zondag 16 februari 2014

Week 8 - Ik denk, dus ...

Uit de hemel ziet de HEER omlaag
en slaat Hij de sterveling gade.
Vanaf Zijn troon houdt Hij het oog
op allen die de aarde bewonen.
Hij die de harten van allen vormt,
Hij doorziet al hun daden.
NBV

De HEERE schouwt uit de hemel
en ziet alle mensenkinderen.
Vanuit Zijn verheven woonplaats aanschouwt Hij
alle bewoners van de aarde.
Hij vormt hun aller hart;
Hij let op al hun daden.
HSV

Psalm 33:13-15

Denken en gedachten
Het brein van mannen schijnt te bestaan uit allerlei doosjes, waaronder ook een ‘empty box’, oftewel een lege doos.
Nou, dat lijkt wel te kloppen, want mijn man kan heerlijk genieten van muziek zonder ook maar ergens aan te denken en hij kan ook gewoon stilzitten zonder ook maar ergens aan te hoeven denken.
Deze dingen zijn voor mij totaal onbegrijpelijk.
Misschien zijn er kleine momenten waarin mijn gedachten stilstaan, maar ik ben me er niet van bewust.
Soms verzucht ik weleens tegen mijn man: ‘Ik wilde dat ik eens even mijn gedachten stop kon zetten, even nergens aan hoefde of zou denken.’
Maar helaas, mijn denken lijkt nooit stil te staan.
Vanaf het moment dat ik wakker word tot het moment dat ik in slaap val, altijd lijken mijn gedachten door te gaan.
Op sommige dagen ervaar ik dit als zeer vermoeiend.

Overleggingen van mijn hart
Nu ben ik ook een denker.
Ik neem niet makkelijk zo maar iets (meer) aan.
Als ik zoals nu bezig ben met het schrijven van dit stukje, is het niet slechts een opschrijven van mijn gedachten, maar zoek ik verder, denk er over na en dan pas komen mijn gedachten op papier.
Ik zoek de betekenissen van woorden op, de synoniemen, om het beter te kunnen begrijpen, om te zien of ik het wel goed heb.
Ik zoek dingen op Internet op(leve Internet!), sla er boeken op na, andere Bijbelvertalingen.
Ik zoek, ik lees, ik denk; en ik schrijf en ik geniet.
Maar in alles is Psalm 19:15 mijn gebed: ‘Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart, U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.’
En zo kom ik uit bij waar het afgelopen week om ging.
Ons denken, onze gedachten en wat God, de Bijbel, er over zegt.

Hart, gedachten en handelen
Vanuit de Bijbel is het duidelijk, dat hart en gedachten/denken onlosmakend met elkaar verbonden zijn.
Dat betekent dus dan ook, dat gedachten en gevoelens met elkaar verbonden zijn.
Maar ook hetgeen wij doen, komt daar weer uit voort.
Ons denken, voelen en ons handelen is dus onlosmakend met elkaar verbonden.

De kalender laat dit heel duidelijk zien in het volgende citaat:
‘Let op je gedachten,want je gedachten worden woorden.
 Let op je woorden,want je woorden worden daden.
 Let op je daden,want je daden worden gewoonten.
 Let op je gewoonten,want je gewoonten vormen je karakter.

 Let op je karakter,want je karakter bepaalt je bestemming.’

Op Internet vond ik (en ik denk dat dit de oorspronkelijke versie is) deze:
‘Zaai een gedachte en je oogst een daad.
 Zaai een daad en je oogst een gewoonte.
 Zaai een gewoonte en je oogst een karakter.
 Zaai een karakter en je oogst een bestemming.’
 (Ralph Waldo Emerson)

Wat mij automatisch doet denken aan de tekst ‘Wat je zaait, zul je oogsten’ uit Galaten 6:7.
Hoe waar is niet dit woord; hoe waar zijn niet deze woorden!
Welk een ommekeer is er niet in mijn leven gekomen vanaf het moment dat ik naar God ging luisteren in plaats van naar mijn eigen denken, dat ik Zijn woorden boven die van mijzelf ging zetten. (Spreuken 3:5)
Wat overigens nog steeds een leerproces is, want ook de afgelopen dagen gingen mijn gedachten (en gevoelens) soms weer aardig op de loop en moest ik bewust er voor kiezen om ze een halt toe te roepen voordat het kon gaan escaleren.
En dan is één keer kiezen echt niet altijd genoeg, zoals deze week, maar moest ik mezelf meerdere keren tot de orde roepen.
Hoewel het deze keer niet echt om iets heel groots ging, was er toch strijd mee gemoeid en weet ik, als ik het in het licht van het bovenstaande citaat zet, dat het van iets kleins wel uit kan groeien naar iets groots.
Misschien niet zichtbaar voor de buitenwereld maar dan weldegelijk in de onzichtbare wereld, en die is net zo’n realiteit als de zichtbare.

Strijd en wapens
Daar dit alles dan een strijd is in de onzichtbare wereld, zullen er dan ook in deze wereld geen wapens te vinden zijn die dit kunnen bestrijden.
De Bijbel zegt in 2 Korinthe 10:3 – ‘Ook al leven we in de wereld, we strijden niet met de middelen van de wereld. Want de wapens waarmee we strijden, zijn niet van aardse, maar van goddelijke makelij en in staat om bolwerken neer te halen. We schuiven redeneringen terzijde en alles wat hoogmoedig wordt opgeworpen tegen de kennis van God; we nemen elke gedachte gevangen om haar te onderwerpen aan Christus.’
Ons denken is een strijdtoneel.
Soms is het compleet oorlog in mijn gedachten, herken je dat?
Allerlei gedachten bespringen elkaar, volgen elkaar op of duikelen over elkaar heen, en mijn gevoelens worden heen en weer geslingerd als de takken van een boom in een storm.
En het laat me soms dingen zeggen of doen, die ik eigenlijk helemaal niet wil, maar wat dan toch gebeurt door alle wirwar van gedachten en gevoelens.
Soms zou ik wel willen schreeuwen ‘zwijg; laat me met rust’, maar ik weet dat er slechts één ding is dat hier helpt: Gods woord!

‘Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.

Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.
Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.
Efeziërs 6:13, 11,12

Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. 
Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. 
En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, …
Efeziërs 6:14-17

Hoe duidelijk laat Gods woord ons hier niet zien welk een strijd er zich afspeelt om ons denken, om ons.
Hoe duidelijk laat God hier Zijn liefde zien, hoeveel Hij om ons geeft, dat Hij ons door Zijn woord laat weten hoe wij moet vechten en met welke wapens, en Hij voorziet daar ook in.
Het mag duidelijk zijn welk een rol wijzelf in dit alles spelen.
Hoe ons denken een strijdtoneel is tussen goed en kwaad.
Hoe diep wij betrokken zijn in dit strijdtoneel.
Dat wij verantwoordelijkheden en keuzes hebben, en niet kunnen zeggen: ‘Ik kan/kon er niets aan doen; ik ben nu eenmaal zo.’

Waakzaamheid
De Bijbel zegt in Spreuken 4:23 niet voor niets: ‘Bewaak daarom boven alles je eigen hart, want daar ligt de bron van het leven.'
Wat laat ik toe in mijn hart?
Wat laat ik toe in mijn gedachten?
Spreuken zegt hier dat in ons hart de bron van het leven is.
De Willibrord Vertaling zegt het zo: ‘… daar ontspring de bron van het leven.’
Met andere woorden, in ons hart, in ons denken, daar begint alles.
Alles wat we doen, wie we worden, hoe we worden, waar we gaan of staan, kortom onze gehele handel en wandel komt daaruit voort.
Wat ik lees, wat ik zie, wat ik hoor, brengen allerlei gedachten voort; zo ook mijn keuze over waar ik naar toe ga en wat er op die manier binnenkomt.
En de gedachten die daar uit voortkomen bepalen weer wat we wel of niet doen, of zeggen.
Bewaak je hart boven alles, zegt God, bewaak het, want het bepaalt wie je wordt, wat je doet …


Vernieuwing
En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.
Romeinen 12:2

Laat daarom uw vroegere manier van leven varen en leg de oude mens af die, geleid door bedrieglijke verlangens, de ondergang tegemoet gaat.
Vernieuw de geest die uw denken beheerst.
Doe de nieuwe mens aan die naar het beeld van God geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid.
Efeziërs 4:22-24

Er is maar één manier waarop mijn denken vernieuwd kan worden en dat is door Zijn woord te lezen, te overdenken, aan te nemen en toe te passen.
De keuze te maken om tijd apart te zetten voor Hem en Zijn woord.
Hoe anders kan ons denken worden vernieuwd?
Hoe anders zullen we weten wat Hij ons wil zeggen, wil leren?
Hoe zouden we kunnen leren om Zijn woord boven onze gedachten en gevoelens te plaatsen, als we Zijn woord niet eens kennen?
Hoe kunnen we weten wat Hij van ons wil/vraagt als we geen tijd met Hem doorbrengen?
Hoe kunnen we weten wat Hem vreugde schenkt of verdriet doet, als we Zijn hart niet zoeken?

Ik denk, dus …
Dus ik heb het niet altijd bij het goede eind, ook al wandel ik samen met Hem.
De wegen die ik ga, zijn niet altijd Zijn wegen.
Soms sluipen er heel geniepig verkeerde dingen in mijn denken, in mijn handel en wandel en zonder dat ik er erg in te heb, kan ik bij Hem vandaan lopen en mijn eigen wegen gaan.

Ik denk, dus …
Dus ik heb het nodig, om steeds opnieuw naar Hem toe te gaan en te zeggen met David: ‘Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg.’

Ik denk, dus …

‘Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.
En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen.’
Hebreeën 4:12,13

Ik denk, dus …
Voor God is niets verborgen.
Vanuit de hemel ziet Hij omlaag en slaat ons allemaal gade.
Vanaf Zijn troon is Zijn oog op een ieder van ons en Hij doorziet al wat we doen.
Hij weet wat erin ons omgaat; Hij kent onze wensen en gedachten.
De mens ziet slechts wat de buitenkant laat zien, maar Hij kijkt tot in het diepst van ons hart, en waar onze schat is, daar is ons hart.


Lieve Vader in de hemel, dank U wel dat U een genadig en vergevend God bent, liefdevol en geduldig.
Dank U wel, dat we steeds opnieuw mogen beginnen, iedere dag weer.
Dank U wel, dat U ons wilt leiden op onze wegen; ons de hand toesteekt als we vallen.
Dat U ons niet aan ons lot over laat, ons de rug toekeert als we het voor de zoveelste keer verkeerd doen.
Dank U wel, dat als wij onze zonden belijden, U zo trouw en rechtvaardig bent dat U onze zonden vergeeft en ons rein maakt van alles wat we verkeerd hebben gedaan.
Dank U wel, dat Uw liefde en gunstbewijzen nieuw zijn elke morgen.
Dank U wel, lieve Vader, voor al Uw zegeningen, maar ook voor alle beproevingen.
Dank U wel, dat alles in Uw hand is en U Uw eeuwige plan volvoert.
Dank U wel, voor de plaats die ik daarin mag hebben.
Laat mijn hart zo dicht aan Uw hart zijn; laat mij liefhebben wat U liefhebt en haten wat U haat.
En leer mij leven tot Uw eer.
In Jezus’ Naam.

- Amen –


Beproef en zie

Heer, U bent het,
die mijn hart kent
en doorgrondt;
weet heeft
van mijn verlangens
en gedachten,
en Die mijn daden doorziet.

Toets mijn hart, o God,
beproef mijn ziel;
toon mij de wegen
die ik ga
en laat mij zien
of ze U vreugde schenken
of verdriet.

Vernieuw mijn denken,
berg Uw woorden op
in mijn hart;
geef mij inzicht en wijsheid
en leer mij te strijden
met de wapens
die U mij biedt.

In Jezus’ naam.

- Amen –


Mag God je zegenen  in de vernieuwing van je denken.

Een liefdevolle groet,
1 opmerking: