zondag 15 juni 2014

Week 25 - De Vader in de hemel

Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt.
HSV

Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben.
NBV

Mattheüs 6:32


‘Als jij het Onze Vader bidt, verwacht je dan dat de Vader je verhoort?’
Dit is de allereerste vraag die mij deze week in mijn Stille Tijd werd gesteld.
Een aantal dingen zijn verwarrend deze week, waaronder deze vraag en wat daarop volgt, namelijk, dat dit wel de veronderstelling is van Jezus, dat de Vader ons kan en wil verhoren als we op de juiste manier bidden.
Even verderop wordt aangekaart dat God niet alle gebeden verhoord, ook niet die van de Here Jezus: ‘Vader, als U het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat Ik wil, maar wat U wilt gebeuren.’ (Luc. 22:42)
Betekent dit dan dat (ook) Jezus op de verkeerde manier bad?

Johannes 5:14 zegt:
‘En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil.’ 

De juiste manier wil dus zeggen, naar Zijn wil.
Bad Jezus dan niet naar de wil van God, Zijn Vader?
Ja, dat deed Hij wel, dat geloof ik met heel mijn hart (ik geloof dat Hij niet anders zou kunnen: ‘…, maar laat niet wat Ik wil, maar wat U wilt gebeuren.’
En Gods antwoord was ‘nee’.
Soms zegt God ‘nee’ tegen ons.
God zei ‘nee’ tegen Jezus toen Hij vroeg of de beker aan Hem voorbij mocht gaan, God zei ‘nee’ tegen Paulus toen hij vroeg of God de doorn uit zijn vlees wilde halen, God zei ‘nee’ tegen Elia toen hij onder de bremstruik ging liggen en zei: ‘Het is genoeg. Neem nu mijn leven, HEERE, want ik ben niet beter dan mijn vaderen.’
En als God ‘nee’ zegt, betekent het dan dat we niet op de juiste manier gebeden hebben?
Of kun je op de juiste manier bidden, en dan toch ‘nee’ als antwoord krijgen?
Het zijn zomaar wat gedachten en vragen die direct bij mij boven komen met het lezen van deze dingen; ‘bidden op de juiste manier’ en dat ‘het gebed van Jezus ook niet werd verhoord’.
Alle radertjes in mijn hoofd draaien op volle toeren en ik dwing mijzelf om terug te gaan naar het begin.
De vraag die ik daarom persoonlijk eerder zou stellen is: ‘Geloof ik dat God mij hoort? geloof jij, dat God jou hoort?’


We zeggen weleens: ‘de hemel lijkt wel van koper’, met andere woorden, het lijkt wel alsof onze gebeden terugkaatsen en niet in de hemel aankomen.
Of ook wel: ‘onze gebeden lijken niet verder te komen dan het plafond.’
Het zijn momenten in ons leven waarin we het gevoel hebben dat God ons totaal niet hoort, laat staan verhoort.
Maar wil dat ook zeggen dat dit zo is?
Mattheüs 6:8 zegt: ‘…,want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt.’
En Psalm 139:4: ‘Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, HEERE, U weet het alles.’
Er zijn meerdere redenen waarom we toch moeten bidden ondanks dat God alles al weet wat we willen zeggen, en één daarvan is, dat als de Here Jezus het doet, wij het zeker ook moeten doen.
Tussen twee haakjes; mijn man weet dat ik van hem houd, maar hij vind het wel heel fijn om te horen dat ik het tegen hem zeg, en andersom ook …
Eén conclusie kunnen we uit het bovenstaande dus duidelijk trekken: God hoort ons!
Wat we ook voelen of denken, Gods woord zegt dat Hij alles weet en hoort, dus het is zo.
Maar hoe zit het dan met het verhoord worden?
Gods woord zegt dat als we bidden naar Zijn wil, hij ons verhoord.

En er zijn meerdere teksten die wijzen op verhoren van gebeden.
Matth. 7:7 - ‘Bidt en u zal gegeven worden, …’
Matth. 21:27 - ‘En alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen.’
Joh. 14:13 – ‘En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden.’
Joh. 16:24 – ‘Tot nu toe hebt u niets gebeden in Mijn Naam; bid, en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden.’
1 Joh. 3:21 – ‘…en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is.’

Het lijkt zo eenvoudig, bidden in Zijn Naam, geloven en niet twijfelen, Zijn geboden in acht nemen … en onze gebeden worden verhoord.
Als ze dus niet verhoord worden, bidden we verkeerd, of hebben we geen geloof, is er toch twijfel in ons hart, of misschien is er toch zonde in ons leven …!?
Heel wat mensen zijn teleurgesteld omdat gebeden onbeantwoord bleven of niet verhoord werden en hebben zich van God afgekeerd, of zijn opgehouden met bidden.
Heel wat mensen zijn gekwetst en/of beschadigd door ondoordachte opmerkingen of uitspraken van medebroeders en zusters.
(Misschien heb ik mijzelf er ook wel schuldig aangemaakt zonder het te beseffen (vergeef mij als dit zo is); ik worstel nog steeds iedere dag met mijn mond …)
Om mij heen, maar ook in mijn eigen leven is zoveel gebrokenheid, zijn zoveel onverhoorde gebeden (naast verhoorde gebeden); om nog maar niet te spreken over de wijze waarop (achteraf gezien) gebeden toch weer wel verhoord bleken te zijn, maar op een geheel andere wijze en met een heel andere uitkomst dan ik had gewild of gedacht.
Als ik kijk naar het leven van bepaalde mensen, bijvoorbeeld Christa Rosier of Joni Eareckson Tada, dan zie ik vele onverhoorde gebeden, maar het zijn vrouwen die mij inspireren, mijn hart raken en die mij door hun getuigenis (in geschreven en gesproken woorden, en/of beelden) brengen bij ‘het antwoord’ op onverhoorde gebeden en bij het thema van deze week:

 ‘Onze Vader in de hemel’

De schrijfster van deze overdenking op mijn Stille Tijd-kalender nodigt mij uit om mijn ogen eens dicht te doen en deze eerste zin van het Onze vader eens in geloof en eerbied uit te spreken en als het ware alle ingrediënten uit deze woorden te proeven.
‘Onze
Vader,
Die
in de hemelen
zijt.’

Onze; van jou en mij als we Hem toebehoren; gekocht en betaald zijn met het vergoten bloed van de Here Jezus Christus, Zijn Zoon.
Vader; ik ben Zijn kind, en Hij zorgt dus voor mij, beschermt mij, is blij met mij, heeft het beste met mij voor, doet wat goed is voor mij.
Die; Hij, en Hij alleen.
in de hemelen; ver weg, hoog(verheven), boven alles en iedereen, onaantastbaar.
zijt; daar is Hij, ik hoef Hem niet te zoeken, ik weet hierdoor gewoon waar Hij is, waar ik Hem kan vinden.

‘Onze Vader, Die in de hemelen zijt.’
Als Hij dus mijn Vader is, en ik ben Zijn kind, dan geeft dat ook de verhouding aan tussen Hem en mij, de soort relatie.

We leven in een tijd waarin alles vaak maar moet worden uitgelegd aan kinderen, want dan zullen ze beter luisteren …
Ja, ja; dus niet. (vind ik)
Ik heb nooit mijn kinderen altijd alles maar uitgelegd, het waarom wel of niet achter mijn antwoord; soms was het gewoon ‘nee’.
Oké, ik beken heel eerlijk, het was soms gewoon ook omdat ik daar geen zin in had, geen tijd voor had, of het gewoon niet nodig vond.
Maar soms was het ook gewoon ‘nee’, omdat ik wist dat ze het niet zouden kunnen begrijpen.
Later misschien wel, (of ook niet), maar voor dat moment wist ik het zeker, ze zullen er niets van snappen waarom iets van mij(ons) niet mocht.
En ja, dan werden ze soms boos, heel boos, en gingen ze huilen, of zeuren en drammen, of bokken.
Ik denk dat we allemaal wel het beeld kennen van huilende of krijsende kinderen op de grond van bijvoorbeeld een supermarkt.
Als kinderen ouder worden zien we nog steeds ditzelfde gebeuren.
Nee, ze zullen niet meer gillend of krijsend over de vloer rollen van een supermarkt of thuis, maar wel door opstandig gedrag, door weglopen, en soms zelfs het contact verbreken.
(Ik ga weer een heel andere kant op dan ik in gedachten had, maar goed …)

Afgelopen week had ik mijn kleindochter weer een dagje; een heerlijk meisje van twee jaar.
Heel spontaan, lief, beleefd (ja, echt waar, zo leuk) en een heel lief, vriendelijk en open gezichtje.
Totdat …
We gingen nog even een paar boodschapjes doen; eerst even het dorp in (in de buggy) en vervolgens naar de supermarkt, waar ze zelf mocht lopen met een klein karretje.
Het eerste stukje gaat goed tot we bij de ballonnen komen.
‘Mag ik een ballon?’
Natuurlijk mag Naomi een ballon.
Ik zoek wat bij de groenten en wil doorlopen, maar nee, onze lief dametje wil nog een ballon en dat mag nu net niet van oma.
Ons lieve kleine dametje met haar vriendelijke gezichtje, blijft stokstijf staan, slaat haar armpjes over elkaar en haar kinnetje gaat naar beneden terwijl haar vriendelijke gezichtje van lief in zeer boos verandert en ze verzet geen voet meer.
De ballon ligt half verloren in het kleine karretje en twee boze oogjes kijken mij van onder haar wimpertjes aan.

