zaterdag 5 april 2014

Week 15 - Hosanna!

De menigte die vooropliep en die volgde, riep: Hosanna, de Zoon van David!
Gezegend Hij Die komt in de Naam van de Heere!
Hosanna, in de hoogste hemelen!

Mattheüs 21:9

Ergens diep in de verte wist ik wel dat ‘Hosanna’ eigenlijk een schreeuw om hulp betekende, maar het is pas in deze week dat ik er eens echt bij stil sta en over nadenk.
Als ik via Google eens ga rondkijken, komt dit woordje, dat wij als lofprijs kennen, wel dieper binnen.

Hosanna!
Geef uitredding! Verlos ons! Verlos ons toch alstublieft!

Een menigte mensen was Jezus tegemoet gegaan als Hij onderweg is naar Jeruzalem.
Zij waren bij de opstanding van Lazarus geweest, of hadden gehoord van de grote wonderen en tekenen die Jezus had gedaan en redeneerden, dat als Hij Lazarus uit de dood kon opwekken, Hij hen ook zou kunnen verlossen van de Romeinse overheersing.
En ze haalden Jezus binnen als een koning die hen zou bevrijden en verlossen.
Hoe dubbel, want dat is precies waarvoor Jezus naar deze aarde kwam om te doen, alleen op een totaal ander manier dan zij hadden verwacht.

Velen waren in Jezus gaan geloven na dit wonder en zagen daardoor in hem de bevrijdende koning.
Maar toen Jezus niet deed wat zij hadden verwacht, keerden zij Hem de rug toe; slechts een korte tijd later klonk in plaats van Hosanna: Kruisigt Hem! Kruisigt Hem!
Er is zelfs een spreekwoord uit voortgekomen: Vandaag Hosanna, morgen kruist hem.
Het laat de wispelturigheid van de mens zien.
Halleluja als alles goed en voorspoedig gaat, maar Weg met Hem als het anders gaat dan wij hadden gedacht, of willen.

Hosanna!
Red ons! Verlos ons!
Verlos ons toch alstublieft!
En het geluid van de hamer klinkt over de heuvel van Golgotha.
De kroon van Koning Jezus was een kroon van doornen gevlochten en lieten hun bloedsporen na op Zijn gezicht.

Hosanna! Red ons! Verlos ons!
Het is volbracht.
Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn Geest.
En het voorhangsel in de tempel scheurde van boven naar beneden.
Waarlijk, deze man was werkelijk Gods Zoon, was het getuigenis dat klonk uit de mond van een Romeinse hoofdman en van degenen die met hem waakten.

Hosanna? Red ons? Verlos ons?
Jezus gaf een luide schreeuw en stierf.
En één van de soldaten stak een speer in Zijn zij en meteen liep er bloed en water uit.
Ze namen het lichaam van Jezus en wikkelden het met de balsems in linnen doeken en legden Hem in een nieuw graf.

Hosanna!
Onze lofgezangen klinken.
Wij weten dat dit alles zo moest gebeuren, dat Hij werkelijk de Koning was Die kwam om te verlossen.
Die Koning is en zit aan de rechterhand van God, Zijn Vader, en op ons wacht.
Wij weten waarom, waarvoor, waartoe.
De striemen, de doornenkroon, de spijkers; de straf voor onze zonden kwam volledig op Hem neer.
Gestorven voor onze zonden, om ons te redden, zodat wij kunnen leven!
Opgestaan, de dood overwonnen, de boze overwonnen!
Voorgoed is satans macht verbroken!

En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.
Gen. 3:15

Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.
Kol. 2:15

Hosanna, de Zoon van David!
Gezegend Hij Die komt in de Naam van de Heere!
Hosanna, in de hoogste hemelen!

En wij?
Wat doen wij?
Wat roepen wij?
Wat als Jezus niet doet wat wij verwachten?
Wat als het leven anders gaat dan wij willen?
Wat als God onze gebeden niet verhoord op de wijze waarop wij het graag willen zien?
Klinkt dan ook nog ons ‘Hosanna!’, of verandert dit dan, net als toen, in ‘Weg met Hem!’?

Gods wegen zijn niet onze wegen, Gods gedachten zijn hoger dan die van ons.
We zien dat alles zo duidelijk door heel de Bijbelse geschiedenis heen.
Onbegrijpelijk zijn Zijn wegen, de dingen die gebeuren, die Hij doet, die Hij toelaat.
Maar dwars door dit alles heen, en in alle dingen zien we ook steeds weer Zijn trouw en liefde; dat Zijn woord ja en amen is, betrouwbaar, dat Hij Zijn beloften nakomt, altijd!
Kunnen we ons daaraan dan vasthouden?
Doen we dat, kiezen we daarvoor of haken we af als het toch niet gaat zoals we hoopten, dachten, wilden?

