zondag 26 februari 2023

Week 9 - De Naam 'Jezus' ...
Neem de tijd ... (11)

Deze week is het een heel lang blogje geworden, en ook een beetje anders dan anders, deels doordat het voor mij tegelijk een verwerking is van iets dat gebeurd is, en schrijven voor mij de manier is om dingen een plek te kunnen geven.
Het is mijn gebed, dat het vooral tot bemoediging zal zijn, maar ook een aansporing om Jezus te zoeken en Hem (beter) te leren kennen.
Hij is het zo waard!
Het zal je leven veranderen, en verrijken.
Dat de Heere mag zegenen en tot zegen doen zijn.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd om eens stil te staan
bij de Naam ‘Jezus’.
Neem de tijd om te overdenken
waar deze Naam voor staat
en ons allemaal te zeggen heeft.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd om te ontdekken
welk een zegen hierin verborgen ligt.
Neem de tijd om op te merken
welk een schat hieraan verbonden is
om ons te leiden in dit leven.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd en bouw aan
die persoonlijke relatie met Hem.
Neem de tijd, word stil, overdenk;
zoek op, zoek uit, ja, onderzoek
de diepe rijkdom van de Naam ‘Jezus’. 

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd …


'Gij zult hem de Naam Jezus geven.
Want Hij is het, Die Zijn volk zal redden van hun zonden.'

Matth. 1:21


‘De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.’
Luc. 4:18,19

Bij de Naam 'Jezus' gaan onze gedachten ongetwijfeld meestal als eerste naar het kruis, naar hoe Hij ons door Zijn dood gered heeft van onze zonden, en dat Hij nu in de hemel voor ons bidt en pleit, en een plaats voorbereidt.
Immers, de Naam 'Jezus' betekent Jahweh redt, Jahweh is redding!
Maar in Zijn naam ligt nog zoveel meer verborgen.
Het is Zijn lijden en sterven, Zijn heengaan naar de Vader, de plaats die Hij nu bij de Vader heeft, die de verborgen schat, die in Zijn Naam verborgen ligt, zichtbaar maakt.
Een schat van liefde, genade, licht, leven, hoop, kracht, troost en herstel, naast redding en overwinning.
Een schat, die we persoonlijk alleen maar zullen ontdekken als we tijd met Jezus doorbrengen; tijd, waarin Hij aan ons kan laten zien dat Hij werkelijk is wie Hij zegt dat Hij is.
Tijd met Hem in de stilte, dicht aan Zijn hart.
De dingen die afgelopen week in ons leven gebeurd zijn, brengen mij op deze plaats, omdat het de enige plaats is waar ik naar toe kan gaan om troost te vinden en waar ik werkelijk tot rust kan komen, en nieuwe moed en kracht vind om verder te gaan.

Het is vrijdagmorgen als het me, door alles wat gebeurd is, maar niet lukt om mijn gedachten erbij te houden met mijn Stille Tijd.
Ik lees, maar ook weer niet.
Ik wil stil zijn en bidden; afdalen en opklimmen, maar …
Allerlei gevoelens en gedachten hebben echter de overhand, en mijn onrustige hart vindt geen rust, tot dat …

Tot dat ik besluit om alles aan de kant te leggen en helemaal stil word om bij Hem te zijn, met het gebed dat Hij mij toch de woorden wil geven om uiting te geven aan wat zo in mij leeft, omdat ik ervaar dat dit voor mij de manier is om alles een plek te kunnen geven.
En ik sluit mijn ogen en bijna automatisch leg ik als het ware in gedachten op dat moment ook mijn hoofd zachtjes tegen Zijn schouder.
Op het moment, dat ik zo mijn hoofd tegen Zijn schouder aan leg, stroomt Zijn rust in mij en kom ik, en mijn onrustige, door pijn en verdriet geteisterde hart, tot rust.
Zo blijf ik nog een poosje zitten, in de stilte, rustend tegen Hem aan, en langzaam komt er ruimte, en met de ruimte woorden en met de woorden tranen, en met de tranen bevrijding en herstel.


In gedachten
leg ik mijn hoofd
tegen Uw schouder
en rust in stilte
tegen U aan.

Immers, niemand
dan U alleen,
heeft weet van
de diepte van
mijn doorstane
angst en smart.

Slechts U alleen
kent de diepte
van de pijn
en het verdriet,
waar ik doorheen
ben gegaan.

En nu, nu zoek
ik rust bij U
voor mijn nog
onrustige en
geteisterde hart.

En daar,
zo dicht tegen
U aan, voel ik
mijn ziel
langzaamaan
tot rust komen.

Daar, dicht
aan Uw hart,
komt met
de rust ook
de ruimte voor
mijn tranen.

In de ruimte
die ontstaat,
ervaar ik hoe
Uw liefde en vrede
mij doorstromen.

In gedachten
blijf ik nog even
dicht tegen U aan,
opdat ik verder kan
op de weg die U
voor mij zal banen.


Jezus …
Een lied komt op in mijn hart:

‘In Uw naam is heil en macht,
overwinning, liefde en kracht.
Heer, Uw naam
is licht in de duisternis. Jezus!

In Uw naam is redding en hoop,
onze troost in elke nood.
Heer, Uw naam
herstelt wat gebroken is. Jezus!

Jezus, Uw naam
is de allerhoogste naam.
Jezus, Uw naam
vult ons hart, waar wij ook gaan.’Jezus …
De plaats van liefde en geborgenheid, de plaats waar je zonder enige schroom je hart kan uitstorten.
De plaats van rust, waar je genezing vindt voor je verwonde hart, je beschadigde ziel.
De plaats voor troost in elk verdriet.
De plaats van herstel en voor het ontvangen van nieuwe hoop, moed en kracht.
De enige plaats waar je altijd en elk moment terecht kan, en waar je nooit wordt afgewezen, nooit wordt weggestuurd.
De plaats waar op je wordt gewacht.

‘De HEERE is een veilige vesting voor de verdrukte, een veilige vesting in tijden van benauwdheid. Wie Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat U, HEERE, niet hebt verlaten wie U zoeken.’
Psalm 9:10,11

‘Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen, …’
Psalm 25:14a

‘Ú ziet het wél, want U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geeft; …’
Psalm 10:14a

‘…, maar de HEERE was mij tot steun. Hij leidde mij uit in de ruimte, Hij redde mij, want Hij was mij genegen.’
Psalm 18:19b, 20

‘Daarom zal iedere heilige tot U bidden ten tijde dat U Zich laat vinden.’
Psalm32:6a

‘Als u leert u iedere dag met Hem af te zonderen
om gemeenschap met Hem te hebben,
zult u Zijn tegenwoordigheid ervaren,
u in staat stellend Hem de gehele dag door lief te hebben,
Hem te dienen en Zijn wegen te gaan.’

Andrew Murray


In de afgelopen weken dat ik aan het nadenken ben over (de Naam) Jezus, kwamen er steeds weer een paar woorden, korte zinnetjes, in mijn gedachten.
Regeltjes ergens uit, maar waarvan ik ook echt niet meer wist hoe of wat, en dus -leve Google, maar weer de woorden ingetypt en daar vond ik het gehele versje.
Maar hoe mooi ik het ook vond, het leek in de afgelopen paar weken maar niet te passen in de stukjes.
Al kwamen de woorden steeds weer terug, al zocht ik ze steeds weer op; nee, nog niet.
Tot nu.
Het blijkt een kort versje te zijn, >> lied 21 uit de Bundel ‘Elk zingt Zijn lof’.
Misschien ken je het ook wel:
'Zoek Jezus veel,
zoek Jezus vroeg.
Wie Jezus heeft,
die heeft genoeg.'

Welk een diepe waarheid ligt er in dit korte versje!
Als we Jezus in ons hart hebben, Hij de Heer van ons leven is, dan hebben werkelijk genoeg!
Véél meer dan we ons vaak beseffen.
Hoe meer we Hem zoeken, veel bij Hem zijn, hoe meer Hij ook met ons leven verweven raakt, en hoe meer we Zijn aanwezigheid ook kunnen ervaren.
Hoe meer we Hem leren kennen, hoe meer we op Hem leren vertrouwen; en met het vertrouwen groeit onze relatie met Hem, groeit onze liefde voor Hem, en zullen we meer en meer in staat zijn om Hem, zoals Murray zegt, ‘de gehele dag door lief te hebben, Hem te dienen en Zijn wegen te gaan’

Dan kunnen we, als onze omstandigheden moeilijk en zwaar zijn, vol van pijn en verdriet, angst, wanhoop …, dicht bij Hem schuilen, in de wetenschap dat we bij Hem veilig zijn en Hij ons de kracht geeft die we nodig hebben, als ook de troost, en moed.
Nee, het betekent niet dat alles zal gaan zoals wij graag zouden willen, en nee, niet alles zal ineens anders zijn, als ook niet al wat we voelen, of wat door ons heen stormt, maar we vinden bij Hem wel de plaats waar we steeds opnieuw kunnen schuilen en tot rust kunnen komen en genezing zullen vinden van alles wat gebroken is in ons.

