zondag 2 juli 2017

Smaak en zie ... (2 en slot)

‘Smaakt en ziet dat de Here goed is; welzalig de vrouw die bij Hem schuilt.’
>> Psalm 34:6


Persoonlijk

Dat alles in mij juichte bij het lezen van de woorden ‘Indien u tenminste geproefd hebt ...’ en waarom ook ik met David iedereen wil aansporen ‘om te proeven of God werkelijk goed is’  komt voort uit mijn eigen ervaring.
Net als David heb ook ik ervaren dat Gods woord waarheid is, dat God goed is, dat Hij zorgt voor wie Hem toebehoren.
En ik heb dit niet ervaren doordat alles zo voorspoedig ging en er geen problemen, moeilijkheden, pijn of verdriet was.
Nee, ik heb het juist ervaren dwars door al deze dingen heen.

Als gezin hebben we al heel wat moeilijke en zware jaren gehad.
We hebben te maken gehad met twee zonen die jaren gepest zijn op school en daardoor zwaar depressief waren geworden met alles wat daar bij hoort aan zelfmoordgedachten, -neigingen en poging; automutilatie, paniekaanvallen, opname, opleidingen die niet konden worden afgemaakt, diploma’s die daardoor nooit zijn gehaald enz.
Een zoon, die tot wel 14 keer een klaplong kreeg, en vier keer geopereerd is.
Een dochter, die door pleegouders van een vriendje zo werd gehersenspoeld, dat ze niet meer naar ons luisterde en alleen maar deed wat deze mensen zeiden, en die vervolgens
alles op alles zette om haar van ons af te pakken.
AMK en jeugdzorg die we daardoor op ons dak kregen, maar die ons, dankzij God, geloofden.

Eén zaak, mijn man had twee mannenmodezaken, die we na 28 jaar weg moesten doen.
Onze zoon, die we toen moesten ontslaan, terwijl ze net een baby hadden gekregen.
Mijn man, die toen alleen de andere zaak draaiende moest houden en zes dagen in de week moest werken.
Die vervolgens met reuma werd gediagnosticeerd, maar door moest omdat we anders niets hadden.
Ons huis, dat we door alles bijna moesten verkopen.

In het volgende vers, vers 19 zegt David:
‘Wie vertwijfeld is, is Hij nabij; Hij redt wie alle moed verloren.’

Ik kan jullie zeggen, dat ik menigmaal zeer vertwijfeld ben geweest, en op een gegeven moment ook echt alle moed had verloren.
Ik heb heel wat keren gebeden: ‘Heer, neem me maar uit dit leven weg, want ik kan en wil niet meer.’
En toen dat niet gebeurde, kwam het zelfs zover, dat ik tegenover God kwam te staan en me afvroeg of ik nog wel in Hem wilde geloven.
En ik heb me voorgesteld –tenminste geprobeerd voor zover me dat lukte, hoe dat zou zijn,  om zonder Hem verder te leven, en ik kwam tot de slotsom dat er dan niets meer was om nog voor te leven, dat ik dan net zo goed dood kon zijn, want dat zou ik immers zonder Hem zijn.
Het leven zou dan zinloos en doelloos worden.
En ik kon niets anders meer zeggen dan: ‘Heer, ik weet niet meer hoe ik verder moet, maar ik weet ook dan ik zonder U niet verder kan, en ook niets ben.’
Wilt U het dan maar doen, wat dan dat ‘het’ ook maar is.

Nee, er veranderde ogenschijnlijk niets, tenminste niet één, twee, drie.
Maar er was wel wat in beweging gezet door dit gebed; onzichtbaar voor mij, maar zichtbaar  in de onzichtbare wereld.
En langzaamaan begonnen er dingen te veranderen, eerst in mij en later ook in de omstandigheden.

God bracht wat ik nodig had om te kunnen groeien op het juiste moment op mijn pad.
Een cursus, andere vrouwen, mijn blog – o, wat heeft het schrijven me dicht bij Hem gebracht en gehouden.
Mensen die ruim een jaar lang iedere week bij ons over de vloer kwamen om biddend de strijd aan te gaan met die duistere machten die ons kapot wilden maken met onze dochter als middel.
Die biddend rondom ons stonden om ons te bemoedigen.
Een krachtig woord van Hem, dat ons de weg wees in die chaos en strijd, maar ons ook bemoedigde en opbeurde, dat Hij het zou doen, dat Hijzelf voor ons streed:
‘Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest!’ (Zach. 4:6)

Het was een leerschool om te leren vertrouwen, om te leren te gehoorzamen.
Het was een tijd van proeven en smaken, van ontdekken dat Hij goed was, en is!
Dat Hij betrouwbaar is; dat Zijn woord betrouwbaar is.
Dat er werkelijk iets veranderd als wij ons vertrouwen op Hem stellen.
Dat Hij helpt, en hulp geeft op het juiste moment.

Heel wat keren heb ik me in slaap gehuild, terwijl ik in gedachten weggekropen lag in Zijn armen; de enige plaats waar ik naar toe kon gaan om vol te houden en verder te kunnen.
Beschutting vindend en bescherming tegen alle aanvallen van de boze, en waar ik uit mocht huilen zonder veroordeling, en zonder dat er werd gezegd dat als ik het anders had gedaan of anders zou doen ….
Armen, die mij zachtjes vasthielden, terwijl mijn vuisten op Zijn borstkas ramden, met mijn waarom, en hoe lang nog? en die mij vervolgens tegen Zich aantrokken om mij te troosten in  mijn verdriet.
JA, God is nabij wie vertwijfeld zijn en alle moed hebben verloren …

En weet je, wat nog meer en belangrijker is dan mijn verhaal, is dat in Jezus, Gods eniggeboren Zoon, deze waarheid gestalte heeft gekregen.


Jezus

Lucas 4:14 -21
‘En Hij (Jezus) kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge,  en Hij stond op om te lezen.
En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond:
De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; 
Hij heeft Mij gezonden  om aan armen het Evangelie te verkondigen, 
om te genezen wie gebroken van hart zijn,
om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, 
om verslagenen weg te zenden in vrijheid, 
om het jaar van het welbehagen –ook wel omschreven als het jaar van Gods goedheid; of het genadejaar, van de Heere te prediken.
En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd.
Hij begon tegen hen te zeggen: 
Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.’

En dan ga ik gelijk door naar Romeinen 8:32 staat:
‘Hoe zal Hij, die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken.’

God houdt zoveel van jou en mij, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon liet sterven voor onze zonden.
En Jezus houdt net zoveel van ons als Zijn Vader, want Hij gehoorzaamde Zijn Vader en ging die lange lijdensweg tot in de dood uit liefde voor ons.
De profeet Jesaja profeteerde er over, en Jezus bevestigt niet alleen Zijn woorden, maar in Hem is deze profetie ook waarheid geworden.

Jezus kwam in de eerste plaats om ons te redden, om harten die gebroken zijn van de zonde heel te maken, om de weg tot God vrij te maken.
Als Jezus aan het kruis roept: ‘Het is volbracht’, dan scheurt op dat moment het voorhangsel in de tempel doormidden, van boven naar beneden.
Het voorhangsel, dat het Heilige scheidde van het Heilige der Heiligen.
Het Heilige der Heiligen, de plaats waar God aanwezig was in de tempel.
O, ik vind dit zo mooi!
Er was nu niets meer wat de mens nog scheidde van God; de weg was vanaf dat moment vrij!

Het voorhangsel scheurde van boven naar beneden.
Een mens zou het van beneden naar boven moeten scheuren, maar dit –dat het van boven naar beneden openscheurde, laat zien dat God het Zelf was die met het volbrachte werk van Jezus aan het kruis, de toegang tot Hem vrij maakte.
Niet de mens, maar God Zelf!
Wat een liefde, wat een genade!

‘We mogen nu vrijmoedigheid naderen tot de troon van Genade’, zegt Hebreeën 4:16, ‘waar we barmhartigheid en genade zullen vinden om op het juiste moment hulp te ontvangen.’

Deze tekst kreeg ik trouwens met mijn ‘Volwassendoop’ in oktober 2000.
Een tekst waar ik op dat moment helemaal niets mee kon, en als ik heel eerlijk ben eigenlijk een beetje over teleurgesteld was, want ik had liever een tekst gehad als ‘… maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden enz. (Jes. 40:15) of ‘Hij , die in u een goed werk begonnen is, zal dit …’ (fil.1:6)
Maar door alles waar ik doorheen ben gegaan en waar Hij mij uit heeft geholpen, is deze tekst één van de meest dierbare teksten geworden.
Want met alles mag ik, door Jezus, vrijmoedig naar Hem toegaan, en ik weet nu ook uit ervaring, dat ik daar vol liefde en genade word ontvangen en ik hulp zal krijgen op het juiste moment.


Jezus heeft de weg vrijgemaakt, dus waarom zouden we dan ook niet naar Hem toegaan met alles?
Niets is voor Hem te min of te klein!
God wil gekend worden in alles.
Hij wil een relatie met ons en dat kan alleen als wij vertrouwelijk met Hem omgaan.
Hem kennen in alles wat ons bezighoudt, en Hem steeds meer leren kennen door te proeven en te smaken van Zijn goedheid.
Te proeven van Zijn woord, van Zijn beloften en ontdekken dat ze waarheid zijn.
Het niet alleen meer moeten hebben van het horen van iemand, maar het zelf hebben ondervonden.


Gelukkig ben je als …

Achter zijn aansporing om te proeven van Gods goedheid aan, zegt David:

‘Welzalig de vrouw die bij Hem schuilt’

Welzalig, oftewel ‘gelukkig’.
Gelukkig ben je als je schuilt bij de Heer.
Gelukkig ben je als je bij Hem je toevlucht zoekt.
Gelukkig ben je, want, zegt Psalm 91:

‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.
Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen,
Zijn trouw is een schild en een pantser.’

En even verderop:

‘Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam.
Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren, in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn, Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken.
Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen, Ik zal hem Mijn heil doen zien.’

Is dat niet geweldig!
Gelukkig ben je als je schuilt bij de Heer!
Gelukkig, want daar ben je veilig en geborgen.
Gelukkig ben je, want Hij zorgt voor je.
Gelukkig ben je, want je zult Zijn heil, Zijn redding dan zien!
Dit wil niet zeggen dat dan gelijk al je problemen en moeilijkheden zijn opgelost, dat pijn en verdriet en al die andere dingen er niet meer zullen zijn, maar wel dat Zijn vrede te midden van dat alles in je zal zijn.

‘Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. 
Laat uw hart niet in beroering raken, en niet bevreesd worden. (Joh. 14:27)

De vrede van God, die alle verstand te boven gaat en die onze harten  en gedachten zal bewaken in Christus Jezus.  (Fil. 4:7)

Schuilend bij Hem komen we tot rust, en in die rust wordt onze kracht herstelt; ontvangen we nieuwe kracht.

Jesaja 30:15
‘Want zo heeft gezegd mijn Heer, de Ene, de Heilige van Israël: 
in bekering en berusting ligt uw behoud, 
in stilheid en vertrouwen is uw kracht gelegen,- 
maar ge hebt niet gewild; …’

Willen wij wel?
Verlangen wij er naar?
Willen wij proeven en smaken dat Here goed is?
Willen wij schuilen en rusten bij Hem?
Willen wij méér dan het hebben van ‘horen zeggen’?


‘Smaakt en ziet dat de Here goed is; welzalig de vrouw die bij Hem schuilt!’


Lieve Vader in de hemel, dank U wel dat ik mocht, en mag, smaken en zien dat U goedertieren bent; dat U vol goedheid, genade, vriendelijkheid, en ontferming bent; vol liefde die nooit vergaat en vol van trouw.
De weg waarin ik deze dingen mocht(mag) ontdekken was(is) soms heel zwaar, maar toch Heer, dank U wel!
U te kennen, te weten dat U bent die U zegt dat U bent, is mij alles zo waard.
Ik besef ook, Heer, dat dit kennen nog maar zeer beperkt is, en ook heel kwetsbaar, en dat ik het soms ook weer snel vergeet, en ik dank U dan ook voor Uw geduld met mij.
Ik bid U, lieve Vader, dat anderen ook willen en zullen smaken en zien dat U goedertieren bent.
Dat ze geen genoegen zullen nemen met van horen zeggen, maar dat ze zich uit zullen strekken naar U om U steeds beter te leren kennen.
Zodat we met David kunnen zeggen: ‘Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op U. In God prijs ik Zijn woord, op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou een schepsel mij kunnen doen?’
Ik loof en prijs Uw heilige naam.

- Amen -


Smaak en zie, proef en ontdek;
God is werkelijk wie Hij zegt dat Hij is.
Neem toch met minder geen genoegen,
het is anders het grootste gemis.

Schuil bij Hem, dan ben je veilig;
schuil bij Hem, dan is je leven geborgen.
Schuil bij Hem, en je bent een gelukkig mens,
want de Heer Zelf zal altijd voor je zorgen.

- Amen -


Smaak en zie, proef en ontdek, je zult niet beschaamd uitkomen!
Gods rijke zegen en een liefdevolle groet,
Rita1 opmerking:

 1. Lieve Rita , we kunnen zo meevoelen wat jullie hebben doorgemaakt en nog .......
  We blijven voor jullie bidden.
  Wat er ook gebeurt : de Heer is erbij ..... altijd en overal !
  God houdt van jullie en wij ook.

  Gid's rijke zegen toegebeden,
  Mary & Ton.

  BeantwoordenVerwijderen