zondag 15 februari 2015

Week 8 - Een juist hart en gehoorzaamheid (1)
Aan God

Maar Samuel zei:
‘Heeft de HEERE evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in het gehoorzamen aan de stem van de HEERE?
Zie,  gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen.’
HSV

Maar Samuël zei:
‘Zijn offers de Heer even lief als gehoorzaamheid aan Zijn bevelen?
Nee, gehoorzaamheid is beter dan offers; luisteren gaat boven het vet van rammen.’
GNB

1 Samuël 15:22


Deze week staat ‘gehoorzaamheid’ centraal.
Via Google (>> Gehoorzaamheid) vond ik de volgende, en mijns inziens ook de juiste en beste omschrijving van gehoorzaamheid, namelijk: ‘Onder gehoorzaamheid verstaat men het ondergeschikt maken van de eigen wil aan die van iemand anders.’
In het geval van ons, als kinderen van de Allerhoogste, dus onze wil ondergeschikt maken aan die van God.
Hem liefhebben en gehoorzaam zijn boven alles.
‘Uw wil geschiede.’


De overdenking op YouVersion(Dag 3)* over een juist hart en gehoorzaamheid gaat eigenlijk over of wij ons iets door anderen laten gezeggen, mag een ander ons zeggen wat te doen; staan wij open om iets te leren.
Ik miste in deze overdenking echter dat we in de eerste plaats altijd gehoorzaam dienen te zijn aan God en aan wat Hij ons zegt in Zijn woord.
De Bijbeltekst die ik tot centrale tekst heb genomen, wordt in de overdenking genoemd, maar er wordt direct doorgegaan op of anderen ons iets mogen zeggen wat we moeten doen; of we openstaan om iets te leren.
Ja, Samuël was Gods spreekbuis naar Saul toe, maar in mijn ogen staat gehoorzaamheid aan God in dit Bijbelgedeelte voorop, en niet of we bereid zijn om ons door anderen iets te laten zeggen.
De les van dit gedeelte is denk ik eerder hoe ontzettend belangrijk gehoorzaamheid voor God is, dat er naar Hem geluisterd wordt, en hoe zwaar Hij er aan tilt als dit niet gedaan wordt.
En op de tweede plaats komt dan in mijn ogen pas het feit dat Samuël door God wordt gebruikt om Saul te zeggen wat hij moest doen en hem vervolgens aan te spreken op zijn daden.
Daar het te veel en het stukje anders te lang wordt, houd ik het vandaag bij het nadenken over gehoorzaamheid aan God en hoop ik deze week het aan te vullen met  gehoorzaamheid/luisteren naar mensen.


De schrijver van de overdenking van YouVersion geeft al aan dat gehoorzaamheid tegenwoordig niet zo’n populair woord is, maar als ik mijn Bijbel lees, dan is het vandaag de dag eigenlijk niet echt zo heel anders dan vroeger.
Schijnbaar is het op de één of andere manier voor ons mensen gewoon verschrikkelijk moeilijk om gehoorzaam te zijn, en te blijven.


Het verhaal van koning Saul in 1 Samuël 15 laat ons heel duidelijk zien hoe belangrijk gehoorzaamheid is voor God.
Saul had Gods bevel (zie vers 3) slechts gedeeltelijk uitgevoerd; alles wat ‘minderwaardig en waardeloos’ was in de ogen van Saul en van zijn mannen hebben ze vernietigd, maar de rest hebben ze gespaard, en onder het mom van ‘het aan God als offer aanbieden’ tracht Saul zijn daad zelfs te rechtvaardigen.
Maar met gedeeltelijke gehoorzaamheid is het net als met een halve leugen, het is en blijft ongehoorzaamheid, zoals een halve leugen een hele leugen is voor God.

‘Waarom hebt u dan niet naar de Heer geluisterd? Waarom handelde u in strijd met Zijn wil …?’ (vs.19)

‘Ik heb wel naar de Heer geluisterd, antwoordde Saul, ‘al Zijn aanwijzingen heb ik opgevolgd. Koning Agag van Amelek heb ik meegevoerd, maar de Amalekieten zelf heb ik vernietigd. Maar het volk heeft de beste schapen en runderen voor vernietiging gespaard om die in Gilgal te offeren aan de Heer, uw God.’ (vs. 20,21)

Diep van binnen weet Saul best wel dat hij zich niet aan Gods bevel heeft gehouden en door middel van allerlei mooipraterij probeert Saul zich er al liegend uit te wurmen.
Maar Samuël haalt door al Saul’s woorden een streep als hij zegt:

Zie, gehoorzaamheid is beter dan offers; luisteren gaat boven het vet van rammen.’  (vs.22)

God wilde dat Saul Hem gehoorzaamde, dat Saul naar Hem zou luisteren en precies zou doen wat Hij had gezegd, dat was (en is) voor Hem het belangrijkste en er is geen enkel excuus dat ooit ongehoorzaamheid aan God rechtvaardigt.


Door heel de Bijbel heen zien we welk een belangrijke plaats gehoorzaamheid aan God inneemt.
Hoe hoog was immers niet de prijs die moest worden betaald om het tussen ons mensen en God weer in orde te maken!!!

‘Alle mensen hebben gezondigd en moeten het stellen zonder Gods heerlijke aanwezigheid. Maar ze worden gerechtvaardigd louter en alleen door Zijn genade, door de bevrijding die Hij gebracht heeft in Christus Jezus. God heeft Hem geofferd, en zo is Hij in Zijn dood het middel van verzoening geworden voor wie gelooft.’
Romeinen 3:23-25a


Wat mij echter iedere keer weer zo ontzettend treft, is dat dit niet zo maar iets is wat Jezus ‘even’ deed.


‘Hij, Jezus, had de gestalte van God, maar heeft Zich niet willen vastklampen aan Zijn gelijkheid met God.
Hij heeft Zijn grootheid opgegeven door de gestalte van een slaaf te aanvaarden en aan mensen gelijk te worden.
Hij leefde als een mens en Hij vernederde Zich door gehoorzaam te worden tot in de dood, de dood aan een kruis.’
Filippenzen 2:6-8


Hij gaf alles op wat Hij had bij de Vader; Zijn God-zijn, Zijn grootheid en Hij aanvaarde de gestalte van een slaaf, Hij werd een dienaar; Hij werd aan ons mensen gelijk en Hij leefde als een mens.
Hij vernederde Zich door gehoorzaam te worden tot in de dood, de dood aan een kruis, een symbool van schande en vervloeking.
Nee, gehoorzaamheid was niet zo maar iets vanzelfsprekend voor Hem omdat Hij nu eenmaal Gods Zoon was; nee, ook Hij, Jezus, heeft gehoorzaamheid moeten leren, en wel door lijden heen.


‘Ofschoon Hij de Zoon van God was, heeft Hij door alles wat Hij geleden heeft, gehoorzaamheid geleerd. En toen Hij de volmaaktheid had bereikt, is Hij oorzaak van eeuwig heil geworden voor wie Hem gehoorzamen, …’
Hebreeën 5:8,9

Hij liep van hen weg tot op een steenworp afstand, knielde neer en begon te bidden: ‘Ik smeek U, Vader, neem deze beker van mij weg! Maar niet wat Ik wil, maar wat U wilt moet gebeuren. En uit de hemel verscheen er een engel om Hem kracht te geven. Hij raakte in doodsangst en Hij begon nog vuriger te bidden. Zijn zweet viel als bloeddruppels op de grond.’
Lucas 22:41-44

Gehoorzaamheid: niet mijn wil, maar Zijn wil.

Jezus gehoorzaamde Zijn Vader uit liefde; liefde was Zijn drijfveer om gehoorzaam te zijn.
Gehoorzaamheid kan ook voortkomen uit angst, maar hoe anders is het dan met ons gesteld, want angst houdt in dat je bang bent voor de consequenties.
Bang voor wat God (of mensen) zal doen als jij niet luistert, niet gehoorzaamt.
Bang voor straf, bang voor …
Maar als we doorhebben dat God gehoorzaamheid van ons vraagt omdat Hij immers weet wat het beste voor ons is en Hij daarbij ook altijd het beste voor ons op het oog heeft, dan wordt liefde onze drijfveer om hem gehoorzaam te zijn.
Dan is het onze liefde voor Hem waardoor we gewoon niets liever willen dan Hem gehoorzaam zijn, omdat we Hem daar mee eren, aanbidden, Hem vreugde schenken.
En zoals Jezus dit heeft moeten leren door lijden heen, zullen ook wij dit door lijden heen moeten leren, en dit ‘lijden’ is voor iedereen verschillend, omdat wij allemaal verschillend zijn en Gods met een ieder van ons Zijn eigen weg gaat.
Ik geloof ook dat het ‘lijden’ niet alleen moeilijkheden, beproevingen en/of lichamelijk lijden is, maar ook dat wat kan ontstaan voor onze wil zich schikt naar die van Hem, onze strijd en worsteling die daarmee gepaard kan gaan.


‘Wie Mij wil volgen, moet zichzelf verloochenen, elke dag zijn kruis opnemen en Mijn weg gaan.’
Lucas 9:23


Elke dag!
Niet één keer in de week, of één keer in de maand, of één keer per jaar, maar iedere dag!
Iedere dag onze wil aan de kant zetten en Zijn wil doen, Hem trouw zijn boven alles, Zijn wegen gaan en niet die van onszelf, van onze eigen verlangens en wensen.
Als we Hem willen volgen, zullen we ons eigen ik aan de kant moeten zetten om Zijn wegen te kunnen gaan.
Dat betekent ook dat we het kruis, dat Hij ons te dragen geeft –ziekte, moeilijkheden, strijd, vervolging, pijn, verdriet, …–  op ons nemen en dragen naar ons beste vermogen in het vertrouwen dat Hij ons daarbij de kracht zal geven die we ervoor nodig hebben, met onze blik gericht op wat ons wacht als we straks voor eeuwig bij Hem zullen zijn.

Als ik al deze dingen zo schrijf, is het in de eerste plaats een les voor mijzelf, want wat heb ik nog veel te leren hierin.
Maar het doordringt mij wel opnieuw van hoe belangrijk gehoorzaamheid is voor God  en dat de keuze aan mij is in hoeverre ik Hem wil volgen, wil dienen, wil eren, wil aanbidden; met andere woorden: Hem gehoorzaam wil zijn.

Ik sluit af  met nog enkele Bijbelverzen rond gehoorzaamheid die mij erg aanspraken toen ik bezig was met dit stukje:


‘Want zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen ook dankzij de gehoorzaamheid van Eén alle mensen rechtvaardig gemaakt worden.’
Romeinen 5:19


‘Wie Mij liefheeft, zal zich aan Mijn woorden houden. Mijn Vader zal hem liefhebben, en Mijn Vader en Ik zullen naar hem toegaan en wij zullen bij hem wonen.’
Johannes 14:23


‘Als je bij iemand in dienst treedt, ben je zijn ondergeschikte en moet je hem gehoorzamen. Dat weet u. Of u dient de zonde, wat uitloopt op de dood, of u gehoorzaamt God, wat tot gevolg heeft dat God u tot de rechtvaardigen rekent.’
Romeinen 6:16


‘Verlies uw hart niet aan de wereld of aan iets dat bij de wereld hoort. Als iemand zijn hart verliest aan de wereld, is er in hem geen plaats voor de liefde van de Vader. Want al het wereldse, alles waarop de mensen hun zinnen zetten en waarvan ze hun ogen niet vanaf kunnen houden en alle aardse zaken waarvan de mensen zo hoog opgeven, dat alles komt niet uit de Vader voort maar uit de wereld. Die wereld met al haar verlokkingen gaat voorbij, maar wie de wil van God doet, blijft eeuwig leven.’
1 Johannes 2:15-17


Lieve vader in de hemel, gehoorzaamheid is niet een echt populair woord, en zeker ook niet als het gaat om U en Uw woord.
Wat wordt er eigenlijk ook weinig over gehoorzaamheid gesproken, onderwijs over gegeven, terwijl gehoorzaamheid voor U juist zo belangrijk is.
En dan bedoel ik niet dat er maar bepaalde dingen uit Uw woord moeten worden gehaald om daar de nadruk op te leggen, maar ik bedoel over gehoorzaamheid aan U en wat Uw woord er over zegt in het algemeen.
Uw woord laat ons immers zien, dat gehoorzaamheid iets is, dat geleerd moet worden.
Ouders moeten het kinderen bijbrengen, en zo wilt U het ook ons leren.
En niet op een manier, waardoor we bang van U worden, maar dat we U juist meer en meer lief gaan hebben, omdat we  steeds meer gaan inzien dat Uw wegen de beste wegen zijn; wegen die naar het leven leiden en niet naar de dood.
Waardoor gehoorzaamheid aan U ons verlangen wordt, en wij in de eerste plaats open gaan staan voor de leiding van Uw Heilige Geest.
Dat ons verlangen om Uw wil te doen steeds groter wordt, doordat we vreugde vinden in  het U behagen en ontdekken dat Uw vreugde en vrede dan ons deel wordt, en onze kracht.
Heer, ik geef U mijn hart en bid U, dat U mij een hart geeft dat openstaat om zich te laten leiden door Uw Geest; een hart, dat openstaat voor correctie, openstaat om te leren, om te gehoorzamen; een hart dat gericht is om te doen wat U vreugde schenkt.
En al gaat dit leerproces door pijn en verdriet heen, laat mij daarin dan altijd voor ogen houden dat U het het beste weet, en ook het beste met mij voorheeft op alle wegen in dit leven.
Geef mij een juist hart, Vader, een hart dat U gehoorzaam is boven alles.
Ik wil U ook bedanken, Vader, voor Uw geduld met mij in dit leerproces.
Dank U wel, dat ik mag worstelen, mag strijden; dank U wel, voor de ruimte die U mij daarin geeft, en geduldig en vol liefde op mij wacht.
Ik weet, ik maak het mezelf soms onnodig moeilijk, en U zult vast en zeker regelmatig Uw hoofd schudden om mij, maar dank U wel, dat U zoveel van mij houdt, dat U telkens wacht tot ik mijn hoofd buig en Uw wil doe.
Dank U wel!
Ik prijs Uw Naam!

– Amen –


Gehoorzaamheid,
luisteren,
Heer, het valt
niet altijd even mee.
Hoe graag gaan we
immers niet onze wegen,
doen we waar we zelf
naar verlangen en gaan we
op deze wijze soms zonder
het te beseffen
met de boze in zee.
Hoe makkelijk praten we
soms dingen niet goed;
een leugentje om bestwil;
ja, maar die ander …;
och, ik ben zo moe.
En toch, wat doen we U
zo ondoordacht veel verdriet;
doe ons toch beseffen, Heer,
dat elke vorm van ongehoorzaamheid,
hoe klein ook, er voor U toe doet.
Heer, geef ons een hart,
dat Uw wil wil doen
en Uw wegen wil gaan.
Dat gehoorzaam is
uit liefde om wat U
voor ons heeft gedaan.

– Amen –


Gods rijke zegen en een liefdevolle groet,
* Het leesplan ‘Mijn hart, mijn verantwoordelijkheid’ kun je vinden op >>YouVersion<<; na een account aangemaakt te hebben, kun je het leesplan (of andere leesplannen) volgen/meelezen.


5 opmerkingen:

 1. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Wat een mooi stuk. Opgegroeid in een gezin waar er gedrild werd tot gehoorzaamheid, heeft God me eerst leren liefhebben en vertrouwen en mijn wil genezen. Want daarna mocht ik met mijn genezen wil me onderwerpen aan Zijn Wil en vanuit de liefdevolle relatie met Hem mij voegen naar Zijn geboden. Want gehoorzaamheid binnen die relatie is vrij van angst en overheersing.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Wat een mooi stukje. Gehoorzaamheid moet je leren. Gehoorzaam zijn is totale overgave. Jezus is daarin voorgegaan.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Dank je wel voor dit stukje over de onderbelichte gehoorzaamheid van een christen. Ik wens je een heel "gehoorzame" week toe. Uit liefde voor Hem.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Dank jullie wel voor jullie reactie; deze zijn me heel waardevol.
  Lieve groet,
  Rita

  BeantwoordenVerwijderen