woensdag 31 januari 2024

Week 5 - Na een korte tijd van lijden ...

Het is zaterdagmorgen, 27 januari, als ik achter mijn laptop kruip om opnieuw te proberen iets te schrijven over de woorden die mij nu al sinds mijn laatste blogje bezighouden.
Het is iets dat ik die morgen met mijn Stille Tijd las, dat mij ervan weerhoudt om op te geven, ondanks de gevoelens van frustratie en moedeloosheid die mij inmiddels hebben bevangen.
En hoewel ik weet dat ik deze dag niet veel tijd heb om te schrijven, noch de eerstkomende dagen, ga ik er toch weer voor zitten.

‘Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten.’

1 Petr.5:10
NBG


Na het blogje van twee weken geleden heb ik nog heel wat geworsteld.
Er ontbrak nog iets, maar het lukte me maar niet om ook maar iets op ‘papier’ te krijgen, terwijl gewoon verder gaan met iets anders ook niet lukte.
Die paar woorden ‘na een korte tijd van lijden’, bleven maar in mijn gedachten rondspoken.
Hoewel ik ook nog bezig ben geweest met de woorden ‘De God des vredes bevestige u in alle goeds’; ‘De God van alle genade zal u volmaken, bevestigen, sterkten en grondvesten’, zijn, en blijven, het juist die andere woorden, die woorden waar Murray verder niets over zegt, die mij bezig blijven houden, zonder dat het me ook maar lukt om er iets over te schrijven.

Nu luisterde ik de afgelopen week ook de laatste studie van Jacques Brunt over de Efezebrief (Ef. 6:10-24), en hij haalde een voorbeeld aan dat hij wel eens vaker gebruikt (naar mijn idee niet eerder zo duidelijk, maar …), en met het horen van dit voorbeeld, kwamen de woorden ‘na een korte tijd van lijden’ heel helder in mijn gedachten, en ik ervoer zo duidelijk dat het met elkaar verbonden is, en ik werd opgetogen om dit voorbeeld te gebruiken met mijn schrijven.
Maar opnieuw lukte het me maar niet om wat zo rondgaat in mijn hart en gedachten uit te werken, en ik werd er behoorlijk moedeloos en gefrustreerd van.
De woorden zijn er zo duidelijk, het voorbeeld past er zo mooi bij, en toch lukt het maar niet.
Het voelt als verloren tijd, de dagen waar ik de tijd had om te schrijven, maar waar het me maar niet lukt.
Het gevoel van ‘ik geef het op’, en ‘ik ga de komende tijd wel even wat anders doen’, nemen de plaats van het willen schrijven in, tot ik iets lees met mijn Stille Tijd, dat mij van gedachten doet veranderen.
Zo beland ik die zaterdagmorgen weer achter mijn laptop, en maak met deze woorden een begin voor het blogje dat maar niet op ‘papier’ wil(de) komen.
Van hieruit wil ik als eerste naar het voorbeeld van Jacques Brunt, want dat is een voorbeeld dat ik eigenlijk niet meer wil vergeten, en waarvan ik hoop dat het altijd ergens in mijn achterhoofd en gedachten zal blijven hangen, om op het juiste moment, als het nodig is, wanneer ik het nodig heb, weer boven te komen.Het fundamentele belang van de Opstanding van Christus
Dit zijn de woorden waarmee Brunt, na het lezen van het gedeelte uit de Efezebrief, mee begint.
De opstanding van Christus uit de dood, omdat dit van fundamenteel belang is voor ons geloofsleven, want als Hij niet was opgestaan, dan was ons geloof ‘ijdel’, als ook zijn preek.
(1 Korinthe 15:14 waar hij hierbij naar verwijst, spreekt van ‘zonder inhoudt’.)
Hier een stukje uit zijn preek/studie om goed uit te komen bij zijn voorbeeld.

‘De opstanding van de Heere Jezus Christus is van fundamenteel belang, omdat daar het fundament ligt, voor onze geestelijke overwinning in het leven wat wij elke dag leven; in Zijn kruisdood en opstanding.
De Here Jezus heeft de overwinning behaald over de zonde, over satan en al zijn demonen; Hij heeft de overwinning behaald over de dood; Hij is overwinnaar. Amen!
Dat is vast en dat is zeker!
En omdat Hij is opgestaan en leeft, hoeven we niet bang te zijn voor morgen!
Ook niet als het gaat om de geestelijke strijd waarin jij en ik, die tot wedergeboorte zijn gekomen, zijn geplaatst.
Een bemoediging voor ons aan het begin. 

Hij heeft overwonnen, Christus is Triomfator
Hij is Overwinnaar, maar dat niet alleen; Paulus zegt in Romeinen 8:39 over ons die geloven, dat wij in Hem, door Hem, meer dan overwinnaar zijn.
Hoe bijzonder!
Hij heeft de overwinning behaald, maar Hij laat jou en mij ook delen in die overwinning.
Dus Hij heeft die overwinning niet voor Zichzelf behaald, Hij heeft het niet alleen laten verkondigen, Hij zegt: Ik neem je mee in Mijn overwinning, zodat je vandaag fris en fruitig, enthousiast, spontaan, krachtig, met passie, Mij kan volgen.

