zondag 23 februari 2014

Week 9 - Klein maar dapper

Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug, want het is de Heere, uw God, Die met u meegaat.
Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten.
HSV

Wees vastberaden en moedig.
Wees niet bang en laat je niet uit het veld slaan.
De Heer Zelf trekt met jullie mee.
Je God laat je niet aan je lot over.
GNB

Deuteronomium 31:6

Citaat uit overdenking kalender:

‘Moedig zijn betekent niet dat je geen angst kent, maar dat je die angst overwint.’

De tekst en Bijbelgedeelten die ik de afgelopen week heb mogen lezen en overdenken, las ik niet bepaald voor de eerste keer.
Eigenlijk zijn ze me ‘overbekend’ en misschien is dit voor jou ook wel zo.
Toch zijn deze woorden nog steeds (en ik denk niet dat dit zo maar zal veranderen) van onnoemelijke waarde voor mij.
Ze zijn een aansporing en een belofte ineen.
Aansporing: wees sterk en moedig; wees niet bevreesd en schrik niet terug.
Belofte: De Heere, uw God, gaat met u mee; Hij zal je niet loslaten noch verlaten.

Deze woorden spreekt Mozes eerst tegen het volk Israël en aansluitend (vers 7,8) ook heel speciaal tegen Jozua.
Mozes wist dat ze dit nodig hadden, hij kende het volk en hij wist hoe ze waren en wat ze nodig hadden.
Hij kende ook het menselijk hart, hij kende zijn eigen hart en wist van daaruit ook dat Jozua deze woorden hard nodig zou hebben.
Boven alles is God Degene Die dit weet en Hij gebiedt Jozua: ‘Wees sterk en moedig, want u zult de Israëlieten brengen in het land dat Ik hun onder ede beloofd heb; en Ik zal met u zijn.’

We zien deze woorden meerdere keren terugkomen, niet alleen in Deuteronomium, maar ook in het Bijbelboek Jozua, ook daar herhaalt God deze woorden meerdere keren.
Zie: Jozua 1:5,6,7,9
Het laat dus zien hoe belangrijk deze woorden zijn, hoe belangrijk God het vindt dat Jozua ze hoort.
En eigenlijk niet alleen hoort, maar dat hij zich deze woorden inprent en onthoudt, eraan vasthoudt.
Meer dan wie dan ook weet God hoe Jozua deze belofte, deze bemoediging, deze aansporing nodig zal hebben om zijn roeping te kunnen vervullen.

Toen ik afgelopen zondag deze woorden voor het eerst las, was ik blij en verheugd dat ik eind van die week zou mogen schrijven over Gods belofte dat Hij met ons meegaat, ons niet zou loslaten noch verlaten.
Ik vind het heerlijk om vanuit Gods woord te bemoedigen.
In eerste instantie word ik zelf bemoedigd, omdat ik het opzoek, lees en overdenk, maar vervolgens mag ik ze doorgeven.
Maar door het stukje dat in mijn agenda staat deze week, word ik meer bepaald bij het aansporen vanuit deze tekst.
Het mezelf, en daarmee een ieder die dit leest, voorhouden wat er staat vooraf aan die belofte.
Het is ook van daaruit dat ik verwijs naar het Bijbelboek Jozua, dat God daar dezelfde woorden verschillende keren uitspreekt.

In mijn agenda wijst Max Lucado op het feit dat het herhalen van woorden in het Hebreeuws de functie heeft van ergens de nadruk op leggen.
Dat het een middel is om kracht bij te zetten.
In het stukje van mijn agenda gaat het om het uitroepen van de Serafs ‘Heilig, heilig, heilig’ naar/over God.
Maar ik geloof, daar werd ik deze week echt bij bepaald, dat dit ook geldt voor deze woorden.
In de eerste plaats voor Jozua en het volk Israël, maar ook voor ons.

Het is geweldig om deze woorden in te drinken als je het moeilijk hebt, bang bent, zorgen hebt, of …, vul zelf maar in.
Maar in hoeverre dringen de eerste woorden tot ons door, nemen we verantwoordelijkheid en passen we de woorden toe die daar als eerste staan?
Ik besefte dat, hoewel ik deze woorden lees, me vaak meer laat meenemen door de beloften die er in staan dan in de aansporing.
‘Hij gaat met mij mee, Hij zal mij niet loslaten noch verlaten.’
Het ‘ wees sterk (vastberaden) en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug’ is vaak ondergeschikt aan de beloften die God geeft.
God beloofd dat Hij voor mij uitgaat, Hij belooft dat Hij bij mij is en mij niet in de steek zal laten, maar Hij zegt ook tegen mij dat ik sterk moet zijn, vastberaden en moedig, niet bang, me geen schrik moet laten aanjagen.

Terwijl ik hierbij werd bepaald kwamen de woorden uit Jesaja (35:3,4) in mijn gedachten: ‘Versterk de slappe handen, verstevig de wankele knieën …
(in Hebreeën 12:12 staan bijna exact dezelfde woorden; over herhaling en het belang daarvan gesproken)
Sterk en moedig zijn, vastberaden je weg gaan ondanks alles, niet bang zijn, je geen schrik aan laten jagen, het is mogelijk wanneer we ons richten op wie God is, op wat Hij heeft gedaan.
‘Versterk/hef de slappe handen, verstevig/strek de knikkende knieën;’ zegt Gods woord, dat betekent in beweging komen, dat betekent strijden.
Dat betekent ook anderen helpen en bemoedigen, als zij daar zelf niet toe in staat zijn, omdat zij nog niet zover gegroeid zijn in het geloof, of omdat ze zo ontmoedigd zijn dat ze radeloos zijn.

We hebben beiden nodig, zowel de aansporing als de beloften.
Want Jezus voorzei ons al dat we het moeilijk zullen krijgen in deze wereld, maar ook dat we moed moeten houden, omdat Hij de wereld heeft overwonnen. (Joh. 16:33)
En dit moet ik, moeten we onszelf, inprenten en van daaruit leven.
Ja, moeilijkheden, problemen, vervolging, … zullen op ons pad komen, maar Hij, Jezus, Gods Zoon, heeft  met Zijn lijden, sterven en opstanding de wereld overwonnen en woont in een ieder die Hem heeft aangenomen als Redder en Heer.
Hoe anders zal ons leven als kinderen van Hem zijn als we iedere dag zouden leven vanuit dit woord van God: ‘Want Hij die in ons is, is machtiger, is groter, dan hij die de wereld bezield, die in de wereld heerst. ’ (1 Joh. 4:4)
Ik voel de kracht die uitgaat van dit woord terwijl ik het opschrijf.
Ik ervaar Zijn kracht en sterkte als ik deze woorden indrink en tot me door laat dringen.
Het maakt mijn handen sterk en mijn knikkende knieën worden verstevigd.
Het geeft mij nieuwe kracht en energie om verder te gaan of vol te houden in de taak die God mij heeft gegeven; nieuwe kracht en energie om de moeilijkheden van de wereld aan te kunnen en te overwinnen.

De sleutel is, zoals er staat in de overdenking, onze afhankelijkheid van God.
Onze afhankelijkheid van God maakt ons sterk.
Het lijkt tegenstrijdig, afhankelijkheid en sterk zijn, maar het is maar net van wie je afhankelijk bent.
Afhankelijkheid van God maakt ons juist sterk, omdat als wij ons leven in Zijn  handen leggen, Hij Zijn Geest, van kracht, van liefde en bezonnenheid, aan ons geeft om in ons te wonen en zo is Zijn kracht onze sterkte.

David zei toen hij tegenover de reus Goliath stond: ‘U komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies, maar ik kom naar u toe in de Naam van de HEERE van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, Die u gehoond hebt.

‘Ik kom naar u toe in de Naam van de Heere van de legermachten, de God van de gelederen van Israël!’

Iedere taak, iedere moeilijkheid, ieder probleem, iedere strijd, iedere …, kunnen we tegemoet gaan in eigen kracht, of in de kracht van Hem die in ons woont.
Welke reus wij ook hebben te overwinnen, we kunnen overwinnen in de Naam van de Heere, de God der legermachten!
Daarom kunnen we sterk zijn, vastberaden en moedig!
Daarom hoeven we niet bang te zijn, ons geen schrik aan te laten jagen!
Hij gaat met ons mee, iedere dag van  ons leven.
Het is echter aan ons of wij in zo’n afhankelijkheid van Hem willen leven.


Lieve Vader in de hemel.
Dank U wel voor Uw woorden, dank U wel, dat U mij aanmoedigt, dat U mij ook opnieuw wijst op het belang van de keuzes die ik maak, waar ik mijn aandacht op richt.
Ja, U bent bij mij elke dag van mijn leven, maar als ik ervoor kies om te zien op de moeilijkheden, op de reuzen in mijn leven, dan zal ik krachteloos zijn en uiteindelijk ontmoedigd raken.
Maar als ik mijn aandacht, mijn hoop, vestig op U, Die de wereld heeft overwonnen, ja, haar in Zijn hand houdt, en strijd in Uw Naam, vanuit Uw kracht, dan zal ik standhouden en overwinnen.
Ik besef, Heere, dat dit een leerproces is, iets dat ik met vallen en opstaan zal moeten leren door het leven heen, maar met U aan mijn zijde, met Uw Geest in mij, zal ik kunnen standhouden tot U mij thuis haalt of de Here Jezus terug komt.
Leer mij, lieve Vader, in Jezus’ Naam.

- Amen –


In Mijn Naam en kracht!

Wees sterk, Mijn kind,
wees sterk en vastberaden.
Laat je niet ontmoedigen,
noch met wanhoop overladen.

Wees moedig, Mijn kind,
wees moedig en vrees niet.
Ga in Mijn Naam en kracht
en zie hoe de boze vliedt.

Wees standvastig, Mijn kind,
wees standvastig in het geloof.
Waak ervoor dat Mijn Geest
in jou niet wordt gedoofd.

Wees waakzaam, Mijn kind,
wees waakzaam en vertrouw op Mij.
Ik zal je nooit verlaten;
Ik ben elk moment aan je zij.


Mag God je zegenen met kracht en sterkte, opdat je vastberaden je weg zal gaan.

Een liefdevolle groet,
Bemoediging uit Beautiful moments:
Wees vastberaden en moedig!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten