zondag 13 juli 2014

Week 29 - Je bent Welkom!

Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij.
In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.
En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.
HSV

Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.
In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken?
Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben.
NBV

Johannes 14:1-3


Je bent Welkom!
Als ik op een gegeven moment zo aan het nadenken ben over deze drie woordjes in het licht van Johannes 14:1-3, komt de gedachte in mij op, dat het feit dat we Welkom zijn nog niet eens zozeer blijkt uit deze Bijbelverzen als wel uit alles wat Jezus heeft gedaan voor ons om dit mogelijk te maken.
Ja, Hij is heengegaan om voor ons een plaats te bereiden en dat laat inderdaad heel duidelijk zien hoe zeer wij Welkom zijn, maar als ik denk wat Hij heeft moeten doorstaan voordat Hij naar Zijn Vader terug kon gaan om dit te doen …

Je bent Welkom!
Vanaf het allereerste begin, vanaf de eerste zonde die Eva en Adam begaan, beloofd God al dat Hij het eens in orde zou maken. (Gen. 3:15) 
Dat Hij de breuk die hierdoor ontstaan is tussen Hem en ons mensen, zal herstellen.
Wij zouden dat zelf nooit kunnen, en dus beloofd God dat Hij dit zal doen.
Dit laat ons al zien, hoe ontzaglijk veel God van ons houdt, en hoe graag Hij ons in Zijn nabijheid wilt hebben!
Als ik naar mezelf kijk, en naar de wereld om mij heen, kan ik me dit nauwelijks voorstellen, maar toch is het zo.

Je bent Welkom!
En dan op een dag is het zover, maar wel heel anders dan wordt verwacht.
Jezus, Gods Zoon, komt niet als Zoon van de Allerhoogste met vertoon van macht en majesteit naar deze wereld; er is geen enorme legermacht van engelen zichtbaar en klaar om samen met Hem de strijd te beslechten en de weg tot de vader te openen.
De Zoon van de Allerhoogste komt als een kleine baby ter wereld en werd mens als jij en ik.
Uit liefde voor ons gaf Hij alles op; de heerlijkheid die Hij bij Zijn Vader had, gaf Hij prijs om mens te worden zoals wij, om ons te kunnen redden, om de weg te zijn tussen de Vader en ons mensen.
Hij vernederde Zich en werd aan ons gelijk; van baby tot volwassene, met alles wat daarbij hoort om te leren, te doen, te doorstaan, …


Je bent Welkom!
Hij streed een strijd in Gethsemané, als wij nooit zullen strijden; de eerste bloeddruppels voor onze redding vallen op de grond.
Met de verraderskus van Judas wordt als het ware een mes in Zijn hart gestoken, en terwijl Hij wordt weggevoerd, laat iedereen Hem in de steek.
Valse beschuldigingen klinken, gehoon, gelach, een haan die kraait.
Een doornenkroon die op Zijn hoofd is gedrukt, doet het bloed langs Zijn gezicht lopen en de gesel komt neer op Zijn ontblote rug en scheurt alles aan flarden; huid, bot, spieren; Zijn bloed vloeit en vloeit …
Het geluid van een hamer klinkt tot diep in de verte; bloed stroomt uit doorboorde handen en voeten; bijna …
Duisternis, door God, Zijn Vader, verlaten; een laatste schreeuw: ‘Het is volbracht!’ en het voorhangsel van de tempel scheurt in tweeën.
De toegang is vrij, de weg is herstelt!

Je bent Welkom!
Een zware aardbeving schudde de grond, een steen werd bij een graf weggerold, de Zoon van God werd opgewekt.
Dood en duisternis zijn voorgoed verslagen.
Nog een laatste paar ontmoetingen, nog een laatste onderwijzing en bemoediging, en dan is het tijd.
De Zoon van de Allerhoogste keert terug naar Zijn Vader om de beloften die Hij had gedaan, te vervullen.


Je bent Welkom!
‘In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.
De weg is bereid, de toegang is vrij!

We zijn welkom, zo welkom!
Niet alleen Zijn woorden getuigen daarvan, maar veel meer nog Zijn daden.
Als we niet welkom zouden zijn, had Hij dit alles niet voor ons over gehad, niet voor ons gedaan, niet doorstaan.
Uit alles wat Hij heeft gedaan, blijkt Zijn enorme liefde voor een ieder van ons.
Zijn liefde voor jou! Zijn liefde voor mij!
Alles heeft God in het werk gesteld om te herstellen wat verbroken was, zo verlangt Hij naar een samen zijn met ons.
En eens zal die tijd aanbreken!

‘En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. 
En de zee was er niet meer.
En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is.
En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.
En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.’

Openbaring 21:1-4

‘Maar wie volhoudt, wie volhard, tot het einde, zal gered(zalig) worden.’
Mattheüs 24:13

‘Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.’
Mattheüs 6:33


Lieve vader in de hemel.
Niemand zal ooit kunnen weerleggen dat we bij U niet welkom zouden zijn.
Alleen zij, die Uw geschenk van liefde en genade weggooien en vertrappen, zijn niet welkom, maar zij willen dat ook helemaal niet.
Wat heeft U niet voor ons over gehad, wat heeft U niet voor ons gedaan om het mogelijk te maken; niemand kan meer doen dan U hebt gedaan, Heer Jezus, om ons te laten zien, te laten weten, hoe welkom we zijn.
Uw armen zijn wijd open en uitgestrekt naar een ieder van ons.
Uitnodigend: ‘Kom! Je bent welkom; je bent meer dan welkom!’
En ik voel als het ware hoe Uw armen Zich om mij heen sluiten; liefde en genegenheid doorstromen en verwarmen mij en ik weet, nog even, nog even, nog even volhouden en dan mag ik voorgoed bij U zijn.
Ja, ik weet mij welkom, meer dan welkom en ik dank U, Vader, vanuit het diepst van mijn hart voor deze aanmoediging om vol te houden, te volharden tot het einde toe.

- Amen -


Als je wilt weten hoe welkom je bent,
zie dan op het kruis van Golgotha,
waar Hij de weg heeft bereid
om de toegang vrij te maken
naar ons eeuwig thuis.
Armen zijn wijd uitgespreid
om jou in liefde op te vangen
en je mee te nemen
naar je eeuwig Vaderhuis.

Kom, twijfel niet meer,
en zie hoe de Vader wacht.
Je bent meer dan welkom,
door het offer dat Jezus bracht.


Gods rijke zegen voor de komende week
en een liefdevolle groet,
Geen opmerkingen:

Een reactie posten