‘Gewillig liet Hij Zich mishandelen, geen woord kwam over Zijn lippen.
Hij hield Zich stil, als een lam op weg naar de slachtbank, als een schaap onder de handen van zijn scheerders.

Mijn dienaar kent Mijn wil, Hij is onschuldig.
Hij bevrijdt velen van hun schuld en draagt de straf voor hun zonden.

Om onze zonden werd Hij doorboord, onder onze schulden vermorzeld.
De straf die Hij onderging, bracht ons de vrede; de wonden die Hij opliep, brachten ons genezing.’

Jesaja 53:7,11b,5

Jezus kende Gods wil voor Zijn leven, Jezus leefde Gods wil voor Zijn leven.
Hij vertrouwde Zijn Vader volledig en is daarmee tegelijk in alles een voorbeeld voor ons.
Jezus wist hoe moeilijk we het zouden krijgen, Hij wist en daarom bad Hij voor ons nog voor Hij de weg van het lijden ging. (Joh. 17)
Hij beloofde ons de Trooster om ons te helpen en bij te staan, en ons de weg te wijzen naar de volle waarheid (Joh. 14:16; Joh. 16:13)

Hosanna!
Gezegend Hij die komt in de Naam van de Heere!

‘Tot op dit ogenblik hebben we te kampen met honger en dorst, met een tekort aan kleding; we lopen klappen op, we leiden een zwervend bestaan; we verrichten zware handenarbeid.
Worden we uitgescholden, dan zegenen we; worden we vervolgd, dan verdragen we het; beledigingen beantwoorden we met vriendelijkheid.’

We kregen zoveel meer te dragen dan we konden, dat we zelfs wanhoopten aan ons leven.
We beschouwden onszelf als ten dode opgeschreven.
Zo moesten we leren niet op onszelf te vertrouwen, maar op God, die de doden opwekt.
Hij heeft ons uit een groot doodsgevaar gered en Hij zal ons blijven redden.
Op Hem hebben we onze hoop gesteld: Hij zal ons steeds weer redden!’

Paulus
(1 Kor. 4:11,12; 2 Kor. 1:8b-10)

Hosanna, de Zoon van David!
Gezegend Hij Die komt in de Naam van de Heere!
Hosanna, in de hoogste hemelen!

‘Als de wereld jullie haat, denk er dan aan, dat ze Mij eerst heeft gehaat.
Als jullie de wereld toebehoorden, zou de wereld jullie liefhebben als iets van haarzelf.
Maar de wereld haat jullie juist, omdat Ik jullie uit de wereld heb uitgekozen en jullie haar niet meer toebehoren.

Een knecht staat niet boven zijn heer.
Als ze Mij hebben vervolgd, zullen ze jullie ook vervolgen; …

Ik heb jullie dit verteld, omdat Ik wil voorkomen dat jullie je geloof verliezen.’

Jezus
(Joh. 15:18-20; Joh. 16:1)


Hosanna!

‘Wees niet bang, Ik sta naast je!
Vertrouw ook op Mij, steun ook op Mij, als je door het duister moet gaan; er geen lichtstraal tot je doordringt.
Want Ik kwam om het evangelie te brengen aan de armen, om te genezen de gebrokenen van hart, om gevangenen te vertellen dat ze bevrijd zullen worden, blinden zullen weer zien, en om verdrukten in vrijheid te laten gaan.’
(Naar: Jes. 43:5; Jes. 50:10; Luc.4:18)

Hosanna!
Halleluja!
Amen!


Ik heb geen woorden om te spreken, Heer dan:
Hosanna – Halleluja!
Dank U, Heer!

- Amen –


Wat is onze reactie?

Wat is onze reactie
als het leven tegenzit,
niet brengt wat we hadden
gehoopt of verwacht?

Wat is onze reactie
als het lijkt alsof God
onze gebeden niet hoort,
of als Hij geen uitkomst bracht?

Wat is onze reactie
als stormen ons leven belagen,
alles donker is als
een inktzwarte nacht?

Wat is onze reactie
als het antwoord op onze gebeden
anders is dan wij hadden gewild
of hadden bedacht?

Wat is onze reactie?
Hosanna of kruisigt Hem?
Uw wil geschiede
of weg met Hem?

Wat is onze reactie?

Gods zegen voor de komende week,
en een liefdevolle groet,
Geen opmerkingen:

Een reactie posten