zondag 17 juni 2018

Omdat je op Mij hebt vertrouwd!

Source & Focus


… omdat u op Mij hebt vertrouwd, spreekt de HEERE.’

>>Jeremia 39:18b


Als ik afgelopen maand met mijn Stille Tijd het Bijbelboek Jeremia lees, springen de woorden ‘omdat u op Mij hebt vertrouwd’ uit hoofdstuk 39 er uit.
Misschien wel vooral omdat ik het in deze moeilijke tijd, door waar verschillende van onze kinderen op dit moment doorheen gaan, het zo ontzettend hard nodig heb.
Ik wil erop vertrouwen dat het goed komt met een ieder van hen.
Ik wil vertrouwen ondanks dat zorgen en verdriet zich vermeerderen.
Vertrouwen op het feit dat Hij nog steeds dezelfde is.
Vertrouwen dat Hij groter is, sterker, machtiger dan alles wat er gebeurd.
Dat Hij alles in handen heeft en dat er niets buiten Hem om gebeurt en dat Hij alle dingen doet medewerken ten goede voor een ieder die Hem liefheeft.
‘Omdat u op Mij hebt vertrouwd …’  

Vertrouwen.
Vasthouden aan Zijn woord.
Er op staan.
Lezen en doen.
Kiezen.

Als ik de woorden nogmaals lees word ik ook stilgezet bij mijn One Word van dit jaar ‘Source’ en het woordje ‘Focus’ dat daaraan gekoppeld is.
In deze paar woorden is de Heere de Bron en de Focus ligt op wie Hij is.
En zo omvatten deze paar woorden een kostbare schat aan troost en bemoediging, en spoort het mij (en hopelijk jou ook) aan om Hem te vertrouwen, Hem te blijven vertrouwen in elke omstandigheid.


Omdat u op Mij hebt vertrouwd!

Jeremia 39:15-18:

 ‘Het woord van de Heere was tot Jeremia gekomen, toen hij nog opgesloten zat op het binnenplein van de wacht:
Ga naar Ebed-Melech, de cusjiet, zeggen: Zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël: Zie, Ik ga Mijn woorden over deze stad brengen, ten kwade en niet ten goede; op die dag zullen ze voor uw ogen geschieden.
Op die dag zal Ik u echter redden, spreekt de Heere, en u zult niet in de hand van de mannen gegeven worden voor wie u met schrik bevangen bent.
 Voorzeker, Ik zal u beslist bevrijden. U zult niet vallen door het zwaard en u zult uw leven tot buit hebben, omdat u op Mij hebt vertrouwd, spreekt de Heere.’ 

De Heere redde het leven van deze man omdat hij op de Heere vertrouwd had.
Maar de Bijbel geeft ons meer van dit soort voorbeelden; hieronder een paar waar de woorden ‘omdat ze op Hem hebben vertrouwd’ min of meer precies terugkomen.

>>Psalm 22:5,6 
 ‘Op U hebben onze vaderen vertrouwd, zij hebben vertrouwd en U hebt hen bevrijd.
Tot U hebben zij geroepen en zij zijn gered, op U hebben zij vertrouwd en zij zijn niet beschaamd.’

>>Daniël 3:28
‘Nebukadnezar nam het woord en zei: Geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abed-Nego, Die Zijn engel heeft gezonden en Zijn dienaren heeft verlost, die op Hem hebben vertrouwd, het bevel van de koning hebben weerstaan en hun lichaam hebben overgegeven, omdat zij geen enkele god wilden vereren of aanbidden dan hún God.’

>>Daniël 6:24
‘Toen werd de koning zeer verheugd daarover, en hij beval Daniël uit de kuil te trekken. Toen Daniël uit de kuil was getrokken, werd er geen enkel letsel bij hem aangetroffen, omdat hij op zijn God had vertrouwd.’

>>1 Kronieken 5:20
‘Maar zij werden in de strijd tegen hen geholpen: de Hagrieten, en allen die met hen waren, werden in hun hand gegeven. Want in de strijd riepen zij tot God en Hij liet Zich door hen verbidden, want zij vertrouwden op Hem.’


Omdat zij hebben vertrouwd, dus eerst vertrouwen!
Wij willen het graag vaak andersom, eerst horen en zien –bewijs (!) en dan pas vertrouwen.
Vaak komt dit voort uit de beschadigingen die we in het leven hebben opgelopen.
Hoe meer we beschadigd zijn in ons vertrouwen door mensen, hoe minder snel we nog iemand zullen vertrouwen.
En omdat God daar niet in heeft ingegrepen, vinden we het vaak ook moeilijk om Hem ons volledige vertrouwen te geven.
Dat dit eigenlijk een heel kromme gedachte is vergeten we op zo’n moment vaak; we zijn immers geen (en we dat willen helemaal ook niet) marionetten, maar mensen met eigen keuzes en verantwoording.

Dat het ook andersom eigenlijk ook niet werkt –bewijs en daardoor vertrouwen, zien we ook heel duidelijk in de Bijbel.
Bijvoorbeeld aan het volk Israël.
God deed zulke grote wonderen en tekenen, maar vertrouwden ze Hem daardoor?
Lees maar eens vanaf >>Exodus 6:27
En we zien het ook bij de profeet Elia; >>1 Koningen 17, 18
Opnieuw zulke grote wonderen, en toch …

Ik moet ook denken aan het verhaal van de rijke man en Lazarus >>Lucas 16:19-31 en dan in het bijzonder aan het laatste vers, vers 31 waar staat: ‘Maar Abraham zei tegen hem: Als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen, als iemand uit de doden zou opstaan.’
God kent Zijn pappenheimers duidelijk heel goed!

Ja, soms doet God grote wonderen en tekenen, ook nu vandaag de dag nog, maar vaker vraagt Hij ons om Hem gewoon te vertrouwen.
En nee, dat is niet altijd even makkelijk, maar als we het doen wordt ons vertrouwen wel  ‘beloond’.
We gaan Hem leren kennen; we gaan meer en meer ontdekken dat God werkelijk is wie Hij zegt dat Hij is, en dat Hij doet wat Hij belooft.
Dan komt er genezing van onze ziel, bevrijding,verlossing en redding.
We ontvangen vrede, rust en kracht om aan te kunnen wat Hij geeft of toelaat in ons leven.
In onze zwakheid wordt Zijn kracht zichtbaar!

Maar misschien roep je nu vanuit je ellende net als David in >>Psalm 13 ‘Hoelang nog, Heere, hoelang nog zult U mij vergeten; hoelang nog houdt U Zich voor mij verborgen? Hoelang nog moet ik leven met deze pijn, met dit verdriet? Hoelang nog … Hoelang nog?
Misschien zit je voor je gevoel aan de grond en kun je geen kant meer op, en heb je de neiging om maar op te geven; of misschien heb je al wel opgegeven.
Misschien heb je geen geloof en vertrouwen meer dat God nog ook maar iets ooit zal doen, en is het je gebed dat de Heere Jezus maar snel terugkomt, zodat er een einde komt aan alles.
Misschien is je leven zo beschadigd dat geloof en vertrouwen bedekt zijn met wantrouwen, met bitterheid, met zelfmedelijden, met boosheid en misschien zelfs wel haat.
Misschien …
En toch …
Toch …

Toch vraag ik je om met mij je ogen op te heffen naar boven, naar wie onze hulp is.
Ik vraag je, om samen met mij je eigen gevoelens en gedachten aan de kant te zetten en je te richten op wie God is, op wie Zijn woord zegt dat Hij is.
Om met je verstand te kiezen, net als David als hij verder in Psalm 13 tegen alle gevoelens en gedachten in zegt: ‘Ik echter vertrouw op Uw goedertierenheid!’
Om net als David zelfs een stap verder te gaan en ook te zeggen: ‘Mijn hart zal zich verheugen in Uw heil, ik zal voor de Heere zingen, omdat Hij goed voor mij is geweest.’
Het is duidelijk een keuze van David om dit te doen!
‘Ik echter vertrouw …
Mijn hart zal zich verheugen …; ik zal zingen …
Omdat …’ en dan volgt de reden waarom hij deze keuzes maakt, namelijk omdat de Heere Zijn redding (heil) is, omdat de Heere steeds opnieuw goed voor hem is geweest.

Misschien zeg je nu, nou, als je mijn omstandigheden zou kennen dan zou je zien dat de Heere maar weinig goed voor mij is geweest.
Maar is dat ook werkelijk zo?
Vraag Hem eens om je ogen te openen om Zijn gunstbewijzen aan jou te kunnen zien!


Weet je, ik heb het net zo goed tegen mezelf als tegen een ieder die dit leest.
Ik schrijf deze dingen niet licht, want zwaar drukt het leven op mijzelf.
Zorgen om onze kinderen en kleinkinderen ervaar ik als veel zwaarder dan als er iets met mijzelf is.
Veel wordt er van mij gevraagd als moeder, en soms heb ik het gevoel boven vermogen verzocht te worden.
En soms ben ik zelfs de wanhoop nabij en huil ik met lange uithalen omdat ik niet meer weet wat te doen, of hoe ik verder moet, hoe ik het allemaal bol moet werken.
En toch …
Toch leert God mij om door alle omstandigheden heen om op Hem te blijven zien en op Hem te vertrouwen.

Hij doet mij terug zien naar achterliggende jaren, naar wat Hij daar heeft gedaan en wat Hij mij daar heeft gegeven en geleerd.
Ik zie mijn ‘gedenkstenen’ –een schilderij, een schrijfsel, een kaart, een boek, een lied, een …
Ik zie het verschil in mijzelf tussen toen en nu.
Mijn gedachten gaan naar een tekst die ik nu durf te beamen en waarover ik eigenlijk ook nog wel eens zou willen schrijven (wie weet), omdat ik ervaren heb dat God juist door moeilijkheden, pijn en verdriet, kan laten zien wie Hij is:
>>Psalm 119:71
 ‘Het is mij goed, dat ik verdrukt ben geweest’ 

Het zijn deze dingen die ik mezelf steeds opnieuw voor ogen moet houden om vol te houden.
Daarnaast heb ik gemerkt dat het ook goed is (voor mij in ieder geval en ik denk dat dit in wezen waarschijnlijk voor ons allemaal zal gelden) om bezig te zijn met andere dingen.
Om maar niet allerlei dingen te laten vallen of nee te zeggen, maar om juist dan bezig te zijn met de dingen van en voor God.
Om toch naar kring te gaan, om toch naar de kerk te gaan en in mijn geval de aanbidding te doen, ook al lopen soms de tranen over mijn wangen als ik op het podium sta en zing.
Om toch mee te gaan helpen bij de VrouwenConferenties waar ik al jaren naar toe ga, terwijl ik soms aangevallen word met gedachten als ‘Ja maar, wat als …’.
Ik heb in achterliggende jaren ontdekt, dat bezig zijn met de dingen van God, met Zijn woord enz., mij juist de kracht geeft die ik nodig heb, mij juist helpt om vol te kunnen houden, mij vrede en vreugde schenkt juist op die momenten dat het menselijkerwijs gesproken niet mogelijk is.
Paulus en Silas, als ook David, zijn mijn grote voorbeelden.
Als zij kunnen zingen en God kunnen loven en prijzen te midden van de meest barre omstandigheden, dan betekent het dat dit mogelijk is voor iedereen!
Want zij zijn gewone mensen als jij en ik.
En inmiddels ken ik hun ‘geheim’: Gods kracht, Gods Geest in hen!

Helaas doven wij vaak de kracht van Gods Geest door onze eigen gevoelens en gedachten te volgen en/of daaraan toe te geven en door wat wij uitspreken.
Maar hoe meer wij Gods woord lezen, het ons eigen maken en daar naar gaan leven, hoe krachtiger Zijn Geest in en door ons kan werken.
Het is Zijn Geest in ons, Die ons boven onze omstandigheden uit kan tillen en onze mond vult met de mooiste lofgezangen te midden van de moeilijkste omstandigheden.
Het is Zijn Geest in ons, Die ons hoofd kan oprichten naar boven en ons staande kan houden terwijl alles om ons heen instort.
Het is Gods Geest in ons, maar we moeten Hem wel te ruimte geven.
O, wat een moeilijk en pijnlijk leerproces is dit vaak niet!
Tenminste wel voor mij, eigenwijs en kortzichtig als ik kan zijn.
En toch …

Dit alles vraagt mij om steeds opnieuw een keuze te maken.
En zo ook van jou.
Maar als we het doen, dan gaan we de goedertierenheid van de Heere ontdekken en zien, en horen we Hem zachtjes zeggen: ‘Alsjeblieft, Mijn kind, omdat je op Mij hebt vertrouwd is hier Mijn redding! Hier is Mijn vrede! Hier is Mijn verlossing! Hier is Mijn vreugde! Hier is Mijn kracht! Hier is Mijn genezing! Hier is Mijn rust! Hier is Mijn ondersteunende rechterhand! Hier is Mijn bescherming! Hier is Mijn genade! Hier …, voor jou, omdat je op Mij (hebt) vertrouwd!’


Lieve Vader in de hemel, wat kan het leven moeilijk en zwaar zijn.
Wat is het soms moeilijk om te midden van onze omstandigheden op U te blijven zien.
Wat is het soms moeilijk om op U te blijven vertrouwen als de stormen van het leven maar blijven komen en golf na golf over ons heen slaat.
Ik bid U, Vader, dat U ons helpt om toch op U te blijven zien, om toch op U te blijven vertrouwen.
Open toch onze ogen voor de waarheid van Uw woord en geef ons de kracht van Uw Geest om daar op te gaan staan, in te gaan wandelen en naar te leven.
Help ons om Uw woord te (gaan) hanteren als een wapen tegen de boze, als wapen tegen onze eigen gevoelens en gedachten.
Help ons om onze toevlucht bij U te blijven zoeken en niet weg te vluchten in werk, drank, drugs, of wat dan ook, en help ons om vol te houden tot de dag dat we U zullen ontmoeten.
Maak ons sterk en krachtig in U!
Maak ons standvastig!
Maak ons tot een lichtend licht en een zoutend zout.
In Jezus’ Naam.

- Amen - 


Heer, wees mijn bron,
laat mijn focus op U zijn,
opdat ik op U vertrouw
in alle moeite en pijn.

Heer, open mijn ogen,
ontsluit mijn hart.
Laat mij op U vertrouwen
in alle zorgen en smart.

Heer, open mijn oren,
doe mij horen wat U zegt,
opdat de strijd om vertrouwen
in mijn hart wordt beslecht.

Heer, open mijn verstand,
zodat ik het juiste zal kiezen.
Met U aan mijn zij
lijd ik geen verliezen.

En open dan mijn mond
met een nieuw lied, o Heer.
Vol van geloof en vertrouwen
en tot Uw glorie en eer.

- Amen -

Gods rijke zegen
en een liefdevolle groet,
Rita