zondag 7 september 2014

Week 37- In beweging

En hij stond op en ging naar zijn vader.
En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem.
HSV

Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader.
Zijn vader zag hem in de verte al aankomen.
Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem.
NBV

Lucas 15:20

(GNB - Omdat hij met hem begaan was, ...; WB - en werd ontroerd; … ; NB - en alles in hem beweegt; …)


Deze week maakte het stukje op de kalender aardig wat in mij los.
Dat doet het wel vaker hoor, maar dit keer toch net even anders.
Ik weet ook wel hoe dit komt, namelijk door de woorden ‘met innerlijke ontferming bewogen’.
Ergens in mijn jeugd zijn deze woorden bij mij binnengekomen en hebben zich vast gezet in mijn binnenste en sinds die dag zijn ze verbonden met Jezus.
‘En Hij, de scharen ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen, die geen herder hebben.’
(Mattheüs 9:36)
Ze laten Zijn hart zien, Zijn liefde voor de mens.

De kalender geeft als uitleg over deze woorden dat er in de grondtekst een woord wordt gebruikt dat aangeeft dat onze ingewanden zich roeren.
Nu, dat verbaasd mij niets, want dat is wat ik van binnen ook voel als ikzelf met ontferming bewogen ben over iets, dan voel ik dit heel diep van binnen.
Wat dat betreft geeft de Naardense Bijbel de Bijbeltekst, die voor deze week is gegeven, het prachtig weer, daar staat: ‘en alles in hem beweegt’.
Nou, dat past wel bij de woorden van de grondtekst als daar staat dat de ingewanden zich roeren.
Al met al laten beide zien dat dit gevoel -innerlijke ontferming- heel, heel erg diep gaat.
Het is echter pas na het lezen van de overdenking op de kalender dat het daar niet bij blijft, maar dat deze woorden (eigenlijk moet ik zeggen dit gevoel) gevolgen hebben en dat was nog niet eerder (zo) tot mij doorgedrongen.

In de Bijbel blijkt bewogenheid onlosmakend verbonden te zijn met actie.

Maar dat gevoel gaat in de Bijbel altijd gepaard met in beweging komen.*

Deze woorden kwamen even heel heftig bij mij binnen.
Is dat zo?
En als dat zo is, is dat ook in mijn leven zo?
Ik ben een heel gevoelig persoon, mijn hart is snel bewogen, maar kom ik dan ook wel in beweging?
Eigenlijk schrok ik een beetje van deze confrontatie en ze gaven me heel wat om over na te denken, om mijzelf en mijn leven te onderzoeken.
De beste manier voor mij was om maar eerst eens te gaan kijken naar het leven van Jezus, naar wat Hij deed.

Mattheüs 9:36-38
Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben.
Toen zei Hij tegen Zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders.
Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.

- Hij zag en kwam in beweging: Hij toont de diepe aanwezige nood en spoort aan om te bidden.

Mattheüs 14:14
En toen Jezus uit het schip ging, zag Hij een grote menigte, en Hij was innerlijk met ontferming bewogen over hen en genas hun zieken.

- Hij zag en kwam in beweging: Hij genas.

Mattheüs 15:32,36
En Jezus riep Zijn discipelen bij Zich en zei: Ik ben innerlijk met ontferming bewogen over de menigte, omdat zij al drie dagen bij Mij gebleven zijn, en zij hebben niets wat zij kunnen eten; Ik wil hen niet nuchter wegsturen, opdat zij onderweg niet bezwijken.

En Hij nam de zeven broden en de vissen, en nadat Hij gedankt had, brak Hij ze en gaf ze aan Zijn discipelen; en de discipelen gaven ze aan de menigte.

- Hij zag en kwam in beweging: Hij gaf te eten.

Mattheüs 20:34
En Jezus, Die innerlijk met ontferming bewogen was, raakte hun ogen aan; en meteen werden hun ogen ziende, en zij volgden Hem.

- Hij zag en kwam in beweging: Hij raakte aan en genas.

Marcus 1:40,41
En er kwam een melaatse naar Hem toe, die Hem smeekte en voor Hem op de knieën viel en tegen Hem zei: Als U wilt, kunt U mij reinigen.
En Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem: Ik wil het, word gereinigd!

- Hij zag en kwam in beweging: Hij stak Zijn hand uit en raakte aan en genas.

Marcus 8:1,2
In die dagen, toen er een heel grote menigte bijeen was en zij niets te eten hadden, riep Jezus Zijn discipelen bij Zich en zei tegen hen:
Ik ben innerlijk met ontferming bewogen over de menigte, want zij blijven al drie dagen bij Mij en hebben niets wat zij kunnen eten.

- Hij zag en kwam in beweging: Hij gaf te eten.

Marcus 6:34
En toen Jezus uit het schip ging, zag Hij een grote menigte en was innerlijk met ontferming bewogen over hen, want zij waren als schapen die geen herder hebben; en Hij begon hun veel dingen te onderwijzen.

- Hij zag en kwam in beweging: Hij begon te onderwijzen.

Lucas 7:11-15
Toen Hij nu de poort van de stad naderde, zie daar, er werd een dode uitgedragen.
Hij was de enige zoon van zijn moeder, en zij was weduwe, en een grote menigte uit de stad was bij haar.
En toen de Heere haar zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over haar, en zei Hij tegen haar: Huil niet.
En Hij ging naar de baar toe en raakte die aan (de dragers nu stonden stil) en Hij zei: Jongeman, Ik zeg u, sta op!
En de dode ging overeind zitten en begon te spreken.
En Hij gaf hem aan zijn moeder.