Schuilen,
dicht aan Zijn hart.
Rust en genezing vinden
voor al ons verdriet
en al onze smart.

Schuilen,
dicht bij Hem zijn.
Troost en herstel vinden
van alle geleden angst,
wanhoop en pijn.

Schuilen,
dicht tegen Hem aan.
Geborgen in Zijn liefde,
ver weg van wat ons pijn
kan doen vandaan.

Schuilen,
dicht aan Zijn hart.
Ontvangen nieuwe hoop,
moed en kracht;
een ziel die volhardt.Gebed 🙏

Heer, U kent ons leven,
U weet welke weg wij hebben te gaan.
U ziet wat voor anderen verborgen is;
de uitdaging of strijd, waarvoor wij staan.

Heer, U kent ons innerlijk,
U hebt weet van wat voelen of denken.
Wilt U komen, Heer, met Uw Geest,
en ons dat wat we nodig hebben, schenken.

Kom tegemoet, o Heer, hen
die U niet kunnen vinden.
Grijp in, o Heer en God,
als de boze dreigt te verslinden.

Kom tegemoet, o Heer, hen
die dreigen te verdrinken.
Strek Uw hand uit, red en laat
Uw Naam boven alles uit klinken.

Jezus, Redder, Verlosser en Heiland;
Geneesheer van gebrokenen van hart.
Bevrijder uit elk net dat gespannen is,
uit elke nood, strijd, pijn en smart.

Jezus, trek naar U toe, raak aan,
schenk toch nieuw leven.
Maak met Uw Geest harten zacht,
om te ontvangen wat U wil geven.

- Amen -


Gods rijke en onmisbare zegen voor de komende week,
Zijn troost en kracht, nieuwe hoop en moed voor wie het nodig heeft.


Een liefdevolle groet,
Rita

zondag 19 februari 2023

Week 8 - Jezus ...

Jezus

Mijn Redder,
mijn Verlosser.
Mijn Herder,
mijn Leidsman.

Mijn Heer,
mijn Koning.
Mijn Vredevorst,
mijn Rots.

Mijn Licht,
mijn Waarheid.
Mijn Weg,
mijn Bron.

Mijn Hoop,
mijn Kracht.
Mijn Steun,
mijn Toeverlaat.

Mijn Vriend
mijn Bescherming,
Mijn Advocaat.
mijn Bemiddelaar.

Jezus,
Liefde van mijn leven.

zondag 12 februari 2023

Week 7 -Liefde ...
Neem de tijd ... (10)

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd om te ontdekken
hoeveel Jezus van je houdt.
Neem de tijd, totdat je inziet hoezeer
Hij naar samenzijn met jou verlangt.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd om steeds weer
heel dicht bij Jezus te zijn.
Neem de tijd, totdat je Zijn liefde ervaart
en het jouw liefde voor Hem aanwakkert.

Neem de tijd, o mijn  ziel,
neem de tijd, opdat Hij je kan vullen
met de liefde die Hij voor je heeft.
Neem de tijd, net zolang totdat Hij
Zich aan jou heeft kunnen openbaren.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd, laat geen dag onbenut
om toch heel dicht bij Hem te zijn.
Neem de tijd voor deze omgang met Hem,
het zal tot zegen zijn en je leven kleuren.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd, want Hij is de Weg
naar het hart van de Vader.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd …


‘Toen zij het geluid van de HERE God hoorden, Die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de HERE God tussen het geboomte in de hof.
En de HERE God riep de mens tot Zich en zeide tot hem: Waar zijt gij?
En hij zeide: Toen ik Uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, …’
Gen. 3:8-10a

Het hoofdstukje van het Dagboek dat ik voor deze keer gebruik gaat over ‘Gemeenschap met God’.
De tekst hierboven wordt er niet in aangehaald, maar het is wel het vers dat gelijk in mijn gedachten kwam bij het lezen van zowel de titel, als bij het verderop staande citaat, want het geeft mij een beetje een idee van hoe heerlijk de relatie tussen God en de mens geweest moet zijn voor de zondeval.
Een liefdesrelatie in pure harmonie, een relatie die ons voorstellingsvermogen praktisch te boven gaat en volledig volmaakt als God de mens en zijn vrouw in de tuin opzoekt.
Als ik de paar verzen lees, zie ik het helemaal voor me; ach, hoe heerlijk moet het niet zijn geweest …

'Zoals iedere andere avond wandelen de mens en zijn vrouw tussen de prachtige bomen van de Hof.
In de koelte van de avond genieten ze van elkaar, en zien verlangend uit naar de ontmoeting met hun Schepper.
Hoewel Hij in alles aanwezig is, ze Zijn aanwezigheid in alles zien en de vrede daarvan ervaren, als Hij hen opzoekt en tijd met hen doorbrengt, ach, dat is het moment van complete volmaaktheid.
Iedere avond wandelt Hij door de Hof om bij hen te zijn en tijd met hen door te brengen.
Ze herkennen het geluid van Zijn komst boven alles, en met vreugdevolle verwachting en een hart vol verlangende liefde, zien ze zo iedere dag uit naar dit moment van samenzijn met Hem,
Er is geen vrees, er is geen zorg, er is geen onrust, er is niets dat de harmonie van die tijd met Hem verstoort, er is alleen die allesoverheersende vrede en een gevoel van complete volmaaktheid in de wederzijdse Liefde.'

Nooit was een mens zo gelukkig, nooit was een mens zo één met zijn Schepper, nooit was alles zo volmaakt.
Over gemeenschap, oftewel ‘nauwe omgang met God’ gesproken …

We zijn in middels vele eeuwen verder, en ik vraag me af of een mens ooit zo ongelukkig was, zo ver verwijdert van zijn Schepper, en zo ver bij volmaaktheid vandaan, en meer dan ooit staat voor mijn gevoel onze gemeenschap met God op het spel.
Wat worden we door van alles en nog wat bij Hem vandaan getrokken, wat worden we ook bij Hem vandaan gehouden.
Wat worden we beziggehouden met allerlei zaken, zowel belangrijk als onbelangrijk.
Onze maatschappij draaft door, iedere dag 24 uur en 7 dagen in de week.
De dagen vliegen voorbij, en rijgen ze zich aaneen tot weken, weken tot maanden, maanden tot jaren, en jaren tot eeuwen.
De wereld verandert, de mens verandert mee.
Maar God niet, God is nog steeds Dezelfde, en Hij verlangt ook nog steeds naar hetzelfde, namelijk naar persoonlijke omgang met ons, wat Hijzelf door Zijn Zoon te geven, weer mogelijk heeft gemaakt na de zondeval.
Zoveel hield Hij van ons, zoveel houdt Hij van ons!
Zó verlangt Hij naar persoonlijke omgang met ons; toen, zoveel eeuwen geleden, als ook vandaag de dag!
Alles heeft Hij gegeven, alles heeft Hij eraan gedaan en Zijn liefde en verlangen naar ons ligt besloten in die ene Persoon: Jezus!


‘Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook Mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent gij Hem, en hebt gij Hem gezien.’

‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien, …’

‘Gelooft Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is …’
Joh. 14:6,7,9,11

‘Wie Mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door de Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.’
Joh. 14:21

‘Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde.
Joh. 15:9

‘God gaf Christus, Zijn Zoon,
om ons naar Zichzelf toe te trekken.’

Andrew Murray


Gods reddingsplan voor de mens is niet slechts alleen bedoeld om de mens te redden voor de eeuwigheid, God verlangt nog steeds naar die relatie met ons; Hij wil onze Vader zijn!
Voor velen is dit soms heel moeilijk te ‘pakken’, omdat hun vaderbeeld zo enorm beschadigd is, maar toch, als we ons de perfecte vader voorstellen (voor zover dat dit mogelijk is), degene die we zo hebben gemist, en die we zo graag hadden gehad, dan is God Degene Die dat voor ons wil zijn.
En eigenlijk nog veel meer, want Hij is een Vader, Die eigenlijk ons voorstellingsvermogen te boven gaat, maar Die we wel kunnen leren kennen door naar de Here Jezus te zien, naar Wie Hij is en naar Zijn relatie met Zijn Vader.
Hoe meer en beter wij de Here Jezus leren kennen, hoe meer wij gaan ontdekken hoeveel Hij van ons houdt en verlangt naar onze liefde; hoe nauwer onze omgang en onze relatie met Hem wordt, hoe meer we met Hem leven, hoe dichterbij God als onze Vader komt.
Want Jezus is de weg naar het hart van de Vader!
‘Niemand komt tot de Vader dan door Mij!’
‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien!’

Welk een rust en vrede ligt er tegelijk ook in het weten dat onze relatie met de Here Jezus niet afhankelijk is van ons, maar ‘rust in Zijn diepe, tedere liefde voor ons!’ (-Murray)
‘Wij hebben lief, omdat ons eerst heeft liefgehad.’ (1 Joh. 4:19)
Hoe belangrijk is het daarom om ons dagelijks af te zonderen van de wereld in het verlangen met Hem te zijn, en Hem te vragen om Zijn liefde in ons hart uit te storten.
Liefde is de sleutel in elke relatie, dus hoeveel te meer in onze relatie met de Heer!

Openbaring 2: 4 zegt ‘Maar heb Ik tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt.’
Hoe is het met onze liefde voor de Heer?
Hoe gaan we om met Zijn liefde voor ons?
Is het Zijn liefde die onze dagen kleurt?
Is Zijn liefde zichtbaar in wie we zijn en in wat we doen?
Laten wij geen dag onbenut om bij Hem te zijn?

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd om toch dagelijks
bij Jezus te zijn.
Neem de tijd, opdat je liefde
voor Hem kan groeien.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd om in Zijn
dichte nabijheid te zijn.
Neem de tijd, opdat Zijn liefde
in jou kan bloeien.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd, ja, zoek Hem
elke dag weer op.
Neem de tijd, opdat zegen
daaruit voort kan vloeien.


  >> Mijn Jezus, ik hou van U!Ik hoop dat de woorden van dit lied ook jouw woorden mogen zijn; en zo niet dan is het mijn gebed dat je naar Hem op zoek zult gaan, want wie zoekt, zal vinden, zegt Hij in Zijn Woord!

Tot slot nog één kleine reminder: ‘Wat je aandacht geeft, groeit!’

Gods rijke zegen voor de komende week,
en een liefdevolle groet,
Rita

zondag 5 februari 2023

Onuitsprekelijke vreugde!

'De vleugels van geloof en liefde
zullen ons naar de hemel doen rijzen
en we zullen met onuitsprekelijke vreugde gevuld worden.
De vreugde van de christen 
is een onmisbaar getuigenis voor de wereld
van de kracht van Christus om 
harten te veranderen en ze 
met hemelse liefde en blijdschap te vullen.’

Andrew Murray

Deze onuitsprekelijke vreugde waar Murray over spreekt, is wat anders dan ‘blij zijn’, deze vreugde gaat veel dieper.
Het is een vreugde die er kan zijn terwijl de tranen over onze wangen lopen van verdriet.
Het is een vreugde die gekend is door het hart dat Hem geheel zocht en gevonden heeft.
Een bovennatuurlijke vreugde, waarin de vrede, de Shalom van Christus, verborgen ligt; een vrede, die elk verstand te boven gaat.
Een vreugde, niet zo zeer zichtbaar in blij gejuich, of vrolijk klappen en dansen met onze lofprijs, maar zichtbaar in de zekerheid die door ons heen straalt door het geborgen weten te zijn in onze hemelse Vader door het verlossende werk van onze Here Jezus Christus.
Een vreugde diep van binnen, een vreugde te midden van chaos en pijn, door te weten dat we eens, -verlost van alles, bij Hem zullen zijn.

'Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig.’
Psalm 16:11

Ik zoek U, Heer,
met mijn gehele hart,
opdat de vleugels 
van geloof en vertrouwen
mij naar de hemel
doen rijzen.

Ik zoek U, Heer,
met mijn gehele hart,
opdat die vreugde
mijn deel zal zijn
en als een getuigenis
naar U zal wijzen

Ik zoek U, Heer,
met mijn gehele hart,
opdat harten veranderen
en vanuit hemelse liefde
en blijdschap
U zullen prijzen.

- Amen -