven nieuw zicht.

Glorie zij aan U, mijn Koning en Heer;
U verlang ik te geven al mijn dank en eer.
Uw Naam wil ik verhogen, telkens weer;
U dienen en navolgen is al wat ik begeer.


Er is nog steeds tijd om je tot Hem te keren en Hem aan te nemen als je Verlosser en Zaligmaker; Hij stierf ook voor jou!


Gods zegen voor de komende week
en een liefdevolle groet,
RitaVanwege copyright plaats ik hier niet de volledige teksten maar geef bij een Engels lied een link naar de teksten.
Soms staat er onderaan ‘Meer weergeven’, als je hierop klikt, komt de rest van de tekst in beeld.
Verder staat er onderin ‘Naar het Nederlands vertalen’; als je dit aanklikt, komt de Nederlandse vertaling van het lied in beeld.
Ik wil er wel bij zeggen dat de vertaling vaak wel een beetje gebrekkig is, maar wel voldoende om het lied te kunnen begrijpen.

Link naar de tekst + vertaling:
1>> Arise, my Love
2>> He's alive
3>> Thank You, Jesus, for the Blood


📖 Leestip:
>> 'Bewijs genoeg' van Lee Strobel