In dit laatste beeld herken ik ook mijzelf naar God toe.
Hoe vaak heb ik niet zo gestaan?
Boos en bokkig omdat mijn gebeden niet werden verhoord; zelfs hier en daar kan ik het gillend en krijsend op de grond liggen terugvinden in mijn leven, en het koppige zwijgen, of niet meer willen bidden voor iets want het helpt toch niet.
Het eigenwijs mijn eigen weg gaan, het ‘ikkezellufdoen’, …
Maar we hebben een genadig God, die ontzettend veel liefde en geduld heeft met Zijn kinderen en in de loop van de jaren leer ik steeds meer om mijn wil over te geven aan Hem.
Ik leer Hem steeds meer en beter kennen en daardoor groeit weer mijn vertrouwen, en tegelijk besef ik ook dat dit een levenslang proces zal zijn, tot Hij terugkomt, of mij thuishaalt.
Het allermooiste echter dat ik de afgelopen jaren heb mogen ontdekken, is de kracht die uitgaat, en mijn deel wordt, van het zien op wie Hij is.
Onze Vader, Die in de hemelen zijt!

‘Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten,
en uw wegen zijn niet Mijn wegen,
spreekt de HEERE.

Want zoals de hemel hoger is dan de aarde,
zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen
en Mijn gedachten dan uw gedachten.’
Jesaja 55:8,9

‘En Hij zei tegen hen: U bent van beneden, Ik ben van boven; u bent van deze wereld, Ik ben niet van deze wereld.
Johannes 8:23

‘Wie van boven komt, is boven allen; wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Wie uit de hemel komt, is boven allen.’
Johannes 3:31

Het zijn slechts enkele voorbeelden uit de Bijbel die laten zien, dat God boven alles en iedereen staat; al had ik natuurlijk ook gewoon kunnen verwijzen naar de eerste hoofdstukken uit de Bijbel, omdat God daar de aarde en de hemel, mens en dier, schiep.
In de bovenstaande Bijbelteksten zegt God het echter gewoon heel duidelijk en heel
nadrukkelijk.
Mijn gedachten zijn niet uw gedachten en Mijn wegen zijn niet uw wegen, …!
Ik ben van boven, u bent van beneden…!
God is zoveel groter dan wij ooit kunnen bevatten.
David zegt het ook in Psalm 139: ‘Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij.’

God kent ons beter dan wie dan ook, zelfs beter dan wij onszelf kennen.
Hij kent het verleden, het heden, maar ook de toekomst.
God is Degene Die het totaalplaatje ziet en niet slechts het gister en nu.
En als we in de Bijbel gaan kijken naar wie God is, hoe groot en indrukwekkend, naar hoe Hij door alle eeuwen heen Zijn beloften heeft gehouden en Zijn liefde en genade  heeft getoond, dan zullen we gaan beseffen , dat als onze gebeden niet verhoord worden, het toch op de één of andere manier goed zal zijn, het past in Zijn plan, of …
Rust en vrede zal ons hart binnenkomen, en er zal zelfs vreugde zijn te midden van verdriet.
Nee, geen rust, vrede en vreugde over, maar in, ondanks, te midden van.
Het betekent wel onze wil overgeven aan die van Hem; niet mijn wil, maar Uw wil, en daarin vertrouwen op Zijn liefde, Zijn wijsheid, Zijn alwetendheid, gewoon vertrouwen op Hem, om wie Hij is en wat Hij reeds heeft gedaan en ook nog zal doen!
Als we dit gaan omarmen en ophouden met ons verzetten tegen Hem als de dingen anders gaan dan wij willen, of hopen, of wensen en bidden; ons hoofd buigen, onze wil voegen naar Zijn wil, ook als die anders is dan wij graag willen, dan getuigen we niet alleen meer met onze mond dat Hij, God, de Allerhoogste is, maar dan belijden we dit ook met ons hart en wordt het zichtbaar in ons leven.