Hij laat ons delen in Zijn overwinning; wij zijn meer dan overwinnaar in en door de Here Jezus Christus.
En nou komt het: en toch ervaren we strijd, en hoe zit dat nou.
Aan de ene kant zijn we overwinnaar, en aan de andere kant ervaren wij strijd.
De één misschien wat meer als de ander, maar hoe zit dat nou?’

En dan komen we uit bij het voorbeeld.
Hij noemt het een heel bekend voorbeeld, maar het blijft wel hét voorbeeld om uit te leggen, vind hijzelf.
Daarbij geeft hij wel aan dat elk voorbeeld mank gaat, maar dat wel een heel duidelijke uitleg geeft over de tijd waarin we leven.


Voorbeeld: D-Day & V-Day
Brunt neemt ons mee naar de Tweede Wereldoorlog, naar de invasie van de geallieerden in Normandië (begin juni 1944).
Het was een beslissende veldslag, vandaar dat deze dag ook ‘de dag van de beslissing’ – ‘decision day, oftewel D-day’, wordt genoemd.
Het was een geweldige dag, hoewel de oorlog zelf nog voortduurde.

‘De beslissing, die was gevallen, maar de oorlog zelf, die duurde na die beslissende dag, na D-day, nog zo een 10 maanden voort.
En die tussenliggende tijd, tussen D-day en V-day (Victory-day), ongeveer 10 maanden, werd gekenmerkt door een heftige intense strijd.
De beslissing was al gevallen, maar de strijd die duurde voort.
En zo mooi, ik hoop dat je de lijnen doortrekt, naar de Koning Die komt.
Koningin Wilhelmina zat destijds in Engeland, en via Radio Oranje bemoedigde zij het volk van Nederland: ‘hou vol, hou vol, volhardt!’
Want zij wist wat daar gebeurd was in Normandië.
De beslissende slag was uitgedeeld, de beslissende klap was gegeven, en ze wilde haar volk bemoedigen.
Ze verkeerde in een vreemd land, ze was niet thuis in haar residentie, zoals de Here Jezus straks weer Zijn residentie gaat innemen.
Mooi hè.
En Hij moedigt ons aan: ‘hou vol, schep moed, laat je niet ontmoedigen, Ik laat je delen in Mijn overwinning, en de dag van glorie en victorie is nabij.’
En koningin Wilhelmina destijds, bemoedigde het volk, en de verzetsstrijders grepen moed en hielden vol, totdat, totdat V-day aanbrak.
Zo indrukwekkend.
8 mei 1945 – V-day, victory-day, de dag van glorie en victorie, echte bevrijding, overwinning.

Ruim tien maanden lag daartussen, D-day, decision-day, en V-day, victory-day, de dag van glorie en victorie.
Dit is de tijd -geestelijk overgezet, waar jij en ik leven; wij leven tussen D-day en tussen V-day.
Dat is de tijd waar jij en ik vandaag mee te maken hebben, geestelijk gesproken.
We mogen aan de ene kant zeggen: reeds gered, maar nog niet verheerlijkt.
Zou je het onthouden!: Reeds gered, maar nog niet verheerlijkt, en in die spannende tijd vindt ons leven plaats.

Een korte tijd van lijden …
De tijd tussen D-day en V-day.
Een tijd van strijd, en strijd brengt lijden met zich mee, houdt lijden in, daarom vind ik het best jammer dat Murray deze paar woorden overslaat.
De Bijbel noemt het zelf, het gaat vooraf aan die eeuwige vreugdevolle heerlijkheid waar we straks mogen zijn.
Het is dus belangrijk om dit te onderkennen, om er rekening mee te houden.
Eerst moeten we nog een korte tijd lijden, maar straks …

Strijd en lijden horen bij het leven van een kind van God, hoewel de mate verschillend is.
Het is niet zo dat als wij tot geloof komen we geen lijden meer zullen kennen, dat er alleen maar voorspoed en zegen is, al zijn er tegenwoordig genoeg mensen (kerken/gemeenten) die dit wel beweren.
Tot op de dag van vandaag doet mijn hart pijn als ik denk aan wat het met één van mijn kinderen heeft gedaan, dat er geen plaats was in de gemeente waar hij toen kwam voor zijn pijn, voor de zware weg waar hij toen doorheen ging.
Geen luisterend oor, geen enkele hand op een schouder, geen medeleven, geen enkel bezoekje, geen …
Hoe velen zullen er met hem de kerk hebben verlaten om deze reden.
Hoe velen zullen God hebben verlaten hierom …; mijn hart huilt als ik aan hen denk.