- Hij zag en kwam in beweging: Hij sprak, Hij liep, Hij raakte aan, Hij wekte op uit de dood.


Ook bij de verhalen van bijvoorbeeld De verloren zoon, of De barmhartige Samaritaan, of De heer en de slaaf, zien we dat het binnenste in beroering komt bij het zien van en dat men in beweging komt.
Het is mij meer dan duidelijk geworden dat zien, innerlijke ontferming en (re)actie bij elkaar horen.
Maar is dat ook zo in mijn leven?
Is dat ook zo in  jouw leven?
Ik ben huiverig als ik schoorvoetend een blik werp in mijn eigen leven; mijn hart, mijn binnenste is immers zo snel in beroering gebracht, maar brengt mij dat ook in beweging?
En jij, die dit leest, als jij je eigen leven onder de loep neemt en jezelf deze vraag stelt, wat vindt je dan?


‘Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken? 
Kan dat geloof hem zalig maken?
Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hen zeggen: Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan?
Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood.
Maar nu zal iemand zeggen: U hebt geloof en ik heb werken. 
Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien.’

Jacobus 2:14-18


De Here Jezus heeft ons laten zien hoe wij dienen te leven (Johannes 13:15); we zijn er toe geroepen. (1 Petrus 2:21)

Filippenzen 2:5 zegt ons ook dat we de gezindheid moeten hebben en die Christus had; dezelfde houding, instelling, denkwijze.
Jezus leven was een leven in dienstbaarheid.
Hij leefde niet voor Zichzelf en Hij stierf niet voor Zichzelf.
In alles was Hij er altijd voor de ander.


Wij kunnen niet alle nood die in de wereld is lenigen, we kunnen niet overal op af te gaan en overal te gaan helpen, en ik geloof ook niet dat God dit van ons vraagt, maar we kunnen wel, als ons binnenste zich beroerd bij het zien (of bij het horen, dat kan immers ook) van bepaalde dingen, altijd onze handen vouwen en bidden.
Bidden voor de nood, bidden voor werkers, voor …
In beweging komen en gaan naar Degene die er wel wat aan kan doen.

Waar Jezus kwam en met ontferming bewogen werd, daar kwam Hij in beweging.
Jezus zag wat Zijn Vader zag, en kon niet anders dan reageren.
Hoe belangrijk is het voor ons om te leren zien door Jezus’ ogen!
Een hart te hebben (krijgen) als Hij!
En dan ook de bereidheid om net als Hem in actie te komen.

We willen vaak allemaal graag meer op Jezus lijken, maar beseffen we eigenlijk wel wat dit ten diepste inhoudt en betekent?
Willen we dan nog echt meer op Hem lijken en gaan in Zijn voetspoor?
Eén ding is zeker, vanuit onszelf zullen we dit nooit kunnen, maar dankzij Hem, Die ons de Heilige Geest heeft gegeven, zijn de onmogelijkste dingen mogelijk.


Lieve Vader in de hemel, met schroom en huiver, maar toch niet anders kunnen, kom ik bij U en spreek ik het opnieuw uit, dat ik meer op Jezus wil lijken wat het ook kost.
U ziet mijn hart, Vader, mijn angst als ik deze woorden uitspreek en neerschrijf; mijn angst, die nog voortkomt uit mijn verleden, maar waar ik zo graag van verlost wil worden omdat U mij zoveel dierbaarder bent dan mijn angst.
Wat bent U goed, want bent U groot, wat bent U …  U bent mijn alles.
Ik weet immers, Vader, dat de keren dat ik niet in beweging kwam (kom), vaak angst daaraan ten grondslag ligt en ik dank U dan ook voor Uw geduld met mij in het overwinnen van mijn angsten; en ik dank U, voor Uw hulp daarbij.
Ik dank U echter ook voor de vergeving die ik steeds opnieuw ontvang en nieuwe kansen die U steeds weer geeft.
Leer mij zien, Heer Jezus, door Uw ogen en vul mijn wezen zo met Uw Heilige Geest, dat ik niet anders kan dan in beweging komen als mijn binnenste met innerlijke ontferming wordt beroerd.
In Uw Naam bid ik dit alles, Heer Jezus.

- Amen - 


Gebed

Leer mij zien door Uw ogen,
laat mijn hart bewogen zijn als dat van U.
Leer mij om in Uw voetspoor te treden
en Uw wegen te gaan.

Laat mijn hart niet koud zijn,
noch ongeïnteresseerd.
Laat mijn angst niet overheersen,
noch mijn eigenbelang.
Laat mijn tijd de Uwe zijn,
ook in de stilte van de nacht.
Laat mij openstaan voor Uw leiding
en doen wat U van mij verlangt.

Laat mij meer op U gaan lijken;
leer mij denken, handelen en wandelen als U.
Laat mij in beweging komen
als alles zich in mij roert en is aangedaan.

- Amen -

Gods rijke zegen voor de komende week.
Dat we in beweging zullen komen telkens als ons binnenste zich roert.
Een liefdevolle groet,
* Citaat kalender

1 opmerking: