zondag 25 mei 2014

Week 22 - Een hemels huis

In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. 
Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.
En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.

Johannes 14:2,3
HSV


Volgende week (deze week als dit stukje op mijn blog komt) is Hemelvaart.
Hemelvaart, een dag die ons herinnert aan de dag dat Jezus terugging naar Zijn Vader in de hemel.

En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen(opgeheven) terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.

En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel?
Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.

Toen ik afgelopen week zo over aan het nadenken was en aan het rondkijken op Internet wat er allemaal over ‘weektekst’ geschreven is, kwam ik er niet helemaal uit, zo verschillend wordt er over de tekst uit Johannes gedacht.
Uiteindelijk dacht ik bij mezelf, och, wat maakt het ook eigenlijk allemaal uit, het belangrijkste is immers te weten of je straks zult zijn waar Jezus is.
En of het nu gaat om een woning, of een plaats, of priesterschap of …, voor eeuwig bij Hem zijn, dat is de kern.

Als ik dan echter vanmorgen achter mijn laptopje kruip en de eerste zinnen geschreven heb, besef ik ineens wat voor geweldig feest Hemelvaart eigenlijk is.
Ja, het is de dag waarop wij terugdenken aan het feit dat Jezus terugging naar Zijn Vader, maar daarmee wordt Hemelvaart juist een heel bijzonder feest.
Want als we gaan kijken wat dit eigenlijk inhoudt, dan wordt Hemelvaart een ‘feest’ van beloften(zelfs al gedeeltelijk vervulde beloften), een feest van hoop, een feest van blijdschap, een feest van dankbaarheid; een feest van uitzien naar.

In de eerste plaats zal het een feest van blijdschap geweest zijn voor in de hemel.
Welk een vreugde zal daar geweest zijn omdat Jezus weer thuis was.
Blijdschap, omdat Hij Zijn taak, Zijn werk op aarde had volbracht.
Blijdschap, om de vele mensen die nu gered konden worden.
Blijdschap, omdat het voorhangsel was gescheurd en de mens weer vrije toegang had tot de Vader; tot de troon van genade.
Blijdschap en dankbaarheid, omdat de Zoon had overwonnen.

Blijdschap en dankbaarheid ook voor de discipelen en voor ons.
Ja, het was heel verdrietig voor de discipelen dat ze zonder Jezus verder moesten op deze aarde, maar er was ook blijdschap omdat Jezus beloften had gegeven die alleen maar konden worden vervuld als Hij terug zou gaan naar Zijn Vader.
Blijdschap, omdat ze wisten dat Jezus woorden waarheid waren en betrouwbaar; Hij zou ze na komen!
Jezus beloofde de Trooster, de Heilige Geest, en Hij kwam!
Blijdschap en dankbaarheid om de vervulde belofte!
Maar Hij beloofde ook dat Hij terug zou komen opdat wij, als gelovigen, als Zijn kinderen, zullen zijn waar Hij is.
Beloften over een plaats waar geen dood en geen rouw meer zal zijn, geen verdriet, geen pijn en moeiten.
Beloften over tranen die door de vader zullen worden gedroogd.
Beloften over dat Hij alles nieuw zal maken; een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en God Zelf zal bij ons wonen!
Er zal geen nacht meer zijn, we zullen geen lamplicht meer nodig hebben, want God Zelf zal ons licht zijn.
Een nieuwe naam zullen we ontvangen, Zijn naam zal op ons voorhoofd zijn en we zullen Zijn aangezicht zien! (Openbaring 21, 22)
O, en nog veel meer beloften staan er in.

Hebben we nog meer aanmoediging om de wedloop uit te lopen, standvastig te zijn, om vast te houden aan Hem in elke omstandigheid en situatie, om te zorgen dat we overwinnen!
En we gaan deze weg immers niet alleen, want Zijn Geest, Zijn Geest van kracht, liefde en bezonnenheid heeft Hij aan ons gegeven! (2 Tim. 1:7)
De reeds vervulde belofte!

Welk een Hoop hebben wij, wat een vooruitzicht!
Wij leven immers niet als mensen zonder Hoop!
Eeuwig leven met Hem, bij Hem, in Zijn heerlijkheid!
Jezus, onze Hoop!

In Hebreeën 6 staat een prachtige bemoediging voor ons over Hoop.

Want toen God Abraham de belofte deed, zwoer Hij bij Zichzelf, omdat Hij bij niemand die hoger was, kon zweren.
Hij zei: Voorzeker, rijk zal Ik u zegenen en overvloedig zal Ik u in aantal doen toenemen.
En zo heeft hij de belofte verkregen na daar geduldig op gewacht te hebben.
Mensen zweren immers bij Iemand die hoger is dan zijzelf, en de eed, die hun tot bevestiging dient, is het eind van alle tegenspraak.
Omdat Hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van Zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen, wij die bij Hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt, vast te houden.
Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel.
Daar is de Voorloper voor ons binnengegaan,namelijk Jezus, Die naar de ordening van Melchizedek Hogepriester geworden is tot in eeuwigheid.
(Klik >> HIER<< om dit gedeelte in andere vertalingen te lezen)

Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel …
Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel.

Mijn kennis over schepen is zeer beperkt, maar ik weet wel dat ieder schip een anker heeft en dat het anker er voor zorgt dat het schip blijft liggen waar het hoort en niet meegevoerd wordt door de stromingen.
Kort gezegd is een anker (encyclo.nl) een gestel voor het vastleggen van schepen, boeien, bakens, drijvende mijnen enz.

Zie je het voor je?
Zie je voor je hoe de dikke kabel het anker met het schip verbindt en hoe het zo vast blijft liggen?
Zo loopt er een nog dikkere kabel tussen onze ziel en Gods heiligdom.
Aan de ene kant zit het anker in onze ziel en aan de andere kant van de kabel eindigt het bij Gods troon waar het onwrikbaar vast ligt.
Deze hoop, het vooruitzicht van eeuwig leven en alles wat daar bij hoort, hebben wij als een anker voor de ziel, en het ligt onwrikbaar vast in Zijn heiligdom.
Allen, die gekocht en betaald zijn met het bloed van het Lam, mogen zeker weten: er is een plaats bereid voor hen bij God in Zijn heerlijkheid!

Wat een vreugde!
Wat een blijdschap!
Wat een dankbaarheid!
Wat een hoop!
Wat een vooruitzicht!
Hemelvaart, Feest van Hoop!

Laten we daarom met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt en ons oog gericht houden op Jezus!
Hij is ons in alles voorgegaan,
Zijn blik hield Hij gericht op wat voor Hem lag, daardoor kon Hij de weg gaan die Hij gegaan is, kon Hij volhouden tot het einde toe.
Kon Hij alles verdragen wat er gezegd werd, alle beschimpingen en alle vernederingen.
En nu zit Hij op de plaats die Hem toekomt, aan de rechterhand van Zijn Vader.
Laten wij ons oog gericht houden op Hem; laat wat Hij heeft doorstaan en waar Hij in vol gehouden heeft, ons de moed geven om ook vol te houden en stand te houden op de weg die wij hebben te gaan, hoe moeilijk die soms ook is.
(Hebr. 12:1,2,3)

Dat Hemelvaartsdag voortaan een feestdag mag zijn van Hoop en Vooruitzicht, van Vreugde en Dankbaarheid, omdat Hij, Jezus, die onze Hoop is ons is voorgegaan en op ons wacht.

Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.
Mattheüs 24:13

En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam, maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.
Marcus 13:13

Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens.
Openbaring 2:10

Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.
Wie overwint, hem zal Ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs Gods is.
Openbaring 2:7


Lieve Vader in de hemel, dank U wel voor deze woorden van hoop en bemoediging die mijn ziel verkwikken en vullen met vreugde en blijdschap.
Dank U wel Heer Jezus, dat U dit alles hebt mogelijk gemaakt.
Dank U wel, voor Uw hulp om de wedloop van mijn leven te kunnen lopen, voor Uw hulp om vol te kunnen houden tot het einde toe.
Dank U wel, voor Uw Heilige Geest, mijn Trooster, mijn kracht.
Help mij, Heer Jezus, om heel dicht bij U te blijven, met U te leven, te wandelen, want alleen dan blijf ik met U verbonden en zal Uw kracht in mij zijn.
Los van U ben ik niets, kan ik niets, maar in Uw kracht kan ik alles aan.
Het zijn grote woorden, lieve Vader, en hoewel het me soms kan benauwen als ik zie wat Uw kinderen wordt aangedaan en hoe zwaar en moeilijk het leven soms is, toch weet ik dat Uw woord ja en amen is en dat als ik met U verbonden blijf, Uw woord ook waarheid is voor mij. 
Dank U daarom, lieve Vader, voor de vele getuigen die U hebt gegeven.
Dank U wel ook voor Uw woord, voor Uw beloften, voor de hoop die U geeft.
Het anker voor mijn ziel.
Mijn ziel prijst Uw grote Naam!

- Amen –


Hemelvaart

Feest van hoop,
van blijdschap en vreugde,
van dankbaarheid
en heerlijk vooruitzicht.

Hoop,
die een anker is
voor onze ziel.
Blijdschap en vreugde,
om wat ons wacht
bij Hem.
Dankbaarheid,
omdat Hij ons in alles
is voorgegaan.
Vooruitzicht
naar het nieuwe
Jeruzalem.

Hemelvaart

Feest van Hoop,
van blijdschap en vreugde,
van dankbaarheid,
van eeuwig leven
in Zijn Licht.


Moge de God die onze Hoop is, 
u vervullen met alle vreugde en vrede in het geloven, 
zodat u overvloeit van hoop, 
door de kracht van de heilige Geest.
Rom. 15:13

Een liefdevolle groet,
2 opmerkingen: