zondag 23 maart 2014

Week 13 - Als Jezus binnenkomt, verandert de sfeer

En er kwamen blinden en kreupelen bij Hem in de tempel en Hij genas hen.
HSV

Mattheüs 21:14


Als alles stil valt
komen verwonden
van lichaam en geest
naderbij.
Zie, hoe zij
herstel en genezing vinden
bij Mij.

Als alles stil valt
wordt lofprijs hoorbaar
in de stemmen van kinderen
en zuigelingen.
Hoor, hoe zij 
tot Mijn eer en glorie
‘Hosanna’ zingen.

Als alles stil valt,
wat hoor en zie jij,
wat gebeurt er dan
met jou?
Zie jij 
hoe ontzettend veel Ik
van je hou?


Als Jezus binnenkomt, verandert denk ik niet alleen de sfeer, maar verandert alles.
Jezus zet levens op z’n kop.
Waar Jezus verschijnt, kan niets hetzelfde blijven.

In de tempel zet Hij alles op z’n kop; we zien hier een Jezus, Die we nog niet eerder hebben gezien.
Boos en verbolgen, gekwetst tot diep in Zijn hart, om wat de mensen met het huis van Zijn Vader hebben gedaan, om wat zij gemaakt hadden van het huis van Zijn Vader.
En Hij gooit alles omver en jaagt iedereen weg.
‘Gerechtvaardigde boosheid’ zijn de woorden die in mijn gedachten komen als ik me een voorstelling maak van wat Jezus doet op het tempelplein.
Gerechtvaardigde boosheid, rechtvaardig, terecht, omdat de plaats waar Zijn Vader ‘woont’ zo ontheiligd, zo onteert wordt.
Hoor Zijn woorden klinken over het tempelplein: ‘Er is geschreven:  Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden; maar u hebt er een rovershol van gemaakt.’*
Als Hij dan het tempelplein heeft ‘schoongeveegd’, komt er ruimte voor heel andere dingen.
Dan zien we dat er blinden en kreupelen bij Hem komen en dat zij genezing ontvangen.
Het lawaai en rumoer is verstomd en het geluid van lofprijs uit de mond van de kinderen die daar lopen, wordt hoorbaar.
‘Hosanna voor de Zoon van David!’
Als Jezus binnenkomt verandert de sfeer!

Van het tempelplein gaan we naar ons lichaam als tempel van de Heilige Geest.
1 Korinthe 6:19,20 - Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent?
Paulus noemt dit in verband met ontucht, maar we kunnen het ook toepassen op ons leven en ons hele leven zien als tempel van de Heilige Geest.
In de overdenking komen dan ook gelijk een aantal vragen naar voren.
Waarmee vul ik mijn leven?
Welke stemmen klinken het hardst?
Zijn de dingen die ik doe ook acceptabel in Gods ogen en niet alleen in de ogen van mensen?
Is er een klimaat van lofprijs in mijn volle agenda, ook al zijn het dingen die ik voor Hem doe?
Heb ik dagelijks een ontmoeting met Jezus en zoek ik herstel en genezing bij Hem?
Of hebben we misschien ook een grote schoonmaakbeurt nodig?

De schrijfster van de overdenking opent wijd de deuren voor Hem, maar willen wij dat ook?
Willen wij Hem ook alle ruimte geven, dat Hij alle ruimte krijgt?
Willen we echt dat er herstel en genezing komt, en dat lofgezangen omhoog komen?
Is ons hart wel bereid om de deuren wijd open te gooien zodat Hij binnen kan komen en  verwijderen wat niet goed is aan gedachten, gewoonten, prioriteiten en activiteiten en …?
Deze laatste vragen zijn vragen die bij mij boven komen, willen we het wel echt?

Op het tempelplein werd alles omver gegooid en alles wat er niet hoorde weggejaagd.
Het geld van de wisselaars lag verspreid op de grond.
Tafels en stoelen lagen overal, niets stond meer overeind of op z’n plek.
En toen kwam er ruimte voor de blinden en lammen om bij Jezus te komen en genezing te vinden.
Toen werd het stil, waardoor de lofprijs van de kinderen hoorbaar werd.
Misschien waren zij wel helemaal niet opgehouden met zingen toen Jezus op een ezel Jeruzalem binnen reed en iedereen voor Hem uitliep met palmtakken en Hem toejuichten ‘Hosanna voor de Zoon van David!’
Misschien klonken hun stemmen nog wel na toen Jezus het tempelplein opliep, maar werden hun stemmen verdrongen door alles wat er op het tempelplein gaande was.

Misschien klinkt diep in ons, of om ons heen ook wel lofprijs, maar wordt het overstemd door allerlei andere zaken en dingen.
Misschien horen we het wel heel in de verte, maar zijn er teveel dingen die het overrulen.
Wat zal het stil geweest zijn op het tempelplein toen iedereen was weggejaagd en de stemmen waren verstomd, de omver vallende tafels en stoelen stil kwamen te liggen en het gerinkel van het wegrollende geld ophield.
Wat zal het stil geweest zijn.

Hoor je de stilte?
Voel je de verandering die gekomen is?
Zie je hoe, misschien wel schoorvoetend, blinden en lammen het tempelplein betreden?
Hoor je de kinderstemmen nu, hun lofprijs, hun aanbidding?
‘Hosanna voor de Zoon van David!’
Zie je, hoe de blik van Jezus verandert van boos en verbolgen in ontferming en bewogenheid?

Zie je hoe Hij naar jou en mij kijkt; hoor je Zijn vraag: ‘Mag Ik schoon schip maken in jouw leven?’
Mag Ik alles wat niet goed is in jouw leven eruit halen?
Zullen we samen eens je agenda doorlopen?
Zullen we samen eens naar je prioriteiten kijken?
Zullen we samen eens kijken naar alles wat je voor Mij doet?
Zullen we tijd inplannen voor jou en Mij samen?

Het is geen boze en verbolgen Jezus Die ons deze dingen vraagt, maar een bewogen Man met littekens in Zijn handen en voeten, op Zijn hoofd, op Zijn rug en in Zijn zij.
De hand, die Hij uitstrekt naar jou en mij om samen het leven en alles wat daar bij hoort door te lopen, is een hand met een litteken die vertelt van Zijn onnoemelijke en onbegrijpelijke  liefde, genade en vergeving voor ons.

Als Jezus binnenkomt verandert de sfeer, niets blijft meer hetzelfde.
Als Jezus binnenkomt brengen Zijn liefde en genade door vergeving herstel en genezing.
Als Jezus binnenkomt komt er lofprijs op onze lippen.

* Jesaja 56:7; Jeremia 7:11


Lieve Heer Jezus, ook ik doe de deuren van mijn hart en leven wijd open voor U en verlang ernaar om samen met U mijn leven door te lopen.
Mijn agenda, mijn prioriteiten, mijn bezigheden, mijn gewoonten, ja, alles, Heer.
Toon mij, Heer Jezus, laat mij zien wat weg moet of wat er juist in moet of bij.
Ik breng U ook al mijn teleurstellingen, mijn pijn en verdriet, kom ook daarin, Heer Jezus.
Verander, vernieuw mijn denken.
Doe mij Uw wil ontdekken, telkens weer en in elke beslissing die ik moet nemen.
Laat mijn leven zijn als een heilig en een Uw aangenaam offer, een voor U aangename geur.
Dank U, voor Uw liefde, Heer Jezus, voor Uw genade, Uw vergeving.
Dank U wel; ik hou van U.

- Amen – 


Hosanna!

Hosanna voor de Zoon van David,
hosanna voor de Allerhoogste Heer!
Hosanna, U alleen bent waardig,
te ontvangen al mijn lof en eer!

Hosanna voor de Zoon van David,
hosanna voor het Lam voor mij geslacht!
Hosanna voor de Allerhoogste Koning,
alle hulde en lof moet Hem worden gebracht!

Hosanna voor de Zoon van David,
hosanna voor de Allerhoogste Heer!
Hosanna, U alleen bent waardig
te ontvangen al mijn lof en eer!


Gods rijke zegen voor de komende week
en een liefdevolle groet,Geen opmerkingen:

Een reactie posten