vrijdag 17 januari 2014

Week 4 - Jezus volgen betekent verandering

Lucas 5:32

‘Volg Mij’, zei Jezus tegen Levi en de tollenaar stond op en volgde Jezus. (Luc. 5:27-29)
‘Volg Mij’, zei Jezus tegen Simon (later Petrus) en Andreas, tegen Jacobus en Johannes en ook zij lieten direct alles liggen en volgden Jezus. (Matth. 4:18-22)
‘Volg Mij’, zei Jezus tegen de rijke jongeling, maar hij werd verdrietig, keerde zich om en liep weg. (Matth. 19:16-29)

Het thema voor deze week is: ‘Jezus volgen betekent verandering’
Ik heb daar een aantal jaren geleden behoorlijk mee geworsteld; ik kende immers geen ander leven dan een leven met Hem.
Iemand die niet gelovig is opgevoed en tot geloof komt (dat Jezus voor zijn/haar zonden is gestorven en Hem aanneemt als Redder en Heer), veranderen er vaak vele dingen en die veranderingen zijn zichtbaar.
Maar hoe zat dat bij mij?
Ik ken geen leven zonder Hem, Hij heeft zolang ik me kan herinneren deel uitgemaakt van mijn leven.
Al heel jong heb ik mijn hart aan Hem gegeven, dus waarin ligt dan voor mij de verandering(en)?
Ik heb dat aan Hem voorgelegd en gevraagd of Hij het me duidelijk wilde maken, en dat heeft Hij gedaan.
Want Jezus volgen wil zeggen, wandelen in Zijn voetspoor, doen wat Hij deed.
En daarin zullen we ons hele leven blijven leren en als het goed is veranderingen zien.

Als Jezus aan Zijn levenswerk begint, zien we gelijk al in de roeping van Zijn eerste discipelen dat Hem volgen radicaliteit met zich meebrengt.
‘Volg Mij, ga met Mij mee, kom achter Mij, zegt Hij tegen Simon en Andreas, twee vissers, die net hun netten in de zee gooiden; ‘volg Mij en Ik zal van jullie vissers van mensen maken’.
En zij lieten meteen hun netten achter en volgden Hem!
Jezus liep verder en zag de twee broers Jacobus en Johannes.
Zij zaten in de boot en hielpen hun vader met het herstellen van de netten.
Jezus riep ook hen en zij stapten direct uit de boot, lieten hun vader achter met de kapotte netten en gingen met Jezus mee.
 ‘Volg Mij’, zegt Jezus ook tegen Levi de tollenaar, en Levi liet zijn tolhuis voor wat het was en ging met Jezus mee.
‘Volg Mij’, zei Jezus ook tegen de rijke jongeling, die bij Hem kwam met de vraag hoe hij het eeuwige leven kon ontvangen.
Maar om het volmaakte te bereiken zei Jezus tegen hem dat hij alles moest verkopen wat hij bezat en Hem moest volgen, en dit kon hij niet.
Hij werd bedroeft, staat er, want hij bezat zeer veel; zijn rijkdom stond hem in de weg om Jezus te volgen.

‘Volg Mij’ zegt Jezus.
Jezus volgen betekent verandering, want Jezus komst bracht verandering.
Met Jezus komst naar onze aarde is de wereld op z’n kop gezet; niets is meer hetzelfde gebleven.
O ja, misschien voor het oog van velen wel, maar niet voor degenen wiens ogen geopend zijn en worden.
En zeker niet voor de heerser van deze wereld; Jezus komst betekende voor hem het einde van zijn heerschappij.

Jezus kwam om hen die verloren waren, te redden.
Jezus kwam om zondaars tot bekering, tot een nieuw leven, te brengen.

‘Volg Mij’, zei Jezus.

En één van Zijn discipelen zei: Heere, sta mij toe dat ik eerst wegga en mijn vader begraaf.
Maar Jezus zei tegen hem: Volg Mij, en  laat de doden hun doden begraven. (Matth. 8:21,22)
Zoek geen uitvluchten, maar beantwoord Zijn roep direct en volg.
Stel het niet uit, je weet immers niet hoeveel tijd je nog hebt!
Besef dat van uitstel vaak afstel komt!
De wereld trekt heel hard en ook de duivel zit alles behalve stil; als hij ook maar iets kan doen om te voorkomen dat iemand zijn/haar hart aan Jezus geeft, dan zal hij dat niet nalaten.

‘Volg Mij’, zegt Jezus.

Laat wie achter Mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.
Want wie zijn leven(zijn ziel) zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij en om het Evangelie, die zal het behouden. (Marc. 8:34,35)
Hem volgen kan dus alleen als we alles loslaten, als we ons eigen ik van de troon van ons leven stoten en Hem die plaats geven.
Niet onze eigen zin doen, maar dat wat Hem vreugde schenkt, wat Zijn wil is.
Dat betekent ook dat we ons kruis –welke dat ook is– op ons te nemen, iedere dag weer (Luc. 9:23) en Hem volgen.
We zullen ons leven alleen kunnen behouden als we bereid zijn het te verliezen voor Hem.
Als we vasthouden aan ons eigen leven, aan wat wij willen in plaats van wat Hij wil, dan zullen we uiteindelijk sterven en verloren gaan.
Maar als we ons leven in Zijn handen leggen, zullen we straks voor eeuwig met Hem leven.

Jezus volgen heeft consequenties.
Jezus volgen betekent keuzes maken.
Jezus volgen houdt in: Hem boven alles stellen.
Jezus volgen brengt verandering.

Galaten 5:19-26 laat het ons allemaal heel duidelijk zien.
Hier wordt gesproken over de werken van het vlees, oftewel dat wat uit onze eigen wil voortkomt/wat onze egoïstische verlangens voortbrengen en de vrucht van de Geest, oftewel die dingen die Gods Geest doet groeien/rijpen.
Als we deze dingen op een rijtje naast elkaar zetten en ons leven spiegelen aan deze dingen, dan krijgen we een duidelijk beeld van wie ons leven is, aan wie het toebehoort.

De werken van het vlees zijn:                           Vrucht van de Geest zijn:

overspel – ontucht                                                                   liefde
hoererij – zedenloosheid                                         blijdschap - vreugde
onreinheid                                                                                    vrede
losbandigheid                                                  lankmoedigheid - geduld
afgoderij                                             goedertierenheid - vriendelijkheid
toverij – magie                                                                        goedheid
vijandschappen                                                                            geloof
ruzie                                                                           zachtmoedigheid
afgunst                                                                             zelfbeheersing
woede-uitbarstingen
egoïsme
onenigheid
afwijkingen in de leer
jaloersheid
moord
dronkenschap
zwelgpartijen
en dergelijke …

Galaten 5:21b zegt hierover, dat wie leven naar ‘de werken van het vlees’ het koninkrijk van God niet zullen beërven; zij zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God.
Met andere woorden, zij zullen de hemel niet binnengaan.

Hoe anders wordt ons leven als we ons leven hebben overgegeven aan de Here Jezus.
Met onze bekering ontvangen we de Heilige Geest en het is die Geest Die deze vrucht in ons leven doet groeien en rijpen (GNB).
Wat is het eigenlijk belangrijk dat we deze tekst uit ons hoofd kennen, dan zullen we ook weten wat voortkomt uit Hem en wat niet.
Misschien is het goed om de komende week eens stil te staan bij de vrucht van de Geest en ons leven eraan te spiegelen.
Jezelf de vraag te stellen: Draagt mijn leven vrucht? Brengt mijn leven vrucht voort? Is deze vrucht zichtbaar in mijn leven?
De meest cruciale vraag blijft echter: Heeft Jezus de eerste plaats in mijn leven?
Als dat namelijk zo is, zal ons leven vrucht dragen.

Jezus bracht verandering.
Jezus volgen betekent verandering.
Brengt ons leven ook verandering in de levens van anderen?


Lieve Vader in de hemel, Paulus zegt het eigenlijk precies zoals ik het zelf zo vaak ervaar: het goede dat ik doen wil, dat doe ik niet, maar het verkeerde, dat ik niet wil, dat doe ik.
Ik verlang ernaar, Vader, dat mijn leven vrucht draagt, dat de vrucht van de Geest zichtbaar is in mijn leven, maar ik moet U belijden, dat ik regelmatig de fout in ga.
Dat liefde wordt bedekt door boosheid.
Ik door pijn en verdriet mijn vreugde en vrede laat roven.
Mijn geduld ver te zoeken is, om maar niet te spreken van vriendelijkheid als iemand mij bijvoorbeeld snijdt met de auto.
En goed ben ik ook niet voor iedereen, helaas laat ik me nog weleens leiden door zelfzuchtigheid.
Mijn geloof is ook niet altijd even sterk, soms overheerst mijn angst, mijn onzekerheid, staan mijn gedachten en gevoelens boven wat U in Uw woord zegt.
Ook aan zachtmoedigheid en zelfbeheersing schort het nogal eens.
Vergeef mij, Vader, vergeef en reinig mij en neem Uw Geest niet van mij weg, maar heb geduld met mij en geef mij meer van Uw Geest, opdat ik meer vrucht zal dragen.
Maak mij bewust van mijn zonden en laat mij zien, elke dag opnieuw, waar U, met mij, aan wilt werken in mijn leven.
Want samen met U, door de kracht van Uw Geest, kan ook in mijn leven de vrucht groeien en rijpen tot eer en verheerlijking van Uw grote Naam en tot welzijn van de ander.
In Jezus ‘Naam bid ik U.

- Amen – 


Laat zien dat je Jezus volgt!

           Laat zien wie je bent
              in Christus de HEER.
           Laat zien wie er op
             de troon zit van je leven.
          Laat zien dat Hij
             boven alles staat.
          Laat zien aan wie jij
              je leven hebt gegeven.

Laat boosheid
niet de liefde bedekken;
noch pijn en verdriet
je vreugde roven.
Laat noch gedachten,
noch gevoelens,
de Geest van God
doven.

Laat geduld
niet verloren gaan,
noch vriendelijkheid
in het leven van alle dag.
Laat goedheid
je drijfveer zijn,
opdat je Jezus‘ hart
doorgeven mag.

Laat angst
je geloof niet ondermijnen;
laat noch je zachtmoedigheid,
door wat dan ook, bederven.
Laat ook zelfbeheersing
hoog in het vaandel staan;
zo zul je Zijn koninkrijk
beërven.

Gods rijke zegen voor de komende week
en een liefdevolle groet,
Geen opmerkingen:

Een reactie posten