Het is goed om je ervan bewust te zijn dat Jezus volgen consequenties heeft.
‘Herinner u het woord dat Ik u gezegd heb: Een dienaar is niet meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen; …’   
Johannes 15:20
En:
‘Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam.’
Matth. 24:9
En er staat ook in Hebreeënbrief:
‘Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft geleden.’
Hebr. 5:8
Maar bovenal is het belangrijk om ons in deze tijd bewust te zijn van deze woorden:
‘Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.’
Rom. 8:18


De beslissing is gevallen, het einde is in zicht, nog even voordat …
Nu nog een korte tijd van -soms- hevige strijd, soms gepaard gaand met bijhorend lijden.
En er is maar één manier om hier goed doorheen te komen: samen met Hem!
Hoe belangrijk is het om mij daarbij niet laten intimideren door alles wat in en om mij heen gebeurt, hoewel dit vaak makkelijker gezegd is dan gedaan.
Hij heeft mij immers uit de duisternis getrokken in Zijn wonderbaar licht, en alles wat mij terug in de duisternis wil trekken – dingen die gebeuren, gedachten, gevoelens, of wat dan ook, moet ik (leren) weerstaan in Zijn kracht, of onder Zijn heerschappij brengen, zodat de duisternis geen vat op mij krijgt.
Ik moet vasthouden aan de Hoop, die als een anker is voor mijn ziel, onwrikbaar en vast.
Ik mag de zekerheid die ik heb in Hem niet uit het oog verliezen, noch het doel dat ik najaag.
Voor ogen blijven houden, dat Hij Die in mij is, machtiger is dan hij die de wereld beheerst.

En zo kom ik, zonder dat het de bedoeling was, een beetje terug bij mijn eerste blogje van dit jaar over de overweldigende grootheid van Zijn Kracht die in ons is.

‘We weten dat de duivel rondgaat als
een brullende leeuw, op zoek naar wie hij
kan verslinden, nog uit Zijn hand kan roven.
Hij verspreidt zijn leugens, jaagt en belaagt,
ja, gebruikt al zijn kracht en macht om Het Licht
in de levens van Gods kinderen te doven.

Hoe zeer is het dan ook nodig dat wij
ons leven onbevreesd leven vanuit die
overweldigende grootheid van Zijn Kracht.
Om vanuit de positie die we hebben in Hem,
met opgeheven hoofd, vastberaden voort te gaan,
om te ontvangen, wat aan het einde op ons wacht.’

Na een korte tijd van lijden.
De tijd tussen D-day -desicionday en V-day, -victoryday.
De beslissing is gevallen, het einde in zicht.
Nog even volhouden!
Hij komt echt!

‘… In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.’
Joh. 16:33b
NBG

‘Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.’
Johannes 14:1-3
HSV


Houd moed!

Laat je niet in verwarring brengen,
laat je niet ontmoedigen,
maar houd vol!
Wees niet ongerust,
raak niet overstuur,
Ik heb de overwinning behaald!

Laat je geen angst aanjagen,
laat je niet terneerdrukken,
maar houd moed!
Wees niet verschrikt,
word niet radeloos,
Ik heb het einde allang bepaald!

Houd stand, mijn kind,
en volhard in je geloof!
Ik zal je nooit teleurstellen,
noch verlaten op de weg,
die je nog hebt te gaan.

Houd vast, Mijn kind,
aan de beloften die Ik gaf!
Ik zal Mijn Woord nooit breken,
noch terugkomen op wat Ik zei;
Ik ben jou zo toegedaan!

Houd moed, Mijn kind, laat je hart niet in beroering raken,
nog even, nog een korte tijd, en Ik zal alles vervolmaken.

Shalom, Blessings
en een liefdevolle groet,
Rita


👉 Studie 8 - Efeze 6:10-6:24
Geestelijke bewapening - Jacques Brunt


maandag 15 januari 2024

Week 3 - God alleen!
Neem de tijd ... (25)

‘Doch de God van alle genade, Die u in Christus geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten.’
(NBG)

‘De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen.’
(HSV)

1 Petr. 5:10


Murray heeft dit hoofdstukje de titel ‘De God van alle genade’ gegeven, maar met wat hij schrijft beperkt hij zich tot het feit, dat God alleen, -elke dag en in alles, het middelpunt van ons bestaan moet zijn, het enige voorwerp van ons vertrouwen, als ook onze enige hoop, krachtbron, enz.
Ik worstel een beetje met de tekst die hij erbij gegeven heeft, niet om wat er staat, want dat zijn zulke prachtige en bemoedigende woorden, maar omdat ik er niets over kan terugvinden, behalve dat hij de tekst een paar keer aanhaalt.
Toch zegt hij zulke mooie en rake dingen, staat er zoveel in dit hoofdstukje dat ik er over moet schrijven, en verschillende citaten eruit wil delen.


Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd om aan het begin
van elke dag je hart te richten
op Degene Die je Krachtbron is,
je hoop en je vertrouwen.
Neem de tijd, en bedenk, dat
alleen Hij je geschikt kan maken
voor het leven en de taken
van die dag.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd aan het begin
van elke nieuwe dag
om te bedenken wie je bent
en waar je staat.
Neem de tijd tot je inziet
dat je vanuit jezelf niets kunt
en Hem werkelijk in alles
nodig hebt.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd, totdat je hart
rust in Hem, en de belofte
van Zijn Woord in jou
zijn ingang vindt.
Neem de tijd en hoor:
'Ik, de God des vredes,
bevestige u in alle goeds.'

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd, en hoor:
‘Ik, de God van alle genade,
zal je na een korte tijd van lijden,
volmaken, toerusten, sterken
en vast doen staan.’

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd …

‘Elke nieuwe dag zou de eerste en voornaamste gedachte moeten zijn -God,
God alleen kan mij geschikt maken om deze dag te leven zoals Hij het zou willen.’

Andrew Murray


Opnieuw klinkt vandaag de oproep en de aansporing om toch elke dag met de Heer te beginnen.
Hoewel het belangrijkste is, en blijft, dat we elke dag tijd met de Heer hebben -ongeacht het tijdstip, tóch is er heel wat voor te zeggen om de dag, élke dag, met Hem te beginnen.
In het tijdstip op zich ligt dan al het teken van het ons afhankelijk weten van Hem; dat we beseffen, dat we niets kunnen, niets zijn, zonder Hem.
Dat we Hem nodig hebben als we thuis zijn, maar ook op ons werk; onderweg in de auto, op de fiets, lopend, bus of trein …; maar ook in onze ontmoetingen en contacten met anderen.
Dat we ons vertrouwen op Hem stellen, Zijn leiding verlangen voor de dag die voor ons ligt, en niet in eigen kracht de nieuwe dag die voor ons ligt in willen gaan.
Hoewel wat Murray zegt vaak makkelijker gezegd is dan gedaan, toch zijn het ware woorden, en geloof ik dat het ons streven mag zijn om ons daar naar uit te strekken.

‘God Zelf moet het enige voorwerp
van ons vertrouwen zijn,
van dag tot dag;
wanneer wij denken aan ons werk,
onze noden, ons leven,
en alle verlangens van ons hart
- moet God Zelf onze enige hoop
en ons vertrouwen zijn.’

Weet je …
Er ligt Rust in het beginnen van de dag met Hem.
Niet gelijk rennen en vliegen, je koffie of ontbijt naar binnen schrokken, of overslaan, maar vanuit de rust bij Hem aan de taak die wacht beginnen.
Er ligt Vrede in het beginnen van de dag met Hem.
De dag beginnend met Hem, in de rust en stilte die er ’s morgens nog is, en vrede vinden in het bij Hem zijn, door te bidden en Zijn woord te lezen.
Vrede, helende vrede, Shalom, om de dag tegemoet te treden in de zekerheid, dat Hij met je meegaat, en je geen moment alleen zult zijn.
Er ligt Hoop en (nieuwe) Moed in het beginnen van de dag met Hem.
Het leven is niet makkelijk, er komt steeds meer op ons af, er wordt steeds meer van ons verlangt, en er is steeds meer dreiging om ons heen.
De berichten die ons dagelijks overspoelen, kunnen zo ontmoedigend werken, en hoop ontnemend zijn, maar de dag beginnend met Hem, betekent de dag beginnen met de Hoop die we hebben door de Here Jezus Christus, en houden we moed, óf ontvangen we nieuwe moed als we dat nodig hebben,
Er ligt Kracht in het beginnen van de dag met Hem.
En waar het ons aan kracht ontbreekt, ligt nieuwe kracht klaar bij Hem, en Hij verlangt zo ons te geven wat we nodig hebben of wat ons ontbreekt.
Het ligt immers iedere dag opnieuw klaar voor ons (Klaagl. 3:22,23), maar hoe kan Hij het ons geven als we niet bij Hem komen om het in ontvangst te nemen?

'Indien Gijzelf niet meegaat, doe ons van hier niet optrekken’, woorden van Mozes uit Exodus 3:15; woorden die met regelmaat in mijn gedachten komen als ik de dag in Zijn handen leg.
Ik weet dat Hij in mij woont, ik weet dat Zijn Heilige Geest in mij is, ik weet dat ik nooit alleen ben, dat Hij altijd bij mij is, en toch … de woorden geven weer wat in mijn hart leeft, het verlangen dat ik de dag niet zonder Hem wil ingaan.’

‘Gezegende God en Vader,
met het oog op het leven en werken
van deze nieuwe dag,
rust mijn hart in U,
mijn hoop is in Uw Woord,
‘De God des vredes
bevestige u in alle goeds’;
‘De God van alle genade
zal u volmaken,
bevestigen,
sterkten
en grondvesten’. 

Andrew Murray

Dit gebed van Murray raakt mij.
Het is een kort gebed, maar het geeft onze diepe afhankelijkheid van Hem in alles weer, en het maakt daarbij ook gebruik van Gods eigen Woord.
Wat ik ook zo mooi vind met dit gebed is, dat zelfs als het je niet lukt, of er geen mogelijkheid is om eerder op te staan om de dag met Hem te beginnen, -omdat je bijvoorbeeld een druk gezin hebt met heel jonge, of kleine kinderen, je nachten gebroken zijn (en jij daardoor ook), er altijd wel even een momentje is om dit gebed te bidden, en zo heb je toch, al is het maar even, dat contact met de Heer gehad, heb je even naar Hem opgekeken en uitgesproken, 'Heer, ik heb u zo nodig, ook vandaag (of misschien wel júist vandaag) weer.'

Ja, het kan ons moeite kosten om ons dit eigen te maken.
Ja, het betekenen dat we wat eerder uit bed moeten komen.
Dus ja, het vraagt wat van ons, kost ons wat, maar als je er eenmaal een gewoonte van gemaakt hebt, wil je niet anders meer; kun je je haast niet meer voorstellen dat je het niet eerder deed, en mis je het als het een keer door omstandigheden toch niet kan.

Dat de Heer een diep verlangen en een niet te stillen honger naar Hem en Zijn Woord in ons hart mag leggen, zodat Hij werkelijk, elke nieuwe dag, de eerste is aan wie wij zullen denken en bij Wie we willen zijn.

Gezegende eeuwige Vader,
laat mij elke morgen ontwaken
met een hart dat altijd en
als eerste op U is gericht,
omdat zij weet, en beseft,
dat alles wat zij nodig heeft
voor de taken van die dag,
alleen bij U voor haar klaarligt.

Gezegende eeuwige Vader,
U bent mijn Bron van Kracht,
mijn Hoop en mijn Vertrouwen,
mijn Gids voor elke dag.
Mijn leven ligt in Uw handen,
het behoort toe aan U alleen;
U wil ik dienen en eren, in alles
wat ik mag doen, met diep ontzag.

Zegen, Shalom
en een Liefdevolle groet,
Rita

zondag 7 januari 2024

Week 2 - Voor de nacht ...
Neem de tijd ... (24)

Uit één van de hoofdstukjes uit het Dagboek kwam ook een speciale 'Neem de tijd ...' voor de nacht voort.
En ik denk, dat zo aan het begin van het jaar het mooi is om dit stukje te delen, daar het niet alleen belangrijk is om de dag met de Heer te beginnen, maar ook om de dag af te sluiten met Hem.
En nee, zo uitgebreid als ik 's morgens mijn Stille Tijd houd, is de afsluiting van mijn dag niet, maar ik vind het heerlijk om nog even voor het slapen gaan toch even iets te lezen en te bidden.
Daar ik overdag al 'Joni's chronologische Bijbelleesrooster' volg, als ook dat ik 's avonds best moe ben vaak, houd ik het dan graag bij een dagboekje, of iets dergelijk.
Even de focus ook voor het slapen gaan op Hem.
Wat ik lees nog even op bed overdenken en bidden.
Een heerlijke manier om in slaap te vallen.
Maar desalniettemin is het 'Neem de tijd ...-stukje' van vanavond toch ook een aansporing voor mijzelf, want in tijden van moeiten en zorgen, is het nog steeds vaak een uitdaging om te rusten in Zijn liefde en trouw, zodat Zijn vrede mij kan vullen.

Focus op Hem.
Het wordt al makkelijker als je dag met Hem afsluit.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd om voor de nacht
ook Zijn aangezicht te zoeken.
Neem de tijd om de dag af te sluiten
zoals je hem begon, met Hem.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd om Hem te danken
voor alles wat Hij heeft gedaan.
Neem de tijd om Hem te danken
voor alles wat Hij heeft gegeven.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd, en leg al je zorgen,
al je lasten voor Hem neer.
Neem de tijd, laat Hem delen
in alles wat je zo bezwaard.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd om Hem te danken
voor alle ontvangen zegeningen.
Neem de tijd om Hem te danken
voor Zijn liefde en Zijn trouw.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd en deel met Hem
al je pijn en al je verdriet.
Neem de tijd, en vertel Hem
alles wat jou zo bezighoudt.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd, zodat je pijn en verdriet
versmelten met Zijn liefde en trouw.
Neem de tijd, zodat je lasten en zorgen
zich verenigen met Zijn zegeningen.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd tot het besef daar is, dat
de Heere voor je zorgt en over je waakt.
Neem de tijd, opdat Zijn vrede
je in bezit kan nemen.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd …


'In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want U alleen, Heere, doet mij veilig wonen.'
Psalm 4:9

Welterusten,
slaap lekker,
Blessings en Shalom,
en een liefdevolle groet,
Rita

maandag 1 januari 2024

Week 1 - De overweldigende Grootheid van Zijn Kracht ...
Neem de tijd ... (23)

Het einde van dit jaar nadert met rasse schreden, morgen (het is zaterdag, 30 december als ik aan dit blogje begin) is het alweer de laatste dag van 2023.
Waar ik doorgaans de laatste week van het jaar gebruik om terug te kijken en te overdenken, is de afgelopen maand eigenlijk heel anders geweest dan andere jaren.
Geen terugblik op mijn blog ‘Into Your hands’, niets meer over mijn OneWord van 2023, noch iets over het woord voor volgend jaar.
En ook al knaagde het hier en daar een beetje omdat ik best wel een gewoonte mens ben, toch was het ook goed om, vooral afgelopen week, heerlijk bezig te zijn om mijn agenda in een nieuw jasje te steken voor 2024.
Even ter verduidelijking, ik heb sinds een aantal jaar een Filofaxagenda, en deze kan ik helemaal maken naar wat ik mooi vind, wat mij aanspreekt enz.
Na drie jaar zo’n beetje dezelfde uitstraling te hebben gehad, -en waar inmiddels dan ook wel het mooie een beetje af was, was het nu tijd voor iets nieuws.
Hoewel mijn agenda nog niet helemaal af is, is hij wel klaar voor gebruik, wat mij de rust geeft om vandaag aan de slag te gaan met mijn eerste ‘Neem de tijd … -stukje’ voor 2024, dat gaat over ‘Opstandingskracht’, want daar ben ik met het Dagboek aangekomen: ‘De overweldigende Grootheid van Zijn Kracht’.
En al voel ik mij (nog steeds) eigenlijk nauwelijks gemachtigd om erover te schrijven, toch ervaar ik dat ik het nieuwe jaar wil ingaan met wat oude en nieuwe gedachten hierover, in de eerste plaats omdat ik het zelf zo nodig heb, met daarnaast is mijn gebed, dat het misschien ook voor een ander tot zegen mag zijn.
Eén ding is in ieder geval zeker, we hebben die Kracht allemaal nodig gezien de tijd waarin we leven, en met het oog op wat ons nog te wachten staat.

Opstandingskracht.
De allesoverweldigende grootheid van Zijn kracht.

‘…, en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven,
overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht, die Hij gewerkt heeft in Christus,
toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten,
ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende.'

Efeze 1:19-21

Het is niet de eerste keer dat ik hierover schrijf.
De eerste keer -op mijn Blog ‘Into Your Hands’, was vanuit de serie ‘Bedenk hoe groot en indrukwekkend de HEER is ...’ (2013), en de tweede keer was een jaar later, net een week na Pasen, na het lezen erover in het Dagboek van Murray, dat ik dat jaar duidelijk dus ook las.
Deze derde keer schrijf ik er over omdat ik ervaar dat ik dit opnieuw nodig heb; opnieuw mijn gedachten erover laten gaan door terug te lezen wat ik eerder heb geschreven, de dingen die voor nu belangrijk zijn eruit halen en opnieuw opschrijven, om ze zo opnieuw dicht bij te halen.
Maar ook enkele gedachten van Murray die mij aanspraken, en uit de Bijbelstudie van Jacques Brunt.

Het is bijzonder om opnieuw te zien en te ervaren hoe groot en goed de Heere is, hoe mooi Hij bewerkt en dingen tot stand brengt.
Nog voor ik namelijk aan dit blogje begonnen was; ja, zelfs nog voor ik wist dat het over de ‘Overweldigende Grootheid van Zijn Kracht’ zou gaan, stonden er twee dingen al vast.
Het ene was mijn One Word voor 2024, het woord ‘Vastberaden’, en het andere is een gedichtje, dat ik grotendeels al eerder begin deze week schreef en wat ik vanmorgen, nog voor ik aan dit blogje begon, eerst heb afgemaakt.
En ik ervoer dat dit allemaal op de één of andere manier bij elkaar hoorde, in elkaar zou passen.

Tien jaar terug …
Als ik het eerste blogje teruglees dat ik erover schreef, weet ik niet wat ik hier uit moet halen als wat voor mij het belangrijkste is, zo spreekt het hele blogje opnieuw tot mijn hart.
‘Bedenk hoe groot en indrukwekkend de HEER is ...’
Ja, hoe belangrijk is dat!
Hoe belangrijk is het om mijzelf iedere dag opnieuw, als ook in iedere situatie, in alles wat gebeurt, me te bedenken hoe groot en indrukwekkend mijn God is!
Het blogje van zaterdag, 9 februari 2013 droeg de titel: ‘God de Almachtige’, en de tekst erbij was 1 Johannes 4:4b  - ‘Want Hij die in mij leeft, is machtiger dan hij die de wereld bezielt.’
En dit schreef ik erbij:

Wat kan ik me soms angst aan laten jagen door wat er op me af komt.
Wat kunnen sommige dingen me van slag maken.
Wat kunnen gebeurtenissen mij in de war doen raken.
Wat kunnen woorden mij kwetsen en mij het gevoel geven van geen betekenis te zijn.
Wat kan de wereld mij het idee geven dat ik niet mooi genoeg ben of niet goed genoeg.

Wat kunnen sommige dingen, woorden, mededelingen, gebeurtenissen of wat dan ook me bedreigen of aan de rand van de afgrond brengen.
Wat kunnen de stormen van het leven mij heen en weer slingeren en soms zelfs tegen de grond smakken.
Wat kunnen …

Maar U zegt in Uw woord tegen mij: ‘Want Ik, die in jou leef, ben machtiger dan hij die de wereld aanvuurt.’
Leef vanuit Mijn kracht en macht!
Ik heb overwonnen en in Mij ben jij meer dan overwinnaar!

God is de Almachtige.
Zijn Geest is in mij.
Door Jezus opstanding uit de dood, mag ik leven vanuit Zijn opstandingskracht.
Satan is overwonnen, en hoe briesend en brullend hij ook nog rondgaat, Hij die in mij leeft, is sterker, groter, machtiger dan hij.

Kostbare woorden, waarachtige woorden, woorden van groot belang, en waardevol om mee te nemen het nieuwe jaar in.


Uit het blogje van het jaar erop (vrijdag, 25 april 2014) dat ik aan dit onderwerp wijdde, weet ik, dat dit, als ook het hoofdstukje uit het Dagboek van Murray, mij het gedicht ‘Opstandingskracht’ bij het schilderij van Caroline van de Vate deed schrijven, en dat het een hele worsteling is geweest voor het op papier stond.
Ik vind het zo prachtig hoe God werkt om ons dingen te leren, duidelijk te maken, of om onze aandacht ergens naar toe te trekken, of …, nou ja, vul maar in.
Waar ik eerst nauwelijks iets kon met hetgeen ik las, gebruikte de Heer een schilderij om mij te doen ervaren Hij bedoelde met Zijn Woorden, waaruit vervolgens ook de woorden uiteindelijk kwamen die weergaven van wat ik dacht en ervoer.

Heer Jezus,
met Uw opstanding uit de dood
werd zichtbaar,
de overweldigende grootheid
van Gods macht.
Zonde en dood waren overwonnen,
Uw Licht scheen
en toonde ons
Gods allesovertreffende kracht.
 Heer,
ik weet,
ook in mij
is Uw opstandingskracht;
elke dag mag ik leven
vanuit deze kracht,
die in mij werkt
en getuigt van Gods macht.

Maar ik weet ook, Heer,
dat ik meestal
handel en wandel
vanuit eigen kracht.
En dat, als ik bijna
niet meer verder kan, besef:
o ja, er is een God
die op mij wacht.
Dan bid ik om Uw hulp,
Uw sterkte en Uw kracht,
en vraag ik U om vergeving
omdat ik weer niet eerder
aan U heb gedacht.

O Heer,
ik verlang zo
naar een ander leven.
Een leven vanuit Die Kracht
die U mij heeft gegeven.
Een leven met meer van U
en minder van mij,
een leven waarbij U
tot op de hoogste plaats
bent verheven.

Ik weet, Heer,
om vanuit deze kracht
te kunnen leven,
moet mijn leven
meer en meer
met U zijn verweven.
Leer mij, Heer, om U
in alles te volgen.
Mijzelf geheel,
met heel mijn hart en ziel,
met al mijn kracht,
aan U te geven.

Ik leg mijn leven
zo voor U neer;
dat niet meer ik,
maar U leeft in mij.
Door Uw Kracht
ben ik meer dan overwinnaar,
het nieuwe is gekomen,
het oude is voorbij.

- Amen -

Als ik terugkijk naar de jaren die er liggen tussen het schrijven van dit gedicht en nu, dan ben ik dankbaar dat ik een verschil mag zien, dat niet alles meer precies is als toen ik het schreef.
Al ben ik er nog lang niet, want dat sterven aan mijzelf, en in alle omstandigheden blijven leven vanuit die kracht, dat is een proces met vallen en opstaan.

Weer terug naar het heden …
Zoals ik al schreef, is mijn OneWord voor 2024 ‘Vastberaden’.
Hoe mooi ik het woord ook vind, vastberadenheid was -en is, momenteel niet één van mijn sterkste kanten.
Na alles dat gebeurd is, en nog gaande is, ben ik moe, gewoon zo moe, en ik bemerk daarmee dat mijn vastberadenheid is afgenomen.
Mijn rug voelt -zowel geestelijk als fysiek, allesbehalve recht en fier, eerder alsof ik een behoorlijke last meetors.
Maar toch zijn daar deze twee woorden: ‘Opstandingskracht’, waarmee ik het jaar al nadenkende mee afsluit, en tegelijk ook vastkoppel aan het andere woord ‘Vastberaden’, dat in 2024 met mij mee gaat reizen.
Waar een paar maanden geleden dit woord voor het eerst in mijn gedachten kwam, wist de Heer toen al dat ik Zijn Opstandingskracht nodig zou hebben om het uit te kunnen leven; om toch vastberaden mijn weg te kunnen gaan te midden van alles.
En halverwege december gaf de Heer mij daar ook Zijn aanmoediging bij met de woorden uit Filippenzen 3 de verzen 13, 14:
'..., ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.'

Murray & Brunt
Murray zoemt met het schrijven over de ‘Overweldigende Grootheid van Zijn Kracht’ in op hoe Jezus stierf aan het kruis onder het gewicht van de zonde van de wereld en haar vloek, en hoe Hij onder het gewicht van al die zonde afdaalde in het graf, en hoe Hij schijnbaar was overmeesterd door de kracht van die dood, om vervolgens te wijzen op de onvoorstelbare, ‘machtige werking van de kracht van God, die Hem uit het graf te deed opstaan tot de kracht en glorie van Zijn troon’.
Om vervolgens op het volgende te wijzen:

‘Door die Almachtige Kracht
kan de opgestane en verhoogde Christus
in ons hart geopenbaard worden,
als ons leven en onze sterkte.’

Andrew Murray

Bij dit alles moet ik ook terugdenken aan een studie van Jacques Brunt.
Enkele dingen die hij zegt in de studie:
‘De kracht van Jezus’ opstanding, en de Geest, Die in de Here Jezus aanwezig was, is vandaag, onder het nieuwe verbond, werkzaam in ons die geloven.

De kracht waarmee God de Vader, Jezus opwekte uit de dood, is dezelfde kracht waarmee Hij mij levend heeft gemaakt met Hem. En dat is dezelfde kracht waaruit ik vandaag mag leven.
De Geest, Die in Christus was, is vandaag in ons die geloven.
Wat een rijkdom!
God wil die kracht meer en meer manifesteren in ons leven. 

'opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding, …’
Fil. 3:10 

Neem de tijd …
En dat brengt mij bij ‘Neem de tijd, o mijn ziel, neem de tijd …’
Immers, hoe anders kunnen wij Hem leren kennen, als ook de macht van Zijn opstanding, dan door tijd door te brengen met Hem, Zijn Woord te lezen, te bidden.
Hoe anders kunnen we Hem leren kennen?
Hoe anders kunnen wij weten Wie Hij is, wat Hij gedaan heeft, wat Hij gaat doen, wat Zijn beloften zijn enz.
Hoe anders zouden we Hem Zijn woorden en beloften voor kunnen houden en erop pleiten?
Hoe zouden we Hem kunnen leren vertrouwen?
Hoe …?
Hoe anders zou ik weten, dat Hij Die in mij is, machtiger is dan hij die in de wereld is!

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd om Zijn Woord te lezen,
want het bevat woorden die je geloof
groot, sterk en vrijmoedig maken.
Neem de tijd, in het besef dat
geloof geoefend moet worden.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd: hoe groot is jouw verlangen
om Hem te kennen, om de Kracht
van Zijn opstanding te ervaren?
Neem de tijd: is dat verlangen zichtbaar
in de tijd die je doorbrengt met Hem? 

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd en vraag jezelf eens af:
Leef je vanuit Zijn Opstandingskracht,
ook als alles moeilijk gaat en tegenzit?
Neem de tijd, en houd je leven
eens naast Zijn Woord.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd; roep tot God,
vertrouw Hem; Zijn Geest
is in jou en werkt in jou.
Neem de tijd, opdat je elke dag
vanuit die kracht kunt leven.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd, alleen dan kun je moedig
en vastberaden voortgaan in de
overweldigende grootheid van Zijn kracht.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd …

Vastberaden

Als ons leven rustig voortkabbelt,
er niets schokkends gebeurt,
en we nergens door worden belaagd,
dan is het niet zo moeilijk om te
spreken van Hem als onze Toevlucht,
en over hoe Hij ons leven schraagt.

Maar hoe anders wordt het als moeiten,
zorgen en problemen zich opstapelen,
en we keer op keer worden belaagd.
Hoe moeilijk kan het dan soms zijn
om Zijn trouw en liefde te zien, hoe Hij
ons leven, óók dan, leidt en schraagt.

‘In Hem zijn we meer dan overwinnaars;
Zijn opstandingskracht is in ons, en
onder ons zijn Zijn eeuwige armen’, 
en toch, deze woorden, zo vol troost,
zo vol kracht, blijken ons geteisterde hart
niet altijd op te richten, of te verwarmen.

We weten dat de duivel rondgaat als
een brullende leeuw, op zoek naar wie hij
kan verslinden, nog uit Zijn hand kan roven.
Hij verspreidt zijn leugens, jaagt en belaagt,
ja, gebruikt al zijn kracht en macht om Het Licht
in de levens van Gods kinderen te doven.

Hoe zeer is het dan ook nodig dat wij
ons leven onbevreesd leven vanuit die
overweldigende grootheid van Zijn Kracht.
Om vanuit de positie die we hebben in Hem,
met opgeheven hoofd, vastberaden voort te gaan,
om te ontvangen, wat aan het einde op ons wacht.


Dat wij, die Hem toebehoren, allemaal meer en meer mogen leren leven vanuit de overweldigende grootheid van Zijn Kracht; vanuit het besef dat: 'Hij. Die in ons is, groter is dan hij die de wereld bezield.'
Neem de tijd om veel bij Hem te zijn!

Blessings & Shalom voor 2024,