Het is allemaal heel simpel om te op te schrijven, maar ik weet ook uit eigen ervaring dat soms/vaak heel moeilijk is om in praktijk brengen en dat het gaat gepaard met vallen en opstaan.
Onze gevoelens ondergeschikt maken aan onze wil, is vaak één van de moeilijkste dingen om te leren, tenminste, voor mij wel.
Maar ik weet ook, dat Hij ook daarin met ons is,bij ons is, ons aanmoedigt om steeds weer op te staan en ons te blijven uitstrekken naar Hem.

Niet opgeven, door blijven gaan met Hem zoeken, zien op wie Hij is, ondanks maakt ons sterker en weerbaarder en de duivel zal steeds minder vat op ons krijgen en ons onderuit kunnen halen.
Hem te zoeken, op zoek te gaan in de Bijbel naar wie Hij is en dat ook onthouden, geeft houvast voor tijden van moeiten en zorg, pijn en verdriet.
God vraagt het ook van ons om dit te doen.

Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is,
roep Hem aan terwijl Hij nabij is.
Jesaja 55:6

Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit.
Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, …
Kolossenzen 3:1,2

Richt u op de HEER en zijn macht;
zoek voortdurend zijn aanschijn.
Gedenk de wonderen die Hij deed,
zijn tekenen en de rechtspraak uit zijn mond, …
1 Kronieken 16:11,12

Bedenk hoe groot en indrukwekkend de Heer is, en vecht …
Nehemia 4:8

Als we ons hart op Hem richten, gaan lezen en proclameren wie Hij is, ons Zijn machtige daden voorhouden, als ook Zijn liefde, trouw en genade, dan verandert er iets binnenin ons.
Ik heb gemerkt dat ik onmogelijk hardop uit Gods woord kan lezen over wie Hij is, zonder dat er iets gebeurt.
Ja, soms moeten we wat langer lezen voordat alles in ons stil wordt, maar als we volhouden en doorgaan, zullen onze eigen stemmen tot zwijgen worden gebracht en wordt ons hart gevuld met vrede en vreugde.
Maakt onrust en onvrede plaats voor dankbaarheid, omdat we weten dat we kunnen vertrouwen op onze Vader in de hemel, Die precies weet wat we nodig hebben en wat goed voor ons is.


Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat U mijn Vader bent, dat ik U zo mag noemen.
Ik prijs Uw Naam om wie U bent, om Uw grootheid, om Uw liefde, Uw genade, Uw trouw, Uw goedheid, Uw …
Ik loof U, om Uw wijsheid.
Ik breng U de eer om Uw indrukwekkende daden.
Woorden schieten te kort om te verhalen hoe groot en machtig, hoe indrukwekkend U bent, maar ik wil mij daardoor niet laten weerhouden  om een schamele poging te doen.
Ik houd van U, Vader, en dank U van uit het diepst van mijn hart voor Uw grote liefde voor mij.
Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij!
Vergeef mij mijn struikelen, mijn vallen, mijn wandelen op zijpaden en zijwegen en leidt mij toch steeds opnieuw op Uw rechte spoor.
Leer mij om in mijn dagelijkse leven iedere dag opnieuw te zien op wie U bent, en mij te voegen naar Uw wil.
Laat Uw woord toch steeds opnieuw alle stemmen in mij tot zwijgen brengen, als zij in opstand zijn of komen tegen U en laat Uw vrede, die alle verstand te boven gaat, mijn hart en ziel vullen.
In Jezus’ Naam bid ik U dit.

- Amen - 


Onze Vader, Die in de hemelen zijt

Als ik tot U kom,
o Heer, mijn God,
met al mijn gebeden,
wil ik mij voorhouden,
dat U, God, de Allerhoogste bent;
de God van eertijds,
van de toekomst
en van het heden.

Ik wil zien op wie U bent,
niet op wat ik wil, of hoe ik
de dingen graag zou zien.
Ik wil bedenken en onthouden,
mijzelf in herinnering brengen,
dat Uw gedachten en wegen
hoger zijn dan die van mij;
dat ik een ontzagwekkende God dien.

Als ik tot U kom,
o Vader, Die
in de hemelen zijt,
buig ik mijn hoofd en wil
voor U, de Allerhoogste Heer en God,
En ik dank U, dat U Zich
als een Vader over mij
ontfermt en leidt.


Gods rijke zegen voor de komende week
en een liefdevolle groet,
Geen opmerkingen:

Een reactie posten